Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 187 z dnia 15 lutego 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 27 i 28 lutego br.

Rejestracja uczestników: do 22 lutego br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!".

Komisja Europejska jest zainteresowana znalezieniem ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej (7. PR). Oferta przeznaczona jest dla osób indywidualnych, jak również dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duże, a w przyszłości przynoszą efekty podczas pisania własnych projektów.

Jest to kolejne z serii szkolenie, poświęcone możliwościom aktywnego uczestnictwa w ofercie 7. PR. Polecamy je Państwu tym bardziej, że w programie przewidziane są m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7.PR, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Termin: 8 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników wkrótce na stronie rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

STAŻE I SZKOLENIA BIOTECHNOLOGICZNE

INNO GENE S.A. oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zapraszają wielkopolskich naukowców z dziedziny biotechnologii do udziału w projekcie "BIO-TECH TRANSFER. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A." (BIO-TECH). Jest on realizowany w ramach priorytetu 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu wsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R.

Adresatami projektu BIO-TECH są wielkopolscy pracownicy naukowi jednostek badawczych oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w wielkopolskich jednostkach naukowych lub badawczo - rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora. Oferta kierowana jest do reprezentantów następujących dziedzin nauki: biotechnologii (medycznej, rolniczej i przemysłowej), biologii molekularnej i biochemii.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci 5 szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R w formie biotechnologicznej spółki spin-off. Zostaną im ponadto przedstawione zagadnienia komercyjnego wykorzystania najnowszych technologii wykorzystywanych do prac B+R w Centrum Badań DNA w oparciu o m.in: metodę real-time PCR, sekwencjonowanie DNA oraz identyfikację pokrewieństwa.

Dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest bezpłatny!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego br.

Uczestnik, który ukończy udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 PLN.

Więcej informacjiNAUKA BEZ GRANIC - MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z BRAZYLIĄ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza polskich naukowców do korzystania z brazylijskiego programu "Science without Borders" (SwB). Został on stworzony w lipcu 2011 roku w celu doskonalenia procesu kształcenia kadr dla strategicznych sektorów high-tech oraz wzmocnienia naukowej i technologicznej kadry tego kraju.

W ramach programu SwB naukowcy spoza Brazylii mogą ubiegać się o granty badawcze realizowane w tym państwie. Taka możliwość oferowana jest młodym badaczom po doktoracie oraz doświadczonym naukowcom o uznanej pozycji w swojej dziedzinie.

Dla pierwszej z ww. grup przeznaczony jest program szczegółowy "Attraction of Talented Youth". W jego ramach można starać się o grant na realizację projektu badawczego trwającego od 24 do 36 miesięcy. Finansowanie otrzyma także instytucja goszcząca młodego naukowca. Brazylijskie władze przewidują dostępność około 100 grantów tego typu każdego roku. Preferowana specjalizacja naukowców obejmuje takie dziedziny wiedzy jak m.in. rolnictwo, farmaceutyka, lotnictwo, chemia, matematyka, fizyka, nanotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria konstrukcyjna itd.

Doświadczeni naukowcy mogą starać się o grant w ramach programu szczegółowego SwB "Special Visiting Researcher". Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na realizację we współpracy z brazylijskimi zespołami naukowymi projektów badawczych trwających do 3 miesięcy (co roku w okresie od 2 do 3 lat). Naukowiec otrzyma także finansowanie kosztów życia podczas swoich pobytów w Brazylii.

Terminy składania wniosków (jednakowe dla ww. programów szczegółowych): 15 lutego, 4 czerwca i 1 października br.

Więcej informacji
Strona programu "Science without Borders"STAŻE DLA NAUKOWCÓW Z WIELKOPOLSKI

Fundacja ProRegio zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wielkopolskich uczelni do wzięcia udziału w naborze na bezpłatne miesięczne staże, które będą się odbywać w zagranicznych i krajowych przedsiębiorstwach w ramach projektu "Staż kluczem do biznesu". W pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia kandydatów zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Staż odbędzie się w zagranicznym (USA/Europa) bądź krajowym przedsiębiorstwie działającym w następujących branżach: biotechnologia, budownictwo, chemia, elektronika, farmacja, finanse i ubezpieczenia, gastronomia, handel, hotelarstwo, turystyka, ICT, logistyka, metalurgia, motoryzacja, odzież, rolnictwo, żywienie człowieka, stolarstwo/meblarstwo oraz transport.

Przed wyjazdem stażyści zobowiązani będą do odbycia szkoleń z zakresu m.in. transferu technologii, marketingu wiedzy naukowej czy ochrony własności intelektualnej. Szkolenia będą bezpłatnie prowadzone przez Fundację ProRegio.

Termin składania wniosków: 8 kwietnia br.

Strona Fundacji ProRegio
Więcej informacjiJU CLEAN SKY - KONKURS NA PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa kolejny nabór wniosków na międzynarodowe projekty w dziedzinie technologii lotniczych prowadzony przez JU Clean Sky (Wspólne Przedsięwzięcie Clean Sky). Konkurs podzielony jest na 69 tematów zgrupowanych w 6 bloków: EcoDesign, Green Regional Aircraft, Green Rotorcraft, Sustainable Green Engines, Smart Fixed Winged Aircraft oraz Systems for Green Operations.

Projekty mogą być realizowane przez osoby, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym UE.

Termin nadsyłania wniosków: 3 kwietnia br.

Więcej informacji o konkursie
Wspólne Przedsięwzięcie CLEAN SKY
Lista tematów (w każdym temacie finansowany będzie 1 projekt)
Dokumentacja konkursowa"SPOTKANIA KULTUROWE" - KONKURS DLA HUMANISTÓW

Narodowe Centrum Nauki informuje, że konsorcjum HERA (Humanities in European Research Area) ogłosiło konkurs dla humanistów w ramach Wspólnego Programu Badawczego "Spotkania Kulturowe" (WPB SK). Celem programu jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych a także zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy.

Do konkursu mogą być składane projekty podejmujące kwestie teoretyczne, a także koncentrujące się na bardziej szczegółowych zagadnieniach. Program zakłada analizę idei spotkań kulturowych w aspekcie przestrzennym oraz temporalnym (w jego współczesnych przejawach, a także w perspektywie historycznej).

Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych. W pracę nad projektami mogą być zaangażowani praktycy związani z instytucjami sztuki np. muzeami i teatrami.

Termin nadsyłania wniosków: 4 maja br. (wnioski wstępne), październik br. (pełna wersja wniosków)

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaKONKURS NA BADANIA STOSOWANE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS). Ma on na celu horyzontalne wsparcie sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.

PBS skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych. Obszary tematyczne, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie to: nauki chemiczne, geologia, górnictwo i budownictwo, technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka, energetyka i elektrotechnika, materiały i technologie materiałowe, mechanika i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz obszar interdyscyplinarny.

Termin składania wniosków: 16 marca br.

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowaTHESAURUS POLONIAE - KONKURS DLA NAUKOWCÓW SPOZA POLSKI

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego (MKDN) informuje o uruchomieniu kolejnej edycji programu "Thesaurus Poloniae" w ramach którego naukowcy spoza Polski zajmujący się kulturą, historią i wielonarodowym dziedzictwem Rzeczpospolitej oraz Europy Środkowej mogą starać się o uzyskanie trzymiesięcznego stypendium. Udział w programie mogą wziąć profesorowie, wykładowcy akademiccy posiadający tytuł doktora oraz doktoranci.

Każdy uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 lub 2500 zł) oraz jednorazowy grant (1500 zł) na zakup książek i pomocy naukowych i przez trzy miesiące może w Krakowie realizować swój projekt (programem zarządza Międzynarodowe Centrum Kultury w ww. mieście). W dotychczasowych pięciu edycjach programu uczestniczyło 24 naukowców z 15 krajów m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Francji, Gruzji, Japonii, Rosji, Ukrainy i USA.

Termin nadsyłania wniosków: 28 lutego br.

MKDN planuje ogłosić kolejny nabór wniosków w połowie maja br.

Więcej informacjiINICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE OGNIW PALIWOWYCH

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków projektowych w ramach planu realizacji wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Inicjatywę powołano w 2008 roku jako długofalowe partnerstwo publiczno-prywatne w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie łączy publiczne i prywatne zasoby z działaniami współfinansowanymi przez Komisję i partnerów ze świata nauki oraz przemysłu.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje szeroki zakres tematów z czterech obszarów:
- transport i infrastruktura stacji paliwowych,
- produkcja i dystrybucja wodoru,
- stacjonarna produkcja energii oraz kogeneracja,
- zagadnienia przekrojowe.

Termin składania wniosków: 24 maja br.

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków
Dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

MARIE CURIE ACTIONS ROAD SHOW 2012

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza konsorcja/stowarzyszenia polskich instytucji badawczych (ewentualnie pojedyncze instytucje) do udziału w spotkaniach w ramach Marie Curie Actions Road Show 2012. Jest to szereg dni informacyjnych organizowanych w okresie od 16 lutego do 14 maja br. w rożnych miastach (Berlin, Paryż, Brno, Ankara, Rzym, Bukareszt oraz Warszawa). Spotkania mają na celu promowanie Akcji Marie Curie (wchodzących w skład 7. Programu Ramowego UE) oraz zaprezentowanie europejskich instytucji badawczych jako potencjalnych instytucji goszczących naukowców w ramach ww. akcji.

Więcej informacji
Harmonogram spotkań


WIADOMOŚCI

7. PROGRAM RAMOWY UE A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) opublikował broszurę pt. "Własność intelektualna w projektach 7. PR w pigułce". Zawiera ona opis najważniejszych zasad odnoszących się do własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE (7. PR). Wychodząc od zarysowania ram prawnych porusza kwestie własności rezultatów projektów współfinansowanych z 7. PR, a także obowiązków dotyczących ochrony tych rezultatów, ich upowszechniania i wykorzystania. Wspomina również o zasadach wymiany wiedzy między partnerami w projekcie.

Odnośnik do publikacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl