Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 178 z dnia 3 października 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

WYDARZENIA

TYDZIEŃ 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE W REGIONIE - WCIĄŻ MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Przypominamy, że od 17 do 21 października br. będzie miał miejsce w Poznaniu szereg wydarzeń odbywających się pod hasłem "Tydzień 7. Programu Ramowego UE w regionie".

Do udziału w dyskusjach, prelekcjach i warsztatach wchodzących w zakres "Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie" zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań, stypendyści indywidualni Marie Curie, laureaci programu IDEAS, realizatorzy projektów badawczych i wspierających oraz profesjonalni trenerzy. Pragną oni podzielić się z uczestnikami wykładów i warsztatów swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie programów ramowych UE i komunikacji interpersonalnej.

Uczestnictwo w "Tygodniu 7. Programu Ramowego UE w regionie" da Państwu możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących założeń i procedur aplikowania o granty oraz usłyszenia praktycznych porad związanych ze skutecznym zdobywaniem finansowania i realizacją projektów. Ponadto, biorąc udział w warsztatach, zdobędą Państwo szereg umiejętności przydatnych w komunikacji interpersonalnej na arenie międzynarodowej. Będzie można także zapoznać się z perspektywami finansowania badań naukowych w świetle przyszłego Programu Ramowego UE "Horizon 2020" (lata 2014-2020).

Rejestracja na poszczególne dni "Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie" jest otwarta do 12 października br. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja

SZKOLENIA

RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu przypomina o warsztatach "Raport idealny w 7. Programie Ramowym", które odbędą się 10 października br.

Uczestnicząc w warsztatach będzie można zapoznać się z zasadami raportowania dotyczącymi przedstawienia pracy i kosztów w 7. Programie Ramowym UE. Zdobytą wiedzę będzie można utrwalić i zastosować podczas ćwiczeń praktycznych dotyczących części opisowych i finansowych raportu. Podczas warsztatów omówiony zostanie także elektroniczny system składania raportów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników ze względu na warsztatowy charakter spotkania.
Rejestracja otwarta do 6 października br.

Lokalizacja: InQbator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracjaMOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE DLA FIRM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz ośrodek sieci European Enterprise Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie pod hasłem "Postaw na innowacje. Możliwości 7. Programu Ramowego dla firm", które odbędzie się 11 października br.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów z 7. Programu Ramowego UE oraz przedstawienie możliwości kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy.

Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi nowy program, pozwalający na uzyskanie dofinansowania przygotowania projektu badawczego ze środków krajowych. W spotkaniu wezmą udział ponadto przedstawiciele firm oraz jednostek naukowych realizujących projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE i przedstawią swoją historię sukcesu. Cennych wskazówek dotyczących praktycznych aspektów pisania wniosków udzieli ekspert Komisji Europejskiej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo będą mieli reprezentanci firm.

Rejestracja otwarta do 7 października br.

Lokalizacja: Hotel Vivaldi, Sala Symfonia, ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań.

Więcej informacji oraz rejestracja


KONKURSY

GRANTY NA GRANTY - RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 23 września br. V edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej".

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

W ramach konkursu "Granty na granty" wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:
- 7. Programu Ramowego UE,
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom),
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2012 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowaNARODOWE CENTRUM NAUKI POTRZEBUJE KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs na sześć stanowisk Koordynatorów Dyscyplin. NCN zatrudni:
- Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce - 1 osoba,
- Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych - 3 osoby,
- Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk o Życiu - 2 osoby.

Miejsce wykonywania pracy znajduje się w Krakowie. Kandydaci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora:
- nauk humanistycznych w zakresie dyscyplin: psychologia lub socjologia,
- nauk chemicznych,
- nauk technicznych w zakresie dyscyplin: inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa lub mechanika,
- nauk rolniczych,
- nauk medycznych, weterynaryjnych lub biologicznych.

Wymagana jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia przyjmowane są przez NCN do 31 października br.

Więcej informacjiBIOINNOWACYJNA SZANSA

Naukowcy, doktoranci i studenci zainteresowani bioinnowacją mogą wygrać 3 tysiące złotych w konkursie "Najlepszy projekt - Bioinnowacje 2011". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na biznes z dziedziny nauk o życiu (m.in. biotechnologia, biologia, chemia, medycyna czy farmacja), a także zmotywowanie społeczności akademickiej do realizacji własnych projektów z sektora nauk biomedycznych i przyrodniczych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać krótki (do 3000 znaków) opis swojego pomysłu na biznes. Poza główną nagrodą pieniężną, autorzy najlepszych koncepcji zostaną zaproszeni na warsztaty z rozwoju biznesu "Bio-business laboratorium".

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 października br.

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Warsztaty "Bio-Business laboratorium"NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

15 września br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło trzy konkursy. Pierwszy z nich to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Drugi konkurs dotyczy finansowania projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Ostatni konkurs dotyczy finansowania projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

NCN jednocześnie informuje, że formularze konkursowe zostaną udostępnione w formie elektronicznej w systemie OSF najpóźniej do 7 października br.

Termin składania wniosków: 15 grudnia br.

Ogłoszenie i więcej informacji
System OSF


WIADOMOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ

Komisja Europejska 21 czerwca br. ogłosiła program Horyzont 2020. Będzie on promował badania podnoszące konkurencyjność przemysłu europejskiego na rynkach światowych oraz te, które pozwolą wyjść z obecnego kryzysu gospodarczego.

Celem Programu Horyzont 2020 jest realizacja, w ramach UE założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przewidziano również wsparcie badań pionierskich oraz tworzenie infrastruktury badawczej. Większy nacisk będzie położony na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych. Do roku 2014 UE chce uprościć procedury pozyskiwania środków na badania, aby stworzyć jednolitą i spójną przestrzeń dla wiedzy, badań i innowacji.

Komisja Europejska skierowała do społeczeństwa specjalny dokument "ERA Framework Public Consultation: Areas of untapped potential for the development of the European Research Area" opisujący ww. kierunek zmian w obszarze badań. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powyższego dokumentu. Można tego dokonać poprzez wypełnienie specjalnej ankiety internetowej (dostępna do 30 listopada br.).

Więcej informacji
Dokument "ERA Framework Public Consultation"
Ankieta dla obywateli UE
Ankieta dla instytucji
Ankieta dla instytucji publicznychHORYZONT 2020 - KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ

21 września br. Komisja Europejska zaprosiła europejskie podmioty publiczne i prywatne, aby połączyły wysiłki na rzecz wykorzystania badań naukowych i innowacji w celu sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym.

W specjalnym komunikacie Komisja przedstawiła propozycje działań, które pozwolą jeszcze skuteczniej realizować partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-publiczne. Na podstawie wskazówek zawartych w dokumencie sporządzone zostaną pod koniec tego roku wnioski legislacyjne dotyczące kolejnego programu ramowego o nazwie "Horyzont 2020".

Więcej informacji
Tekst komunikatu Komisji EuropejskiejOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl