Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 169 z dnia 15 kwietnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

JAK STWORZYĆ BUDŻET PROJEKTU W 7 PROGRAMIE RAMOWYM?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Tworzenie projektu w 7. PR". Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów finansowych w programach ramowych UE.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. jak kalkulować osobomiesiące, obliczać różne kategorie kosztów oraz tworzyć tabele budżetowe dla partnerów projektowych. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. Poza wiedzą teoretyczną organizatorzy przygotowali dla uczestników warsztatów szereg ćwiczeń praktycznych.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ze względu na ćwiczeniowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Lokalizacja: InQbator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Termin: 9 maja br., godz. 9.15 - 14.00
Rejestracja: do 5 maja br.

Rejestracja oraz więcej informacji


KONKURSY

W JAKIM STOPNIU EUROPA POTRZEBUJE "CLOUD COMPUTING"?

Komisja Europejska opublikowała 9 kwietnia br. zaproszenie do uczestnictwa w procedurze przetargowej odnośnie przygotowania analizy dotyczącej rzeczywistego zapotrzebowania państw europejskich na zastosowanie komputerów oraz przetwarzanie danych "w chmurze" (tzw. cloud computing). Urzędnicy europejscy oczekują także od ww. analizy określenia potencjalnych problemów jakie mogą wystąpić w przypadku bardziej dynamicznego rozwoju technologii cloud computing. Propozycje chętnych do osiągnięcia powyższego celu mogą być zgłaszane do 20 maja br.

Swoje oferty można zgłaszać zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Zaproszenie do przetargu
Specyfikacja przetargowa
Strona przetargu w serwisie CORDIS
Oficjalne ogłoszenie dla wnioskodawcówPOSZUKIWANI EKSPERCI - WSPARCIE DZIAŁAŃ BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I WDROŻEŃ ICH WYNIKÓW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R".

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 22 kwietnia br.

Więcej informacji oraz dokumentacjaTECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje, że 31 marca br. otwarty został konkurs "ICT based solutions for Advancement of Older Persons Mobility". W ramach konkursu będą finansowane projekty dostarczające innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych (ICT), które pozwolą osobom starszym:
- utrzymać optymalny poziom mobilności, tak długo jak to możliwe,
- wzmocnić poczucie pewności, niezależności, kompetencji i bezpieczeństwa.

Wszystkie wnioski powinny być złożone online przez koordynatora działającego w imieniu całego konsorcjum. Termin składania wniosków mija 30 czerwca br.

Konkurs ogłoszony została w ramach Joint Programme Ambient Assisted Living (AAL). Jest to Wspólny Program Komisji Europejskiej oraz 23 państw członkowskich i stowarzyszonych z UE. Po rekomendowaniu projektu do dofinansowania polski partner projektu powinien złożyć w NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami prawa krajowego.

Strona konkursu na portalu NCBiR
Ogłoszenie o konkursie
Strona programu AALOCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - KONKURS DLA DZIENNIKARZY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego ogłosił konkurs "Libertas et Auxilium". Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze tworzący publikacje poświęcone problematyce konkurencji i konsumentów. Autorzy lub czytelnicy wybranych artykułów prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych mogą je zgłaszać do 30 kwietnia br. Zgłaszać publikacje może niemal każdy, pod warunkiem, że uzyska zgodę autora na udział w konkursie.

UOKIK przewidział dla zwycięzców dwie nagrody w wysokości 10 tys. złotych. Laureatów wyłoni kolegium osób wyróżniających się wiedzą w dziedzinie ekonomii, polityki antymonopolowej, prawa konsumenckiego lub doświadczeniem publicystycznym. Jury pod przewodnictwem prezes UOKiK uhonoruje prace o najwyższym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Więcej informacji
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda autora na udział w konkursiePIENIĄDZE ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

Wyspecjalizowana w dziedzinie automatyzacji procesów i ułatwiania dostępu do informacji firma "ASTOR" ogłosiła XIII edycję "Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową".

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy do dnia zgłoszenia obronili swoją pracę dyplomową. Tematyka prac może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Spośród nadesłanych prac 6 zostanie wybranych do finału. Wszyscy nominowani - wraz z promotorami - są zapraszani kolejno na przedstawienie swoich prac komisji konkursu. Po zakończeniu prezentacji obraduje jury, które następnie wyłania zwycięzcę.

Zwycięzca konkursu w nagrodę otrzyma 5 tysięcy złotych. Laureaci kolejnych miejsc odpowiednio: 3 tysiące i 1,5 tysiąca złotych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września br.

Więcej informacji
Kryteria oceny
Regulamin konkursu
Prace dyplomowe nagrodzone w poprzednich edycjach


WYDARZENIA

WPŁYŃ NA PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMÓW WSPARCIA AKTYWNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ MŚP

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PPNT FUAM) serdecznie zaprasza do udziału w obradach Okrągłego Stołu "Współpraca sektora B+R z MŚP - analiza programów wsparcia w Europie".

Wspomniane wydarzenie odbędzie się 19 maja br. w Gliwicach, a będą w nim uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.

Okrągły Stół jest elementem paneuropejskiej inicjatywy "MaPEeR SME", finansowanej ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE. Wpisuje się on przeprowadzane w roku bieżącym przez Komisję Europejską konsultacje społeczne odnośnie kształtu przyszłego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE. PPNT FUAM reprezentuje Polskę w ww. inicjatywie.

Uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu pozwoli zainteresowanym na włączenie się do dyskusji nad polskimi programami i europejskimi dobrymi praktykami zmierzającymi do wzmocnienia obecności MŚP w sferze projektów rozwojowych i innowacji. Organizacja Okrągłego Stołu ma na celu umożliwienie polskim przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu, władzom lokalnym oraz naukowcom wywarcia wpływu na formę przyszłych programów finansujących innowacyjne MŚP, które wiążą swoją działalność z nauką. Rekomendacje i opinie zebrane podczas obrad pozwolą na dostosowanie ww. programów do krajowych realiów i potrzeb.

Spotkanie będzie poświęcone analizie uczestnictwa MŚP (bądź jego braku) w regionalnych/narodowych/europejskich programach wsparcia badań, rozwoju i innowacji. Uczestnicy zapoznają się także z szeroką perspektywą programów wspomagających łączenie działalności MŚP ze sferą nauki.

Okrągły Stół jest wydarzeniem towarzyszącym XXII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Udział w obradach Okrągłego Stołu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz obiadowej. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjnych.

Termin: 19 maja br., godz. 11.00 - 15.30
Miejsce spotkania: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Konarskiego 18 A, 44-100 Gliwice

Więcej informacji
Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące Okrągłego Stołu oraz rejestracja są także możliwe pod numerem telefonu 61 82 79 748 lub adresem e-mail: pk@ppnt.poznan.pl
Strona XXII Konferencji SOOIPPDNI DLA WNIOSKODAWCÓW Z DZIEDZINY TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Wchodzący w skład Komisji Europejskiej Dyrektoriat Generalny ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów organizuje 19 i 20 maja br. w Budapeszcie spotkanie (połączone z konferencją) ludzi zainteresowanych rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. - ICT).

Organizatorzy planują przybycie przybycie na powyższe wydarzenie ponad 2 500 uczestników pochodzących z uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z całej Europy. Będą oni mieli szansę spotkania i porozmawiania z ponad 100 urzędnikami UE obecnymi na spotkaniu. Ich obecność na Dniach dla Wnioskodawców ma na celu wyjaśnianie zainteresowanym jak z sukcesem aplikować w konkursach UE z dziedziny ICT. Ponadto przedstawiciele instytucji unijnych przedstawią wszystkie możliwości zdobycia środków unijnych na realizację projektów badawczo-rozwojowych w sferze ICT.

Kontakty uzyskane na tego rodzaju spotkaniach pozwalają na tworzenie lub włączenie się do międzynarodowych konsorcjów w celu realizacji ww. projektów w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Wydarzenie jest organizowane pod auspicjami Węgierskiej Prezydencji w Radzie UE. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Dni dla Wnioskodawców w dziedzinie ICT organizowane są co dwa lata.

Strona wydarzenia
Rejestracja
Film z Dni dla Wnioskodawców - Budapeszt 2009


WIADOMOŚCI

NARODOWE CENTRUM BADAŃ WYJAŚNIA

W związku z duża ilością pytań docierających do Narodowego Centrum Badań (NCN) w związku z ogłoszonymi przez tą instytucję konkursami została stworzona specjalna sekcja strony internetowej NCN. Urzędnicy odpowiadają tam na najczęściej zadawane pytania odnośnie ww. konkursów. Wspomniana strona jest systematycznie rozbudowywana.

Odnośnik do stronyEUROPEJSKA MIĘDZYPARLAMENTARNA KONFERENCJA DS. PRZESTRZENI KOSMICZNEJ W POLSCE?

Dr hab. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk powiedział, że istnieje duża szansa na to, że w 2012r. Polska zorganizuje Międzyparlamentarną Konferencję ds. Przestrzeni Kosmicznej dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jest to możliwe pomimo tego, że Polska nie jest państwem członkowskim ww. agencji. Aktualnie w toku uzgodnień międzyresortowych polskich władz dyskutowany jest projekt porozumienia rozpoczynającego negocjacje polskiego rządu z Europejską Agencją Kosmiczną.

Wspomniana konferencja to stałe forum współpracy między parlamentami krajowymi państw członkowskich ESA. Spotkania posłów z krajów należących do ESA odbywają się co roku w parlamencie jednego z państw. Jak powiedział dr Banaszkiewicz, projekt organizacji konferencji trafił do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny.

Dr Banaszkiewicz ocenia wartość przemysłu kosmicznego na 300 mld euro. Stwierdza ponadto, że warto, aby Polska aktywniej zaangażowała się w działania tej gałęzi działalności gospodarczej i naukowej.

Więcej informacjiPROMOCJA WYBITNYCH MŁODYCH POLAKÓW

Jest już dostępny nowy serwis internetowy, prezentujący osiągnięcia młodych polskich naukowców, designerów i biznesmenów - "The Polish High Fliers". Powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i będzie promował Polskę m.in. podczas naszego przewodnictwa w UE i turnieju Euro 2012.

Dzięki serwisowi można poznać sylwetki młodych Polaków, których osiągnięcia wpływają na codzienne życie milionów ludzi na świecie. Strona promuje designerów, naukowców i biznesmenów. Są to młodzi ludzie, u progu kariery, którzy dużo już osiągnęli, a mają potencjał by dokonywać przełomowych odkryć, projektować niezwykłe rzeczy i prowadzić innowacyjne biznesy.

Więcej informacji
Strona "The Polish High Fliers"Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl