Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 171 z dnia 16 maja 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

POTENCJAŁ BADAWCZY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na seminarium pt. "Potencjał Badawczy w 7. PR". Spotkanie to jest organizowane z związku z planowanym na lipiec br. uruchomieniem przez Komisję Europejską kolejnej edycji konkursu "Potencjał badawczy regionów konwergencji" (REGPOT) w ramach Programu Szczegółowego Możliwości.

Do uczestnictwa w seminarium zaproszone są osoby odpowiedzialne za rozwój wydziałów i instytutów naukowych, mające wpływ na decyzję o pisaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Celem akcji REGPOT jest wzmocnienie potencjału badawczego najbardziej obiecujących instytucji naukowych z regionów konwergencji poprzez wsparcie współpracy z partnerami zagranicznymi. Wszystko po to, aby jedna jednostka mogła tak rozwinąć swój potencjał, by w efekcie aplikować do 7. Programu Ramowego UE w najistotniejszym Programie Szczegółowym finansującym badania, czyli we Współpracy.

Cały projekt musi obowiązkowo bazować na tzw. "Planie działań". Ów plan trzeba opracować w odniesieniu do konkretnej jednostki z uwzględnieniem jej specyfiki, perspektyw rozwoju i planów na przyszłość. Pod pojęciem jednostki naukowej należy rozumieć wydział uczelni lub samodzielny instytut naukowy.

Termin: 7 czerwca br.
Lokalizacja: Lokalizacja: Dom Studencki "Jowita", Ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
Rejestracja otwarta do 3 czerwca br.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjnySERWIS INFORMACYJNY CORDIS - BEZ TAJEMNIC

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. "Po nitce do kłębka - CORDIS od podszewki. Serwis informacyjny o 7. Programie Ramowym".

Warsztaty skierowane są zarówno do osób, które są na etapie pisania projektu, jak również do osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do tworzącego się konsorcjum lub już realizowanego projektu w ramach 7. Programu Ramowego UE.

Podczas pierwszej części warsztatów zaprezentowany zostanie szczegółowo serwis Komisji Europejskiej - CORDIS. Na tej platformie dostępne są informacje dotyczące aktualnie ogłaszanych konkursów wraz z niezbędną dokumentacją.

W dalszej części spotkania każdy z uczestników w sposób praktyczny zapozna się zakładaniem profilu partnera w systemie CORDIS Partners. Witryna ta umożliwia zamieszczenie profilu naukowca, instytucji badawczej oraz przedsiębiorstwa poszukujących partnerów do współpracy międzynarodowej. Jest to istotne ze względu na wymagania KE dotyczące składania wniosków projektowych w międzynarodowych konsorcjach.

Lokalizacja: Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Sala 2.1, Al. Niepodległości 53, Poznań
Termin: 9 czerwca br.
Rejestracja otwarta do 7 czerwca br.
Uczestnicy podczas spotkania będą mieli możliwość pracy na komputerach.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny


KONKURSY

PROJEKT ERA.NET RUS - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NARODOWYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że uległ zmianie termin składania wniosków przez polskie jednostki, które ubiegają się o dofinansowanie z NCBiR w ramach konkursu ERA.NET RUS, którego celem jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi w ramach 7. Programu Ramowego UE a Rosją.

Polscy wnioskodawcy są zobowiązani dostarczyć do NCBiR wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej do 31 maja br. Natomiast 2 egzemplarze ww. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć do NCBiR do 7 czerwca br.

Jednocześnie nie uległ zmianie termin składania wniosków przez międzynarodowe konsorcja projektowe - internetowy system rejestracji wniosków będzie otwarty do 31 maja br. (godz. 18 czasu moskiewskiego).

Dokumentacja konkursowa oraz więcej informacjiWSPARCIE BADAŃ I WDROŻEŃ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII, PRODUKTÓW I USŁUG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło pierwszą edycję konkursu w ramach Programu INNOTECH. Stwarza on możliwość uzyskania wsparcia dla podmiotów prowadzących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech. Pierwsza z nich skierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców. Natomiast w ramach drugiej ścieżki aplikować mogą innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w sektorze zaawansowanych technologii.

Nabór wniosków wstępnych, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, możliwy będzie w dniach od 16 maja do 16 czerwca br., pod adresem https://osf.opi.org.pl. Formularze wniosków będą dostępne w systemie informatycznym OSF od dnia rozpoczęcia naboru.

NCBiR prosi, aby wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie programu INNOTECH kierować na adres e-mail: innotech@ncbir.gov.pl.

Opis programu INNOTECH
Regulaminy ścieżek programowych:
In-Tech
Hi-Tech
Lista obszarów zaawansowanych technologii dla ścieżki Hi-Tech<NOWY KONKURS W DZIEDZINIE OGNIW PALIWOWYCH I TECHNOLOGII WODOROWYCH

Komisja Europejska ogłosiła 3 maja br. kolejną edycję konkursu "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking" realizowanego w ramach Wspólnej Inicjatywy Technologicznej "New Energy World".

W ramach konkursu można starać się o dofinansowanie projektów dotyczących 5 zakresów tematycznych:
- transport i infrastruktura paliwowa,
- produkcja i dystrybucja wodoru,
- stacjonarne metody wytwarzania energii (w tym elektrociepłownie),
- "rynki wschodzące" (w odniesieniu do ogniw paliwowych i wytwarzania wodoru),
- kwestie międzysektorowe (m.in. wykonanie studium możliwości finansowania służących komercjalizacji technologii wodorowych i ogniw paliwowych).

Termin składania wniosków: 18 sierpnia br. (godz. 17 czasu brukselskiego)

Strona konkursu w serwisie CORDIS
Szczegółowy zakres tematyczny
Roczny plan wykonawczy "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking"
Poradnik dla wnioskodawcówSTYPENDIA DLA KOBIET-NAUKOWCÓW

1 maja br. z inicjatywy LOreal Polska i UNESCO uruchomiona została 11 edycja programu "Dla Kobiet i Nauki". Najlepsze polskie badaczki mogą w nim zdobyć stypendia naukowe w wysokości 30 i 25 tysięcy złotych. Otrzymają je odpowiednio: 2 habilitantki i 3 doktorantki.

O stypendia doktorskie mogą ubiegać się kobiety w wieku do 35 lat, a o habilitacyjne - do 45 lat, które są na końcowym etapie pracy dyplomowej w dziedzinie medycyny, biotechnologii czy biologii. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2012 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca br.

Ogłoszenie o programie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Laureatki 10 edycji programu


WYDARZENIA

PRIORYTET ZDROWIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Komisja Europejska organizuje 9 czerwca br. w Brukseli Dzień Informacyjny dotyczący uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach priorytetu ZDROWIE w 7. Programie Ramowym. Wydarzenie to będzie połączone ze spotkaniami brokerskimi projektów HEALTH-NCP-Net oraz Fit-for-Health. Program Dnia Informacyjnego składa się z sesji skupiających się na następujących zagadnieniach:
- przyszłość priorytetu ZDROWIE w 7. Programie Ramowym,
- uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków UE: wyzwania i możliwości (szczególne uwzględnienie roli małych i średnich przedsiębiorstw, testów klinicznych, współpracy międzynarodowej oraz rozprzestrzeniania wiedzy),
- uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków UE: jak odnieść sukces ?

Spotkania brokerskie, które odbędą się 10 czerwca br. i będą miały na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z całej Europy w perspektywie wspólnego składania wniosków do przyszłych konkursów w ramach priorytetu ZDROWIE w 7. Programie Ramowym UE.

Więcej informacji
Program wydarzenia
Rejestracja


WIADOMOŚCI

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA NAUKĘ W PRZYSZŁYM ROKU

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu polską naukę zasili 6,37 miliarda złotych. Jest to kwota wyższa, w porównaniu z rokiem bieżącym o ponad 1 miliard.

Oprócz środków z budżetu państwa, nauka może liczyć także na współfinansowane ze środków unijnych. Zapisy o sukcesywnym zwiększaniu pieniędzy na naukę i uczelnie wyższe znalazły się już w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014.

Budżet na rok 2012 będzie realizował założenia nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym, która zacznie obowiązywać od października br. Po nowym roku uczelnie lub wydziały, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), otrzymają tzw. dotacje projakościowe. Przez cały okres posiadania statusu KNOW przez ww. instytucje, ich pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenia i stypendia.

Nie wszyscy będę mogli cieszyć się ze zwiększenia funduszy. Mniejsze dofinansowania otrzymają najsłabsze jednostki badawczo-rozwojowe.

Więcej informacjiPOROZUMIENIE POLSKICH BIOREGIONÓW

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich pięciu województw: łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego, podpisali 10 maja br. porozumienie w sprawie utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne inicjowanie i wspieranie projektów w zakresie biotechnologii, w tym dofinansowywanych z pieniędzy publicznych i unijnych, wzajemną promocję działań z zakresu bio- i nanotechnologii czy wzajemne wsparcie inicjatyw edukacyjnych z zakresu biotechnologii.

Jedną z pierwszych inicjatyw jest wspólne stoisko regionów na największej imprezie wystawienniczej związanej z biotechnologiami w Stanach Zjednoczonych - Bio Convention, która pod koniec czerwca odbędzie się w Waszyngtonie. Porozumienie polskich bioregionów ma stać się podstawą do uruchomienia Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Bioregionów.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl