Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 132 z dnia 30 czerwca 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm) Art. 21 ust. 1 pkt 46 "Wolne od podatku dochodowego są: dochody uzyskane przez podatnika, jeżeli:

a.pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem."

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 updf przez poszczególne urzędy skarbowe, Minister Nauki wystosował 12 lutego 2009r. pismo do Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie wykładni tego przepisu. Treść tego pisma oraz odpowiedź Ministra Finansów dostępne na:
http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.htmlWYPŁACANIE DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ W PROJEKTACH

W uaktualnionej wersji Poradnika Finansowego (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions), pojawiła się ukazała się informacja na temat warunków, jakie muszą być spełnione, aby wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń mogło być przez KE zaakceptowane w projektach 7.PR. Jest to informacja istotna dla instytucji, które wprowadziły, są w trakcie lub zamierzają wprowadzić regulacje wynagrodzeń w ramach projektów.

Generalnie wypłata premii, dodatków do wynagrodzeń, które nie wynikają z obowiązujących regulacji, nawet jeśli ich poniesienie jest potwierdzone listą płac, może być zakwestionowane i nie uznane za część normalnego wynagrodzenia. Jeśli jednak taka wypłata jest normalnym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z obowiązujących regulacji i w zgodzie z normalną praktyką beneficjenta, wtedy może być przez KE zaakceptowana.

Aby dodatkowe wynagrodzenia mogły być przez KE zaakceptowane, muszą spełniać następujące warunki:

- Wypłata musi następować na podstawie wewnętrznych regulacji oraz /lub praktyk instytucji (metoda kalkulacji, kategorie pracowników których dotyczy, maksymalna wysokość itd.);
- System dodatkowych wynagrodzeń musi obowiązywać we wszystkich typach projektów (UE i innych, krajowych i międzynarodowych);
- System dodatków nie może skutkować zawyżeniem poziomu wynagrodzeń w stosunku do rynkowych wynagrodzeń pracowników tego samego rodzaju, o podobnym stopniu kwalifikacji i doświadczenia;
Dodatki muszą być księgowane w księgach beneficjanta jako koszty wynagrodzeń i muszą podlegać opodatkowaniu i obciążeniom socjalnym odnoszącym się do wynagrodzeń;
Wynagrodzenia dodatkowe muszą być wypłacane jako składnik wynagrodzenia brutto.

Szczegółowa informacja: "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions" str. 48-49: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf"CZY TY KNOW - HOW?"

W kwietniu br. Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio rozpoczęła realizację projektu "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej". W ramach projektu istnieje możliwość odwiedzenia strony internetowej www.proregio.org.pl/patenty, na której zawarte zostały podstawowe oraz szczegółowe informacje o własności intelektualnej i formach jej ochrony.

Na stronie znaleźć można także informacje na temat grantów przeznaczonych na ochronę własności intelektualnej.

Strona stanowi jedyne tego typu w Wielkopolsce kompendium wiedzy o ochronie własności intelektualnej i jej finansowaniu.
Strona skierowana jest zarówno do wielkopolskich przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych, jednostek naukowych, jak i do instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu.
Projekt "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej" jest współfinansowany ze środków EFS, Programu ZPORR, działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Więcej informacji: www.proregio.org.pl/patentyPOZNAŃ MÓJ BIZNES - COŚ WIĘCEJ NIŻ BUŁKA Z MASŁEM

Raz w miesiącu przedsiębiorcy działający w Poznaniu i okolicach, zamiast jak co dzień pracować od rana w swoich biurach, spotykają się na biznesowym śniadaniu Klubu Networkingu "Poznań mój biznes".

Klubowe śniadania pomagają zapoznać się z nowymi firmami, jednocześnie umożliwiając prezentację własnej działalności. Niezależnie od tego, czy jest się radcą prawnym, producentem odzieży czy architektem, spotykając się z przedsiębiorcami z innych branż poszerza się horyzonty swojej działalności, nawiązując przy tym cenne i wymierne kontakty handlowe.

Spotkania rozpoczynają się wymianą wizytówek i nawiązywaniem nowych znajomości biznesowych. Przy doskonałym śniadaniu przedsiębiorcy zapoznają się z ideą networkingu, propagowaną przez Anetę Murakowską - właścicielkę firmy CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia, pomysłodawczynię i założycielkę poznańskiego klubu. Uczestnicy aktywnie włączają się także w ćwiczenia z negocjacji, zarządzania i komunikacji. Na końcu śniadania następuje prezentacja - w ciągu 20 sekund należy przedstawić siebie i firmę, którą się reprezentuje.

Warto sprawdzić, jak w rzeczywistości wyglądają networkingowe śniadania Klubu "Poznań mój biznes"! Więcej o idei networkingu i film o Klubie w najnowszym numerze kwartalnika IQ, dostępnego także w wersji elektronicznej na stronie www.inqbator.pl.
Uprzejmie informujemy, iż kolejny nr Newslettera RPK ukaże się 1 sierpnia 2009 r.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl