Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 208 z dnia 02 stycznia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

STYCZNIOWE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Przypominamy, że Regionalny Punkt Programów Ramowych UE w Poznaniu planuje w styczniu br. przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. Programie Ramowym UE” oraz szkolenia „Cordis oraz Participants’ Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7.PR UE. Zarządzanie jest procesem złożonym i obejmuje nie tylko sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami, ale także nad zasobami ludzkimi i finansowymi. Podczas warsztatów omówione zostaną wszystkie te elementy.

Natomiast w czasie szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej – CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7.PR UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej bądź przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participants’ Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

LIDER PO RAZ CZWARTY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu LIDER. Jego celem  jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Wnioskodawca zgłasza aplikację konkursową wraz z jednostką, którą musi być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Program adresowany jest do osób w wieku poniżej 35 lat, posiadających stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2007 roku) oraz będących autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (bądź posiadających patenty lub wdrożenia).

Termin nadsyłania wniosków: do 15 lutego br.
 
Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-iv-edycja/art,1732,iv-edycja-programu-lider.html

 


SZEROKI WYBÓR KONKURSÓW OD NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie czterech następujących konkursów:
- MAESTRO (edycja 4) - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe,
- HARMONIA (edycja 4) - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
- ETIUDA (edycja 1) - na stypendia doktorskie,
- FUGA (edycja 2) - na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-12-15-konkursy-ogloszenie

 


PATENT PLUS URUCHOMIONY!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło uruchomienie nowego konkursu o nazwie Patent Plus. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dofinansowanie w procesie ubiegania się o międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tysięcy złotych. O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus mogą starać się uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN oraz firmy reprezentujące sektor MŚP.

Termin nadsyłania wniosków: do 18 stycznia br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,1737,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-i-konkurs-w-ramach-programu-patent-plus.html

 


NOWY KONKURS W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE zaprasza do udziału w konkursie pt.: „Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures)”. O finansowanie w jego ramach mogą starać się naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów należących do sieci NORFACE (Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja oraz Wielka Brytania).

Konkurs obejmuje pięć tematów szczegółowych:
- people and the welfare state,
- inequalities, diversity and welfare states,
- rethinking the economics of the welfare state,
- the future politics of the welfare state,
- shifting responsibilities for welfare.

Termin nadsyłania wniosków: do 16 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-12-15-norface

 


PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH – II NABÓR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna drugi nabór wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS). Ma on na celu horyzontalne wsparcie sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.

PBS skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz obszar interdyscyplinarny.

Termin nadsyłania wniosków: do 1 lutego br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/ii-konkurs-pbs/

 


CIEKAWIE O PROWADZONYCH BADANIACH – KONKURS FAMELAB

British Council oraz Centrum Nauki Kopernik zapraszają naukowców do udziału w polskiej edycji konkursu FameLab. Mogą w nim wziąć udział badacze reprezentujący nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, techniczne oraz rolnicze. Zadaniem uczestników konkursu jest w jak najatrakcyjniejszej i najbardziej zrozumiałej formie opowiedzieć jury i publiczności o swojej pracy naukowej.

Zwycięzca krajowej edycji konkursu weźmie udział w międzynarodowym finale, odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii. Dla najlepszych popularyzatorów nauki przewidziano także nagrody pieniężne oraz udział w szkoleniu z zakresu komunikacji naukowej, popularyzacji nauki i autoprezentacji prowadzonym przez specjalistów światowej klasy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 stycznia br.

Więcej informacji:
http://famelab.org.pl/index.php?strona=konkurs

 


CHOROBY NEURODEGENERACYJNE – KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie pt.: „European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases ". Został on zorganizowany w ramach pilotażowego przedsięwzięcia Joint Programming on-combating Neurodegenerative Diseases (JPND). NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tysięcy euro na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Termin nadsyłania wniosków: do 21 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/joint-programme/jpnd/aktualnosci/art,1727,ii-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-chorob-neurodegeneracyjnych.html

Strona internetowa przedsięwzięcia JPND:
http://www.neurodegenerationresearch.eu

 


TECHNOLOGIE MORSKIE – KONKURS MARTEC II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowanym przez konsorcjum projektu ERA-NET MARTEC II. W konkursie przyjęto zasadę, że dofinansowanie będą mogły otrzymać wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II (Niemcy, Norwegia, Polska, Islandia, Rumunia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Szwecja, Holandia, Białoruś, Turcja, Litwa oraz Wielka Brytania). Polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie razem z polskimi przedsiębiorstwami. NCBR dysponuje budżetem w wysokości miliona euro na dofinansowanie polskich podmiotów wchodzących w skład konsorcjów projektowych w ww. konkursie.

Termin nadsyłania wniosków: do 30 kwietnia br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/martec-ii/aktualnosci/art,1745,ogloszenie-o-konkursie-martec-ii-call-2013.html

 


ONKOLOGIA – KONKURS NA MIEDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu ERA-NET TRANSCAN na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie badań translacyjnych w onkologii pt.: „Translational research on primary and secondary prevention of cancer”. Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to trzy lata.

Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 1,5 miliona euro. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale oraz firmy (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa).

Termin nadsyłania zgłoszeń wstępnych: do 15 lutego br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-transcan/aktualnosci/art,1730,drugi-konkurs-w-ramach-programu-era-net-transcan-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-zakresie-badan-translacyjnych-w-onkologii.html

 


BADANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU – KONKURS CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w piętnastej edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy CORNET. Celem tej inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Konkurs adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze bądź klastry).  W międzynarodowym projekcie w ramach inicjatywy CORNET oprócz zrzeszeń biorą udział również jednostki naukowe. Przedmiotem dofinansowania ze strony NCBR są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).

Termin nadsyłania wniosków: do 28 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/konkursy/art,1695,15-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

 


PROJEKTY NAUKOWE DOTYCZĄCE CHORÓB RZADKICH – KONKURS ERA-NET E-RARE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w piątej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Celem konkursu jest umożliwienie badaczom pochodzącym z różnych krajów rozpoczęcia współpracy naukowej, skupiającej się na realizacji projektów badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy i doświadczeń, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy. Tematyka powinna obejmować badania nad jedną lub wieloma chorobami rzadkimi (według definicji UE). W konkursie nie będą finansowane badania rzadkich nowotworów, rzadkich chorób zakaźnych i rzadkich przypadków niepożądanego działania leków. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa).

Termin nadsyłania wniosków wstępnych: do 31 stycznia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,1719,v-konkurs-jtc-2013-w-ramach-era-net-e-rare.html

 

WYDARZENIA

SYMPOZJUM KRAB 2013

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) zaprasza do uczestnictwa w sympozjum KRAB 2013: Program Horyzont 2020, projekty UE i wdrożenia.

Sympozjum ma odpowiedzieć na pytania:
- jakie zmiany dla polskich uczestników projektów przyniesie nowy program Horyzont2020?
- jak skuteczniej pozyskiwać środki w projektach UE?
- jak wykorzystywać wyniki projektów UE w gospodarce?

Organizatorzy oczekują, że w sympozjum wezmą udział m.in.:
- kierownicy projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów  Badawczych UE,
- przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansownych Technologii,
- przedstawiciele środowiska biznesu, szczególnie firm spin-off i spin-out.

Lokalizacja: Katedra Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Termin: 17 stycznia br. (godz. 13 – 18)

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://krab2013h2020.syskonf.pl

WIADOMOŚCI

U-MULTIRANK - NOWY MIĘDZYNARODOWY RANKING UNIWERSYTETÓW 

Nowy międzynarodowy ranking uniwersytetów powstanie z inicjatywy Komisji Europejskiej. O miejsce w nim zawalczy pięćset uniwersytetów z Europy i całego świata. W U-Multirank uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach, według szerokiego zakresu wskaźników. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy, np. partnerstwa z przedsiębiorstwami (w tym z firmami rozpoczynającymi działalność) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. U-Multirank zainaugurowany zostanie w dniach 30-31 stycznia br. w Dublinie, w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej. Zgłoszenia uniwersytetów do nowego rankingu przyjmowane będą w pierwszej połowie br., a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/u-multirank-wielowymiarowy-ranking-uniwersytetow/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl