Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 173 z dnia 15 czerwca 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKU DO 7. PR UE ODWOŁANE

Powiadamiamy, że organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu dwudniowe warsztaty "Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego ? Elementy dobrego projektu - warsztaty dla początkujących", które miały się odbyć 20 i 21 czerwca br. zostały odwołane.SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

STAŻ W USA DLA 500 NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW - KONKURS JUŻ OTWARTY!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 1 czerwca br. rozpoczęcie konkursu "Top 500 Innovators. Science - Management - Commercialization". Ma on charakter stażowo-szkoleniowy i jest przeznaczony dla najlepszych pracowników naukowo-badawczych jednostek naukowych, pracowników centrów transferu technologii oraz menadżerów innowacyjności. Mogą oni w ramach konkursu starać się o staże na najlepszych amerykańskich uczelniach - Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford oraz Massachusetts Institute of Technology. Zwycięzcy konkursu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych będą zdobywać wiedzę dotyczącą m.in. zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Stażyści będą wysyłani do USA do 2014 roku na okres od 2 do 3 miesięcy. Rekrutacja na rok 2011 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 1 do 18 czerwca br. W ramach wspomnianego naboru zostanie wyłoniona pierwsza grupa stażystów licząca 50 osób, która będzie przebywać w USA od października do grudnia br. Kolejne osoby będą mogły zgłaszać się do kolejnych edycji konkursu i wyjeżdżać w późniejszych terminach.

Więcej informacji
Internetowy formularz rekrutacyjny
Regulamin konkursu
Wstępny harmonogram wyjazdówWSPÓLNE BADANIA ? SĄ FUNDUSZE!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) serdecznie zaprasza do udziału w 12. edycji konkursu w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET. Zakłada ona wspieranie najlepszych propozycji projektów zakładających wspólną działalność badawczą, rozwojową i technologiczną prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ich stowarzyszenia oraz instytuty badawcze. W założeniach inicjatywy CORNET badania prowadzone przez konsorcjum projektowe maja na celu zaspokojenie potrzeby bądź rozwiązanie problemu szerszej grupy przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych należących do sektora MŚP. Inicjatywa CORNET nie ma ściśle ustalonych tematów konkursowych. Wnioskodawcy mają pełną dowolność w składaniu propozycji projektowych do konkursu. NCBiR zaplanowało budżet w wysokości 1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Jednostki zgłaszające się do konkursu składają drogą elektroniczną wspólny wniosek poprzez wybranego lidera konsorcjum projektowego do sekretariatu inicjatywy CORNET na adres: eu@aif.de. Zgłoszenia wniosków międzynarodowych przyjmowane są do 30 września br.

Polscy wnioskodawcy (partnerzy międzynarodowego konsorcjum badawczego) zgodnie z zasadami dofinansowania w ramach inicjatywy CORNET przedkłada NCBiR wniosek krajowy o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej. Termin zgłoszeń krajowych upływa 30 września br. w przypadku wersji elektronicznej wniosku (wysłanej na adres: a.kazmierczak@ncbir.pl) oraz 14 października br. w przypadku wersji papierowej wniosku krajowego (podpisanej przez uprawnione osoby).

Wnioski krajowe o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Komercjalizacji Wyników Badań oraz Wsparcia Rozwoju Kadry Naukowej
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs CORNET 2011"

Informacji dotyczących konkursu w NCBiR udziela Pan Adam Kaźmierczak (tel. 515 061 551, e-mail: a.kazmierczak@ncbir.pl).

Więcej informacji o inicjatywie CORNET
Poradnik dla wnioskodawców
Zasady udziału polskich wnioskodawców
Wniosek krajowy o dofinansowanie
Wniosek wstępny o dokonanie oceny formalnej wnioskodawcy (opcjonalnie - do 10 września br. w wersji elektronicznej i papierowej)
Ogłoszenie konkursu na stronie CORNET(POLSKO-NIEMIECKA) WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

1 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego odpowiednik instytucjonalny w Republice Federalnej Niemiec postanowiły udzielić wsparcia dla dwustronnych projektów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:
- cechują się podejściem interdyscyplinarnym/transdyscyplinarnym,
- przyczyniają się do zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w zakresie badań nad zrównoważonym rozwojem,
- wzmacniają Europejski Obszar Badawczy (ERA) w obszarze geograficznym obejmującym państwa Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC - Central and Eastern European Countries),
- kończą się rezultatami należącymi do trzech filarów zrównoważonego rozwoju: ekologii, gospodarki oraz społeczeństwa.

Tematy projektów zgłaszanych do konkursów muszą mieścić się w następujących obszarach: klimat i energia, zrównoważona gospodarka i zarządzanie surowcami oraz zrównoważone zarządzanie glebą i lasami. W konkursie mogą wziąć udział tylko polsko-niemieckie konsorcja składające się z min. 2 i maks. 5 podmiotów. Wstępny termin rozpoczęcia projektu (który może trwać maksymalnie 36 miesięcy) zaplanowano na pierwszy kwartał 2012 roku.

Na komplet dokumentów składanych przez polskich partnerów konsorcjum do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju składają się: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami w języku polskim oraz wspólny opis projektu w języku angielskim oraz polskim.

Komplet powyższych dokumentów należy wysyłać od 1 czerwca do 1 września br., drogą mailową na adres: a.ratajczak@ncbir.pl oraz do 10 września br. w wersji papierowej (2 komplety dokumentów) z podpisami osób uprawnionych, na adres:

Agnieszka Ratajczak
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

TYDZIEŃ INNOWACJI W WARSZAWIE

W dniach 20 - 22 czerwca br. odbędzie się w Warszawie Tydzień Innowacji organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (KPK). Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną różne formy zdobywania funduszy na działalność innowacyjną.

Tydzień Innowacji rozpocznie dzień informacyjny dla przedsiębiorców podczas którego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób i na jakiego typu projekty można uzyskać dofinansowanie ze źródeł 7. Programu Ramowego (7. PR) oraz Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Uczestnicy wydarzenia w drugim dniu jego trwania uzyskają informacje o możliwościach finansowania rozwoju centrów badawczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Ostatni dzień Tygodnia Innowacji będzie poświęcony współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw. Zostanie wtedy zorganizowany Dzień Informacyjny programów Regiony Wiedzy oraz INCO w ramach 7. PR. Jego tematyka będzie obejmować: finansowanie współpracy międzynarodowej klastrów badawczych oraz finansowanie współpracy z krajami trzecimi w ramach programu INCO.

Lokalizacja:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
ul. Pawińskiego 5b
Warszawa

Rejestracja prowadzona jest na każdy dzień wydarzenia oddzielnie.

Więcej informacji

Rejestracja on-line:
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3


WIADOMOŚCI

NAZWA KOLEJNEGO PROGRAMU RAMOWEGO UE - WIELKIE GŁOSOWANIE!

Komisja Europejska (KE) wybiera nazwę dla "następcy" 7. Programu Ramowego UE. Spośród nadesłanych w ramach specjalnego konkursu ponad 1600 propozycji można głosować na trzy najlepsze zdaniem KE warianty: DISCOVER 2020, HORIZON 2020 oraz IMAGINE 2020. Do każdej z tych propozycji zostanie dodany zwrot "Framework Programme for Research and Innovation".

Głosowanie internetowe otwarte jest do 17 czerwca br. do godziny 17.30 czasu brukselskiego.

Głosowanie on-linePOLSKO-TURECKA WSPÓŁPRACA NAUKOWO-TECHNICZNA NABIERA ROZPĘDU

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbara Kudrycka podpisała 6 czerwca br. umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej. Porozumienie zostało zawarte przy okazji dwudniowej wizyty w Polsce Prezydenta Turcji Abdullaha Güla z Małżonką.

Podpisana dzisiaj umowa umożliwi realizację dwustronnych projektów badawczych i rozwojowych, finansowanych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem obu stron (poprzednia umowa o współpracy w dziedzinie nauki, oświaty i kultury została podpisana ponad 20 lat temu).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża opinię, że wspólnie zdobyte doświadczenie we współpracy dwustronnej powinno ułatwić skuteczniejsze ubieganie się razem z naukowcami tureckimi w konkursach o projekty w kolejnych Programach Ramowych Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.

Ogłoszenie na stronie MNiSWWZROSNĄ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka poinformowała we wtorek, 7 czerwca br., że minimalne stawki wynagrodzenia pracowników uczelni mają wzrosnąć o niecałe 10 procent w przyszłym roku.

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października, minister nauki nie będzie już określał maksymalnych stawek wynagrodzenia, a jedynie minimalne. Uczelnia będzie więc mogła podwyższać wynagrodzenie swoim wykładowcom bez ograniczeń, o ile znajdzie na to pieniądze. W informacji MNiSW przypomniano, że wysokość wynagrodzenia konkretnych pracowników ustala senat uczelni i może na ten cel przeznaczyć nie tylko środki z państwowej dotacji, ale też pieniądze, które szkoła zarobi np. z czesnego pobieranego od studentów studiów niestacjonarnych.

Przygotowywane przez resort nauki rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników uczelni jest obecnie poddawane konsultacjom społecznym. Zakłada ono podnoszenie płac minimalnych ww. grupy o ok. 10 procent również w trzech kolejnych latach.

Więcej informacji oraz komentarze naukowcówNAJBARDZIEJ INNOWACYJNE UCZELNIE WYBRANE

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania ogłosiło wyniki organizowanego przez siebie konkursu na najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w Polsce. W konkursie wzięło udział 40 szkół wyższych. W kategorii uczelni publicznych zwyciężyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Miejsce drugie zajęła Politechnika Gdańska a trzecie Uniwersytet w Białymstoku. Wśród uczelni niepublicznych pierwsze miejsce przypadło Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Kolejne miejsca zajęły: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Nagrody zostały także przyznane uczelniom, które zajęły najwyższe miejsca w poszczególnych kategoriach. W dziedzinie technologii ułatwiających studiowanie i dostęp do wiedzy wyróżniono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu to zwycięzcy w kategorii nowoczesne technologie w dydaktyce. Laureatami kategorii tworzenie perspektyw zawodowych zostały: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.

Uczelnie biorące udział w konkursie poddano wnikliwej ocenie na którą składała się analiza ankiet, badających rożne aspekty funkcjonowania placówek.

Więcej informacjiPOWSTAJE NOWY PARK TECHNOLOGICZNY

Władze Szczecina podpisały w piątek, 3 czerwca br., umowę z wykonawcą budowy w tym mieście parku technologicznego, który będzie funkcjonował pod nazwą Technopark Pomerania. Wspomniana umowa obejmuje wybudowanie trzech budynków: centrum komputerowego, biurowca dla nowo powstających firm (mogącego pomieścić ok. 80 przedsiębiorstw) i centrum innowacji. Wartość inwestycji to ok. 100 mln złotych a jej termin zakończenia planowany jest na I kwartał 2013 roku. Ponad 32 mln złotych na pokrycie kosztów inwestycji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto Szczecin na budowę Technoparku Pomerania przeznaczy ze swojego budżetu ponad 40 mln złotych.

We wrześniu ubr. oddano do użytku pierwszy budynek Technoparku w którym mieści się już 20 firm.

Więcej informacjiCZYM JEST INNOWACJA ? KTO JEST INNOWATOREM ?

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu KIGNET opublikowała raport pt. "Określenie istoty pojęć innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne".

Jednym z celów tego raportu jest wskazanie zestawu cech, które pozwalają pewnym osobom na tworzenie i wdrażanie nowych pomysłów. Ponadto autorzy raportu starają się uzyskać odpowiedź na pytanie czy istnieje jedna i skuteczna recepta na innowacyjność. Autorzy poszczególnych sekcji publikacji piszą o innowacji jako o dziedzinie gospodarowania, przedmiocie obrotu gospodarczego, procesie intelektualnym i wdrożeniowym oraz sektorze wiedzy.

Pełen tekst publikacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl