Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 174 z dnia 1 lipca 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ PO WAKACJACH

Już we wrześniu br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wznawia szkolenia po okresie wakacyjnym. Planowane są m.in. dwudniowe warsztaty dla początkujących "Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego UE" oraz szkolenie "Program IDEAS - granty dla początkujących badaczy". Szczegóły na początku września na stronie www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Nasze szkolenia". Po najświeższe informacje dotyczące działalności RPK Poznań zapraszamy także na nasz profil na portalu Facebook.

FACEBOOK


KONKURSY

INNOWACJE I EKOLOGIA W ENERGETYCE

Firma ENEA S.A. ogłosiła konkurs dla autorów najlepszych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich z zakresu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. Główna nagroda dla autora pracy licencjackiej lub inżynierskiej wynosi 10 tys. zł, pracy magisterskiej - 20 tys. zł, a pracy doktorskiej - 30 tys. zł.

Na konkurs można zgłaszać prace obronione w okresie od 1 stycznia ub.r. do 31 lipca 2011 br., poruszające problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Więcej informacji
Regulamin konkursuKONKURS ERA-NET ECO-INNOVERA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 20 czerwca br. został otwarty międzynarodowy konkurs z zakresu badań i rozwoju w ramach ERA-NET Eco-Innovera "Boosting Eco-innovation through joint cooperation in research".

Tematyka projektów konkursowych w których mogą uczestniczyć polskie podmioty dotyczy następujących obszarów badawczych:
a)Sustainable industrial processes and products
b)Recycling and waste re-use

NCBiR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców 1,5 mln euro. Wszystkie wnioski powinny zostać złożone on-line przez koordynatora działającego w imieniu całego konsorcjum.

Kontakt w NCBiR odnośnie konkursu:
Ołesia Witowska
E-mail: o.witowska@ncbir.gov.pl
Tel. +48 22 20 10 687 w. 106

Termin składania wniosków: do 30 września br. (godz. 12 lokalnego czasu paryskiego)

Formularze wniosków do pobrania
Informacje odnośnie procedury aplikacyjnejKONKURS FUNDACJI PROREGIO "FUNDUSZE DLA NAUKI"

Fundacja ProRegio ogłosiła rozpoczęcie II edycji konkursu "Fundusze dla Nauki", który jest organizowany w ramach projektu "Sieć tematyczna - Fundusze Europejskie dla Nauki". Fundacja we wspomnianym konkursie nagrodzi najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
- infrastruktura naukowa,
- komercjalizacja badań naukowych,
- wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych.

Zwycięzcy zostaną objęci kampanią promocyjną, a ich projekty będą prezentowane jako dobre praktyki dla uczestników sieci tematycznej Fundusze Europejskie dla nauki, na portalu www.sciencenetwork.eu. W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie należy wypełnić jeden z trzech formularzy zgłoszeniowych dostępnych na ww. stronie internetowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 lipca br.

Zgłoszenia przesyłamy pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:
Biuro Konkursu Fundusze dla Nauki 2011
ul. 23 Lutego 7/7
61-741 Poznań
e-mail: konkurs@sciencenetwork.euMIĘDZYNARODOWE BADANIA W DZIEDZINIE NANOELEKTRONIKI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 27 czerwca br. otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie tworzenia i udoskonalania technologii nanoelektronicznych. Projekty realizowane będą pod szyldem Joint Undertaking ENIAC (JU ENIAC). Ich realizacja ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, a co za tym idzie stwarzanie możliwości pojawiania się nowych rynków i zastosowań w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.

NCBiR na dofinansowanie polskich podmiotów obecnych w zwycięskich projektach wyłonionych w ramach konkursu JU ENIAC posiada budżet w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie mogą się starać polskie jednostki badawcze oraz przedsiębiorcy.

Więcej informacji
Dokumentacja - Program Pracy - Szczegółowa tematyka konkursu
Dokumentacja - Poradnik dla WnioskodawcówNARODOWE CENTRUM NAUKI OGŁASZA KONKURS DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

15 czerwca br. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłosili konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl/) i wraz z wersją drukowaną projektu przesłać do NCN.

Termin składania wniosku: do 15 września br.

Ogłoszenie o konkursieKONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA LATA 2011 - 2012

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało 28 czerwca br. wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez NCN w latach 2011 - 2012.

Harmonogram konkursów NCN 2011 - 2012 (PDF)WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach I edycji programu Wsparcie na Uzyskanie Grantu. Jego celem jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest  uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy  nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość wparcia ze strony PARP może wynosić do 100%  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia br. do godz. 16.00 (PARP zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu z 3 dniowym wyprzedzeniem we wcześniejszym terminie - w przypadku złożenia wniosków na kwotę 100 procent alokacji).

Więcej informacji
Dokumentacja konkursowaSTAŻE DLA NAUKOWCÓW

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości uruchomił III nabór do projektu "Staż sukcesem naukowca - Wielkopolska". Ma on charakter stażowo-szkoleniowy a jego adresatami są pracownicy naukowi i naukowo - dydaktyczni wielkopolskich uczelni wyższych i jednostek badawczo - rozwojowych oraz wielkopolscy przedsiębiorcy.

Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy w wielkopolskim środowisku nauki i biznesu poprzez budzenie motywacji pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych do zakładania firm typu spin off/out oraz do komercjalizacji wiedzy naukowej w przedsiębiorstwach.

Naukowcy będący beneficjentami ww. projektu uzyskają możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku zgoła odmiennym niż przykładowo uczelnia - w przedsiębiorstwie. Nabycie praktycznych umiejętności, sprawdzenie siebie, nawiązanie nowych kontaktów w sferach wielkopolskich przedsiębiorców oraz działanie na rzecz regionu poprzez pracę na rzecz wybranego przedsiębiorcy, to tylko niektóre walory płynące ze współpracy.

Projekt przewiduje także wsparcie dla minimum 30 wielkopolskich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Firmy, poprzez wyrażenie zgody na odbycie stażu, uzyskują  na maksimum 6 miesięcy pracownika wyposażonego w innowacyjną wiedzę naukową, który będzie świadczył wsparcie teoretyczno - praktyczne dla przedsiębiorstwa.

Rekrutacja w III naborze potrwa do 31 lipca br.
Staże w przedsiębiorstwach rozpoczną się we wrześniu br.


Więcej informacji
Strona projektu "Staż Sukcesem Naukowca - Wielkopolska"
Dokumentacja konkursowa

Projekt "Staż sukcesem naukowca" posiada (poza Wielkopolską) swoje edycje dla województw: kujawsko-pomorskiego http://www.kujawsko-pomorskie.ssn.paip.pl/ oraz dolnośląskiego http://www.dolnoslaskie.ssn.paip.pl/.


WYDARZENIA

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII - WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY

W poniedziałek, 20 lipca br., wmurowano kamień węgielny pod budowę Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii, który powstaje na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na powierzchni ok. 4,5 tys. mkw. znajdą się m.in. laboratoria, pomieszczenia biurowe, magazynowe, i serwerownia. W Zespole Inkubatorów powstanie także laboratorium mikrobiologiczne, oraz hala technologiczna. Laboratoria będą przeznaczone w szczególności dla potrzeb małych firm, które nie mają środków, aby samemu wybudować i wyposażyć tego typu obiekty. Koszt powstania Zespołu Inkubatorów to 57 mln złotych (w tym 32 mln roboty budowlane), z czego 85 procent będzie pokryte ze środków unijnych.

Więcej informacji
Wizualizacja Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii
Materiał wideo z wmurowania kamienia węgielnego ("Teleskop" - od 13:03 do 15:27)


WIADOMOŚCI

NOWA STRATEGIA OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UE

Komisja Europejska (KE) postanowiła wprowadzić reformę obecnie obowiązujących przepisów ochrony własności intelektualnej. Postawa KE jest spowodowana zwiększającym się łamaniem praw własności intelektualnej w Europie. Taki stan rzeczy wymusza zaniżanie cen oryginalnych produktów, co utrudnia utrzymanie się na rynku legalnie prosperującym firmom. Co więcej, podróbki zagrażają także ich nabywcom, gdyż bardzo często nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Straty z powodu piractwa ponosi również państwo, gdyż sprzedaż podrabianych produktów zaniża legalne obroty handlowe, uszczuplając jednocześnie wpływy podatkowe do budżetu.

Zmiany w prawie własności intelektualnej mają obejmować:
- ujednolicenie systemu ochrony patentowej (jeden patent obowiązujący na terenie całej UE),
- modernizację systemu znaków towarowych (uproszczenie i większa skuteczność),
- poprawienie dostępności dzieł chronionych prawem autorskim (szczególnie tych należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego i dostępnych za pośrednictwem Internetu).

Komisja Europejska planuje przedstawić konkretne rozwiązania legislacyjne w powyższych kwestiach do 2014 roku.

Więcej informacji
Komunikat KENAZWA "NASTĘPCY" 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE

W wyniku głosowania internetowego wybrano nazwę dla "następcy" 7. Programu Ramowego UE. Brzmi ona: "HORIZON 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation". Zwycięska nazwa została zaproponowana w specjalnym ogólnoeuropejskim konkursie m.in. przez Panią Beatę Zyngier, która jest nauczycielką w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu. W nagrodę Pani Zyngier spotka się z Marie Geoghegan-Quinn (Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji w Komisji Europejskiej) w trakcie Europejskiej Konferencji Innowacji i Rozwoju w Brukseli w grudniu br.Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl