Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 199 z dnia 16 sierpnia 2012

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

 

SZKOLENIA

GRANTY IDEAS DLA POCZATKUJĄCYCH I DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.: "Miliony za pomysły! Granty dla początkujących i doświadczonych naukowców".

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas (Pomysły) - rodzaje grantów, zasady udziału i warunki aktualnie otwartych konkursów: dla naukowców, którzy uzyskali doktorat w okresie od 2 do 12 lat przed datą ogłoszenia konkursu (ERC Starting Grant) oraz dla wszystkich badaczy posiadających od co najmniej 10 lat stopień doktora (ERC Advanced Grant). Ponadto w drugiej części spotkania omówiona zostanie część merytoryczna wniosku oraz rejestracja wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS. W programie szkolenia przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje, osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wcześniej zarysu swojego pomysłu na adres: ab@ppnt.poznan.pl. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin:14 września br. (rejestracja otwarta do 11 września br.)
Lokalizacja: Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, sala 218

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne pod adresem rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

 

KONKURSY

FUNDUSZE NA LEPSZĄ WSPÓŁPRACĘ UCZELNI Z GOSPODARKĄ - DWA KONKURSY NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza uczelnie oraz instytuty Państwowej Akademii Nauk do ubiegania się o środki na powiązanie ww. jednostek z otoczeniem gospodarczym. Wspomniane fundusze można zdobyć w ramach dwóch konkursów składając wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

W pierwszym konkursie 100 milionów złotych przeznaczono na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W drugim konkursie można pozyskać 40 milionów złotych m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkursy realizowane są w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Nowe programy kształcenia mogą być realizowane do 2015 roku.

Termin składania wniosków: do 28 września br.

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowa

 


SZKOLENIA BIOTECHNOLOGICZNE CZEKAJĄ!

Firmy INNO-GENE S.A. oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zapraszają naukowców z dziedziny biotechnologii, zatrudnionych na stanowisku profesora, adiunkta lub asystenta  w wielkopolskich placówkach naukowych do udziału w projekcie "Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A." finansowanym ze środków Działania 8.2.1 POKL. W ramach projektu ww. firmy oferują dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych. Uczestnicy projektu, którzy ukończą udział w projekcie otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 27 sierpnia br. (dostępnych 6 miejsc!)
Termin rozpoczęcia zajęć: 3 września br.

Więcej informacji
Regulamin projektu "Bio - Tech Transfer."

 


GENDER STUDIES - NAGRODY ZA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) wraz z Fundacją Gender Center ogłosiły konkurs na najlepsze prace magisterskie podejmujące temat społeczno-kulturowej tożsamości płciowej. Zgłaszać można prace z zakresu nauk humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies obronione w roku akademickim 2011/12. Główna nagroda konkursu to dyplom i prawo do bezpłatnych studiów na Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN.

Termin nadsyłania prac: do 10 września br. (do 5 października br. dla prac obronionych we wrześniu br.)

Ogłoszenie konkursowe

 


STYPENDIA DOKTORANCKIE OD FIRMY MICROSOFT

Firma Microsoft zaprasza do skorzystania z jej programu stypendialnego dla doktorantów - Microsoft Research PhD Scholarship Programme in EMEA (Europe, Middle East, Africa). Każdego roku opiekunowie naukowi doktorantów z instytucji naukowych znajdujących się w państwach ww. obszaru prezentują swoje projekty badawcze, które chcieliby realizować we współpracy z Microsoft Research Cambridge (MRC - oddział firmy zajmujący się działalnością badawczo-rozwojową). Projekty podlegają następnie ocenie komisji. Sfinansowanych zostanie około 20 projektów. Doktoranci wybrani do projektów pracują naukowo pod opieką profesora z uczelni macierzystej oraz naukowca z MRC.

Aplikować o stypendium mogą wyłącznie opiekunowie naukowi doktorantów. W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania ww. opiekunowie mają rok na sformowanie zespołu doktorantów do realizacji badań. Z jednej instytucji może pochodzić tylko jedno zgłoszenie projektowe. Projekt może być finansowany maksymalnie przez trzy lata. Stypendystom przysługują ponadto dodatki finansowe na zakup komputerów oraz możliwość udziału w szkołach letnich i stażach Microsoft.

Termin składania wniosków: do 20 września br. (ogłoszenie wyników - luty 2013)

Ogłoszenie konkursowe
System aplikacyjny on-line

 


STYPENDIUM WYJAZDOWE NA TAJWAN DLA DOKTORANTÓW I POST-DOCÓW

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wraz z Narodową Radą Nauki Tajwanu zapraszają do składania wniosków do programu stypendialnego wspierającego naukowców z państw Grupy Wyszehradzkiej chcących studiować bądź prowadzić badania na Tajwanie w zakresie następujących dziedzin:
- nanotechnologia,
- przemysł elektrotechniczny,
- biotechnologia,
- technologie informacyjne,
- turystyka,
- nauki społeczne i humanistyczne.

Program stypendialny otwarty jest dla doktorantów oraz osób ze stopniem doktora. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub chińskiego w mowie oraz piśmie. Maksymalny okres trwania stypendium to 10 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 30 września br.

Więcej informacji
Regulamin programu stypendialnego

 


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - 2000 EURO CZEKA!

Wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" zapraszają młodych naukowców do udziału w konkursie Elsevier-Perspektywy Research Excellence Awards. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy lub uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin: medycyna, technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna, fizyka i astronomia, chemia, inżynieria materiałowa, rolnictwo i biologia, nauki społeczne, nauka o środowisku, informatyka.

W konkursie mogą brać udział naukowcy mający nie więcej niż 30 lat. Zwycięzca konkursu otrzyma 2000 euro z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału w dowolnie wybranej konferencji zagranicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 października br.

Więcej informacji

 

WYDARZENIA

SPOTKANIE SIECIUJĄCE W BRUKSELI - PARTNERZY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE OBSZAR TEMATYCZNY NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE

Zapraszamy reprezentantów uniwersytetów, centrów badawczych, organizacji pożytku publicznego, służb państwowych oraz firm zainteresowanych znalezieniem partnerów do projektów w 7. Programie Ramowym UE (7. PR) do udziału w europejskim spotkaniu sieciującym. Dotyczy ono aktualnego konkursu (ogłoszonego 10 lipca br.) w ramach obszaru tematycznego Science in Society (Nauka w Społeczeństwie) wchodzącego w skład programu szczegółowego Możliwości 7. PR.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Termin: 19 września br. (rejestracja do 11 września br.)
Lokalizacja: MCE Brussels, 118 Rue de lAqueduc, Bruksela, Belgia

Więcej informacjiWIADOMOŚCI

DOSTĘP UCZONYCH DO INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH - PROGRAM HORYZONT 2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska (KE) zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach na temat przyszłych działań zmierzających do lepszego integrowania i wykorzystania krajowych infrastruktur badawczych. Komisja chce zidentyfikować pożądane tematy projektów typu "Działania integrujące"(Integrating Activities), w ramach których finansowany jest międzynarodowy dostęp uczonych do infrastruktur badawczych. Do konsultacji zaproszeni są nie tylko operatorzy, ale także obecni i potencjalni użytkownicy infrastruktur, a więc także indywidualni naukowcy. Konsultacje KE odbywają się za pomocą kwestionariusza on-line. Informacje zebrane za jego pomocą posłużą jako podstawa do przygotowania rekomendacji dotyczących tematyki projektów w programie inwestowania w badania naukowe i innowacje Horyzont 2020.

Swoje opinie można zgłaszać do 22 października br.

Więcej informacji oraz kwestionariusz on-line

 


UCZESTNICTWO POLSKI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - AKTUALNE STATYSTYKI

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE "Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym - raport skrócony po 337 konkursach". Dane o uczestnikach z Polski przedstawione zostały w podziale na lata oraz uwzględniają rozkład względem obszarów tematycznych projektów, typów organizacji uczestniczących, systemów finansowania projektów oraz lokalizacji geograficznej beneficjentów.

Opracowanie (PDF)

 


PROJEKTY TYPU "DZIAŁANIA DEMONSTRACYJNE" W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

W imieniu Komisji Europejskiej (KE) zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo (on-line) ze spotkania poświęconemu procesowi przygotowania projektu typu "Działania Demonstracyjne" w 7. Programie Ramowym UE. Uczestnikami wydarzenia będą nie tylko urzędnicy KE, ale także koordynatorzy zwycięskich projektów.

Termin: 29 sierpnia br.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz kanał transmisji dostępne wkrótce na Portalu Komisji Europejskiej Webcast.

 


PROGRAMY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ - STOSUNEK POLSKICH MŚP Z DZIEDZINY ICT EUROPEJSKA ANKIETA - DO WYGRANIA IPAD!

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) aktywnych w sferze ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej powodów braku uczestnictwa niektórych z ww. firm w europejskich programach badawczych. Wśród ankietowanych zostanie rozlosowany iPad.

Swoje opinie można zgłaszać do końca sierpnia br.

Ankieta on-line

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl