Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 206 z dnia 30 listopada 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

HORYZONT 2020

Z WIDOKIEM NA HORYZONT 2020 – SEMINARIUM

Przypominamy o organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu seminarium pt.: „Z widokiem na Horyzont 2020. Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2014-2020”.

Seminarium będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi ustaleniami dotyczącymi zaplanowanego na lata 2014-2020 programu Horyzont 2020. Będzie to największy europejski program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie wynoszącym około 80 miliardów euro!

Uczestnicy seminarium zapoznają się z propozycją Komisji Europejskiej odnośnie finansowania badań i innowacji w programie Horyzont 2020. W oparciu o dotychczasową historię sukcesu naszego regionu w programach ramowych UE przedstawione zostaną korzyści, które można osiągnąć biorąc udział w projektach europejskich. Specjaliści z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu powiedzą także jak, z praktycznego punktu widzenia, przygotować siebie oraz swoją instytucję do uczestnictwa w programie Horyzont 2020.

Termin: 6 grudnia br. (rejestracja otwarta do 4 grudnia br.)
Lokalizacja (zmiana!):  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Minus, Sala Senatu UAM (II piętro), ul. Wieniawskiego 1

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

SZKOLENIA

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy o organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu warsztacie pt.: „Finansowanie projektów w 7. PR UE” poświęconym aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów realizowanych ze środków 7. Programu Ramowego UE.

Podczas warsztatów zasady finansowania w 7. PR UE zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego programów ramowych UE z Poznania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 7 grudnia br. (rejestracja do 5 grudnia br.)

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

SYMFONIA 1 - KONKURS NCN NA MIĘDZYDZIEDZINOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców. Badania mają wyróżniać się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Zgłaszany projekt musi dotyczyć przynajmniej dwóch z następujących obszarów badawczych: nauki humanistyczne (także społeczne i o sztuce), nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 marca 2013 roku

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-11-2012

 


STYPENDIA FUNDACJI ONASSISA DLA OBCOKRAJOWCÓW

Fundacja Onassisa ogłosiła XIX edycję programu stypendialnego dla pracowników naukowych (profesorów, doktorów i doktorantów), artystów oraz absolwentów uczelni wyższych nie mających greckiego pochodzenia (z pewnymi wyjątkami).

Fundacja oferuje stypendia naukowe oraz pobyty badawcze w Grecji, aplikantom reprezentującym następujące dziedziny:
- nauki humanistyczne (filologia, literatura, językoznawstwo, historia, archeologia, filozofia, pedagogika, psychologia),
- nauki społeczne (socjologia, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka),
- nauki ekonomiczne (gospodarka morska, finanse),
- sztuka (sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, fotografia, filmoznawstwo, media w sztuce.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 


KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W KOPALNIACH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wykonanie projektów w ramach strategicznej inicjatywy badawczej pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

Konkurs dotyczy czterech tematów:
- wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym,
- opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,
- opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych,
- opracowanie systemów orientacji oraz sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Termin nadsyłania wniosków: do 9 stycznia 2013 roku

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/poprawa-bezpieczenstwa-pracy-w-kopalniach/aktualnosci/art,1636,poprawa-bezpieczenstwa-pracy-w-kopalniach-nowe-konkursy.html

 


STYPENDIUM PO WŁOSKU – OFERTA INSTYTUTÓW ENEA

Włoska Agencja Narodowa ENEA (National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) zaprasza do aplikowania o stypendia na półroczny pobyt badawczy w instytutach ENEA. Przewidziano przyznanie 7 stypendiów w wysokości od 2000 do 2500 euro miesięcznie. Wnioski mogą składać zarówno początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra) jak i naukowcy doświadczeni (stopień doktora bądź od 4 do 10 lat doświadczenia w pracy badawczej).

Oferta stypendialna otwarta jest dla reprezentantów następujących dziedzin:
- środowisko, zmiany globalne oraz zrównoważony rozwój,
- technologie energetyczne, energia odnawialna, oszczędność energii,
- innowacyjne materiały,
- biotechnologia, przemysł rolniczy, ochrona zdrowia,
- technologie informacyjno-komunikacyjne.

Termin nadsyłania wniosków: do 18 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.enea.it/it/lavoro-studio/lavoro/borse-di-studio-internazionali/enea-international-fellowship-programme-2012

 


BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE BADANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu ERA-NET ERA-CAPS na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin. Temat konkursu brzmi „Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences”. Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów, wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 lutego 2013 roku

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-caps/aktualnosci/art,1648,otwarcie-pierwszego-konkursu-w-ramach-era-caps.html

Strona internetowa ERA-NET ERA-CAPS:
http://www.eracaps.org/about/what-era-caps

 


NAGRODA MATEMATYCZNA IM. STEFANA BANACHA

Ogłoszono piątą edycję międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Wartość nagrody to 20 tysięcy złotych. Swój udział w konkursie mogą zgłaszać doktoranci z Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

Termin zgłaszania prac: do 31 stycznia 2013 roku

Więcej informacji:
http://banachprize.org/

 

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY 7. KONKURSU W PROGRAMIE CIP ICT-PSP

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacje (CIP) – Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT-PSP). W trakcie spotkania omówione zostaną wstępnie tematy przyszłego konkursu w ramach programu ICT PSP (planowane ogłoszenie konkursu – początek 2013 roku).

Termin: 11 grudnia br.
Lokalizacja: Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, sala 208, Warszawa

Więcej informacji:
http://cip.gov.pl/index.php?p=new_p&idg=ictpsp,1&id=889&action=show

WIADOMOŚCI

UDZIAŁ POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE – STATYSTYKI

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował opracowanie pt.: Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach. Zawiera ono analizę projektów z polskim uczestnictwem i polskich uczestników w podziale na priorytety tematyczne/obszary, system finansowania projektów oraz typ organizacji. W opracowaniu zaprezentowano również powiązania kooperacyjne polskich uczestników 7. PR z ich partnerami z krajów UE.

Opracowanie (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/pliki/12451/7PR_Raport_po_337_konkursach.pdf

 


NAJLEPSZE PROGRAMY STUDIÓW NAGRODZONE!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę wydziałów i uczelni, które otrzymają dotację podmiotową w wysokości miliona złotych na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich. Dotacje przyznane zostały jako nagroda za udoskonalenie programów studiów na konkretnych wydziałach, dzięki nowoczesnym metodom nauczania oraz współpracy z przedsiębiorcami. W konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród nich znalazło się 9 uczelni niepublicznych.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/ogloszenie-wynikow-konkursu-na-milion-na-najlepsze-programy-studiow/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl