Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 182 z dnia 2 grudnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

WIADOMOŚĆ SPECJALNA

HORYZONT 2020 - KONKRETNE PROPOZYCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Komisja Europejska przedstawiła 30 listopada br. pakiet środków na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn przybliżyła założenia przyszłego programu ramowego o nazwie Horyzont 2020.

Program ten stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Fundusze programu "Horyzont 2020" zostaną przeznaczone na trzy główne cele. Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 miliardów euro (obejmującemu 77 procentowe zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 miliarda euro. Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień:

- zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
- bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna,
- bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
- inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
- działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
- integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Kwota 3,5 miliarda euro zostanie przeznaczona na powszechniejsze stosowanie instrumentów finansowych, które pozwalają uzyskać pożyczki od instytucji finansowych z sektora prywatnego. W ramach programu Horyzont 2020 zaplanowano zainwestowanie prawie 6 mld euro w rozwój europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, które obejmują: fotonikę oraz mikro- i nanoelektronikę, nanotechnologię, materiały zaawansowane oraz zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, a także biotechnologię. Fundusze w wysokości 8,6 miliarda euro zostaną przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to one mają decydujące znaczenie dla innowacji.

W programie Horyzont 2020 o 21 procent wzrośnie budżet działań Marie Curie (w porównaniu z okresem finansowania 2007 - 2013) i wyniesie 5,75 miliardów euro. Istotną rolę w ww. programie będzie odgrywał Europejski Instytut Innowacji i Technologii który angażuje uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa w celu kształcenia przedsiębiorców przyszłości. Komisja Europejska zaproponowała dla ww. instytucji budżet wynoszący 2,8 miliarda euro na lata 2014-2020.

Więcej informacji
Strona o programie Horyzont 2020

SZKOLENIA

CORDIS ORAZ PARTICIPANTS PORTAL - NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Przypominamy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej 8 grudnia br. organizują warsztaty "CORDIS oraz PARTICIPANTS PORTAL bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości. Serwisy informacyjne o 7. Programie Ramowym UE.

Warsztaty skierowane są zarówno do osób, które są na etapie pisania projektu, jak również do osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do tworzącego się konsorcjum lub już realizowanego projektu w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR). Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis informacyjny Komisji Europejskiej CORDIS oraz nowy Portal Uczestników (Participants Portal) gdzie dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów 7.PR wraz z niezbędną dokumentacją. W dalszej części spotkania każdy z uczestników w sposób praktyczny zapozna się zakładaniem profilu partnera w systemie CORDIS Partners oraz wyszukiwaniem dokumentacji na Portalu Uczestników.

Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3a, sala 317 E
Rejestracja uczestników: do 6 grudnia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".OFERTA WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Politechnice Poznańskiej zapraszają 13 grudnia br. na spotkanie pt. "Rozwiń skrzydła. Stypendia, staże, eksperci czyli oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej".

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre) umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Centrum składa się z siedmiu instytutów badawczych (w Belgii, Włoszech, Niemczech, Holandii i Hiszpanii) oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia.

JRC kieruje swoją ofertę do studentów, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego, non-profit oraz do przedstawicieli organizacji badawczych i laboratoriów krajowych.

Aplikować o pobyt w JRC można na drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo w jaki sposób dotrzeć do właściwej oferty i niezbędnych informacji. W spotkaniu weźmie udział Pan dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, który podzieli się z swoimi doświadczeniami z pracy w Instytucie Pierwiastków Transuranowych JRC w Karlsruhe (Niemcy).

Spotkanie będzie dobrą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS, który zawiera bogatą bazę stypendiów, staży oaz ofert pracy naukowej w Europie i nie tylko. Dowiedzą się Państwo również jak powinno wyglądać modelowe europejskie CV, które może stać się przepustką do zaistnienia na arenie międzynarodowej.

Lokalizacja: Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Piotrowo 5, sala 139
Rejestracja uczestników: do 8 grudnia br. na stronie internetowej rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale "Nasze szkolenia".


KONKURSY

NAGRODY MINISTRA ZA WYBITNE OSIAGNIĘCIA NAUKOWE

Przypominamy, że tylko do 15 grudnia br. przyjmowane są wnioski do konkursu o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.

Minister właściwy do spraw nauki przyznaje nagrody w trzech kategoriach:
a) badania podstawowe - podstawą oceny jest oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;
b) badania na rzecz rozwoju społeczeństwa - ocenie podlega użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
c) badania na rzecz rozwoju gospodarki - kryterium oceny jest znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

Kandydatów mogą zgłaszać m.in. rady naukowe, rady wydziałów, organizacje pozarządowe (związane z nauką) komitety oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Wnioski należy składać w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Hożej 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem "Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne".

Wzór wniosku o przyznanie nagrody
Więcej informacji - rozporządzenie ministra dot. nagrodySTYPENDIA PROGRAMU AMGEN SCHOLARS

Rozpoczął się nabór do IV edycji programu Amgen Scholars. Dzięki niemu studenci z Polski mają szansę na udział w międzynarodowym programie stypendiów naukowych na jednej z trzech najlepszych uczelni wyższych w Europie: brytyjskim Uniwersytecie Cambridge, Instytucie Karolinska w Szwecji i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Niemczech.

O udział w europejskiej edycji programu mogą ubiegać się osoby, które studiują kierunki ścisłe m.in. medycynę, chemię, farmację, biologię, biotechnologię czy bioinżynierię, na jednej z europejskich uczelni wyższych. Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce i mieć w planach studia doktoranckie.

Osoby, które chcą wziąć udział w programie Amgen Scholars, powinny zgłosić swoją aplikację do jednej z uczelni biorących udział w programie. Każda z nich ma własny system oceny kandydatów, przy czym warunki wspólne to wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line oraz przesłanie krótkiego eseju o sobie i dotychczasowych osiągnięciach. Termin nadsyłania zgłoszeń to 1 lutego 2012 roku.

Strony Programu Amgen Scholars (podział wg jednostek przyjmujących):
Uniwersytet w Cambridge
Instytut Karolinska w Sztokholmie
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w MonachiumPOLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Udział w konkursie jest bezpłatny. Mogą do niego przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, zakłady doświadczalne oraz indywidualni wynalazcy.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:
- wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
- technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej,
- wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej,
- technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej.

Zwycięzcy w konkursie Polski Produkt Przyszłości otrzymają statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości, oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 16 stycznia 2012 roku.

Więcej informacji, regulamin oraz dokumentacja konkursowaSŁOWA DLA INNOWACJI RAZ JESZCZE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w II edycji konkursu Słowa dla Innowacji. Jest on adresowany do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki oraz podejmowane przez ludzi świata nauki. Do konkursu mogą przystąpić dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni oraz publikujący na ekonomicznych portalach internetowych. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć innowacyjnych projektów i przedsięwzięć w Polsce, Europie i na świecie.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę główną o równowartości 5 000 zł, oraz trzy wyróżnienia o równowartości 2 500 zł. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 16 grudnia br.

Więcej informacji
Regulamin konkursu z załącznikamiKREOWANIE JUTRA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła II edycję konkursu Kreowanie Jutra, który jest przeznaczony dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. To również okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (o równowartości 5 000 i 2 500 złotych), a także statuetki i dyplomy.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 16 grudnia br.

Więcej informacji
Regulamin konkursu z załącznikami


WYDARZENIA

KONKURS MERTEC II 2012 (TECHNOLOGIE MORSKIE) - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że w grudniu br. zostanie otwarty jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II. W dniu 18 stycznia 2012 roku na Politechnice Gdańskiej odbędzie się spotkanie informacyjne - MARTEC II Call 2012 Brokerage Event. W spotkaniu spodziewany jest udział przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki z Polski oraz krajów partnerskich MARTEC II.

Udział w spotkaniu informacyjnym to doskonała okazja do zapoznania się z doświadczeniami instytucji już realizujących projekty w ramach ERA NET MERTEC II, przedstawienia swoich pomysłów oraz tworzenia konsorcjum projektowego. W ramach ERA NET MERTEC II priorytet w dofinansowaniu mają wnioski z minimum dwoma partnerami przemysłowymi z minimum dwóch różnych krajów. Realizowane będą tylko te projekty, które otrzymają dofinansowanie od krajowych agencji finansujących. NCBiR w związku z tym informuje, iż wspiera następujące tematy projektów:
- shipbuilding,
- maritime equipment and services,
- ship and port operations,
- inland water and intermodal transport,
- offshore industry/technology,
- offshore structures for renewable energy,
- fishing acquaculture,
- safety and security (działanie zintegrowane),
- environmental impact (j.w.),
- human elements (j.w.).

Rejestracja otwarta do 12 stycznia 2012 roku.

Strona ERA NET MERTEC II
Program spotkania
Karta profilu partnera
Karta rejestracji (z podanym adresem e-mail do wysyłki)


WIADOMOŚCI

PROGRAM ERASMUS W NOWEJ ODSŁONIE

23 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła projekt nowego programu na rzecz kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu o nazwie "Erasmus dla wszystkich". Program ten połączy wszystkie obecne inicjatywy unijne w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów - jednym. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone. Komisja proponuje zwiększenie środków o około 70 procent w porównaniu z obecnym siedmioletnim budżetem, co oznacza przeznaczenie na nowy program 19 miliardów euro w latach 2014-2020.

Nowy program będzie skupiał się na wartości dodanej UE i skutkach systemowych, wspierając trzy rodzaje działań: możliwości uczenia się dla osób indywidualnych, zarówno w UE, jak i poza nią; współpracę instytucjonalnę między placówkami edukacyjnymi, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; wspieranie reform w państwach członkowskich w zakresie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, a także wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Dwie trzecie środków programu zostanie przeznaczonych na stypendia wyjazdowe mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności. W ramach programu "Erasmus dla wszystkich" wspierane będą także nauczanie i badania w dziedzinie integracji europejskiej oraz sport lokalny. Ponadto studenci stacjonarnych studiów magisterskich skorzystają z nowego systemu gwarancji kredytów ustanowionego przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Obecnie projekt programu "Erasmus dla wszystkich" jest przedmiotem debaty w Radzie Unii Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim, który podejmie ostateczną decyzję co do ram budżetowych na lata 2014-2020.

Erasmus dla wszystkich - więcej informacji (+ wideo promocyjne)POTRZEBNA WIĘKSZA KONKURENCJA MIĘDZY UCZELNIAMI

Rada UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury przyjęła 28 października br. przyjęła rekomendacje dla Unii Europejskiej w sprawie unowocześniania szkolnictwa wyższego. Większa konkurencja, nowy ranking uczelni, mobilność studentów i naukowców oraz zachęcanie szkół do współpracy z biznesem - to cele, które wyznaczono unijnym uczelniom. Rada UE zobowiązała się w przyjętych konkluzjach do prac nad nowym, przejrzystym systemem rankingów szkół wyższych (U-Multirank), co ma pozwolić na właściwą ocenę ich pracy oraz porównywanie osiąganych sukcesów na forum UE.

Ponadto Rada wezwała państwa członkowskie do współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, która pozwoli na spełnienie kluczowego zapisu strategii Europa 2020: pod koniec dekady liczba młodych osób (30-34 lata) z wyższym wykształceniem powinna sięgać w Europie 40 proc. W rekomendacjach Rady ds. Edukacji podkreślona została konieczność podnoszenia jakości wyższego wykształcenia poprzez większą mobilność studentów i naukowców oraz intensywniejszą współpracę transgraniczną. Rada rekomenduje krajom UE kreowanie takich reform, które umożliwią bardziej elastyczne zarządzanie uczelniami i efektywny system ich finansowania, powiązany z osiąganymi wynikami i konkurencyjnością.

Według Rady, konieczne jest też silniejsze powiązanie szkolnictwa wyższego z badaniami naukowymi. Oczekuje ponadto, że unijne kraje będą promować interdyscyplinarne studia i badania, a także "walczyć ze stereotypami i usuwać przeszkody, które nadal utrudniają kobietom osiąganie najwyższych szczebli w kształceniu pomagisterskim i badaniach.

Więcej informacji (depesza PAP)RUCH OPEN ACCESS W NAUCE - DARMOWY KURS INTERNETOWY

Można już korzystać z bezpłatnego kursu e-learningowego "Otwarta nauka" o nowych modelach komunikacji naukowej. Kurs powstał z inicjatywy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Koalicji Otwartej Edukacji oraz Electronic Information for Libraries.

Kurs został zaprojektowany jako materiał do samokształcenia lub adaptacji dla ludzi nauki, studentów, bibliotekarzy, nauczycieli i ma za zadanie dostarczyć informacji na temat nowoczesnych metod i kanałów komunikacyjnych, transparentności w nauce i trendach w tym zakresie. Aby skorzystać z materiałów kursu, nie trzeba się rejestrować ani logować. Dostęp jest otwarty dla wszystkich, a treści i ćwiczenia są dostępne na zasadach wolnej licencji Creative Commons.

Kurs składa się z dziewięciu modułów dotyczących m.in. historii ruchu Open Access, o otwartej nauki 2.0, nowoczesnych kanałów komunikacji naukowej, otwartych repozytoriów czy darmowych periodyków.

Strona kursu "Otwarta nauka"Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl