Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 184 z dnia 3 stycznia 2012


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl


SZKOLENIA

"IDEAS" DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Przypominamy, że 12 stycznia br. w Poznaniu odbędzie się szkolenie "Miliony za pomysły! Granty dla doświadczonych naukowców" dotyczące oferowanych w ramach programu Ideas (Pomysły) grantów dla naukowców wykazujących przynajmniej 10 letni dorobek naukowy.

Szkolenie organizowane jest przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program Ideas, wdrażany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zawiera wszystkie te działania, które mają na celu wspieranie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim, czyli badań podstawowych i interdyscyplinarnych. Podczas spotkania konsultanci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, zaprezentują zasady konkursu oraz przedstawią wskazówki dotyczące tworzenia dobrego wniosku do ERC.

Rejestracja uczestników: do 10 stycznia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Dom Studencki "Jowita", Sala B, ul. Zwierzyniecka 7, PoznańFINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Finansowanie projektów 7. PR UE" poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.

Spotkanie to w szczególności kierujemy do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE. Podczas warsztatów zasady finansowania w 7. Programie Ramowym UE przedstawione zostaną nie tylko teoretycznie, ale także w formie praktycznych ćwiczeń.

Termin: 24 stycznia br.
Rejestracja uczestników: do 20 stycznia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia".

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań


KONKURSY

KONKURSY SIEMENSA

Niemiecki koncern SIEMENS zaprasza naukowców, studentów oraz absolwentów kierunków technicznych do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Siemensa, która służy promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i poza akademickich.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje projekty badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Laureaci (osoby indywidualne lub zespoły badawcze) mogą liczyć na nagrody w wysokości 40 tysięcy złotych. Natomiast w drugiej kategorii, 20 tysięcy złotych mogą otrzymać autorzy najlepszych prac doktorskich lub habilitacyjnych. Nagrody przyznawane są głównie dla projektów i prac z dziedzin takich jak: elektrotechnika, energetyka, elektronika, teleinformatyka, automatyka, transport szynowy, inżynieria biomedyczna oraz inżynieria środowiskowa.

Dodatkowo koncern SIEMENS zorganizował konkurs dla studentów oraz absolwentów kierunków z obszaru automatyki oraz robotyki. W tym przypadku laureaci konkursu mogą liczyć na nagrody rzeczowe, a wydział, z którego wywodzi się nagrodzony student, otrzyma wyposażenie laboratorium w postaci zestawu szkoleniowego.

Terminy nadsyłania zgłoszeń: konkurs dla naukowców - 28 lutego br., konkurs dla studentów i absolwentów - 30 kwietnia br.

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców - ogłoszenie
Konkurs dla studentów i absolwentów - ogłoszenieKONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ W 2012 ROKU

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła nowy plan dotyczący wsparcia najlepszych uczonych i zespołów badawczych. W roku 2012 na ten cel FNP będzie mogła rozdysponować około 134 milionów złotych. Beneficjenci mogą liczyć na różne rodzaje wsparcia pomagające im m.in. w prowadzeniu prac naukowych oraz komercjalizacji swoich osiągnięć badawczych.

W najbliższym roku po raz ostatni zostaną zorganizowane konkursy w ramach trzech programów Fundacji: TEAM, KOLUMB oraz KWERENDA. W ramach nagród i stypendiów Fundacja przygotowała ponadto nabory w następujących programach wsparcia: Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MISTRZ, IDEE DLA POLSKI, HOMING PLUS, POMOST, START oraz VENTURES. W obszarze wsparcia współpracy narodowej przygotowano Nagrodę Naukową COPERNICUS. Naukowcy mogą liczyć również na pomoc w sfinansowaniu wydania własnych publikacji dzięki Programowi MONOGRAFIE. Do pozostałych planowanych form wsparcia należy zaliczyć Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM, który wspiera wyjątkowe inicjatywy o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, nie mogące uzyskać dofinansowania z innych źródeł. Uruchomiony zostanie także Program SKILLS, gdzie będzie można dostać środki na sfinansowanie szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Programy Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w 2012 roku - więcej informacjiKONKURSY MNiSW O STATUS KNOW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) informuje, że do 9 stycznia br. ogłoszony zostanie konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) dla jednostek działających w obszarach nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Proces wyłaniania KNOW jest jednym z najważniejszych działań wdrażających reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Jednostki z tym statusem będą koncentrować największy kapitał badawczy i dydaktyczny, skupiać najwybitniejszych naukowców, doktorantów i studentów, kreując silne ośrodki, zdolne konkurować w Europie i na świecie.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - więcej informacji
Rozporządzanie ministra w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o status KNOWNOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

15 grudnia 2011 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzy konkursy. Pierwszy z nich dotyczy finansowania krajowych staży podoktorskich (czas trwania: od 12 do 36 miesięcy). W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż, oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

Drugi konkurs, o nazwie MAESTRO, dotyczy finansowania projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Trzeci konkurs, o nazwie HARMONIA, dotyczy finansowania projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Termin składania wniosków na wszystkie trzy konkursy to 15 marca br.

Konkurs nr 1 - Podoktorskie staże krajowe - ogłoszenie konkursowe
Konkurs nr 2 - MAESTRO - ogłoszenie konkursowe
Konkurs nr 3 - HARMONIA - ogłoszenie konkursowe


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY ICT W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Wydarzenie dotyczy dziewiątego konkursu z dziedziny ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w 7. Programie Ramowym UE oraz piątego konkursu w ramach przedsięwzięcia JU ARTEMIS (w obszarze systemów wbudowanych).

Celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych w ramach dwóch ww. konkursów.

Termin wydarzenia: 19 stycznia br.

Rejestracja on-line
Ogłoszenie o wydarzeniu (szczegółowa tematyka konkursów, sprawy organizacyjne)


WIADOMOŚCI

RAPORT NIK O GOSPODAROWANIU MAJĄTKIEM PRZEZ INSTYTUTY BADAWCZE

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009 - 2010. Z raportu z kontroli wynika, że tylko połowa z 32 skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. W żadnym przypadku korzyści ze sprzedaży praw do wynalazków lub udzielania licencji na ich wykorzystanie nie przekroczyły 4 procent całości przychodów instytutu.

Ogólnie gospodarowanie majątkiem przez badane instytuty NIK oceniła pozytywnie. Jedynie 5 z 32 instytutów znalazło się finansowo "pod kreską". Wśród pozostałych, 10 regularnie uzyskiwało wysoką rentowność, odnotowując zyski netto przekraczające nawet milion złotych. NIK zwraca jednak uwagę, że tylko połowa instytutów osiąga jakiekolwiek zyski z działalności, do której zostały powołane - czyli z gospodarowania własnością intelektualną.

Jak ustaliła NIK, mimo że praktyka wynajmowania lokali była stała wśród kontrolowanych instytutów, a taka forma zarabiania jest traktowana przez fiskusa jako działalność gospodarcza, to jedynie 6 instytutów odprowadziło należny podatek. W 13 instytutach stwierdzono przypadki sprzedaży lub dzierżawy mienia z naruszeniem procedur. Najczęściej chodziło o brak wyceny lub zgody resortu skarbu na rozporządzenie mieniem.

NIK ma ponadto poważne zastrzeżenia do wypełniania przez instytuty obowiązków właściciela lub zarządcy posiadanych nieruchomości. Ustalono, że aż 20 z 32 skontrolowanych instytutów nie przeprowadzało w terminie i wymaganym zakresie okresowych kontroli stanu technicznego posiadanych obiektów.

Wyniki kontroli zostały przekazane instytutom badawczym z sugestią, by spojrzały na swoją działalność pod kątem wyników tej kontroli i poprawiły zasady swojego funkcjonowania.

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze - raport szczegółowyWYNALAZCZYNI ROKU 2011

Wynalazczynią roku 2011 ogłoszono w piątek w Warszawie dr Iwonę Skręt z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie (INiG), współautorkę ponad 100 patentów, m.in. dotyczących dodatków do paliw. Konkurs organizowany był w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie. Organizatorami konkursu dla wynalazczych kobiet jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz "Przegląd Techniczny".

Zwyciężczyni, dr inż. Iwona Skręt, jest zastępcą dyrektora ds. technologii nafty w INiG. Nagroda nie została przyznana za jeden konkretny wynalazek, ale za dużą liczbę wdrożeń, wynalazków i rozwiązań naukowych w firmach, a także za dobrą współpracę z przemysłem.

Więcej informacji (relacja z uroczystości przyznania tytułu)WYDŁUŻONY PROGRAM EURATOM

19 grudnia 2011 roku Rada Unii Europejskiej wydłużyła siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie energii jądrowej o kolejne dwa lata.

Program EURATOM, który planowo wygasał z końcem 2011 roku, został rozszerzony o dwa lata w celu dostosowania go do bieżącego cyklu finansowego Unii Europejskiej, który kończy się w 2013 roku. Dodatkowy budżet w wysokości 2,5 miliarda euro, włączając dodatkowe finansowanie projektu ITER został alokowany w celu implementacji założeń programu EURATOM na lata 2012 i 2013.

Komunikat prasowy Rady Unii EuropejskiejOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl