Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 133 z dnia 5 sierpnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


NOWE KONKURSY W 7.PR

30 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła 53 nowe konkursy na 2010 rok w czterech programach szczegółowych (Współpraca, Pomysły i Możliwości) 7. Programu Ramowego.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w serwisie Cordis pod adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rsPIERWSZY KONKURS PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ - LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje pierwszy konkurs na projekty w ramach Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej - Lider. Celem Programu jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
- posiadają stopień doktora uzyskany po 30 września 2005 r. (po 30 września 2003 r. w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu wychowawczego );
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach;
- uczestniczyły w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy;
- pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą (jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), która zatrudni Lidera oraz zespół badawczy w celu realizacji projektu;
- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

W ramach Programu finansowane będą projekty o maksymalnym budżecie 1 mln zł.
Wnioski można składać do 30 września.

Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce:
http://tinyurl.com/lrmtseIII EDYCJA PROGRAMU WELCOME

Naukowcy zagraniczni, którzy prowadzą w Polsce projekty badawcze mogą skorzystać z funduszy przyznawanych w ramach programu Welcome - Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

FNP rozpoczęła nabór do III edycji konkursu. Program ma przyczynić się do zaangażowania wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i wzmocnienia współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych. W programie mogą wziąć udział rodzime jednostki naukowe zatrudniające naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy. Powinni oni jednak prowadzić w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami. W ramach programu kierownik projektu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości od 200 do 350 tysięcy złotych rocznie. Stypendia pieniężne otrzymają również studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Grant badawczy na prowadzenie badań naukowych sięgnie jednego miliona złotych rocznie. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określanych jako: Bio, Info i Techno.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: tutaj

Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce: http://tinyurl.com/nxf8vxDZIEŃ INFORMACYJNY - ZDROWIE 7.PR

W dniu 9 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie, zaprasza na dzień informacyjny dotyczący tematu Zdrowia w 7.PR. W spotkaniu weźmie udział reprezentant Komisji Europejskiej Patrik Kolar - Head of Unit Genomics and system biology.

Omówiona zostanie tematyka 4. konkursu w priorytecie Zdrowie oraz poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zdrowia w pozostałych obszarach 7.PR, a ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się cennym doświadczeniem. Zaprezentowana zostanie również Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) - możliwości uczestnictwa i informacja o nowym konkursie.

Więcej informacji na: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3688.DZIEŃ INFORMACYJNY TEMATU ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO ORAZ BIOTECHNOLOGIA

W dniu 24 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na dzień informacyjny tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia.

Gościem spotkania będzie m.in. dr Antonio Di Giulio - Head of Unit Food, Heath, Well being z Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania omówiony zostanie 4 konkurs w temacie Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia; zaprezentowane zostanie również wsparcie MNiSW dla polskich uczestników 7.PR.

Ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem, wiedzą, a także udzieli kilku rad, jak zwiększyć swoje szanse uczestnictwa w projektach unijnych.

Więcej informacji na: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3706.WYPŁACANIE DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ W PROJEKTACH

Przypominamy, że w uaktualnionej wersji Poradnika Finansowego (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions), ukazała się informacja na temat warunków, jakie muszą być spełnione, aby wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń mogło być przez KE zaakceptowane w projektach 7.PR. Jest to informacja istotna dla instytucji, które wprowadziły, są w trakcie lub zamierzają wprowadzić regulacje wynagrodzeń w ramach projektów.

Generalnie wypłata premii, dodatków do wynagrodzeń, które nie wynikają z obowiązujących regulacji, nawet jeśli ich poniesienie jest potwierdzone listą płac, może być zakwestionowane i nie uznane za część normalnego wynagrodzenia. Jeśli jednak taka wypłata jest normalnym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z obowiązujących regulacji i w zgodzie z normalną praktyką beneficjenta, wtedy może być przez KE zaakceptowana.

Aby dodatkowe wynagrodzenia mogły być przez KE zaakceptowane, muszą spełniać następujące warunki:

- Wypłata musi następować na podstawie wewnętrznych regulacji oraz /lub praktyk instytucji (metoda kalkulacji, kategorie pracowników których dotyczy, maksymalna wysokość itd.);
- System dodatkowych wynagrodzeń musi obowiązywać we wszystkich typach projektów (UE i innych, krajowych i międzynarodowych);
- System dodatków nie może skutkować zawyżeniem poziomu wynagrodzeń w stosunku do rynkowych wynagrodzeń pracowników tego samego rodzaju, o podobnym stopniu kwalifikacji i doświadczenia;
- Dodatki muszą być księgowane w księgach beneficjanta jako koszty wynagrodzeń i muszą podlegać opodatkowaniu i obciążeniom socjalnym odnoszącym się do wynagrodzeń;
- Wynagrodzenia dodatkowe muszą być wypłacane jako składnik wynagrodzenia brutto.

Szczegółowa informacja: "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions" str. 48-49: pobierz.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl