Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 168 z dnia 1 kwietnia 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

JAK PRZYGOTOWAĆ ZWYCIĘSKI WNIOSEK
DO KONKURSU "POTENCJAŁ BADAWCZY" 7. PR

12 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w Warszawie warsztaty pokazujące jak przygotować wniosek do konkursu "Potencjał Badawczy" 7. PR.

W programie warsztatów przewidziane jest m.in. omówienie założeń programu szczegółowego "Potencjał Badawczy" 7. PR, przedstawienie kryteriów oceny wniosku, przybliżenie właściwego sposobu prezentacji swojego centrum badawczego oraz wskazanie metod poszukiwania dobrych organizacji partnerskich.

Prowadzący omówią ponadto zagadnienia związane z kształtowaniem budżetu projektu, tworzeniem struktury zarządzania i wypełnianiem pozostałych elementów wniosku.

Więcej informacjiFINANSE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty dotyczące finansowania projektów w 7. Programie Ramowym UE. W czasie ich trwania uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są typy kosztów w projekcie, jak obliczyć dofinansowanie i wpływy czy też poznają zagadnienia związane z płatnościami oraz kontrolami finansowymi.

Poza teorią w planie warsztatów przewidziana jest także znaczna ilość ćwiczeń. Spotkanie to szczególnie kierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się kwestiami finansowymi projektów realizowanych z funduszy 7. Programu Ramowego UE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin warsztatów: 13 kwietnia br.
Rejestracja otwarta do: 11 kwietnia br.
Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań
Decyduje kolejność zgłoszeń
Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.


Rejestracja oraz więcej informacjiPRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA UCZELNI I ICH EFEKTYWNA ORGANIZACJA

14 i 15 kwietnia 2011 r., w Rzeszowie, odbędzie się dwudniowe seminarium dla władz uczelni wyższych oraz instytucji badawczych z całej Polski, organizowane w ramach projektu "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki".

Stanowi ono wspólne przedsięwzięcie partnerów projektu (m.in.: Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej) oraz Stowarzyszenia Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza".

Tematyka powyższego spotkania będzie dotyczyć przede wszystkim:
- doświadczeń związanych z realizacją projektów badawczych i badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE,
- problemów z jakimi mają do czynienia naukowcy przygotowujący i realizujący projekty badawcze,
- roli władz instytucji naukowych w kreowaniu innowacji i rozwoju badań wdrożeniowych,
- oczekiwaniom przedsiębiorstw w odniesieniu do współpracy badawczo-rozwojowej z instytucjami naukowymi.

Termin nadsyłania deklaracji udziału w seminarium: do 5 kwietnia br.

Więcej informacji
Program seminarium
RejestracjaWIOSENNY APETYT NA STYPENDIUM.
JAK PISAĆ WNIOSKI O GRANTY INDYWIDUALNE MARIE CURIE?

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską 16 marca br. trzech nowych konkursów w programie szczegółowym "LUDZIE", Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych o granty indywidualne Marie Curie.

Spotkanie kierowane jest do osób posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić zagranicą indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

W programie przewidziano możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Osoby, które mają już pomysły projektowe i chciałyby je skonsultować proszone są o przesłanie szkiców projektowych do 15 kwietnia br. na adres ab@ppnt.poznan.pl

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Termin warsztatów: 19 kwietnia br.
Rejestracja otwarta do: 15 kwietnia br.
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, Al. Niepodległości 10, Budynek A, sala 236
Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.

Rejestracja oraz więcej informacji


KONKURSY

NOWE KONKURSY W PROGRAMIE "LUDZIE" 7. PR

Komisja Europejska ogłosiła 16 marca br. nowe konkursy na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (Marie Curie Intra European Fellowships - IEF), granty dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego (Marie Curie International Incoming Fellowships - IIF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (Marie Curie International Outgoing Fellowships - IOF).

IEF - umożliwiają indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.

IIF - przeznaczone są dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie.

IOF - skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).

Termin składania wniosków: do 11 sierpnia br.

Strony konkursów na serwisie CORDIS (więcej informacji oraz niezbędna dokumentacja):
IEF
IIF
IOFDODATKOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
DLA POSIADACZY GRANTÓW W PROGRAMIE "POMYSŁY"

W celu wzmocnienia roli Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w łańcuchu innowacji, od badań podstawowych do komercjalizacji, posiadacze grantów ERC otrzymali możliwość aplikowania o dodatkowe fundusze ("Proof of Concept"). Przyznane środki mogą być przeznaczone na cele wspomagające komercjalizację wiedzy wytworzonej w toku realizacji projektów finansowanych z grantów ERC.

Akceptowane jest finansowanie działań takich jak m.in:
- testy techniczne,
- badania rynkowe,
- ustalanie strategii ustalania praw autorskich,
- ekonomiczna analiza możliwości komercyjnego zastosowania wygenerowanej wiedzy i technologii,
- pokrycie wstępnych kosztów związanych z założeniem przedsiębiorstwa.

Maksymalna wysokość funduszy możliwych do uzyskania w ramach "Proof of Concept" to 150 000 euro na okres 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 15 czerwca br.

Strona konkursu na serwisie CORDISPAKIET KONKURSÓW DLA HUMANISTÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło pięć konkursów na realizację projektów w ramach trzech modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy będą finansować projekty badawcze o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej oraz upowszechniające wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

W ramach pierwszego modułu - badawczego - ogłoszono dwa konkursy. W pierwszym z nich finansowane będą projekty obejmujące badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej.

Drugi konkurs umożliwia finansowanie projektów badawczych dotyczących m.in. prac dokumentacyjnych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

Kolejne dwa konkursy zostały ogłoszone w ramach drugiego modułu, który wspiera młodych humanistów. W pierwszym konkursie finansowane będą projekty badawcze o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowane przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.

W drugim konkursie możliwe będzie uzyskanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki w zagranicznych placówkach naukowych.

Moduł trzeci umożliwi finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Do modułu mogą być zgłaszane projekty obejmujące tłumaczenie i publikację dzieł o wysokim poziomie naukowym w renomowanych wydawnictwach naukowych o międzynarodowym zasięgu.

Wnioski dotyczące modułów 1 i 2 można składać do 16 maja br., a modułu 3 do 30 czerwca br.

Więcej informacji
Ogłoszenie o konkursach i wzory wniosków
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"BIOIDEA" DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH NAUKOWCÓW

Naukowcy, którzy wezmą udział w konkursie "BIOIDEA" mogą uzyskać nawet 40 000 złotych w ramach umowy preinkubacyjnej na rozwinięcie innowacyjnego produktu z branży nauk przyrodniczych. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji dotyczącej rozwinięcia projektu związanego z badaniami naukowymi, wynalazkami, innowacyjnymi pomysłami, produktami i inicjatywami dotyczącymi nauk przyrodniczych, który będzie dysponować potencjałem komercyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział doktorzy lub studenci studiów doktoranckich oraz magisterskich z kierunków takich jak: biotechnologia, chemia, biologia, medycyna, farmacja oraz inne nauki przyrodnicze.

W ubiegłorocznej edycji konkursu główną nagrodę otrzymał dr Krzysztof Hinc z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczony rozwija projekt jadalnej szczepionki przeciwko H. pylori. Ponadto przedstawiciele organizatora rozpoczęli współpracę z autorami kolejnych 4 projektów, w których - ich zdaniem - istnieje szczególnie wysoki potencjał komercyjny i naukowy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br.

Strona konkursu oraz formularz zgłoszeniowyNARODOWE CENTRUM NAUKI OGŁASZA SWOJE PIERWSZE KONKURSY!

15 marca br. nowo powstałe Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz pierwszy ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie działań podstawowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące badania naukowe, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 615).

Wyodrębniono 4 konkursy szczegółowe:

Konkurs 1
na finansowanie projektów badawczych, w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
Konkurs 2
na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
Konkurs 3
na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
Konkurs 4
na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

Termin składania wniosków: 15 czerwca br.

Więcej informacji oraz regulaminy:
Konkurs 1
Konkurs 2
Konkurs 3
Konkurs 4


WYDARZENIA

KU OTWARTEJ I KONKURENCYJNEJ GOSPODARCE - KONFERENCJA WĘGIERSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE

5 kwietnia br. Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki Narodowej oraz Państwowe Centrum Innowacji Republiki Węgierskiej organizują w Budapeszcie konferencję "Ku otwartej i konkurencyjnej gospodarce".

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- dynamizm struktur przemysłowych oraz rozwój innowacyjnych firm,
- kwestia "gospodarki cyfrowej" (zdominowanej przez branże elektroniczne),
- innowacyjność, konkurencyjność oraz zdolność do adaptacji polityk UE.

Więcej informacji
Zaproszenie
Program konferencji
RejestracjaINVENTION SHOW & TECHNOMART - PRZEDSTAW SWOJĄ TECHNOLOGIĘ W AZJI

Wydział Nauki i Techniki Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajwanu w Pradze zaprasza do udziału w Siódmej Międzynarodowej Wystawie Invention Show & Technomart. Wystawa odbędzie się w Tajpej na Tajwanie.

Podczas tego wydarzenia firmy konsultingowe, technologiczne oraz ośrodki badawcze będą mogły zaprezentować swoje wynalazki i nowe technologie, a także nawiązać kontakty w zakresie ich zastosowania.

Termin: 29 września - 2 października 2011 br.
Organizatorzy proszą o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia br.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji


WIADOMOŚCI

SEJM PRZYJĄŁ NOWE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

18 marca br. Sejm RP, po pracach senackich nad projektem, przyjął nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Reforma wzmacnia autonomię programową uczelni - będą mogły tworzyć autorskie programy i kierunki studiów, integrujące wiedzę z zakresu różnych dyscyplin. Dodatkowe środki będą otrzymywać najlepsze jednostki uczelni publicznych i niepublicznych, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

Uproszczona zostanie ścieżka kariery naukowej. Celem zmian jest motywacja do rozwoju i wspomaganie zdobywania kolejnych szczebli kariery naukowej i akademickiej. Zmiany w prawie to także wprowadzenie procedur konkursowych na wszystkie stanowiska w uczelniach i większe otwarcie na naukowców z zagranicy.

Dzięki zmianom zwiększy się także integracja uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnie będą zobowiązane do opracowania i wprowadzenia regulaminów własności intelektualnej oraz przyjęcia zasad komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej informacji
Znowelizowana ustawaNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PRZEJMUJE BADANIA FINANSOWANE PRZEZ RESORT NAUKI

Projekty badawcze, poświęcone nowym technologiom, finansowane do tej pory przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przejmie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zmianę planu finansowego centrum pozytywnie zaopiniowała 30 marca br., sejmowa komisja finansów.

MNiSW przekaże w ten sposób NCBiR tegoroczne zobowiązania wobec podmiotów wykonujących badania, czyli uczelni, instytutów badawczych i firm. Wiąże się to z transferem z budżetu MNiSW do budżetu NCBiR 482 mln złotych. W ten sposób NCBiR zwiększy swoje zasoby finansowe do wysokości 1,08 mld złotych.

Więcej informacjiMAŁO INNOWACYJNE E-BIZNESY

Działanie 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" należy do najpopularniejszych dotacji w Polsce. Jednakże, ostatnie rozstrzygnięcie konkursu na e-biznes rozczarowało wielu potencjalnych beneficjentów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaakceptowała zaledwie 20 procent zgłoszonych projektów. Pozostałe wnioski zostały określone jako "słabej jakości". W tegorocznym naborze umowy zostaną podpisane na realizację zaledwie 160 start-upów na łączną kwotę 74,7 mln zł. W efekcie weryfikacji formalnej, komisja oceniająca odrzuciła 279 wniosków.

Szczęśliwcy, którym udało się przebrnąć przez trudną ocenę komisji pochodzą głównie z Mazowsza i Wielkopolski. Za najsłabsze zostały uznane projekty z województwa zachodniopomorskiego oraz Warmii i Mazur.

PARP "podniosła poprzeczkę" oceny wniosków w omawianym konkursie. Najważniejszymi kryteriami wyboru była innowacyjność i efektywność ekonomiczna.

PARP ogłosi nowy nabór wniosków 18 kwietnia br.

Więcej informacjiOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl