Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 143 z dnia 1 lutego 2010

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


PO WIEDZĘ DOOKOŁA ŚWIATA - CZYLI MIĘDZYNARODOWA WYMIANA PRACOWNIKÓW!

W dniu 17 lutego br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na szkolenie pt.: PO WIEDZĘ DOOKOŁA ŚWIATA - CZYLI MIĘDZYNARODOWA WYMIANA PRACOWNIKÓW!

Warsztaty poświecone będą nauce pisania wniosków na konkurs Marie Curie International Research Staff Exchenge Scheme (IRSES) - Międzynarodowa Wymiana Pracowników w Programie Szczegółowym LUDZIE. Konkurs dedykowany jest instytucjom europejskim, które chciałyby otrzymać wsparcie we współpracy naukowej z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej. Projekty IRSES zakładają wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Jej celem jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną lub więcej organizacją z kraju trzeciego.

Spotkania dotyczące IRSESu organizowane są w ramach sieci
Krajowego Punktu Kontaktowego, także w innych ośrodkach:
Gliwice - 04.02.2010
Łódź - 05.02.2010
Kraków - 10.02.2010
Olsztyn - 16.02.2010
Poznań - 17.02.2010
Warszawa - 18.02.2010
Gdańsk - 09.03.2010

Więcej informacji na stronie: tutajPROGRAM "POMYSŁY" DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW - SPOTKANIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna kolejny cykl spotkań warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski na najbliższy konkurs dla doświadczonych naukowców (ERC-2010-AdG).

Spotkania organizowane będą w KPK (Warszawa, al. Żwirki i Wigury 81) w następujących terminach:
- 16 lutego (w godz. 10.00 - 13.00) dla przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych, przygotowujących wnioski na 17 marca 2010 r.
- 4 marca (w godz. 10.00 - 13.00) dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, przygotowujących wnioski na 7 kwietnia 2010 r.

Program zajęć obejmie szczegóły systemu EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów.

Zgłoszenie ze streszczeniem projektu należy przesłać na adres e-mail: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl. Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK.

Więcej informacji na stronie tutajREGIONY WIEDZY - WYMIAR KRAJOWY I EUROPEJSKI

W dniu 16 lutego br. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje warsztaty na temat Regionów Wiedzy w wymiarze krajowym i europejskim.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki wdrażania działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w 2009 roku oraz planowane zmiany w nowym konkursie w 2010 roku, a także informacje o nowej grupie potencjalnych Wnioskodawców - instytuty PAN.

W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami powiązań kooperacyjnych i platformami technologicznymi, finansowanie współpracy międzynarodowej klastrów - Regiony Wiedzy - 7. Program Ramowy. Zaprezentowany zostanie także projekt "Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań".

Więcej informacji na stronie: tutajNAUKA, BIZNES I POLITYKA TWARZĄ KOBIETY - KONFERENCJA W KRAKOWIE

Regionalny Punk Kontaktowy Programów Ramowych oraz Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, działające przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zapraszają do udziału w konferencji pt. "Nauka, Biznes i Polityka twarzą kobiety", która odbędzie się w dniach 11-12 marca br. w Krakowie.

Tematyka konferencji poświęcona będzie roli kobiet w nauce oraz programom wspierającym i zachęcającym do podejmowania kariery naukowej, a także kobietom przedsiębiorczym oraz różnym formom wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: www.transfer.edu.pl
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl