Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 183 z dnia 16 grudnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu


życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UESZKOLENIA

"IDEAS" DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na szkolenie dotyczące grantów dla doświadczonych naukowców (wykazujących 10 letni dorobek naukowy) oferowanych w ramach programu Ideas (Pomysły).

Program Ideas, wdrażany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zawiera wszystkie te działania, które mają na celu wspieranie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim, czyli badań podstawowych i interdyscyplinarnych. Podczas spotkania konsultanci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, zaprezentują zasady konkursu oraz przedstawią wskazówki dotyczące tworzenia dobrego wniosku do ERC.

Termin: 12 stycznia 2012
Lokalizacja: Dom Studencki "Jowita", Sala B, ul. Zwierzyniecka 7, Poznań,

Więcej informacji dostępne już wkrótce na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

KOORDYNACJA PROJEKTÓW Z DZIEDZINY NANOELEKTRONIKI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza w imieniu Joint Undertaking ENIAC (europejskie partnerstwo publiczno-prywatne działające w dziedzinie nanotechnologii) do składania deklaracji zainteresowania koordynacją tzw. KET (Key Enabling Technologies) Pilot Line Projects.

Zaproszenie jest skierowane do konsorcjów przemysłowych, w skład których wchodzą co najmniej trzej partnerzy z trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Realizacja projektów KET Pilot Line zakłada uruchomienie przez konsorcjum jednostki produkcyjnej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci nowych produktów odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Rezultatem projektu powinno być także stworzenie prototypów, które będą mogły być później produkowane w już istniejących fabrykach europejskich.

Termin składania deklaracji zainteresowania koordynacją projektu KET Pilot Line to 19 stycznia 2012 roku.

Strona internetowa Joint Undertaking ENIAC
Zaproszenie konkursowe KET Pilot Line ProjectsSZANSA NA PROJEKT DOTYCZĄCY RZADKICH CHORÓB

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu IV edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET E-Rare. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. Celem konkursu jest zapewnienie młodym, niezależnym badaczom możliwości budowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań nad chorobami rzadkimi. Zgłaszany projekt powinien zakładać wymianę wiedzy, wskazując wyraźną wartość dodaną współpracy i wpływ oczekiwanych wyników na korzyści dla pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych zakresów przedmiotowych:
- badania międzynarodowe, wykorzystujące materiały i bazy danych, na skalę nieosiągalną na poziomie krajowym, umożliwiającą specyficzną analizę poszczególnych schorzeń (m.in. badania genetyczno-molekularne, epidemiologiczne, analizy genotypowo-fenotypowe),
- badania konkretnych schorzeń z zastosowaniem nowatorskich metod, technologii oraz doświadczeń z wyraźnym wskazaniem zastosowania klinicznego,
- badania w celu stworzenia nowych metod diagnostycznych i terapii chorób rzadkich (m.in. opracowanie biomarkerów w diagnostyce/prognostyce),
- badania psychologiczne, psychosocjologiczne, i socjoekonomiczne w odniesieniu do chorób rzadkich.

Wyniki projektów powinny przedstawiać przede wszystkim wartość praktyczną, cenną w służbie zdrowia (w zakresie diagnostyczno-terapeutycznym, epidemiologicznym i socjoekonomicznym).

Nabór wniosków wstępnych: do 31 stycznia 2012 roku.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa
Strona programu ERA-NET E-RareGRANTY NATIONAL GEOGRAPHIC

Polscy naukowcy wraz z uczonymi z trzynastu innych krajów Europy Północnej mogą się ubiegać o granty przyznawane przez Stowarzyszenie National Geographic, w ramach uruchomionego w grudniu br. Globalnego Funduszu Badawczego (Global Exploration Fund). Wysokość grantu wyniesie około 20 tysięcy euro, ale może się różnić, w zależności od projektu. Roczna łączna suma - którą stowarzyszenie przeznaczy na granty we wszystkich krajach objętych funduszem - szacowana jest na 450 tysięcy euro.

Zgłaszane projekty oceni rada naukowa składająca się z wiodących naukowców z regionu Europy Północnej (w rozumieniu: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii). Większość grantów przyznawanych przez National Geographic finansuje badania z dziedziny antropologii, archeologii, biologii, geologii, geografii, oceanografii oraz paleontologii. Granty przyznawane są w trzech kategoriach: badania, konserwacja oraz eksploracja.

Globalny Fundusz Badawczy (Europa Północna) - więcej informacjiKOLEJNA EDYCJA PROGRAMU LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 5 grudnia br. ogłosiła trzecią edycję programu Lider. Celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w zakresie zdobycia doświadczenia w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez realizację projektów badawczych.

Program adresowany jest do osób, które nie ukończyły 35 lat (okres może zostać wydłużony w uzasadnionych sytuacjach np. z powodu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego) oraz posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 grudnia 2006 roku (bądź ukończone studia II stopnia jeżeli kandydaci pracują poza placówką naukową np. w przemyśle).

Kandydaci musza ponadto pozyskać do współpracy jednostkę prowadzącą działalność badawczo-naukową w Polsce, która zatrudni kierownika projektu praz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego. Maksymalna wysokość finansowania projektu to 1,2 miliona złotych.

Wnioski konkursowe przyjmowane są do 31 stycznia 2012 roku.

Program LIDER - więcej informacji
Dokumentacja konkursowaBADANIA NA POTRZEBY PRZEMYSŁU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o otwarciu międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET CORNET, której celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

O dofinansowanie udzielane przez NCBiR mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (np. klastry czy izby gospodarcze). Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie (poza Polską to: Austria, Niemcy, Belgia i Holandia). NCBiR zaplanowało budżet w wysokości 1 miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach inicjatywy CORNET.

Termin składania wniosków wstępnych mija 10 marca 2012 roku.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa
Inicjatywa ERA-NET CORNETSTUDENT WYNALAZCA

Młodzi wynalazcy, którzy w trakcie studiów zgłosili swój pomysł do ochrony patentowej mają szansę na wygraną w ogólnopolskim konkursie Student - Wynalazca. Celem konkursu jest aktywizacja studentów na rzecz badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej, czy upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, a także promocja młodych wynalazców na forum krajowym i międzynarodowym.

Konkurs jest adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w polskim lub zagranicznym urzędzie patentowym, albo w trakcie studiów uzyskali prawo wyłączne na wynalazek lub wzór użytkowy, którego są twórcami lub współtwórcami.

Autorzy 3 zwycięskich wynalazków w kwietniu 2012 r. wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31 stycznia 2012 roku.

Ogłoszenie konkursowe
Regulamin konkursuNAGRODA im. ARTURA ROJSZCZAKA

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (KSZ-FNP) po raz drugi ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest ona indywidualną nagrodą pieniężną (5000 złotych netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat. Kandydaci do nagrody poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi powinni wyróżniać się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 31 stycznia 2012 roku.

Strona internetowa KSZ-FNP
Ogłoszenie konkursowe


WYDARZENIA

EUREKA - INNOWACJA W REGIONACH

18 stycznia 2012 roku w Brukseli odbędzie się organizowana przez europejską Platformę EUREKA konferencja "Akademia EUREKA - Regionalny wymiar innowacji". Wspomniana platforma zrzesza przedsiębiorców aktywnych w sferze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

Konferencja będzie poświęcona następującej tematyce:
- podnoszenie świadomości na temat regionalnych możliwości zdobycia finansowania na cele badawczo-rozwojowe,
- transfer doświadczeń instytucji aktywnych w dziedzinie pozyskiwania środków z regionalnych źródeł finansowania innowacji,
- wyzwania i przyszłe możliwości w odniesieniu do współpracy i programów wsparcia finansowego aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej,
- stosunek Komisji Europejskiej względem ww. regionalnych programów wsparcia.

Więcej informacji o konferencji
Program konferencji
Rejestracja
Strona internetowa Platformy EUREKA


WIADOMOŚCI

CZAS NA "MARIA SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS"

Największy unijny program wspierania naukowców "Marie Curie Actions" zmienia nazwę na "Marie Skłodowska-Curie Actions" w wyniku starań polskiej dyplomacji, naszych europarlamentarzystów i minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. Zmiana wejdzie w życie wraz z uruchomieniem kolejnego programu ramowego badań i innowacji o nazwie "Horizon 2020" (lata 2014-2020).

We wrześniu br. dotychczasowi stypendyści programu, którego patronką jest Skłodowska-Curie spotkali się w Warszawie. Zjazd stypendystów odbył się z inicjatywy minister nauki i został wpisany do kalendarza polskiej prezydencji, jako jedno z czołowych wydarzeń. Natomiast w październiku br. w Parlamencie Europejskim zaprezentowano wystawę o życiu i badaniach Marie Skłodowskiej-Curie.STATEK PEŁEN INŻYNIERÓW

Amerykański przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, Max Marty, założył w grudniu br. firmę, która stara się pozyskać 10 milionów dolarów na budowę statku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie założenie, że wspomniana jednostka pływająca ma służyć za tymczasowy dom dla najzdolniejszych absolwentów, pracowników firm oraz naukowców, którzy mają problemy z otrzymaniem amerykańskiej wizy.

Statek ma być zacumowany na wodach międzynarodowych, ale w odpowiednio małej odległości od Doliny Krzemowej. Mieszkający tam naukowcy i pracownicy otrzymają wizy turystyczne i krótkoterminowe wizy biznesowe, które można uzyskać łatwiej niż wizy imigracyjne. Wsparcie dla projektu zadeklarował już właściciel internetowego serwisu płatniczego PAYPAL.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl