Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 167 z dnia 15 marca 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI W 7. PROGRAMIE RAMOWYM.

Przypominamy, że 28 i 29 marca br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu organizuje warsztaty dotyczące zarządzania projektami międzynarodowymi w 7. Programie Ramowym.

Podczas warsztatów będzie można nauczyć się w jaki sposób prawidłowo zarządzać projektem międzynarodowym w 7. Programie Ramowym UE. Szkoleniowcy pokażą jak sprawować nadzór nie tylko nad wykonywanymi zadaniami, ale także nad zasobami ludzkimi i finansowymi. W programie przewidziane są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 450 zł
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe.
Liczba miejsc: 30
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line i więcej informacji
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca br.INNOWACJE DROGĄ DO SUKCESU!
MOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, ośrodek Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają 30 marca br. na spotkanie prezentujące przedsiębiorcom (oraz innym zainteresowanym) możliwości dofinansowania projektów ze środków 7. Programu Ramowego UE. Słuchacze dowiedzą się ponadto o istniejących możliwościach kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ponadto dotychczasowe rezultaty finansowanego ze środków Komisji Europejskiej projektu "MAPEER SME". Ma on na celu badanie dobrych praktyk oraz opinii przedsiębiorców odnośnie zwiększania zaangażowania MŚP w sferę badań, rozwoju i innowacji poprzez wyspecjalizowane programy.

Spotkanie jest bezpłatne dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Spotkanie odbędzie się w hotelu Vivaldi w Poznaniu.
Liczba miejsc jest ograniczona. Przy dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą mieli przedstawiciele firm.

Rejestracja on-line i więcej informacji
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca br.


KONKURSY

WYCIĄGNIJ WNIOSKI Z PRZESZŁOŚCI. KONKURS Z DZIEDZINY HISTORII STOSOWANEJ

Niemiecka Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" (Fundacja POP) ogłosiła nową edycję programu "Geschichtswerkstatt Europa". W jego ramach uruchomiono konkurs na międzynarodowe projekty odnoszące się do tematu "Wojna, Powojnie, Zimna Wojna - Pamięć II Wojny Światowej i nowy początek lat powojennych (1945-1960)".

Do konkursu mogą zgłaszać się przede wszystkim studenci, absolwenci, młodzi naukowcy, dziennikarze oraz artyści mający pomiędzy 18 a 35 lat. Udział konkursie jest także możliwy dla przedstawicieli innych dziedzin życia obywatelskiego.

Projekty konkursowe muszą być zaplanowane i przeprowadzone z udziałem partnera z państw Europy Środkowo-Wschodniej bądź Izraela. Wzorowy projekt powinien doprowadzić do międzykulturowych rozważań nad pamięcią przeszłości oraz dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Organizatorzy konkursu oczekują, że rezultaty wybranych projektów będą udostępnione na stronie internetowej programu "Geschichtswerkstatt Europa" w postaci tekstu, zdjęć bądź nagrania video.

Istnieją dwie metody finansowania najlepszych projektów przez Fundację POP. W przypadku projektów przygotowanych przez instytucje, w których uczestniczy więcej niż 3 uczestników, możliwe do uzyskania fundusze to maksimum 15 000 euro (podróże, zakwaterowanie, materiały i łączność). Natomiast projekty przygotowane przez osoby niepowiązane z żadnymi instytucjami mogą liczyć na 2 500 euro/osobę/cały czas trwania projektu.

Projekty można składać od 1 kwietnia do 15 maja br.

Zaproszenie do konkursu i więcej informacji
Strona programu "Geschichtswerkstatt Europa"FUNDACJA LANCKOROŃSKICH WSPIERA HUMANISTÓW

Humaniści, którzy chcą przeprowadzić badania naukowe np. w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz innych ośrodkach naukowych w Europie mogą starać się o przyznanie stypendium Fundacji Lanckorońskich. Jest ono przyznawane na okres od 1 do 3 miesięcy naukowcom zajmującym się archeologią śródziemnomorską, historią, historią sztuki oraz historią filozofii. Ważne jest, żeby zakres poruszanej przez nich tematyki nie wykraczał poza 1939 rok.

Stypendyści wyjeżdżający do Rzymu otrzymają dodatkowo od Fundacji zakwaterowanie na okres wyjazdu w tym mieście. Wyjeżdżającym do Wiednia Fundacja ułatwia znalezienie lokum.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym.
Wnioski należy składać do 15 maja br.

Formularz aplikacyjny oraz dodatkowe informacjeBEZPIECZNIEJSZY INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków do konkursu w ramach programu "Bezpieczniejszy Internet". Ma on na celu wspieranie na krajowym i europejskim poziomie bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności przez dzieci i młodzież. Program ukierunkowany jest ponadto na zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści zawartych w Internecie.

Aktualny konkurs skupia się na projektach wdrażających program "Bezpieczniejszy Internet".
Tematy projektowe w ramach konkursu obejmują:
- tworzenie centrów "Bezpieczniejszy Internet",
- koordynację ww. centrów,
- organizację Międzynarodowego Dnia bezpiecznego Internetu w 2011 i 2012 roku,
- ustanowienie sieci organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną dzieci w Internecie,
- promocję pozytywnego wpływu treści internetowych na dzieci,
- organizację Forum Bezpiecznego Internetu (wydarzenie),
- wsparcie środków promocji bezpiecznego środowiska internetowego dla dzieci,
- przeprowadzenie pilotażowego projektu: testowanie programów szkoleniowych dla specjalistów pracujących z dziećmi z "grup ryzyka internetowego".

Termin składania wniosków to 4 maja br.

Strona konkursu
Dokumentacja konkursowa: Program PracyKOMISJA EUROPEJSKA ZBIERA OFERTY NA BADANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK)

Przedmiotem badań zlecanych przez Komisję Europejską ma być analiza aktualnych praktyk przetargowych/zamówień publicznych w dziedzinie TIK stosowanych przez różne publiczne podmioty europejskie (niezależnie od wielkości i roli - od Komisji Europejskiej po urząd miasta). Na tej podstawie Komisja Europejska oczekuje przedstawienia rekomendacji odnośnie rodzaju wsparcia jakiego potrzebują jednostki stosujące system zamówień publicznych, tak aby mogły one zawsze pozyskiwać najbardziej efektywne TIK nie dyskryminując jednocześnie żadnego z ich potencjalnych dostawców.

Oferty mogą być składane do 15 kwietnia br.

Strona konkursu na serwisie CORDIS
Zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia oferty
Szczegółowe informacje (specyfikacja konkursowa)


WYDARZENIA

CO2 ORAZ ALGI - OD BADAŃ DO ZYSKU. WARSZTATY W BRUKSELI

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań i Innowacji organizuje 30 marca br. warsztaty dotyczące badań mających na celu praktyczne wykorzystanie CO2.

Do uczestnictwa bezpłatnych warsztatach zaproszeni są eksperci w dziedzinie katalizy, biologii, chemii, dwutlenku węgla oraz alg (biomasa). Uczestnicy będą dyskutować nad wyzwaniami i możliwościami w ww. dziedzinach oraz pozwolą określić kierunki przyszłych potencjalnych badań.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez e-mail.

Program warsztatów oraz więcej informacjiPOWOŁANO DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Barbara Kudrycka, podczas uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie nominację na jego dyrektora wręczyła prof. Andrzejowi Jajszczykowi.

Nowy dyrektor NCN został wyłoniony na drodze konkursu. Dyrektor Andrzej Jajszczyk jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania w dziedzinie telekomutacji rozpoczął na Politechnice Poznańskiej, pracował też za granicą, między innymi w University of Adelaide w Australii, Queens University w Kanadzie i Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Profesor Jajszczyk jest autorem wielu publikacji i patentów, a także kieruje polskimi zespołami w kilku projektach badawczych Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Profesorze Andrzeju Jajszczyku


WIADOMOŚCI

INNOWACYJNA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DGPP) określiła wiedzę i innowację jako kluczowe obszary dla przyszłości europejskiej gospodarki. Dyrekcja zapowiada, że w bieżącym roku rozpocznie realizację celów opisanych w Unii Innowacji, będącej jedną z inicjatyw przewodnich nowej strategii Europa 2020. Zakłada ona zwiększenie w przeciągu najbliższej dekady inwestycji w badania i rozwój do 3% PKB. Innym priorytetem strategii jest opracowanie wskaźnika innowacyjności, który pozwoliłby na rzetelną ocenę kondycji europejskiej gospodarki.

DGPP zapowiada rewizję polityki w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, promocję tzw. technologii wspomagających (np. biotechnologii, nanotechnologii czy nanoelektroniki) oraz przedstawienie nowej strategii wobec klastrów i sieci współpracy.

Ponadto DGPP będzie starał się poprawić dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do różnych źródeł finansowania oraz zwiększyć budżet tych unijnych programów wsparcia badań, rozwoju i innowacji, które wydają się być kluczowe dla MŚP.

Więcej informacji
Plan działań DGPP na rok 2011KSZTAŁTOWANIE POLITYKI KLASTROWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Europejska Grupa ds. Polityki Klastrowej (EGPK) opublikowała raport zawierający rekomendacje dotyczące polityki rozwijania klastrów, w tym ich internacjonalizacji, jak i również lepszego kształtowania polityki klastrowej.

Zgodnie z raportem 38% zatrudnionych Europejczyków pracuje w różnych gałęziach przemysłu, które są skoncentrowane w klastrach (tj. skupiskach przestrzennych). Badania wskazują, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrach osiągają wysoką produktywność oraz innowacyjność przy wyższym poziomie przeżywalności nowych firm i szybszym ich wzroście.

We wspomnianym raporcie EGPK ujęła swoje rekomendacje względem europejskiej polityki klastrowej w trzy główne zasady. Pierwsza z nich mówi, że programy i polityki klastrowe muszą być zintegrowane z działaniami na rzecz poprawy istotnych warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Druga zasada twierdzi, że punkt ciężkości programów klastrowych powinien przesunąć się ze wspierania budowy zasobów na rzecz wspierania doskonałości.

Ostatnia zasada jest skierowana do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, których działania powinny być precyzyjnie określone i skoordynowane, żeby uniknąć ich nakładania się i powielania.

EGPK rekomenduje w swoim raporcie szereg działań, które powinny udoskonalić politykę klastrową w Europie. Są to m.in.:
- dokonanie oceny i przegląd profilu klastrów wspieranych obecnie na poziomie UE i państw członkowskich,
-uproszczenie dostępu do funduszy UE za pomocą jednolitego zestawu procedur administracyjnych,
- rozwijanie platform współpracy między europejskimi klastrami, które obejmowałyby nie tylko koordynatorów klastrów, ale także firmy, uczelnie i inne podmioty funkcjonujące w klastrach.

Europejska Grupa ds. Polityki Klastrowej
Tekst raportu EGPKWIZJA INNOWACYJNEJ POLSKIEJ GOSPODARKI - PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ!

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do konsultacji w sprawie "Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki". Dokument ten jest częścią planu przewidzianego na lata 2011-2020, który zakłada wzrost atrakcyjności polskiej gospodarki poprzez unowocześnianie przedsiębiorstw. W opracowywanej przez ekspertów ministerstwa "Strategii..." szczególną uwagę poświęcono wzmacnianiu współpracy oraz tworzeniu warunków sprzyjających przedsiębiorczości, powstawaniu i wdrażaniu innowacji, a także efektywnemu korzystaniu z dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i naturalnych.

Ministerstwo prosi o przekazywanie uwag i komentarzy do konsultowanej strategii w terminie do 30 marca br. na adres e-mail lub adres pocztowy:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Analiz i Prognoz
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - dokument
W ramach ww. konsultacji, Ministerstwo Gospodarki zaprasza także na konferencję dotyczącą strategii, która odbędzie się 28 marca br. w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy - rejestracja otwarta do 23 marca br.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez e-mail lub pod numerem telefonu 022 693 40 31.Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl