Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 192 z dnia 27 kwietnia 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

PISANIE WNIOSKÓW DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE - WARSZTATY

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizują dwudniowe warsztaty pt.: "Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego projektu".

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale w związku z koniecznością pisania wniosków w języku angielskim, materiały szkoleniowe będą dostępne w tym właśnie języku. Pozwoli to Państwu na zaznajomienie się z terminologią Komisji Europejskiej.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł.

Termin: 8 i 9 maja br. (rejestracja otwarta do 4 maja br.)

Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
sala 139, ul. Umultowska 89a, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"STYPENDIA MARIE CURIE - WARSZTATY W ZIELONEJ GÓRZE

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską trzech nowych konkursów w Programie Szczegółowym "LUDZIE" (część 7. Programu Ramowego UE), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Zielonogórskim zapraszają na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 11 maja br. na adres ab@ppnt.poznan.pl

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Termin: 15 maja br.

Warsztaty odbędą się w Zielonej Górze. Więcej informacji dostępne wkrótce na stronie Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Zielonogórskim w dziale "Aktualności".

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UEINTERDYSCYPLINARNE WARSZTATY KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają doświadczonych naukowców na "Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej". Spotkanie poprowadzi prof. Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od 16 lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej.

Warsztaty stanowią nowość i skierowane są tylko i wyłącznie do doświadczonych naukowców co najmniej ze stopniem naukowym doktora z różnych dziedzin. Zgodnie z sugestią prowadzącego z udziału w spotkaniu wyłączone są osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i zagadnieniami teoretycznymi (np. matematyka i fizyka teoretyczna). Warsztaty mają na celu zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnego dialogu interdyscyplinarnego. Uczestnicy spotkania zdobędą umiejętności prostego i jasnego przekazywania swoich koncepcji naukowych oraz dowiedzą się jak je zastosować przy pisaniu projektów.

Przedstawiane materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia wykonywane przez uczestników będą wymagały znajomości języka angielskiego. Same warsztaty przeprowadzone zostaną w języku polskim. Liczba miejsc ograniczona jest do 18 uczestników. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 200 zł. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 17 maja br. (rejestracja otwarta do 11 maja br.)

Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Historyczny, sala 118, ul. Św. Marcin 78, Poznań

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji dostępne na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"


KONKURSY

SZANSA DLA NAUKOWCÓW ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM - PROGRAM AGREENSKILLS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie realizowanym przez francuskie konsorcjum Agreenium w ramach międzynarodowego programu mobilności Agreenskills w obszarach badawczych powiązanych z rolnictwem (rolnictwo, żywność i zdrowe odżywianie, środowisko, zdrowie zwierząt i ludzi).

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi, aktywni naukowcy z tytułem doktora, ukierunkowani na realizację autorskich i innowacyjnych projektów badawczych w wybranym przez siebie laboratorium jednej z instytucji stowarzyszonych w konsorcjum Agreenium. Wskazany w programie okres mobilności dla naukowców spoza Francji (w tym z Polski) w celu realizacji projektu badawczego to 12 do 24 miesięcy.

Do udziału w konkursie zaproszone są również polskie ośrodki badawcze, które są zainteresowane przyjęciem młodej kadry naukowej z Francji, zatrudnionej przez jedną z organizacji Agreenium. Okres mobilności dla naukowców z Francji wynosi 6 do 24 miesięcy.

Program Agreenskills jest realizowany w ramach czteroletniego konkursu (2012-2015), w którym możliwość złożenia aplikacji jest całoroczna z dwoma rundami oceny i wyboru projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 czerwca br. (I nabór), do 15 listopada br. (II nabór)

Więcej informacji - strona internetowa Agreenskills
Poradnik dla wnioskodawcówPRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU CHEMII ORGANICZNEJ - KONKURS

Firma Ciech zaprasza do udziału w konkursie o "Nagrodę Prezesa Zarządu Ciech za najlepszą pracę doktorską oraz pracę dyplomową magisterską lub inżynierską". Konkurs jest adresowany do absolwentów wydziałów chemicznych, technologicznych, inżynierii chemicznej, materiałowej oraz inżynierii środowiska szkół wyższych, a także do pracowników naukowych jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów PAN, którzy uzyskali stopień naukowy doktora.

Tematyka prac (obronionych w okresie od 1 października 2011 r. do 30 czerwca br.) powinna dotyczyć technologii lub techniki chemicznej z obszaru działalności firm z Grupy Ciech. Preferowana będzie tematyka wnosząca wkład w rozwój profilu chemii organicznej oraz środków ochrony roślin i agrochemikaliów, sody kalcynowanej i produktów na bazie sody, nawozów mineralnych i dodatków paszowych, szkła a także perspektywicznych rozwiązań inżynierii materiałowej (dodatkowo punktowany aplikacyjny charakter pracy).

Dla autora najlepszej pracy doktorskiej przewidziano 10 tysięcy złotych nagrody, a dla autora pracy magisterskiej lub inżynierskiej - 7 tysięcy złotych. Poza tym w konkursie przewidziano wyróżnienia: odpowiednio w wysokości 5 i 3 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca br.

Ogłoszenie konkursoweLEPSZA WSPÓŁPRACA BIZNESU I NAUKI - KONKURSY RODEM Z WIELKOPOLSKI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił dwa konkursy służące udrożnieniu współpracy biznesu i nauki na rzecz realizacji prac badawczo-rozwojowych. Konkursy noszące nazwę "Vouchery dla przedsiębiorstw" i "Vouchery dla inicjatyw klastrowych" realizowane są w ramach projektu "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Obydwa konkursy to narzędzia ułatwiające przedsiębiorstwu lub grupie przedsiębiorstw w ramach klastra współpracę z oferentem wiedzy, na rzecz realizacji  prac badawczo rozwojowych. "Vouchery..." służą zainicjowaniu pierwszych wspólnych projektów badawczych i są dostępne dla wnioskodawców, którzy potrzebują zewnętrznej ekspertyzy badawczo-rozwojowej.

"Vouchery..." wspierają działania na rzecz przezwyciężenia konkretnego problemu, obejmujące wypracowanie rozwiązań podnoszących możliwości rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii oraz zwiększających zdolności strategiczne i konkurencyjne danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, poprzez  innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Wsparcie w ramach konkursów ma charakter refinansowania poniesionych kosztów i odbywa się ramach pomocy de minimis.

Vouchery dla przedsiębiorstw - więcej informacji
Vouchery dla inicjatyw klastrowych - więcej informacji


WYDARZENIA

ICT PROPOSERS DAY 2012 W WARSZAWIE!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w międzynarodowym spotkaniu ICT Proposers Day 2012. Będzie ono dotyczyć tematyki dwóch ostatnich konkursów w 7. Programie Ramowym UE w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT call 10 i 11).

Celem ICT Proposers Day 2012 jest umożliwienie spotkań pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w międzynarodowe projekty badawcze: naukowcami, przedsiębiorstwami, użytkownikami końcowymi, przedstawicielami instytucji rządowych itp. w obszarze ICT. Uczestnictwo w wydarzeniu daje ponadto możliwość skonsultowania pomysłu na projekt badawczo-rozwojowy z urzędnikami Komisji Europejskiej.

Tego typu spotkanie jest organizowane w Polsce po raz pierwszy. Podobne odbyły się dotychczas w Kolonii i dwa razy w Budapeszcie skupiając za każdym razem ok. 2000 uczestników. W zeszłym roku, w Budapeszcie, w ramach tego spotkania, odbyło się ponad 1300 spotkań bilateralnych.

Komisja Europejska zapewnia finansowanie przyjazdu i pobytu określonej liczby naukowców z nowych krajów członkowskich. Ponieważ spotkanie odbywa się w Polsce, dofinansowaniem (koszty transportu i zakwaterowania) może być objętych tylko 15 osób z odległych od Warszawy regionów Polski.

Termin wydarzenia: 26 i 27 września br.
Rejestracja otwarta do 30 kwietnia br.!


Więcej informacji oraz rejestracjaWIADOMOŚCI

ZMIANY W REGULAMINACH KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI - ARTYKUŁ

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Fala wniosków, ale lekko regulowana" autorstwa profesora Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Artykuł podsumowuje zmiany w regulaminie konkursów NCN, wprowadzone wraz z ogłoszeniem 15 marca br. konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS.

Tekst artykułuOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl