Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 176 z dnia 1 września 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

GRANTY DLA MŁODYCH DOKTORÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu serdecznie zapraszają na szkolenie "Miliony Za Pomysły! Granty dla młodych doktorów", które będzie miało miejsce 15 września br.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta Programu IDEAS. Przedstawione zostaną rodzaje grantów, zasady udziału, merytoryczny oraz techniczny aspekt składania wniosku. Omówione będą ponadto dotychczasowe wyniki ogłoszonego 20 lipca br. konkursu dla naukowców, którzy uzyskali doktorat w okresie od 2 do 12 lat przed datą ogłoszenia konkursu (ERC Starting Independent Researcher Grants).

W programie szkolenia przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje, osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia zamknięcia rekrutacji zarysu swojego pomysłu na adres: ab@ppnt.poznan.pl.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Rejestracja elektroniczne do 13 września br. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze szkolenia.

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 236.

Więcej informacji oraz programJAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty pt. "Jak napisać wniosek do 7. PR? Warsztaty dla początkujących".

Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, a by uzyskał on wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. W programie warsztatów znajda się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z rożnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Ponadto przedstawione zostaną aspekty finansowe, a teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Termin: 29 - 30 września br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna wkrótce na stronie http://rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze szkolenia.


KONKURSY

NABÓR DO VIII EDYCJI PROGRAMU TEAM

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków o stypendium w ramach VIII edycji programu Team.

Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Obszary, w których prowadzone będą badania, powinny dotyczyć dziedzin określonych jako Bio, Info i Techno, zatem powinny poruszać zagadnienia związane m. in. z biotechnologią i bioinżynierią, zaawansowanymi technologiami, nowymi technikami medycznymi, technologią i inżynierią chemiczną itp.

W ramach programu finansowane są stypendia naukowe dla członków zespołu (od 1 000 zł dla studenta do 5 000 zł dla doktora) oraz grant badawczy (35 000 zł rocznie za jednego doktoranta przyjętego do zespołu; 80 000 zł rocznie za jednego uczestnika stażu podoktorskiego).

Termin składania wniosków: do 30 września br.

Więcej informacji
Statystyki dotyczące współczynnika sukcesu w Programie TEAM
Materiał video o Programie TEAMPROGRAM INNOTECH - WYNIKI NABORU WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło listę wniosków wstępnych złożonych w ramach I konkursu Programu INNOTECH, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Do kolejnego etapu konkursu przeszło 517 wniosków z 751 ocenianych. NCBiR uprzejmie przypomina, iż nabór wniosków pełnych w ramach I konkursu Programu INNOTECH potrwa do 16 września br. (do godz. 16.15 - wpłynięcie do Kancelarii NCBiR)

INNOTECH - wnioski zakwalifikowane do II etapuKONKURS PILOTAŻOWY JPI FACCE (ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina o konkursie pilotażowym JPI FACCE "Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego".

Projekt ma być realizowany za pomocą instrumentu "FACCE Centrum Wiedzy". Ma ono na celu wzmocnienie i ułatwienie współpracy międzynarodowej między grupami naukowców z państw uczestniczących w JPI FACCE w wybranych obszarach tematycznych poprzez zapewnienie narodowego finansowego wsparcia.

Centrum wiedzy ma opracować wspólny plan badań oraz prowadzić szkolenia i działania integracyjne w ramach projektu dotyczącego 3 obszarów badawczych:
- plony,
- łąki i żywy inwentarz,
- kwestie ekonomiczne oraz handel.


Terminy składania wniosków:
1. Składanie listów intencyjnych - 7 września br.
2. Składanie pełnych wniosków - 19 grudnia br.

Więcej informacji
Strona internetowa inicjatywy JPI FACCEBEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - NOWY KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o otwarciu 17 sierpnia br. konkursu "1/2011" na wykonanie projektów z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

Termin składania wniosków: 16 września br. (godz. 12.00)

Regulamin konkursu
Formularz wniosku
Instrukcja wypełniania wniosku
Tematy projektów konkursu
Procedura aplikacyjnaKONKURS W RAMACH INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 18 sierpnia br. otwarty został konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na Rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI JU - Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking).

Zakres tematyczny konkursu dotyczy 7 obszarów pogrupowanych w 3 kategorie:
1. System Informacji Medycznej UE
2. Chemia, Produkcja i Kontrola
3. Technologia i Zrozumienie Chorób na Poziomie Molekularnym.

Na budżet konkursu składa się wkład pieniężny Komisji Europejskiej wynoszący 105 milionów euro oraz wkład przedsiębiorstw wchodzących w skład Europejskiej Federacji Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA.

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela Pani Izabela Rzepczyńska pod numerem telefonu 515 061 529.

Termin składania wniosków: 18 października br. (I etap)

Strona IMI JUFUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - NABÓR WNIOSKÓW DO DWÓCH PROGRAMÓW

Rozpoczęto nabór wniosków w III edycji dwóch programów organizowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej - Homing Plus oraz Pomost.

Udział w Homing Plus mogą wziąć badacze ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno powrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do programu mogą również aplikować młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. W ramach programu można uzyskać rocznie 80 000 zł subsydium badawczego oraz 5 000 zł comiesięcznego stypendium.

Program Pomost jest natomiast przeznaczony dla rodziców-naukowców. W jego ramach finansowane są projekty umożliwiające powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieka nad małym dzieckiem.

Termin składania wniosków do ww. programów: 15 października br.

Dokumentacja konkursowa Homing Plus
Dokumentacja konkursowa Pomost
Formularze wniosków (dostępne po rejestracji i logowaniu)URZĄD PATENTOWY NAGRADZA

Studenci, absolwenci oraz pracownicy naukowi mogą wziąć udział w konkursie Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką dotyczącą własności intelektualnej. Zgłaszane prace powinny być związane z zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki.

Termin składania prac: 14 października br.

Więcej informacji o konkursiePRESTIŻOWY KONKURS DLA (BARDZO) MŁODYCH BADACZY

Uczniowie i studenci I roku urodzeni pomiędzy 30 września 1991r. a 30 września 1998r. mogą zgłaszać się do 18. edycji Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. To prestiżowy konkurs prac badawczych napisanych przed podjęciem studiów na wyższej uczelni.

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Do połowy marca wybrane zostaną trzy prace, które pojadą na finały europejskie we wrześniu 2012r. W historii tego konkursu Polska zajmuje trzecie miejsce (za Wielką Brytanią i Niemcami) w rankingu zdobytych nagród.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 31 października br.Strona konkursu


WYDARZENIA

KLUB INNOWACYJNYCH PRZEDSIEBIORSTW ZAPRASZA NA SPOTKANIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w serii bezpłatnych spotkań organizowanych w ramach działania "Innowacje w przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw". Działania w ramach Klubu adresowane są do m.in. kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, ośrodków akademickich, agencji i urzędów regionalnych oraz lokalnych.

Podczas spotkań prezentowane są zagadnienia związane z praktycznymi aspektami działalności przedsiębiorstw oraz dochodzi do wymiany poglądów i dyskusji wśród przedsiębiorców oraz innych uczestników ww. wydarzeń. Najbliższe spotkania Klubu odbędą się między 14 a 23 września w trzech miastach: Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach. Każde spotkanie prowadzone będzie przez czterech prelegentów, specjalistów w swojej dziedzinie.

Tematyka ich wystąpień kształtuje się następująco:
- 14 września (Szczecin), 20 września (Wrocław) i 23 września (Katowice) - popytowe podejście do tworzenia innowacji,
- 21 września (Katowice) - Ekoinnowacje,
- 22 września (Katowice) - Innowacje w sektorze usług.

Więcej informacji
O Klubie Innowacyjnych Przedsiębiorstw - broszura


WIADOMOŚCI

PROBLEMY RODZIMYCH NAUKOWCÓW Z PRZETARGAMI

Polska Akademia Nauk i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowały do kancelarii premiera wspólną uchwałę. Treść dokumentu informuje o tym, że przymus stosowania się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych "ogranicza skuteczność prowadzenia badań, a niekiedy zmusza nawet do zaniechania podejmowana projektów badawczych".

Dokument zwraca także uwagę na specyficzny charakter badań naukowych, wymagających często szybkiej dostawy specjalistycznego sprzętu. Ustawa o zamówieniach publicznych to uniemożliwia. Sygnatariusze dokumentu zawarli w nim postulat o zwolnieniu uczelni i instytutów PAN z obowiązku stosowania się do ww. ustawy w pewnych kategoriach projektów badawczych.

Więcej informacjiPRACA DLA NAUKOWCÓW - BAZY DANYCH MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się na utworzenie internetowych baz ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Stworzenie baz wynika z troski ministerstwa o zapewnienie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy należy wysyłać za pomocą specjalnego formularza na adres pracawnauce@nauka.gov.pl.

Od 1 października br. uczelnie będą również zobowiązane do zamieszczania ogłoszeń w portalu Komisji Europejskiej EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess/), który zawiera bazę ofert pracy dla naukowców.

Formularz dla ogłoszeniodawców
Praca na uczelniach
Praca w jednostkach PAN i instytutach badawczychKRAJOWY PROGRAM BADAŃ UCHWALONY

Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia br. uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały w nim określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych o charakterze długookresowym zorientowane na przemysł.

W ramach Krajowego Programu Badań istnieje 7 priorytetowych kierunków badań naukowych:
- nowe technologie energetyczne,
- choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna,
- zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne,
- nowoczesne technologie materiałowe,
- środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo Polski,
- bezpieczeństwo i obronność państwa.

Krajowy Program Badań ma umożliwić ściślejsze powiązanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych z potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki.

Więcej informacji
Projekt rozporządzenia Krajowego Programu BadańPOWSTANIE NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

1 września br. w Świerku rozpocznie działalność Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Jednym z głównych zadań nowego ośrodka będzie wspieranie budowy polskiej energetyki jądrowej. NCBJ powstanie w wyniku połączenia Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana i Instytutu Energii Atomowej POLATOM.

Ośrodek będzie podlegać Ministerstwu Gospodarki, a część jego działalności sfinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBJ będzie największym instytutem badawczym w kraju, który będzie realizować pełen łańcuch rozwojowy. Działalność instytutu będzie więc dotyczyć badań podstawowych, badań stosowanych, rozwój nowych technologii oraz komercyjną produkcję zaawansowanych materiałów i urządzeń.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl