Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 189 z dnia 15 marca 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

EKOINNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizują warsztaty pt. "Ekoinnowacje dla przedsiębiorstw! Warsztaty z przygotowania wniosków w dziedzinie ekoinnowacji w Programie CIP EIP" (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji).

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości pozyskania dofinansowania na innowacyjne projekty przyczyniające się do ochrony środowiska lub wydajniejszego wykorzystania zasobów w ramach europejskiego Programu CIP EIP. Uczestnicy zapoznają się także ze strukturą i etapami przygotowania wniosku projektowego.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale także inne podmioty zainteresowane wdrażaniem projektów ekoinnowacyjnych. Podczas spotkania, ekspert KPK zaprezentuje zasady uczestnictwa, strukturę wniosku projektowego, konstruowanie budżetu projektu a także wskazówki, jak zwiększyć swoje szanse na sukces. Przedstawione zostaną także przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach omawianego programu.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 20 marca br.

Rejestracja do 19 marca br. na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Quality System Hotel, sala D, V piętro, ul. Lechicka 101, PoznańSTYPENDIA DLA DOKTORANTÓW i MŁODYCH NAUKOWCÓW

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS z Poznania oraz Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Przyrodniczym organizują seminarium pt. "Kariera Naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców".

Na spotkaniu przedstawimy bogatą ofertę stypendialną dla doktorantów. W ofercie tej są zarówno stypendia wyjazdowe, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych prowadzonych w kraju oraz zbierania materiałów do pracy doktorskiej czy habilitacyjnej. Zapraszamy młodych naukowców z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Osoby z krótkim doświadczeniem badawczym także mają szansę na znalezienie stypendiów, gdyż część ofert przeznaczona jest dla początkujących naukowców.

Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Rządu Francuskiego oraz Szwajcarskiego-Polskiego Programu Współpracy. Zaprezentujemy kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji. Ponadto swoje doświadczenia przedstawią naukowcy, którym udało się zdobyć stypendia.

Termin: 21 marca br.

Rejestracja do 19 marca br. na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań


KONKURSY

VISIONAIR - SZANSA NA ZAGRANICZNE WIZYTY BADAWCZE (4 OBSZARY TEMATYCZNE)

Konsorcjum projektu VISIONAIR (dofinansowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE) ogłosiło konkurs na przeprowadzenie krótkich indywidualnych projektów badawczych z wykorzystaniem wybranej infrastruktury naukowej udostępnionej przez instytucje realizujące projekt VISIONAIR. Jego celem jest udostępnienie europejskiej infrastruktury informatycznej, w szczególności wizualizacyjnej, znajdującej się na wyposażeniu 29 jednostek naukowych i laboratoriów z 12 krajów. Prace badawcze zgłaszane w odpowiedzi na konkurs poprzedzone zostaną krótkim okresem szkoleniowym. Organizatorzy konkursu pokrywają koszty pobytu, dojazdu i korzystania z infrastruktury.

Projekt VISIONAIR obejmuje 4 główne obszary tematyczne: wizualizacja na potrzeby nauki, wirtualna rzeczywistość, rozwój telewizyjnej technologii Ultra HD (także na potrzeby nauki) oraz wspieranie zdalnej współpracy (np. za pomocą narzędzi informatycznych, wirtualnych i sieciowych).

Termin składania wniosków: do 31 marca br.

Więcej informacji o konkursie
Strona projektu VISIONAIR
Lista infrastruktur udostępnianych badaczom w ramach projektu VISIONAIR (podział wg instytucji goszczących)BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA NA RZECZ EUROPY - KONKURS

Otwarto nabór wniosków w III edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB (Industrial Biotechnology for Europe - Integrated Appraoch). Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez co najmniej 3, a maksymalnie 8 grup badawczych, z co najmniej trzech krajów/regionów biorących udział w konkursie (Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Izrael, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania).

Zgłaszane projekty powinny zawierać się w przynajmniej jednym z niżej wymienionych obszarów badawczych:
- Improved enzyme systems for more effective bioprocesses,
- Improvement of microorganisms by metabolic engineering,
- Innovative down-stream processing,
- Innovative fermentation and bio-catalytic processes,
- Biological processing of biomass,
- New valuable products by plant and animal cell cultures.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia br.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowePOLSKO - FRANCUSKIE PROJEKTY BADAWCZE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań ogłosiły konkurs na badania prowadzone przez polskich naukowców we współpracy z badaczami francuskimi.

Program jest skierowany do wszystkich uczonych, jednak na korzyść aplikujących będzie działał udział młodych badaczy, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora. Badania dotyczące dowolnej dziedziny nauki może prowadzić każda jednostka naukowa, przy czym preferowane będą zagadnienia wynikające z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego obejmującego m.in.: energię (w tym atomową), badania kosmiczne, środowisko, rolnictwo, nano- i biotechnologię oraz medycynę (szczególnie badania nad nowotworami).

Środki przyznawane w ramach programu przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróże i krótkie pobyty).

Termin składania wniosków: do 31 maja br.

Więcej informacjiINICJATYWA AMBIENT ASSISTED LIVING - TECHNOLOGIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Uruchomiono V edycję konkursu w ramach inicjatywy Ambient Assisted Living (AAL). Dotyczy on rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych służących wspomaganiu osób starszych (oraz ich opiekunów) w codziennych, domowych czynnościach życiowych. Konkurs skierowany jest do zespołów międzynarodowych (minimum trzy niezależne podmioty z trzech różnych krajów członkowskich AAL).

Termin składania wniosków: do 29 maja br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa
Strona internetowa Inicjatywy AAL
Lista państw członkowskich i stowarzyszonych AALINNOWACYJNE LEKARSTWA - KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 6 marca br. został otwarty konkurs na projekty w ramach inicjatywy Innovative Medicines (IMI JU). Zgłoszenia przyjmowane są od międzynarodowych konsorcjów w których skład mogą wchodzić: uniwersytety, instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjenckie oraz instytucje członkowskie EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Przewidywany czas trwania projektów to 5 lat.

Temat aktualnego konkursu IMI JU to European Lead Factory. Podzielono go na dwa zagadnienia tzn. European Screening Centre oraz Joint European Compund Collection. Projekty realizowane w ramach ww. tematów mają na celu zbliżyć sferę nauki teoretycznej oraz badań stosowanych przez stworzenie i wdrożenie platformy identyfikacji molekuł dostępnej dla szerokiego grona badaczy. Rezultaty ww. projektów mają służyć przede wszystkim odkrywaniu struktur molekularnych mogących służyć produkcji nowych leków.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
dr Izabela Rzepczyńska
NCBiR
e-mail: izabela.rzepczynska@ncbr.gov.pl
Tel. 515-061-529

Termin składania wniosków: do 16 maja br.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowaKONKURS W RAMACH ERA-NET TRANSPORT II

Otwarto konkurs na projekty badawcze w temacie "STEPPIN STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable" organizowany w ramach programu ERA - NET TRANSPORT II. Celem konkursu jest wspieranie długotrwałego zrównoważonego rozwoju transportu w Europie.

Projekty mogą być realizowane przez konsorcja składające się z podmiotów pochodzących z co najmniej 2 różnych państw biorących udział w programie (Polska, Niemcy, Holandia, Szwecja). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 100 tysięcy euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach. Maksymalny czas trwania projektu to 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 7 czerwca br.

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowe oraz dokumentacjaKREOWANIE JUTRA PO RAZ TRZECI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w III edycji konkursu Kreowanie Jutra. Jest on skierowany do autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. Udział w konkursie to również znakomita okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników. Chcąc wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać swoje rozwiązanie, opisać jego wpływ na poprawę funkcjonowania firmy oraz możliwość wprowadzenia go w innych firmach.

Zwycięzcy konkursu w kategorii "Kreatywny pracownik" otrzymają nagrodę główną w wysokości 5 000 złotych oraz wyróżnienie o równowartości 2 500 złotych. Zwycięzcy konkursu w kategorii "Pracodawca przyjazny kreatywności" otrzymają statuetkę i dyplom.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 maja br.

Więcej informacji
Regulamin oraz dokumentacja konkursowaPOLSKO-LUKSEMBURSKIE INNOWACJE DLA USŁUG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaprasza do udziału w konkursie POLLUX, realizowanego wspólnie z agencją luksemburską Fonds National de la Recherche. Zgłaszane mogą być projekty z następujących dziedzin: bezpieczeństwo informacji, projektowanie usług dla biznesu, rozwój systemu finansowego oraz sieci telekomunikacyjnych.

NCBiR przeznacza kwotę miliona euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków: do 1 czerwca br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaEFEKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH - GRANTY DLA BADACZY

Firma Ernst & Young ogłosiła konkurs "Sprawne Państwo", w którym naukowcy mogą otrzymać 60 tysięcy złotych na przeprowadzenie badań i przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Konkurs jest przeznaczony dla polskich i zagranicznych naukowców, którzy mają co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej.

Naukowcy mogą składać wnioski o granty badawcze wybierając jeden z kilku głównych obszarów badawczych, dotyczących kluczowych problemów naszego kraju, m.in. efektywności działań instytucji publicznych, finansów publicznych, ochrony zdrowia, infrastruktury i zasobów oraz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia br.

Więcej informacjiARABSKI NOBEL DLA POLAKÓW?

Polacy w 2012 roku mogą po raz pierwszy starać się o Międzynarodową Nagrodę Króla Faisala - o wartości 200 tysięcy dolarów, która bywa także nazywana "arabskim Noblem". W bieżącym roku kandydatury można zgłaszać w kilku kategoriach powiązanych z następującymi dziedzinami badawczymi:
- islamistyka - badania z zakresu islamskiego prawa karnego,
- arabistyka - prace nad słownikami języka arabskiego,
- medycyna - badania nad genetyką otyłości,
- fizyka.

Uczeni nie mogą ubiegać się o nagrodę indywidualnie ani z ramienia partii politycznych. Muszą być nominowani przez swoje uczelnie, instytuty i ośrodki naukowe. Można zgłaszać kilka prac i badań, ale nie więcej niż 10. Nagroda pieniężna może być podzielona pomiędzy kilku badaczy. Każdy z nagrodzonych otrzyma także medal z 24-karatowego złota.

Termin składania wniosków: do 1 maja br.

Więcej informacji


WYDARZENIA

KONFRENCJA WIRE 2012

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w konferencji WIRE 2012, która będzie odbywać się 4 i 5 czerwca br. w Krakowie. To wydarzenie stanowić będzie strategiczne forum dyskusji dedykowane rozwojowi regionalnemu opartemu na wiedzy i innowacji ukierunkowanemu na istotne elementy związane z realizacją Unii Innowacji na poziomie regionalnym.

WIRE2012 to kolejna z cyklu sztandarowych konferencji europejskich, po WIRE2010 organizowanej w Granadzie i WIRE2011, która odbyła się w Debreczynie. Ideą konferencji jest zaprezentowanie wielkich wyzwań, jak i barier związanych z rozwojem innowacyjności w regionach, jak również wypracowanie rekomendacji dla twórców polityki innowacyjnej na poziomie europejskim i regionalnym.

Konferencja w Krakowie będzie skupiała się wokół trzech tematów: inteligentne regiony w programie Horizon 2020, droga do doskonałości jako przyszłość regionalnego wymiaru badań i innowacji oraz współpraca na rzecz Europejskiej Przestrzeni Badawczej na poziomie regionalnym.

Więcej informacji oraz rejestracja


WIADOMOŚCI

NOWA INICJATYWA - KIERUNEK NANO

1 marca br. uruchomiony został projekt "Kierunek Nano" w ramach którego prezentowane będą oferty dydaktyczne polskich szkół wyższych związanych z nanotechnologią. Projekt jest inicjatywą Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET i w całości jest realizowany przez wolontariuszy.

Fundacja uruchomiła portal internetowy gdzie prezentowane będą wszystkie kierunki studiów związane z nanotechnologią. Uczelnie mogą umieszczać swoją ofertę na ww. portalu kontaktując się z administratorami projektu pod adresem e-mail kieruneknano@nanonet.pl.

Strona internetowa Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
Kierunek Nano - oferty uczelniOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl