Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 202 z dnia 1 października 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

TWORZENIE BUDŻETU PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej zapraszają na warsztaty pt.: „Tworzenie budżetu projektu w 7. PR”.

Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. Na uczestników czekają liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami opracowywania budżetu projektu. Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów z programów ramowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 16 października br. (rejestracja otwarta do 15 października br.)
Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Sala Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Piotrowo 5, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


MIĘDZYNARODOWA WYMIANA PRACOWNIKÓW - PROGRAM IRSES

Przypominamy o organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szkoleniu pt.: „Po wiedzę dookoła świata – czyli międzynarodowa wymiana pracowników”.     

Szkolenie poświęcone będzie nauce pisania wniosków na konkurs Marie Curie International Research Staff Exchenge Scheme (IRSES) – Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych w Programie Szczegółowym LUDZIE. Konkurs dedykowany jest instytucjom europejskim, które chciałyby otrzymać wsparcie we współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej. Projekty IRSES zakładają wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy UE i krajem trzecim.

Termin: 18 października br. (rejestracja otwarta do 16 października br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala nr 236

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia". 

 

KONKURSY

NCN URUCHAMIA CZTERY KONKURSY!

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki uruchomili 15 września br. w ramach czterech programów realizowanych przez tę instytucję następujące konkursy:

- OPUS 4 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 4 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 4 - na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- SONATA BIS 2 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin nadsyłania wniosków (wszystkie powyższe konkursy): do 15 grudnia br.

Ogłoszenia konkursowe:

OPUS 4
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2012

PRELUDIUM 4
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012

SONATA 4
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2012

SONATA BIS 2
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis-15-09-2012

 


PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA – GRANTY DLA KOBIET 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza konkurs na projekty realizowane przez kobiety w dziedzinie nauk technicznych. Zgłaszane projekty mają służyć budowaniu kompetencji i wzmacnianiu dorobku naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Zgłaszać można projekty dotyczące następujących dziedzin technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport oraz włókiennictwo. Wniosek konkursowy może złożyć polska instytucja (promotor projektu), która staje się stroną formalnie odpowiedzialną za projekt. Koordynacją naukową i techniczną projektu zajmuje się kobieta naukowiec (kierownik projektu).

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2013 roku (system aplikacyjny on-line będzie dostępny od 1 grudnia br.)

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1542,male-granty-dla-kobiet-w-programie-polsko-norweska-wspolpraca-badawcza.html

 


GAZ ŁUPKOWY W POLSCE – KONKURS BLUE GAS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiły 24 września br. nabór wniosków w programie Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Program jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie stworzonego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków: do 22 listopada br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/konkursy/art,1556,pierwszy-konkurs-w-ramach-programu-blue-gas-polski-gaz-lupkowy.html

 


KONKURS NA POLSKO-NORWESKIE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty badawcze realizowane przez polsko-norweskie konsorcja w następujących obszarach tematycznych:
- ochrona środowiska,
- zmiany klimatyczne (w tym badania polarne),
- zdrowie,
- nauki społeczne i współpraca dwustronna (z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju),
- równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Termin składania wniosków: do 30 listopada br. (system aplikacyjny on-line będzie dostępny od 29 września br.)

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1541,konkurs-na-projekty-polsko-norweskie-otwarty.html

 


INNOWACYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE – KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o otwarciu konkursu w ramach programu M-ERA.NET. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich UE, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zgłaszane projekty muszą być realizowane w międzynarodowych konsorcjach (partnerzy pochodzący z państw, które przystąpiły do M-ERA.NET). NCBR jako członek konsorcjum ww. programu przeznaczyło na dofinansowanie polskich partnerów realizujących w jego ramach projekty badawcze budżet w wysokości 1,5 miliona euro. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Konkurs obejmuje następujące tematy:
- integrated computational materials engineering,
- secondary raw materials,
- design of new interfaces, surfaces and coatings,
- hybrid composites,
- materials for energy systems.

Termin składania wniosków: do 27 listopada br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkursy/art,1551,konkurs-w-ramach-projektu-m-era-net.html

Więcej informacji o M-ERA.NET:
https://www.m-era.net/

 

WYDARZENIA

NOC NAUKOWCÓW 2013 – DZIEŃ INFORMACYJNY W BRUKSELI

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych w Brukseli zaprasza instytucje zainteresowane udziałem w konkursie na organizację Nocy Naukowców w 2013 roku do uczestnictwa w Dniu Informacyjnym.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona ogólna koncepcja konkursu oraz praktyczne rady dotyczące przygotowania wniosku. Będzie również możliwość zadawania pytań przedstawicielom ww. agencji, odpowiedzialnym za konkurs oraz wymiany opinii z instytucjami z całej Europy, zainteresowanymi uczestnictwem w konkursie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 9 października br.

Lokalizacja: Covent Garden Cove 2, Place Rogier 16, sala 19/SRD1

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10488

WIADOMOŚCI

POLKA SZEFOWĄ RADY EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI BADAŃ JĄDROWYCH CERN

Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, specjalistka w dziedzinie fizyki wysokich energii, badaczka neutrin i ciemnej materii, obejmie przewodnictwo w Radzie CERN – mieszczącego się pod Genewą, największego na świecie laboratorium fizyki cząstek. To tam zbudowano Wielki Zderzacz Hadronów, a niedawno potwierdzono odkrycie bozonu Higgsa, cząsteczki która dała początek wszelkiej materii.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/polka-zostala-szefowa-rady-europejskiej-organizacji-badan-jadrowych-cern/

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl