Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 170 z dnia 29 kwietnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

WARSZTATY Z TWORZENIA BUDŻETU PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Przypominamy, że 9 maja br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje warsztaty, dotyczące opracowania budżetu projektów w 7. Programie Ramowym UE.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się dzięki prezentacjom i ćwiczeniom praktycznym m. in. jak kalkulować osobomiesiące, obliczać różne kategorie kosztów oraz tworzyć tabele budżetowe dla partnerów projektowych.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lokalizacja: InQbator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań
Termin: 9 maja br., godz. 9.15 - 14.00
Rejestracja: do 5 maja br.

Rejestracja oraz więcej informacjiEKOLOGIA W PROGRAMIE RAMOWYM NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI

28 kwietnia br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs CIP Eco-Innovation 2011 w zakresie projektów pilotażowych i wdrożenia rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji. W związku z tym wydarzeniem Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) organizuje 24 maja br. dzień informacyjny dotyczący ww. konkursu oraz warsztaty pokazujące jak poprawnie przygotować wniosek projektowy.

Podczas dnia informacyjnego oraz warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z tematyką projektów z dziedziny ekoinnowacji. Ponadto organizatorzy przedstawią zebranym szczegółowe wymagania konkursu, strukturę wniosku projektowego, metody przygotowania budżetu projektu oraz zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej. Spotkanie poprowadzą eksperci KPK oraz Komisji Europejskiej.

Lokalizacja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa
Rejestracja: do 19 maja br.
Liczba miejsc jest ograniczona do 100 uczestników.
Więcej informacji o konkursie CIP Eco-Innovation 2011 można znaleźć w dziale "KONKURSY" newslettera RPK

Rejestracja on-line


KONKURSY

PROJEKT ERA.NET RUS POSZUKUJE EKSPERTÓW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że konsorcjum projektu ERA.Net RUS ogłosiło 22 kwietnia br. konkurs na eksperta zewnętrznego, który będzie monitorował dwa konkursy prowadzone obecnie w ramach projektu. Do jego obowiązków będzie należała ocena m.in. sposobu przygotowania konkursów, procedury składania wniosków, a także procedur oceny i wyboru projektów zgłoszonych w konkursach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 maja br. (godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową.

Ogłoszenie na stronie ERA.Net RUS
Szczegółowe informacje odnośnie konkursuSŁOWA DLA INNOWACJI!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w konkursie "Słowa dla Innowacji", który kierowany jest do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne, realizowane w obszarze gospodarki, oraz podejmowane przez ludzi świata nauki. W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, oraz publikujący na ekonomicznych portalach internetowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie materiału (artykułu prasowego, artykułu internetowego opublikowanego na portalach ekonomicznych, audycji radiowej lub telewizyjnej) wyemitowanego lub opublikowanego nie później niż 24 miesiące przed datą jego zgłoszenia do konkursu. Uczestnicy konkursu mogą przesłać dowolną liczbę materiałów - zarówno prac indywidualnych jak i zbiorowych.

Prace konkursowe, w dwóch egzemplarzach, można składać do 6 maja br. na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "I edycja Konkursu Słowa dla Innowacji".

Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o równowartości 5 000 zł. Przyznane zostaną także 3 wyróżnienia, które będą honorowane nagrodami o wartości 2 500 zł.

Więcej informacji
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowyJESTEŚ NOWATORSKI? KSZTAŁTUJ PRZYSZŁOŚĆ!

Kolejny konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nosi nazwę "Kreowanie Jutra". Jest on przeznaczony dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. W konkursie mogą także brać udział pracodawcy, którzy stwarzają otoczenie przyjazne rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać swoje rozwiązanie, jego wpływ na poprawę funkcjonowania firmy oraz możliwość wprowadzenia go w innych firmach. Zgłoszone pomysły lub inicjatywy powinny zostać wprowadzone w miejscu pracy nie później niż 24 miesiące przed datą ich zgłoszenia do konkursu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: "Kreatywny pracownik" oraz "Pracodawca przyjazny kreatywności". Zwycięzca w pierwszej z nich otrzyma nagrodę o równowartości 5 000 zł. Przewidziano także 3 nagrody w ramach wyróżnienia (równowartość 2 500 zł). Zwycięzcy konkursu w drugiej kategorii otrzymają statuetkę oraz dyplom.

Prace konkursowe, w dwóch egzemplarzach, można składać na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "I edycja Konkursu Kreowanie Jutra".

Można zgłaszać dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda z nich musi być składana oddzielnie.

Termin nadsyłania prac: do 20 maja br.

Więcej informacji
Regulamin oraz dokumentacja konkursowaROZPOWSZECHNIANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH - POTRZEBNA ANALIZA!

16 kwietnia br. Komisja Europejska ogłosiła przetarg na przygotowanie analizy dotyczącej wpływu działań badawczo-rozwojowych z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych na wdrożenie w Europie pojazdów napędzanych energią elektryczną.

Analiza powinna poruszać następujące zagadnienia:
- przedstawienie europejskiej sfery badawczo-rozwojowej, produkcyjnej i wdrożeniowej w zakresie motoryzacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, inteligentnych systemów oraz struktur niezbędnych pojazdom elektrycznym,
- ocenę kluczowej roli inteligentnych systemów, struktur i komponentów motoryzacyjnych względem procesu projektowania, produkcji i rozpowszechniania pojazdów elektrycznych,
- identyfikację przeszkód na drodze do rozwoju technologii i produkcji przemysłowej pojazdów elektrycznych w Europie,
- ocenę wpływu pojazdów elektrycznych na zdrowie i środowisko w odniesieniu do pojazdów korzystających z silników spalinowych (w tym napędzanych biopaliwami),
- rozważenie skutków "mobilności opartej na elektryczności" dla społeczeństwa i gospodarki,
- propozycję projektów z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających wdrażanie pojazdów elektrycznych do powszechnego użytkowania w Europie.

Termin nadsyłania ofert: 31 maja br. (godzina 16:00 czasu brukselskiego)

Strona przetargu
Specyfikacja przetargowaKAPITAŁ DLA E-BIZNESU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Działanie 8.1 PO IG pozwala na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę (bądź miejsce zamieszkania jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną) na terytorium Polski. Wartość projektów może wynieść od 20 do 700 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie ustalono na poziomie 70% wartości inwestycji, jednak młodzi (do 27 lat) mikro- i mali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie rzędu aż 80%. Wsparcie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Termin składania wniosków: od 9 maja do 3 czerwca br. (do godz. 15:00)

Ogłoszenie o naborze wniosków
Dokumentacja konkursowaBON NA INNOWACJE PO RAZ CZWARTY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 26 kwietnia br. otwarcie IV edycji Programu "Bon na Innowacje". Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w jego ramach może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu bądź technologii.

Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu "Bon na Innowacje", nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Nabór wniosków trwa do 7 czerwca br. do godz. 16.00.

Strona programu
DokumentacjaKONKURS NA POMYSŁ! NAGRODY CZEKAJĄ NA WYNALAZCÓW

Kancelaria Prawno Patentowa Jarzynka i Wspólnicy ogłosiła otwarcie III edycji "Konkursu na Pomysł". Patronat nad inicjatywą objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs kierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów a jego celem jest promocja ochrony własności intelektualnej i wspieranie najzdolniejszych studentów-wynalazców. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć projekt wynalazku nadającego się do objęcia ochroną z tytułu patentu lub wzoru użytkowego za pomocą formularza na stronie internetowej konkursu. Projekty, które posiadają zdolność patentową zostaną poddane ocenie jury.

Wszystkie materiały dostarczone przez uczestników po zakończeniu konkursu zostaną komisyjnie zniszczone. Jury zobowiązane jest ponadto do zachowania tajemnicy odnośnie nadesłanych prac. Nie należy więc obawiać się, że zgłoszenie konkursowe pozbawi projekt przesłanki nowości, albo że zostanie wykorzystany bez wiedzy autora.

Nagroda dla zwycięzców obejmuje:
- profesjonalną obsługę prawną w zakresie własności intelektualnej, obejmującą dokonanie wszelkich czynności i opłat związanych z procedurą zgłoszeniową wynalazku (wzoru użytkowego),
- przygotowanie umów licencyjnych zgodnie z wolą autorów zwycięskiej pracy (prac),
- pomoc w pozyskaniu inwestorów do komercyjnego zastosowania projektu bądź przy pozyskaniu środków z funduszy UE na założenie działalności gospodarczej,
- nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac: do 1 września br.

Strona konkursuŚRODKI NA EKOINNOWACJE W ZASIĘGU RĘKI

Komisja Europejska w ramach konkursu CIP Eco-Innovation 2011 przeznaczy 36 milionów euro na realizację innowacyjnych projektów o charakterze ekologicznym. Sam konkurs został ogłoszony 28 kwietnia br. i jest częścią Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. W założeniu, realizacja projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu ma doprowadzić do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko oraz wspomóc optymalne gospodarowanie surowcami. Główne priorytety tematyczne konkursu CIP Eco-Innovation 2011 to:
- recykling surowców,
- materiały budowlane,
- przemysł spożywczy,
- wykorzystanie wody,
- ekologiczna przedsiębiorczość.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie osoby prawne, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Europejska zachęca do realizacji projektów, które charakteryzują się wysoką wartością dodaną dla Europy oraz znaczącym potencjałem rynkowym.

Termin składania wniosków: do 8 września br. (godz. 17:00 czasu brukselskiego)
Wniosek składany jest drogą elektroniczną.

Strona konkursu
Dokumentacja konkursowa


WYDARZENIA

PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMÓW WSPARCIA AKTYWNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ MŚP - WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Przypominamy, że 19 maja br. będą miały miejsce w Gliwicach obrady Okrągłego Stołu "Współpraca sektora B+R z MŚP - analiza programów wsparcia w Europie". Są one organizowane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach paneuropejskiej inicjatywy "MaPEeR SME" finansowanej ze środków Komisji Europejskiej.

Uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu pozwoli zainteresowanym na włączenie się do dyskusji nad polskimi programami i europejskimi dobrymi praktykami zmierzającymi do wzmocnienia obecności małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w sferze projektów rozwojowych i innowacji. Organizacja Okrągłego Stołu ma na celu umożliwienie polskim przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu, władzom lokalnym oraz naukowcom wywarcia wpływu na formę przyszłych programów finansujących innowacyjne MŚP, które wiążą swoją działalność z nauką. Rekomendacje i opinie zebrane podczas obrad zostaną przekazane Komisji Europejskiej i pozwolą na dostosowanie ww. programów do krajowych realiów i potrzeb.

Udział w obradach Okrągłego Stołu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz obiadowej. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjnych.

Termin: 19 maja br., godz. 11.00 - 15.30
Miejsce spotkania: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Konarskiego 18 A, 44-100 Gliwice

Więcej informacji

Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące Okrągłego Stołu oraz rejestracja są także możliwe pod numerem telefonu 61 82 79 748 lub adresem e-mail: pk@ppnt.poznan.pl
Okrągły Stół jest wydarzeniem towarzyszącym XXII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.III EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Od 16 do 19 maja br. w Katowicach będzie odbywać się III Europejski Kongres Gospodarczy. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Największa impreza gospodarcza w Europie Środkowej przyciągnie ponad 4,5 tysiąca gości, którzy wezmą udział w ponad 100 debatach, konferencjach i imprezach towarzyszących.

Wiodącym tematem tegorocznej edycji Kongresu będzie konkurencyjna gospodarka Europy. 17 maja br. dyskusje uczestników ww. wydarzenia skupią się wokół zagadnień finansowych. Wśród proponowanych tematów rozmów znalazła się m.in. kwestia przyszłości programów unijnych w kontekście celów, jakie stawia Strategia "Europa 2020" oraz nowych perspektyw finansowania na lata 2014-2020.

Kolejny dzień Kongresu zostanie poświęcony klastrom. 18 maja br. w Hotelu Qubus uczestnicy podyskutują o kulturze mądrego współdziałania i unikania drapieżnej konkurencji. Prelegenci omówią najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy, które mogą być barierami w rozwoju klastrów. Przedstawione zostaną także profile wybranych polskich parków przemysłowych i naukowo-technologicznych.

Osobne spotkania podczas Kongresu zostaną poświęcone współpracy nauki z biznesem. Omówione zostaną także drogi finansowania innowacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy strukturalnych.

Strona internetowa Kongresu
Rejestracja on-line
Program wydarzenia


WIADOMOŚCI

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO NOWYCH TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezydent RP podpisał 7 kwietnia br. znowelizowaną ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dzięki wprowadzonym zmianom w ustawie przedsiębiorcy będą mogli efektywniej wykorzystać udzielony im kredyt technologiczny, który przyznawany jest przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) przedsiębiorcom zamierzającym pozyskać innowacyjne rozwiązania technologiczne przy użyciu środków pochodzących z budżetu UE i nie tylko. Ten rodzaj kredytu może sfinansować zakup lub modernizację środków trwałych, wykonanie ekspertyzy i projektu.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość obliczania wielkości premii technologicznej na podstawie wszystkich wydatków, jakie poniósł przedsiębiorca na realizację inwestycji, nie zaś tylko na podstawie wydatków sfinansowanych z kredytu.

BGK zamknął procedurę konkursową w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w celu konieczności dostosowania dokumentacji do zmian. Konkurs i możliwość uzyskania kredytu technologicznego zostaną wznowione wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.

Tekst ustawy
Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl