Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 186 z dnia 1 lutego 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

ZAPLANUJ ROK Z MARIĄ SKŁODOWSKĄ-CURIE!

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje dzień informacyjny dotyczący systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie, który zawiera kilkanaście rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno dla indywidualnych naukowców, jak i instytucji.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jakie są możliwości współpracy między sferą przemysłu a nauki, w jaki sposób sfinansować wymianę pracowników naukowych z krajami trzecimi, a także jak stworzyć dobry program szkoleniowy, aby przyciągnąć na uczelnie młodych naukowców z całego świata.

Naukowcom, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej indywidualnej kariery naukowej proponujemy pakiet informacji o najlepszych europejskich i pozaeuropejskich stypendiach. Granty Marie Curie pozwalają na przyspieszenie rozwoju kariery naukowej w najlepszych światowych zespołach badawczych, a dodatkowo są bardzo dobrze finansowane.

Dofinansowanie Komisji Europejskiej dla pojedynczego projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Termin: 7 lutego br.

Rejestracja uczestników: do 3 lutego br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowo-Konferencyjne, sala 122, ul. Piotrowo 2ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR". Warsztaty kierujemy do osób, które posiadają podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE i są zainteresowane aplikowaniem do Komisji Europejskiej lub rozpoczynają realizację projektu, ewentualnie już realizują projekty. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. PR UE. Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum, przybiera na sile w czasie negocjacji umowy z Komisją Europejską i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w zarządzaniu projektami z programów ramowych. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 450 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 27 i 28 lutego br.
Rejestracja uczestników: do 22 lutego br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46


KONKURSY

KONKURS NA NAZWĘ ZESPOŁU INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII

W związku ze zbliżającym się za kilka miesięcy terminem ukończenia budowy i oddania do użytku Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii (ZIWT) na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę tego obiektu.

ZIWT to laboratoria chemiczne, biotechnologiczne i informatyczne oraz niezbędna infrastruktura w wysokim standardzie. Ponadto na terenie ZIWT znajdzie się serwerownia, hala technologiczna, biura i magazyny oraz będą świadczone usługi analityczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26 lutego br.

Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników na nastąpi 9 marca br. na stronie internetowej ZIWT.

Propozycje konkursowe należy nadsyłać na adres e-mail: konkurs@ppnt.poznan.pl (wpisując w temacie wiadomości "KONKURS").

Strona internetowa ZIWT
Regulamin konkursuERA-NET NEURON II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaprasza do udziału w pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurobiologii. Temat konkursu brzmi "Nowatorskie metody i podejście względem zrozumienia chorób mózgu".

Niniejszy konkurs nie dopuszcza możliwości finansowania rozwoju technologii i infrastruktury. Projekty badawcze muszą łączyć najnowsze rozwiązania technologiczne z wybranymi założeniami badawczymi. Szczególnie promowane będą metody łączące najnowsze osiągnięcia oraz projekty bazujące na multidyscyplinarnej współpracy, łączące podejście teoretyczne i kliniczne. Jednym z celów NEURON II jest wsparcie dla młodych naukowców oraz ułatwienie im integracji z konsorcjami naukowymi i zdobycie doświadczenia, cennego w karierze naukowej.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe realizowane przez konsorcja złożone z minimum trzech a maksimum pięciu grup badawczych z co najmniej trzech różnych krajów.

Terminy składania wniosków: do 9 marca br. - składanie wniosków wstępnych (następnie składanie pełnych wniosków do 25 czerwca br. w przypadku pozytywnej oceny na wcześniejszym etapie)

Więcej informacji
Ogłoszenie konkursowe
Formularz wniosku wstępnego
Zasady udziału polskich podmiotów w konkursach w ramach programu ERA-NET
Strona internetowa ERA-NET NEURON IINARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - PIĘĆ KONKURSÓW!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła pięć konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).

Moduł badawczy NPRH zawiera w sobie dwa konkursy. Pierwszy z nich dotyczy finansowania projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej. W ramach drugiego konkursu uczestnicy mogą starać się o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

W ramach modułu NPRH wspierającego młodych humanistów można wziąć udział w dwóch konkursach. W pierwszym z nich można zdobyć finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej. Drugi konkurs to szansa dla młodych naukowców na pozyskanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

Ponadto, ogłoszono konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie, w ramach modułu NPRH dotyczącego ww. działań promujących osiągnięcia polskiej humanistyki.

Termin składania wniosków: do 31 marca br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa
Rezultaty ubiegłorocznych edycji konkursów NPRHFUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - PROGRAM POMOST

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do edycji 5/2012 konkursu na granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej. Konkurs został uruchomiony w ramach programu POMOST.

Wsparcie udzielane jest w formie tzw. grantu powrotowego. Jest on kierowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka.

Finansowaniu podlega grant badawczy (obejmujący m.in. wynagrodzenie kierownika projektu i koszty prac badawczych) oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (wyłonionych w konkursie).

Termin składania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowaFUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - PROGRAM TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Programu TEAM w ramach którego można uzyskać wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.

Program TEAM jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Projekty mogą być realizowane w obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako "Bio, Info, Techno" (rozwinięcie listy dziedzin w odnośniku poniżej wiadomości).

Finansowaniu podlegają imienne stypendia naukowe dla członków zespołu oraz grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu (pod uwagę brane są także rzeczywiste koszty prowadzenia projektu).

Termin składania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji
Opis dziedzin "Bio, Info, Techno"FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - PROGRAM HOMING PLUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zachęca młodych uczonych do podjęcia pracy badawczej w Polsce. W tym celu uruchomiony został Program HOMING PLUS, którego celem jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).

Program adresowany jest do osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie). Osoby starające się o finansowanie powinny ponadto przebywać za granica nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (w związku z prowadzeniem badań naukowych czy stażem podoktorskim).

Finansowaniu podlega subsydium badawcze (przeznaczone wyłącznie na realizację projektu co obejmuje m.in. wynagrodzenia personelu, zakup aparatury czy materiałów badawczych) oraz stypendium naukowe. Na wniosek naukowca FNP może przyznać dwa dodatkowe stypendia dla studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem.

Termin składania wniosków: do 15 marca br.

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

EUROPEJSKIE SPOTKANIE SIECIUJĄCE - PARTNERZY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Ministerstwo Nauki, Innowacji i Badań Nadrenii Północnej-Westfalii zaprasza do udziału w Czwartym Europejskim Spotkaniu Sieciującym przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych znalezieniem partnerów do projektów w 7. Programie Ramowym UE. Szczególnie mile widziani przez organizatora są uczestnicy wydarzenia z Belgii, Francji, Holandii, Polski, Szwajcarii i Rosji. W spotkaniu wezmą udział także urzędnicy Komisji Europejskiej.

Spotkanie sieciujące będzie zorganizowane w formie równoległych sesji brokerskich skupiających się wokół następujących tematów: technologie informacyjne i komunikacyjne, energia, nanotechnologia i produkcja, nauki o życiu oraz Program Szczegółowy "Ludzie" (Initial Training Networks/Industry Academia Partnership and Pathways).

Termin: 8 i 9 marca br.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne dla prelegentów w poszczególnych panelach (swoje prezentacje można zgłaszać do 17 lutego br.). Opłata dla pozostałych uczestników wynosi 55 euro (40 euro w przypadku uczestnictwa tylko w jednym dniu spotkania).

Więcej informacji
Wiadomość dla zainteresowanych wystąpieniem podczas spotkania
Rejestracja on-line
Lista zarejestrowanych uczestników (aktualizowana na bieżąco)


WIADOMOŚCI

GŁOS W DYSKUSJI O PIERWSZYM KONKURSIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego dyskusji toczącej się w polskim środowisku naukowym odnośnie sposobu przeprowadzenia pierwszego konkursu o granty Narodowego Centrum Nauki (NCN). Autorem tekstu jest prof. dr hab. Paweł Koteja z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor, będąc w minionym konkursie NCN kierownikiem jednego z paneli naukowych oceniających wnioski stwierdza, że szereg uwag krytycznych odnośnie pierwszego konkursu NCN wynika z nieporozumień i niewiedzy. Przyznaje jednak, że cztery aspekty ww. konkursu należy uznać za porażkę: brak informacji o wynikach po pierwszym etapie, opóźnienie w przekazaniu wyników końcowych, opóźnienie w przekazaniu szczegółów oraz formy recenzji.

Pełen tekst artykułuODŚWIEŻONA BAZA PROJEKTÓW Z PROGRAMÓW RAMOWYCH UE

Komisja Europejska uruchomiła odświeżoną wersję bazy projektów realizowanych w 5, 6 i 7. Programie Ramowym UE. Jest ona dostępna na portalu CORDIS i ma służyć jako punkt odniesienia dla zainteresowanych uczestnictwem w programach ramowych zarówno jako uczestnik jak i koordynator projektu.

Zmodernizowana baza projektów na portalu CORDIS oferuje następujące informacje:
- szczegółowe dane projektów jak opis, finansowanie oraz program w ramach którego realizowano działania,
- rezultaty projektów w formie dokumentów, raportów i podsumowań,
- odnośniki do powiązanych z konkretnymi projektami stron internetowych,
- dane dotyczące instytucji i osób uczestniczących w poszczególnych projektach.

Odnośnik do zmodernizowanej bazy projektów na portalu CORDISCIP-ICT PSP ORAZ POLSKIE SUKCESY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE - PUBLIKACJE KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza do lektury dwóch nowych publikacji wydanych przez tą instytucję. Pierwsza z nich nosi tytuł "Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych" (CIP-ICT PSP) i zawiera podstawowe informacje dotyczące Programu oraz przewidywaną tematykę konkursu w 2012 roku. Druga publikacja zatytułowana "Polish Success Stories in the 7th Framework Programme" została wydana w języku angielskim i zawiera (w formie katalogu) opis projektów badawczych, finansowanych przez UE, realizowanych z udziałem polskich naukowców.

Elektroniczne wersje publikacji (pdf)COSME - NOWY PROGRAM DLA MŚP

Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w latach 2014-2020 w ramach programu COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs). Program ten będzie stanowił kontynuację Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme).

Zasadniczymi punktami programu COSME będą: promowanie dostępu do finansowania, wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. W ramach programu MŚP będą miały również zapewnione pomoc poza granicami Unii Europejskiej. Przewidziano m.in. wsparcie międzynarodowej współpracy przemysłowej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE a jej głównymi partnerami handlowymi. Planowany budżet ww. programu to 2,5 miliarda euro.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl