Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 201 z dnia 18 września 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

 

SZKOLENIA

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE? WARSZTATY

Przypominamy o organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE dwudniowych warsztatach pt.: „Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego projektu”.  

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projekcie z 7. Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł.

Termin: 27 – 28 września br. (rejestracja otwarta do 25 września br.)
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, ul. Rubież 46, sala 56, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


MIĘDZYNARODOWA WYMIANA PRACOWNIKÓW - PROGRAM IRSES

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE organizuje w pierwszej połowie października br. szkolenie poświęcone nauce pisania wniosków na konkurs Marie Curie International Research Staff Exchenge Scheme (IRSES) – Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych w Programie Szczegółowym LUDZIE.

Konkurs dedykowany jest instytucjom europejskim, które chciałyby otrzymać wsparcie
we współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej. Projekty IRSES zakładają wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy UE i krajem trzecim.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia". 

 

KONKURSY

SOMOPRO II – GRANTY W CZECHACH DLA NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW!

Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny w Brnie zaprasza do składania aplikacji
w trzecim konkursie programu badawczo-szkoleniowego SoMoPro II (South Moravian Programme for Distinguished Researchers). W ramach programu można pozyskać finansowanie na projekt badawczy (dowolna dziedzina z zakresu nauk ścisłych i medycznych) mający znacząco rozwinąć karierę konkretnego aplikanta. Możliwe do uzyskania wsparcie przybiera formę grantu pokrywającego do 100% kwalifikowanych kosztów projektowych!

Udział w konkursie mogą brać naukowcy posiadający tytuł doktora bądź przynajmniej 4 lata doświadczenia naukowego po uzyskaniu tytułu magistra. Konkurs jest otwarty dla naukowców z całego świata z wyłączeniem tych, którzy przebywali w Republice Czeskiej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat do dnia zamknięcia konkursu. Projekt badawczy musi być realizowany w instytucji zlokalizowanej na obszarze Kraju południowomorawskiego (południowe Czechy). Finansowanie w ramach SoMoPro II można uzyskać na okres od 12 do 36 miesięcy. Granty dla naukowców są współfinansowane z budżetu Komisji Europejskiej
w ramach Akcji Marie Curie COFUND.

Termin składania wniosków: do 7 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.jcmm.cz/data/somopro/DOCUMENTS/SoMoPro_Call_fiche_3rd_Call.pdf

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.jcmm.cz/en/3rd-call-for-proposals.html

Lista instytucji goszczących w których można realizować projekty:
http://www.jcmm.cz/en/somopro/host-institutions.html

 


REKRUTACJA W PROJEKCIE NAUKOWIEC JUTRA

Firma pm2pm sp. z o.o. zaprasza pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych oraz konsorcjów naukowych do udziału w projekcie NAUKOWIEC JUTRA. W jego ramach odbędą się bezpłatne szkolenia, podczas których będzie można zdobyć wiedzę na temat własności intelektualnej i prawnej, zarządzania projektami w oparciu o model IPMA (International Project Management Association), komercjalizacji wyników badań oraz obsługi programu MS Project.

Rekrutacja do II edycji projektu będzie otwarta do 28 stycznia 2013 roku.

Ogłoszenie:
http://www.nu.pm2pm.pl/index.php/component/aktualnosci/aktualnosci.php?art_id=132

Więcej informacji o projekcie:
http://www.nu.pm2pm.pl/index.php/o-projekcie/o-projekcie-zakres

 


ROZWÓJ BADAŃ W PRZEMYŚLE – KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie na badania w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uczestnikami konkursu mogą być publiczne organizacje badawcze (uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty PAN) które chcą realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie się konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomoc w efektywnej komercjalizacji ich wyników.

Termin nadsyłania wniosków: do 30 listopada br.

Ogłoszenie konkursowe:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1516,cwierc-miliarda-zlotych-i-przelomowy-system-finansowania-nowy-konkurs-ncbr-recepta-na-rozwoj-badan-w-przemysle-.html

 


PROGRAM VENTURES – MILION ZŁOTYCH CZEKA NA POLSKICH NAUKOWCÓW!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza naukowców do udziału w programie VENTURES.
W jego ramach finansowane są innowacyjne projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki, których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce. Wnioski do programu mogą składać doktoranci, absolwenci (na etatach naukowych) oraz studenci przygotowujący prace magisterskie.

Finansowanie obejmuje grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 000 złotych na rok oraz stypendium naukowe dla kierownika projektu (od 1000 do 3000 złotych miesięcznie). Projekt dotyczące dowolnej dziedziny nauki mogą być realizowane
w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach
naukowo-dydaktycznych.

Termin nadsyłania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_ventures

 


WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU – II RUNDA NABORU OGŁOSZONA!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła uruchomienie drugiego naboru w tegorocznej edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którego celem jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Adresatami programu są przedsiębiorcy którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Termin nadsyłania wniosków: do 15 października br. (godz. 16.30)

Uwaga! W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/index/more/28556

 


KOBIETA MATKĄ WYNALAZKÓW – PROGRAM DLA POLSKICH BADACZEK

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają badaczki z całej Polski do udziału w programie KOBIETA MATKĄ WYNALAZKÓW. Obejmuje on cykl szkoleń i warsztatów skierowany do pań, które zamierzają komercjalizować wyniki badań naukowych, wprowadzać nowe technologie na rynek i poznać zagadnienia związane z biznesem oraz własnością intelektualną.

Uczestniczkami warsztatów mogą zostać pracownice naukowe i naukowo-dydaktyczne uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych czy konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Finansowaniu ze środków UE podlega zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu! Zjazdy szkoleniowe odbędą się w październiku i listopadzie br. (dwa zjazdy w Warszawie i jeden w Olsztynie).

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Więcej informacji:
http://www.kmw.fika.pl/rekrutacja-do-szkolen

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA OXYGENALIA 2012 – TLEN PIERWIASTKIEM ŻYCIA

Stowarzyszenie oraz Kapituła Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizują i zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową OXYGENALIA 2012.

Celem wydarzenia jest pokazanie kluczowej roli tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych i medycynie oraz w praktycznych i przemysłowych zastosowaniach. W konferencji wezmą udział polscy uczeni o światowej sławie oraz wybitni naukowcy zagraniczni. Uczestnicy konferencji obradować będą w trzech równoległych sesjach, z udziałem wybitnych specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinach medycyny, chemii, biologii i ochrony środowiska oraz przemysłu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin: 26 października br.

Lokalizacja: Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89B

Więcej informacji:
http://oxygenalia.pl

WIADOMOŚCI

INTERNETOWE WYKŁADY O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE 

Na stronie internetowej IPR Helpdesk uruchomiono rejestrację na darmowe internetowe wykłady dotyczące własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE. Wykłady będą mieć formę webinarium i odbędą się 8, 15, 22, 24, 26 i 29 października br. Zapraszamy do zapisywania się!

Więcej informacji:
http://www.iprhelpdesk.eu/webinar-curriculum

 


POLSKA CZŁONKIEM EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ!

13 września 2012 roku Polska oficjalnie przystąpiła do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA). W  imieniu rządu RP stosowny dokument podpisał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Podczas uroczystości
w Centrum Nauki Kopernik obecni byli także szefowie resortów zaangażowanych
w członkostwo Polski w ESA: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka
i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Przynależność do organizacji gwarantuje polskim uczonym nieograniczony udział w europejskich programach badawczych, dostęp
do najnowocześniejszych technologii i zlecenia dla polskich instytutów badawczych
oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji:
http://www.esa.int/esaCP/SEM82KAYT6H_index_0.html

Artykuł „Polska w ESA. Kosmos przed nami”:
http://www.polityka.pl/swiat/komentarze/1530417,1,polska-czlonkiem-esa.read

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl