Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 125 z dnia 2 marca 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


KOBIETY W NAUCE - KONFERENCJA

W dniu 13 marca 2009 r. Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Centrum Transferu Technologii PK w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkanie, którego głównym tematem jest rozwój kariery naukowej oraz rola Kobiet w kreowaniu oblicza współczesnej nauki. Gośćmi konferencji będą kobiety, które wspięły się na naukowe wyżyny, otrzymały wiele nagród, oraz które szerzą ideę nauki otwartej, zmierzającej do spełniania marzeń.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną oferty stypendialne:

- L`Oréal
- Fundacji Tygodnika POLITYKA
- Komisji Europejskiej: Akcje Marie Curie.
- Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: tutaj"ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na seminarium pt.: "ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ", które odbędzie się w dniu 17 marca 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10 budynek główny sala 236.

W programie m.in. wystąpienia ekspertów, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania się na ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Więcej informacji wkrótce na stronie: tutajPROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA -
OTWARTY KONKURS DLA NAUKI

27 lutego 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: Działania 2.1 "Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym" oraz Działania 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych"priorytetowej 2.

Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG). Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 27 lutego 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r. (w godz. 8.15-16.15) osobiście w siedzibie MNiSW (wejście od ul. Hożej 20), pokój 32 (kancelaria ogólna) lub budynku MNiSW przy ul. Nowogrodzkiej 62 c, pokój 41 (sekretariat) lub przesłać kurierem albo pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim: - rozwoju infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającym prowadzenie wysokiej jakości badań (Działanie 2.1),
- rozwoju obiektów infrastruktury badawczej służącej budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepszego wykorzystania środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań (Działanie 2.2).

Więcej informacji wkrótce na stronie: http://www.nauka.gov.plKONSULTACJE SPOŁECZNE - NOWY MODEL KARIERY AKADEMICKIEJ

10 lutego 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka przekazała do konsultacji społecznych kolejną część założeń reformy szkolnictwa wyższego "Partnerstwo dla wiedzy - nowy model kariery akademickiej" (tekst dostępny na http://www.nauka.gov.pl w zakładce Szkolnictwo wyższe - konsultacje społeczne).

Zmiany proponowane przez MNiSW zmierzają w kierunku likwidacji barier rozwojowych dla polskich uczonych oraz przyspieszenia procedury awansu naukowego, jednocześnie gwarantując wyższą jakość polskiej nauce. Prezentowane założenia określają przejrzyste warunki rozwoju naukowego z naciskiem na zwiększenie aktywności polskich naukowców w międzynarodowej przestrzeni badawczej.

Opisane założenia znajdą wyraz w ustawach: Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w aktach wykonawczych i wytycznych ministra.

Proponowane zmiany będą prowadziły do:
1. podniesienia jakości doktoratów
2. uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej
3. otwarcia uczelni publicznych dla wybitnych badaczy z zagranicy
4. poprawy polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych
5. zwiększenia uprawnień wynikających z posiadania tytułu naukowego
6. zwiększenia przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów.

Kierownictwu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zależy na jak najszerszym zakresie konsultacji, dlatego zachęca się wszystkich pracowników akademickich do przysyłania swoich uwag i indywidualnych propozycji rozwiązań pod adres: modelkariery@nauka.gov.pl"PORADNIK DLA PISZĄCYCH WNIOSKI DO 7.PR"

Przypominamy, że na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępna jest publikacja pt. "Projekt badawczy 7.PR - przygotowanie wniosku".

Poradnik zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu wniosku projektu badawczego do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA w 7PR. Poradnik może być także przydatny partnerom przygotowującym się do udziału w innych projektach i programach.

Więcej informacji wkrótce na stronie: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl