Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 210 z dnia 1 lutego 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

CORDIS ORAZ PARTICIPANT PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na szkolenie „Cordis oraz Participant Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7. Programu Ramowego UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participant Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Termin szkolenia: 12 lutego br.

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, laboratorium komputerowe – sala 207,
Al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE (7. PR) i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczeni w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 25 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 19 i 20 lutego br.

Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 154

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


KATEDRY EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ - SZKOLENIE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej – Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA Chairs). Celem konkursu jest wspomożenie wysiłków uniwersytetów oraz instytucji badawczych zmierzających do osiągnięcia doskonałości naukowej niezbędnej do konkurowania na poziomie międzynarodowym. Instytucje zlokalizowane w słabiej rozwiniętych regionach europejskich będą mogły starać się grant w maksymalnej wysokości 2,4 miliona euro. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak napisać dobry wniosek projektowy, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej.

Termin: 25 lutego br.

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 27 lutego br.

Lokalizacja: InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

KONKURSY

NABÓR NA EKSPERTÓW DO GRUP DORADCZYCH PROGRAMU HORYZONT 2020

Zapraszamy do udziału w ogłoszonym przez Komisję Europejską naborze kandydatur na ekspertów do grup doradczych Programu Ramowego Horyzont 2020. Grupy będą zachęcać do dialogu między władzami publicznymi wszystkich szczebli, społeczeństwem obywatelskim i sektorem biznesu z wszystkich państw członkowskich UE oraz wpływać na kierunek finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej od chwili obecnej do 2020 roku. Eksperci zajmą się kwestiami będącymi przedmiotem największego zainteresowania obywateli Europy, takimi jak zmiana klimatu, obniżenie kosztów energii odnawialnej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności czy sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw.

Nabór ma charakter ciągły, ale tylko kandydatury tych ekspertów, które zostaną zgłoszone w terminie do 6 marca br. będą brane pod uwagę przy powoływaniu pierwszych grup doradczych.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

 


GREENEVO – AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Green Evo – Akcelerator Zielonych Technologii. Celem konkursu jest wyłonienie grupy projektów, zarówno innowacyjnych, jak też sprawdzonych polskich technologii środowiskowych oraz udzielenie przedsiębiorcom oferującym te technologie wsparcia merytoryczno-edukacyjnego. Polega ono na organizacji bezpłatnych szkoleń oraz umożliwieniu zaprezentowania oferowanych technologii podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń związanych z ochroną środowiska.

Termin składania wniosków: do 18 lutego br.

Więcej informacji:
http://greenevo.gov.pl/pl/

 


TRWA NABÓR DO TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU TOP 500 INNOVATORS!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w trzeciej edycji  programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Program zakłada dziewięciotygodniowy pobyt stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego np. Stanford University, University of California w Berkeley czy University of Cambridge.

Aplikacje do programu mogą składać pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki.

Termin składania wniosków: do 5 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-rekrutacji-do-trzeciej-edycji-programu-top-500-innovators-science-ma/

 


PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie na projekty w ramach programu strategicznego Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED. Celem głównym programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w obszarach: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Wnioski mogą być składane przez konsorcjum naukowe złożone z co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych. Skład konsorcjum to co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak, np. jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze.

Termin składania wniosków: do 20 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/art,1787,konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed.html

 


PROGRAM COST – NABÓR RECENZENTÓW

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) zaprasza naukowców do wzięcia udziału w ewaluacji wniosków o finansowanie sieci badawczych obejmujących wszystkie obszary nauki. Zadaniem wspomnianego programu jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tzw. akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST nie finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak spotkania, konferencje, krótkoterminowe wymiany naukowe i kontakty zewnętrzne. Nabór recenzentów prowadzony jest za pomocą specjalnego serwisu internetowego.

Więcej informacji:
http://www.cost.eu/participate/experts

Internetowy system zgłaszania kandydatur (eksperci COST):
https://e-services.cost.eu/experts

 


HOMING PLUS I POMOST PO RAZ OSTATNI!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w ostatnich edycjach konkursów w programach  HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info i Techno).

W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków w programie zapraszamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 złotych rocznie oraz stypendium w wysokości 5 000 złotych miesięcznie.

Program POMOST umożliwia rodzicom-naukowcom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Laureaci i laureatki programu będą mogli prowadzić badania dzięki grantowi, którego wysokość wynosi do 140 000 złotych rocznie.

Termin składania wniosków (dla obu konkursów): do 29 marca br.

Więcej informacji (HOMING PLUS):
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing-plus/

Więcej informacji (POMOST):
http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/

 


KONKURS GEKON – TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej zapraszają do udziału w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu  Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Celem programu jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
 - środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
 - efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
 - ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
 - pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
 - nowe metody uzyskania paliw, energii i materiałów z odpadów (oraz ich recykling).

Termin składania wniosków wstępnych: do 14 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/gekon/art,1800,otwarcie-i-konkursu-w-ramach-programu-gekon-generator-koncepcji-ekologicznych.html

 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 I 7. PR UE - MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE NETWORKINGOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza polskich naukowców oraz przedsiębiorców do udziału w międzynarodowym spotkaniu networkingowym „Successful R&I in Europe 2013: Take off for Horizon 2020”. Wydarzenie to skierowane jest do instytucji badawczych, naukowców oraz przedsiębiorstw chcących nawiązać współpracę w celu wspólnej realizacji projektów w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz jego następcy – programu Horyzont 2020.  Spotkanie podzielone będzie na równoległe sesje brokerskie poświęcone następującym obszarom tematycznym: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia, nanotechnologie, materiały i produkcja, zrównoważona gospodarka, zdrowie, biogospodarka oraz akcje Marii Skłodowskiej-Curie.

Termin: 7 i 8 marca br. (rejestracja prelegentów do 22 lutego br.)

Lokalizacja: Congress Center, Terminal B, Level 3, Düsseldorf International Airport, Düsseldorf

Więcej informacji:

http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=757

Rejestracja on-line:
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/reg/?v=757&lce=EN

WIADOMOŚCI

WYNIKI ANKIETY PT. POPRAWMY NCN – KOMENTARZ DYREKTORA NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) w odpowiedzi na wyniki ankiety pt. „Poprawmy NCN” dotyczącej postulatów usprawnień w działalności ww. instytucji , przeprowadzonej przez ruch społeczny Obywatele Nauki (ON), opublikowało tekst opracowania ankiety otrzymany od przedstawicieli ON, wraz z naniesionymi komentarzami dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka.

Wyniki ankiety z komentarzem dyrektora NCN (PDF):
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2013.01.24-poprawmy-ncn-wyniki-ankiety_24_01_2013_komentarze_a_jajszczyka.pdf

Strona internetowa ruchu Obywatele Nauki:
http://obywatelenauki.pl/


PORTALNAUKOWCA.PL  - INACZEJ O ZARZĄDZANIU BADANIAMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z firmą DGA S.A. uruchomił innowacyjną platformę szkoleniową dla naukowców – PortalNaukowca.pl. Dedykowane teksty i nagrania mają charakter praktyczny i koncentrują się na skuteczności prowadzenia badań i komercjalizacji wyników. Treściom autorstwa przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej towarzyszą materiały tworzone przez samych użytkowników platformy. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji elektronicznej.

PortalNaukowca.pl:
http://portalnaukowca.pl/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl