Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 200 z dnia 3 września 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

 

SZKOLENIA

GRANTY IDEAS DLA POCZATKUJĄCYCH I DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu organizują szkolenie pt.: „Miliony za pomysły! Granty dla początkujących i doświadczonych naukowców”.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas (Pomysły) - rodzaje grantów, zasady udziału i warunki aktualnie otwartych konkursów: dla naukowców, którzy uzyskali doktorat w okresie od 2 do 6 lat przed datą ogłoszenia konkursu (ERC Starting Grant); dla naukowców będących u progu zdobywania samodzielności badawczej, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 7 do 12 lat przed datą ogłoszenia konkursu (ERC Consolidator Grants); oraz dla wszystkich badaczy posiadających od co najmniej 10 lat stopień doktora (ERC Advanced Grant). Ponadto w drugiej części spotkania omówiona zostanie część merytoryczna wniosku oraz rejestracja wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS. W programie szkolenia przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje, osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wcześniej zarysu swojego pomysłu na adres: ab@ppnt.poznan.pl

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 14 września br. (rejestracja otwarta do 11 września br.)
Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, sala 218, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


PROJEKTY SZKOLENIOWO BADAWCZE W SIECI MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.: „Naukowcy w sieci. Projekty szkoleniowo-badawcze we współpracy międzynarodowej”.

Granty typu - Sieci Szkoleniowe Marie Curie (ITN - Marie Curie Initial Training Networks) 7. Programu Ramowego UE, są skierowane do instytucji naukowych i przedsiębiorstw, tworzących międzynarodowe konsorcja, które opracowują wspólny program szkoleniowy dla początkujących naukowców. Sieci mają stworzyć młodym badaczom, stojącym u progu kariery naukowej, możliwość poprawy perspektyw zawodowych poprzez dołączenie do europejskich zespołów badawczych.

Spotkanie kierowane jest do tych instytucji, które chciałyby stać się członkami sieci ITN i są zainteresowane utworzeniem wspólnego, czteroletniego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym, w czasie którego będą przyjmować do siebie naukowców z całego świata. Projekty umożliwiają m.in. organizację konferencji, warsztatów, szkół letnich oraz specjalistycznych kursów.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 19 września br. (rejestracja do 17 września br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, Al. Niepodległości 10, sala 236, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE? WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego projektu”.   

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projekcie z 7. Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł.

Termin: 27 – 28 września br. (rejestracja otwarta do 25 września br.)
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, ul. Rubież 46, sala 56, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

HOMING PLUS – FUNDUSZE DLA NAUKOWCÓW WRACAJĄCYCH DO POLSKI

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju do składania wniosków w programie Homing Plus. Program otwarty jest także dla młodych doktorów innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów programu czekają stypendia w wysokości 5000 złotych miesięcznie oraz subsydium badawcze w wysokości do 80 000 złotych rocznie. Na wniosek zdobywcy grantu mogą zostać przyznane ponadto stypendia naukowe w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem, wyłonionych w trybie konkursowym. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od roku do dwóch lat.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus

 


WSPARCIE OD PARP NA WDROŻENIE WYNALAZKU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013. W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej jednostki składającej wniosek wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania. Uczestniczyć w naborze mogą mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.

Termin składania wniosków: do 14 września br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977

 


FINANSOWANIE OCHRONY PATENTOWEJ – DOTACJE OD OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza jednostki naukowe, uczelnie oraz spółki ww. podmiotów do składania wniosków konkursowych na dofinansowanie działań z zakresu ochrony prawnej swoich osiągnięć naukowych. Pozyskanie środków możliwe jest w ramach Poddziałania 1.3.2. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013). Możliwe do uzyskania dofinansowanie obejmuje koszty związane z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

Termin składania wniosków: do 31 października br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://www.opi.org.pl/pl/aktualnosci4/art243,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-nr-12012.html

 


POMOST – GRANTY DLA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH DO PRACY NAUKOWEJ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza rodziców-naukowców do aplikowania w programie POMOST. Celem programu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej. Finansowaniu podlega grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, koszty wymiany międzynarodowej) oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów). Projekt realizowany w ramach programu może trwać min. jeden rok i zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2015 roku. Projekt może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_pomost

 

WYDARZENIA

SPOTKANIA KOOPERACYJNE ECO-MATCH W POZNANIU (TARGI POLEKO 2012)!

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PPNT FUAM) wraz z partnerami zaprasza do udziału w wydarzeniu „Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2012. Innowacyjne środowisko dla biznesu”. Odbędzie się ono podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012. Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych, naukowych i biznesowych oraz możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową. Tegoroczna edycja spotkań kooperacyjnych jest już piątą z kolei. W czasie edycji w 2011 roku 100 uczestników wzięło udział w ponad 240 spotkaniach!

Udział w spotkaniach to możliwość prezentacji własnych osiągnięć technologicznych oraz poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa. PPNT FUAM zaprasza na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i naukowców działających w obszarach:
- woda, ścieki,
- odpady, recykling,
- energia (zwłaszcza energia odnawialna),
- powietrze, hałas, wibracje,
- rewitalizacja, rekultywacja,
- aparatura kontrolno-pomiarowa,
- systemy zabezpieczeń środowiska-naturalnego,
- ochrona przeciwpowodziowa.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Podczas rejestracji należy określić swój profil działalności, a eksperci z PPNT FUAM wyszukają potencjalnych partnerów biznesowych po czym umówią bezpośrednie spotkanie w Poznaniu.

Termin: 21 listopada br. (rejestracja do 5 listopada br.)

Lokalizacja: Sala konferencyjna World Trade Center, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Więcej informacji:
http://dtt.ppnt.poznan.pl/events/

Rejestracja oraz lista uczestników:
http://b2match.eu/eco-match2012WIADOMOŚCI

STYPENDIA MARIE CURIE 2012 – LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Znana jest już liczba wniosków złożonych w zamkniętych 16 sierpnia br. konkursach dla indywidualnych naukowców w Programie Szczegółowym Ludzie (7. Program Ramowy UE). Liczba złożonych wniosków wzrosła o 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wynosi odpowiednio dla poszczególnych konkursów: wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF 2012) - 3732 wnioski, stypendia dla europejskich naukowców podejmujących badania poza Europą (IOF 2012) - 1464 wnioski oraz stypendia dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie (IIF 2012) - 962 wnioski.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/news/2012/marie_curie_individual_fellowship_applications_beak_a_record_en.htm

 


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE
FILMIKI INSTRUKTAŻOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się z filmikami instruktażowymi dotyczącymi podstaw praw własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE. Zostały one przygotowane przez IPR Helpdesk Komisji Europejskiej.

Filmiki instruktażowe IPR helpdesk:
http://www.iprhelpdesk.eu/training/clips

 


HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS – ZAPROSZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska (KE) zaprasza polskie instytucje do zaangażowania się w działania Institutional Human Resources Strategy Group. Działania te polegają na wzięciu udziału w  szkoleniu oraz wymianie doświadczeń różnych instytucji co do sposobów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie atrakcyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz instytucji wspierających tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla naukowców. Wspomniane jednostki mogą otrzymać prawo użytkowania promowanego przez KE loga „HR Excellence in Research” (w Polsce otrzymała je do tej pory jedynie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

KE przyjmuje obecnie zgłoszenia do ostatniej grupy instytucji, której pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 29 października br. w Brukseli. Warunkiem przystąpienia do inicjatywy jest gotowość instytucji do wdrożenia zasad ww. Karty i Kodeksu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 września br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10476

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl