Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 207 z dnia 17 grudnia 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 

SZKOLENIA

STYCZNIOWE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Regionalny Punkt Programów Ramowych UE w Poznaniu planuje w styczniu 2013 roku przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. Programie Ramowym UE” oraz szkolenia „Cordis oraz Participants’ Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości”.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7.PR UE. Zarządzanie jest procesem złożonym i obejmuje nie tylko sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami, ale także nad zasobami ludzkimi i finansowymi. Podczas warsztatów omówione zostaną wszystkie te elementy.

Natomiast w czasie szkolenia zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej – CORDIS, na którym dostępne są informacje dotyczące 7.PR UE. Ponadto omówiony zostanie Partners Service, który umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej oraz przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Przedstawiony zostanie także Participants’ Portal, na którym dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów, dokumentacja niezbędna przy składaniu wniosków oraz realizacji projektów. Na portalu tym znajduje się również baza ekspertów Komisji Europejskiej dająca możliwość zarejestrowania się jako ewaluator wniosków składanych do programów ramowych.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

NANOMEDYCYNA – KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny „European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
- Regenerative medicine,
- Diagnostics,
- Targeted delivery systems.

Planowany okres realizacji zwycięskich projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach ww. konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

Termin nadsyłania wniosków: do 4 marca 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,1715,czwarty-konkurs-era-net-euronanomed-jtc-2013.html

 


STYPENDIUM W SZWECJI – PROGRAM VISBY

Instytut Szwedzki zaprasza do aplikowania o stypendia dla doktorantów i osób ze stopniem doktora będących obywatelami: Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Gruzji i Mołdawii. Stypendia oferowane są w ramach Programu Visby, który daje możliwość odbycia 6 do 12 miesięcznej wizyty badawczej i przeprowadzenia badań zgodnych ze swoją dyscypliną naukową.

W bieżącej rekrutacji priorytetowo będą traktowane projekty badawcze dotyczące następujących zagadnień:
- Strategia Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego,
- Partnerstwo Wschodnie,
- Partnerstwo Unii Europejskiej z Rosją.

W ramach Programu VISBY uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości 15 000 koron szwedzkich dla doktorantów i 18 000 koron dla naukowców o większym doświadczeniu badawczym oraz ubezpieczenie.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/#idx_10

 


NAGRODA im. ARTURA ROJSZCZAKA

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest ona indywidualną nagrodą pieniężną (5000 złotych netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydaci do nagrody poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi powinni wyróżniać się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.ksz-fnp.org/Nagroda%20im.%20A.%20Rojszczaka.html

 


KONKURS DLA POPULARYZATORÓW NAUKI – PONAD 3 MILIONY ZŁOTYCH DO ZDOBYCIA!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach przedsięwzięcia pt. „Ścieżki Kopernika”.  Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.

W konkursie mogą startować konsorcja złożone z jednostek naukowych oraz różnych instytucji zajmujących się popularyzacją nauki (np. organizacji pozarządowych). Naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni będą opracowywać program działań, a następnie realizować niekonwencjonalne, oryginalne i zaskakujące programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego szkół wyższych (np. aparatury naukowej bądź laboratorium). Zadaniem podmiotów działających na rzecz nauki, wchodzących w skład konsorcjum jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Budżet konkursu to 3,2 miliona złotych. Nagrodzonych zostanie 16 projektów popularyzujących naukę, po jednym na każde województwo. Realizacja projektów powinna zakończyć się do 31 grudnia 2014 roku.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/Ogłoszenie_Ścieżki_Kopernika.pdf

 

WYDARZENIA

NOC BIOLOGÓW 2013

11 stycznia 2013 roku w 20 ośrodkach akademickich w całej Polsce odbędzie się druga edycja ogólnopolskiego festiwalu nauki pt. „Noc Biologów”. Ma on na celu pokazanie, jak wyglądają nowoczesne laboratoria, jak prowadzi się prace badawcze i jak kształci się przyszłych biologów, biotechnologów czy specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Zapisy na wydarzenia organizowane w ramach festiwalu ruszyły już m.in.na uniwersytetach: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Łódzkim, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Opolskim, Szczecińskim, Śląskim, Warszawskim oraz Wrocławskim.

Więcej informacji:
http://www.nocbiologow.pl/

WIADOMOŚCI

ROZWÓJ POLSKO-TAJWAŃSKIEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało 7 grudnia br. porozumienie o współpracy z Narodową Radą Nauki Tajwanu. Porozumienie obejmuje wsparcie oraz promocję współpracy naukowo-badawczej w ramach działań bilateralnych i multilateralnych. Strony podejmą kroki mające na celu uruchomienie programu współpracy, którego głównym celem będzie uruchomienie polsko-tajwańskich projektów badawczych. Ponadto zidentyfikują programy krajowe i międzynarodowe, w których byłby możliwy udział partnera z Polski i Tajwanu.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,1720,podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy-pomiedzy-ncbr-a-national-science-council-tajwan.html

 


COPERNICUS - W HOŁDZIE MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia br., że realizowany przez nią program monitorowania Ziemi znany dotychczas jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa) zostaje przemianowany na program Copernicus. Zmiana nazwy to hołd Komisji Europejskiej złożony wielkiemu europejskiemu naukowcowi i obserwatorowi Mikołajowi Kopernikowi.

Ogłoszenie prasowe:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1345_pl.htm

Program Copernicus – więcej informacji:
http://copernicus.eu

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl