Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 165 z dnia 15 lutego 2011


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl

SZKOLENIA

WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI
W 7. PROGRAMIE RAMOWYM.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty dotyczące zarządzania projektami międzynarodowymi w 7. PR. Zapraszamy przede wszystkim potencjalnych lub debiutujących koordynatorów, a także osoby pełniące role partnerów w projektach. Warsztaty są kierowane w pierwszej kolejności do osób już posiadających podstawową wiedzę o 7. Programie Ramowym UE.

Podczas warsztatów zostaną omówione wszystkie aspekty zarządzania projektem. Obejmują one sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami, zasobami ludzkimi oraz środkami finansowymi. W programie warsztatów umieszczony został szereg ćwiczeń praktycznych, związanych z różnymi aspektami i etapami zarządzania, w tym także z umową konsorcjum wg wzoru DESCA.

Termin: 2-3 marca 2011
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 450 zł
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiadowe.
Liczba miejsc: 30
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego br.ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na seminarium przeznaczone dla osób, które chciałaby jako ekspert Komisji Europejskiej oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych 7. Programu Ramowego UE. Oferta przeznaczona jest również dla instytucji, które przedstawią listę kandydatów.

Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są bardzo duże, a w przyszłości przynoszą efekty podczas pisania własnych projektów. W programie przewidziane są m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej. Dodatkowo uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zarejestrowania się on-line w bazie ekspertów.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca br.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin: 8 marca br.

Rejestracja on-line i więcej informacji
Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.


KONKURSY

"DZIEWCZYNY PRZYSZŁOŚCI. ŚLADAMI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE".
II EDYCJA KONKURSU DLA STUDENTEK PROWADZĄCYCH
WŁASNE BADANIA NAUKOWE.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz miesięcznik "ELLE". Udział w nim mogą wziąć studentki kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych i medycznych. MNiSW chce promować i wspierać ambitne, młode kobiety, które realizują swoje pasje badawcze i odnoszą imponujące sukcesy naukowe już na etapie studiów.

Kapituła konkursu oczekuje do 15 marca 2011r. na zgłoszenia od studentek. Oceniane będą oryginalność prac badawczych, nowatorska metodologia, możliwość praktycznego zastosowania wyników badań, zaangażowanie osobiste w projekcie oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydatki.

Nagroda główna w konkursie to 15.000 złotych. Dodatkowo MNiSW pokryje 10 najlepszym studentkom koszty uczestnictwa w dowolnie przez nie wybranej konferencji naukowej na terenie Europy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MNiSW oraz w formie artykułu na łamach magazynu "ELLE". W związku z ogłoszeniem przez Sejm i Senat RP roku 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie MNiSW przygotował dla zwyciężczyń wiele dodatkowych niespodzianek.

Więcej informacji
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowyMIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE Z UDZIAŁEM
PARTNERÓW Z ROSJI. NOWE MOŻLIWOŚCI.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjął decyzję o przystąpieniu Centrum do międzynarodowego konkursu na projekty badawcze z zakresu nauki i technologii organizowanego w ramach ERA.Net RUS. Konkurs zostanie otwarty 15 marca 2011r. Zamknięcie planowane jest na 31 maja 2011r. o godz. 18:00 czasu moskiewskiego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Turcja). Ponadto przynajmniej jeden z partnerów w ramach konsorcjum musi pochodzić z Rosji. Wszystkie podmioty realizujące projekt muszą być uprawnione do otrzymania dofinansowania od właściwej jednostki krajowej.

Partnerzy z Polski mogą uczestniczyć w projektach, których tematy dotyczą następujących obszarów badawczych:

1.Innovative materials and cutting edge technological processes
- ultrahigh-power laser sources
- intelligent materials and nanomaterials
- quantum optics
2.Research on serious human health problems
- viral infections: HIV and Hepatitis
- auto-immune diseases
- neurodegenerative diseases

Więcej informacji
Strona internetowa ERA.Net RUSPOMYSŁY NA TEMATY KONKURSOWE Z DZIEDZINY METROLOGII
POTRZEBNE OD ZARAZ!

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych w ramach prowadzonego przez siebie Europejskiego Programu Badań w Metrologii ogłosiło 4 lutego 2011 konkurs na propozycje tematów badań, które rozwinęłyby naukę i technologie metrologiczne w następujących dziedzinach:

- Metrology for Health
- SI Broader Scope
- Metrology for New Technologies

Badania z wybranych tematów będą miały szansę na finansowanie ze środków europejskich w dalszych etapach konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2011r.

Więcej informacjiNOWY KONKURS W 7.PR

Od 1 lutego 2011r. otwarty jest nowy konkurs dla priorytetu "Technologie informacyjno-komunikacyjne" w programie "Współpraca" będącego częścią 7. Programu Ramowego UE. Całkowity budżet konkursu to 35 mln euro. Jego tematyka obejmuje technologie odnoszące się do treści cyfrowych i danych językowych. W konkursie przewidziane są dwa typy projektów: działania wspierające i koordynujące oraz projekty badawcze małej i średniej skali głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W przypadku drugiej kategorii projektów Komisja Europejska wymaga udziału w konsorcjum projektowym przynajmniej 2 MŚP. Ponadto minimum 30% dofinansowania UE dla projektu musi być przeznaczone dla partnerów z sektora MŚP.

Konkurs jest 2 etapowy. Termin składania wniosków dla 1 etapu mija 28 kwietnia 2011r.

Odnośnik do strony konkursu w serwisie CORDIS


WYDARZENIA

ATRAKCYJNE PROGRAMY B+R DLA MŚP - REALNA PRZYSZŁOŚĆ CZY UTOPIA?
KONFERENCJA PROJEKTU "MAPEER SME" W BUDAPESZCIE.

Głównym założeniem konferencji jest pobudzenie dyskusji kierujących programami wsparcia działań MŚP w dziedzinie B+R+I (Badania, Rozwój i Innowacje) z samymi przedsiębiorcami. Wdrażający programy B+R+I, czerpiąc z własnych doświadczeń, przedstawią swoje opinie odnośnie największych wyzwań jakie stoją przed MŚP chcącymi korzystać z oferty inicjatyw wsparcia B+R+I. Wnioski z dyskusji pozwolą na udoskonalenie ww. programów w przyszłości.

Konferencja przysłuży się wzmocnieniu sieciowania europejskich przedsiębiorców. Organizatorzy zaplanowali w programie specjalną sesję, podczas której zainteresowani będą mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które mogłyby być realizowane w nadchodzących konkursach 7. Programu Ramowego i dotyczyłby MŚP.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spotkanie Europejskiego Panelu Ekspertów ds. MŚP i Badań. Członkowie Panelu oraz partnerzy konsorcjum "MaPEeR SME" będą razem pracować nad wypracowaniem przejrzystych definicji i rekomendacji służących zwiększeniu udziału MŚP w programach B+R+I.

Więcej informacji i program konferencji projektu "MaPEeR SME"
Termin: 24 Luty 2011r.

Rejestracja on-line (otwarta do dnia 18 lutego 2011r.)
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane bezpłatnym członkowstwem w Europejskim Panelu Ekspertów ds. MŚP i Badań proszone są o kontakt: pk@ppnt.poznan.pl


WIADOMOŚCI

PROSTSZE ZASADY UCZESTNICTWA W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Komisja Europejska (KE) wprowadziła 24 stycznia 2011r. zmiany do Umowy Grantowej, które w założeniu mają uprościć zasady uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego. Istotną zmianą jest wprowadzenie ryczałtu na koszty osobowe w przypadku właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy nie pobierają pensji. W związku z tym ich wynagrodzenia nie są formalnie rejestrowane w systemie księgowym. Taki stan rzeczy powodował niemożność wykazywania kosztów wynagrodzeń tej grupy uczestników 7. PR. Stanowiło to jedną z barier uczestnictwa MŚP w projektach.

Stawki ryczałtu będą bazowały na tych stosowanych w Programie "Ludzie". Ważną informacją jest to, że ryczałt może być stosowany także w przypadku umów już podpisanych.

Ponadto KE uprościła procedurę wyliczania i sprawozdawania średnich kosztów personelu. Ta zmiana jednakże w małym stopniu dotyczy polskich beneficjentów 7. PR ze względu na formę istniejącego w większości krajowych instytucji systemu wynagradzania.

Więcej informacji odnośnie wprowadzonych przez KE zmian w zasadach uczestnictwa w 7. PRROZPOCZĘŁA FUNKCJONOWANIE PIERWSZA POLSKA E-GALERIA
INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW NAUKOWYCH.

Swoje funkcjonowanie rozpoczęła internetowa galeria poświęcona funduszom europejskim w Polsce. Dzięki stronie internetowej www.projekty.nauka.gov.pl można zobaczyć filmy oraz fotografie ilustrujące najlepsze projekty finansowane ze środków unijnych. Możliwe są ponadto wirtualne spacery po najciekawszych częściach inwestycji. Wraz z upływem czasu na wspomnianej stronie pojawią się opisy kolejnych projektów realizowanych w ramach trzech Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wspomniany serwis internetowy adresowany jest do ludzi nauki, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji w nauce i szkolnictwie wyższym.NADCHODZĄ ZMIANY W UNIJNYM PRAWIE PATENTOWYM.

Na przełomie lutego i marca 2011r. Parlament Europejski (PE) będzie głosował nad utworzeniem jednego obszaru patentowego dla 12 państw członkowskich UE. Jednym z państw, które ma znaleźć się w tej grupie jest Polska. Poza naszym krajem wspólny obszar patentowy obejmie w przypadku pozytywnego wyniku glosowania: Wielką Brytanię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Litwę, Luksemburg, Holandię, Słowenię i Szwecję.

Dzięki nowemu systemowi patentowania, aby uzyskać ochronę patentową w każdym z wymienionych państw wystarczy złożenie wniosku w jednym z 3 języków: angielskim, niemieckim bądź francuskim. Ewentualne koszty tłumaczenia wniosku na inne języki zostaną pokryte z budżetu UE. Inicjatywa "wspólnego patentu" dla wymienionych państw będzie musiała być jeszcze zaakceptowana przez Radę ds. Konkurencyjności.

Więcej informacjiLUBUSKI SAMORZĄD DOFINANSOWUJE PARK TECHNOLOGICZNY.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 2 lutego 2011r. decyzję o dofinansowaniu kwotą 8,5 mln złotych projektu utworzenia w Nowej Soli Parku Technologii i Logistyki Przemysłu (PTLP), który jest budowany przez Lubuskie Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR. Projekt będzie realizować spółka utworzona przez miasto Nowa Sól, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Uniwersytet Zielonogórski i Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

PTLP będzie świadczyć usługi z zakresu doradztwa i badań na rzecz przedsiębiorstw, w tym usług ich inkubacji; wynajmowane będą powierzchnie biurowe, konferencyjne i usługowe dla powstających innowacyjnych firm.

Więcej informacjiEUROPA POZOSTAJE W TYLE, JEŚLI CHODZI O ROZWÓJ NAUKI.

Ogłoszone na początku lutego 2011r. przez Komisję Europejską wyniki badań innowacyjności w krajach UE nie są nadto optymistyczne. Pokazują one, że budżetowe nakłady na badania i rozwój (B+R) w UE są wciąż zbyt niskie. Średnia wartość wydatków B+R poszczególnych państw UE wyniosła ok. 2,01 procent ich PKB. Strategia lizbońska przewidywała przeznaczanie na ten cel przynajmniej 3 procent PKB. Dodatkowo istnieją znaczące różnice w wydatkach B+R pomiędzy poszczególnymi krajami. Przykładowo Niemcy, Francja, Szwecja czy Dania w znacznym stopniu przekraczają średnią europejską. Pozostałe kraje, z zwłaszcza państwa tzw. "Nowej Europy" osiągają na tym polu słabsze wyniki.

W Europie znaczną część wydatków (45%) na sferę B+R pochodzi z funduszy publicznych. W Stanach Zjednoczonych udział władz w finansowaniu działań B+R wynosi 33%, a w Japonii oraz Korei 30%. Japonia prześciga także Unię Europejską w liczbie zarejestrowanych patentów.

W związku z nieosiągnięciem przez UE pozycji światowego lidera innowacyjności przewidzianej w strategii lizbońskiej, stworzono założenia tzw. Unii Innowacji. Jest ona elementem tzw. Strategii Europa 2020, której celem ma być osiągnięcie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającemu integracji społecznej wzrostu gospodarczego. Unia Innowacji ma się koncentrować na sprawach, które teoretycznie powinny interesować Europejczyków, takich jak globalne ocieplenie, wydajność energetyczna i zdrowy tryb życia.

Więcej informacji
Innowacyjność UE 2010
Strategia Europa 2020Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl