Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 190 z dnia 30 marca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UESZKOLENIA

RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zapraszają na warsztaty pt.: "Raport Idealny w 7.PR". Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań - FORCE i SESAM - obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR.

W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe raportu, w tym niezbędne formularze.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów programów ramowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin: 16 kwietnia br. (zgłoszenia przyjmowane będą do 12 kwietnia br.) Lokalizacja: Centrum Biblioteczno - Kongresowe Uniwersytetu Medycznego, Sala Senacka, ul. Przybyszewskiego 37, Poznań

Rejestracja uczestników dostępna na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia" (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!)STYPENDIA MARIE CURIE - WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską trzech nowych konkursów w programie szczegółowym "LUDZIE" (patrz wiadomość w dziale "Konkursy"), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 23 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Termin: 25 kwietnia br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 236

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników wkrótce na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia"


KONKURSY

STYPENDIA MARIE CURIE - KOLEJNA EDYCJA!

Komisja Europejska ogłosiła 13 marca br. kolejną edycję konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (Marie Curie Intra European Fellowships - IEF), granty dla doświadczonych naukowców przyjeżdżających do Europy z państw trzecich (Marie Curie International Incoming Fellowships - IIF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (Marie Curie International Outgoing Fellowships - IOF).

IEF - umożliwiają naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego

IIF - przeznaczone są dla doświadczonych naukowców spoza Europy zainteresowanych prowadzeniem w Europie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy

IOF - skierowane są do doświadczonych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).

Termin składania wniosków: do 16 sierpnia br.

Strony konkursów - serwis Participants Portal (więcej informacji oraz dokumentacja):
IEF
IIF
IOFSŁOWA DLA INNOWACJI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu "Słowa dla Innowacji". Jego adresatami są dziennikarze popularyzujący tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki, oraz podejmowane przez ludzi świata nauki.

Chętni do udziału w konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz nadesłać pracę konkursową. Zgłoszenia przyjmowane będą od dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz publikujących na ekonomicznych portalach internetowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaINNOTECH PO RAZ DRUGI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do starania się o dofinansowanie działalności badawczej w ramach drugiej edycji Programu INNOTECH. Warunkiem koniecznym udziału w programie jest, aby podmioty wnioskujące o środki finansowe na realizację projektów podejmowały działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe,  oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Ścieżka programowa In-Tech skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. W ramach ścieżki Hi-Tech aplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze wysokich technologii.

Termin składania wniosków: do 2 maja br. (nabór zostanie otwarty 2 kwietnia br.)

Więcej informacjiFINANSOWANIE NA POLSKO-CZESKIE BADANIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2013-2014. Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Środki przeznaczone na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego pokryją koszty podróży i pobyt uczonych w kraju partnera projektu. Nie obejmują natomiast samych badań. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie czeskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Termin składania wniosków: do 30 maja br.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowyZ ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI... I VICE VERSA - PROGRAM WYMIANY NAUKOWCÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają naukowców do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji programu CANALETTO. Dofinansowanie obejmuje projekty badawcze, uzgodnione (w zakresie celu i czasu trwania) przez konkretne polskie i włoskie zespoły naukowców. Program finansuje wyłącznie koszty podróży i krótkich pobytów uczonych w drugim kraju.

Z oferty ww. ministerstw mogą skorzystać wszyscy uczeni, jednakże na korzyść składanych projektów będzie przemawiał udział w nich młodych badaczy, doktorantów oraz osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć wyłącznie następującej tematyki: nauki podstawowe (nauki ścisłe/o życiu), badania kosmiczne, rolnictwo i żywność, energia i środowisko, medycyna i zdrowie, nanonauki i nowoczesne materiały, technologie ICT oraz technologie na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Termin przyjmowania wniosków: do 15 maja br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaKONKURS FOTOGRAFICZNY DLA BADACZY

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego ogłosiło konkurs fotograficzny organizowany pod hasłem "Nauka - świat wokół nas". Swoje fotografie mogą zgłaszać wszyscy pracownicy i studenci uczelni oraz instytucji naukowych z całej Polski biorący udział w realizacji dowolnego projektu badawczego. Propozycje konkursowe powinny odpowiadać ww. hasłu konkursowemu i wiązać się z realizowanym przez naukowca projektem badawczym.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych (przewidziano także niższe nagrody pieniężne dla zdobywców kolejnych miejsc). Najlepsze prace zostaną wystawione w Muzeum Śląskim bądź w Bibliotece Śląskiej i zostaną opublikowane w katalogu towarzyszącym wystawie "Nauka - Świat wokół nas - Katowice 2012".

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 maja br.

Więcej informacjiSTYPENDIA DLA NAUKOWCÓW - WYJEDŹ NA TAJWAN!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu oferuje stypendia naukowcom zainteresowanym realizacją badań dotyczących Tajwanu, Chin i azjatyckich państw regionu Pacyfiku w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Strona tajwańska pokrywa koszty stypendiów na okres od 3 do 12 miesięcy wraz z podróżą. Programy indywidualne winny być uzgodnione z partnerami z tajwańskich jednostek uniwersyteckich lub instytutów badawczych.

Termin składania wniosków: 15 lipca br. (aplikacje przyjmowane będą od 1 maja br.)

Broszura informacyjna dotycząca programu stypendialnego "Taiwan fellowship"
Więcej informacji (procedura aplikacyjna)FINANSOWANIE DLA POLSKO-CHIŃSKICH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii zapraszają naukowców do udziału w Programie Wykonawczym z Chińską Republiką Ludową na lata 2012-2013. W ramach ww. inicjatywy polskie i chińskie zespoły naukowców realizujące wspólne projekty badawcze mogą uzyskać finansowanie kosztów wymiany osobowej (podróże i krótkie pobyty).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI B+R W POLSCE

Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza dyrektorów jednostek naukowych, kierowników oraz członków zespołów badawczych, przedsiębiorców prowadzących prace badawcze, przedstawicieli administracji oraz studentów do udziału w konferencji "Czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka? Zarządzanie projektami B+R - jak to się robi w Polsce".

Zarówno przedstawiciele nauki, jak i przedsiębiorstw zwracają uwagę na uciążliwe procedury, uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia ryzykowne, jednakże potencjalnie przełomowe. Projekty są rozliczane, ale rzadko ocenia się ich faktyczne, merytoryczne rezultaty. Organizatorzy ww. konferencji pragną odnieść się do tego problemu i odnaleźć receptę na sukces. Chcą przedstawić najlepsze praktyki prowadzenia badań w sektorze nauki i gospodarki, także z zagranicy.

Termin: 19 kwietnia br. (godz. 9.45 - 16.00)
Lokalizacja: Sala balowa hotelu Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa

Ramowy program konferencji
Formularz zgłoszeniowy (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)


WIADOMOŚCI

PROMOCJA POLSKIEJ NAUKI - INICJATYWA MNiSW

Pod hasłem "Ready! Study! Go! Poland" będą promować się polskie uczelnie na narodowym stoisku podczas sześciu prestiżowych międzynarodowych imprez targowych. Minister nauki prof. Barbara Kudrycka zachęcała w czwartek uczelnie do szerokiego włączenia się w tę kampanię oraz budowania własnych, innowacyjnych strategii komunikacyjnych.

Minister Kudrycka zapowiedziała, że w tym roku zostanie ogłoszony specjalny konkurs grantowy. Uczelnie (także ich konsorcja) oraz zespoły realizujące innowacyjne projekty badawcze, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie projektowanych działań promocyjnych, gadżetów, publikacji, multimediów. Na ten cel resort przeznaczy w tym roku około dwóch milionów złotych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zorganizuje ponadto cykl szkoleń z udziałem wybitnych autorytetów z branży reklamowej z Europy i świata oraz ekspertów zagranicznych agencji specjalizujących się w pracy na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań naukowych. MNiSW planuje także opracowanie dedykowanego uczelniom i instytucjom naukowym interaktywnego katalogu dobrych praktyk, prezentującego najbardziej innowacyjne działania i rozwiązania, stosowane w Europie i na świecie. W dalszej perspektywie planowane jest stworzenie serwisu internetowego go-poland.pl, z informacjami o polskich uczelniach oraz innowacyjnych projektach naukowych.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSWOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl