Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 123 z dnia 30 stycznia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Współpraca przedsiębiorstw i instytucji naukowych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na dwudniowe warsztaty pt.: Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Współpraca przedsiębiorstw i instytucji naukowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 lutego 2009 r. w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków. Szczególny nacisk zostanie położony na specjalne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw - w ramach Programu Możliwości 7.PR.

Szczegółowo omówione zostaną aspekty finansowe z uwzględnieniem projektów kierowanych do przemysłu. Teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutajDZIEŃ INFORMACYJNY DRUGIEGO KONKURSU GALILEO

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym ogłoszeniu drugiego konkursu w obszarze GALILEO. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2009 r. w siedzibie KPK.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia:
- System nawigacyjny Galileo;
- Przedstawienie wyników pierwszego konkursu Galileo;
- Przedstawienie obszarów i tematów szczegółowych w drugim konkursie GALILEO;
- Inicjatywa "Granty na Granty";
- Prezentacja projektów GALILEO z polskim uczestnictwem;
- Propozycje dołączania do wniosków przygotowywanych w Europie;
- Klaster Kosmiczny MAZOVIA;
- PECS (Plan for European Cooperating States).

Więcej informacji: tutajPROJEKT PATENT NA INNOWACYJNY BIZNES

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio z Poznania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie PATENT na innowacyjny biznes.

Projekt dotyczy przedsiębiorczości akademickiej i stanowi atrakcyjną ofertę szkoleniową dla osób ze środowiska akademickiego, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Działania projektowe przeznaczona są dla: pracowników jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów).

Seria szkoleń, warsztaty, oraz spotkania konsultacyjne będą dotyczyły następujących bloków tematycznych:
-biznes dla naukowców (np. tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową, konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej)
-własność intelektualna (np. zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP, przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej, prawo autorskie)
-finansowanie działalności innowacyjnej (np. Fundusze strukturalne UE wspierające firmy na różnym etapie rozwoju, WRPO, POIG, pożyczki, kredyty, granty krajowe, przygotowanie projektu)

Terminarz szkoleń przedstawia się następująco:
1. 22-23 stycznia 2009r. Konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2. 26 lutego 2009r. - Innowacyjność i transfer technologii - co to jest innowacyjność? Procesy innowacyjne w organizacji, rodzaje innowacji, strategie innowacji, kreowanie procesów innowacji w organizacji; czym jest transfer technologii? źródła poszukiwania innowacji, narzędzia transferu technologii doświadczenia krajowe i zagraniczne.
3. 27 lutego 2009r. - Zarządzanie własnością intelektualną, analiza potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji
4. 13 marca 2009r. - Tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową: spółki typu spin-off itp.

Więcej informacji na stronie www.proregio.org.plPROGRAM "POMYSŁY" - NOWE SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób zdecydowanych na złożenie wniosku w Programie "Pomysły" (grant European Research Council: http://erc.europa.eu/index.cfm).

Spotkania warsztatowe organizowane będą wedle następujących zasad:
-liczba uczestników - do 15 osób
-przyjmowani będą tylko uczestnicy zarejestrowani w systemie EPSS, którzy wcześniej prześlą do organizatorów (KPK lub RPK) streszczenie projektu; priorytet będą mieć osoby z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana
-tematyka: przygotowanie części administracyjnej wniosku (on-line, z użyciem systemu EPSS; dlatego konieczna jest wcześniejsza rejestracja w systemie), CV, przygotowanie części merytorycznej (m.in. na przykładach z modelowego projektu), kwestii finansowych, omówienie uwag ekspertów
-mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami
-terminy: w miarę możliwości - choć nie zawsze - ok. 10 dni przed terminem zamknięcia konkursu
-ogłoszenia o spotkaniach zamieszczane będą na stronach internetowych KPK i RPK oraz przesyłane emailem do odbiorców znajdujących się na listach adresowych punktów kontaktowych. Możliwość wpisu na listę adresową KPK: http://www.kpk.gov.pl/hr/rejestracja.html

Warsztaty powtarzane będą w zależności od zapotrzebowania.

Więcej informacji: Wiesław Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy, wieslaw.studencki@kpk.gov.plGRANTY NA GRANTY - III EDYCJA KONKURSU

W dniu 26 stycznia 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzecią edycję konkursu "Granty na granty", w ramach którego przewidywane jest wsparcie dla polskich jednostek pełniących rolę koordynatorów w konsorcjach zamierzających złożyć wniosek projektowy w 7.PR oraz innych europejskich programach badawczych ogłaszanych przez KE.

Wsparciem objęte będą między innymi koszty związane z weryfikacją istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty przygotowania wniosku, podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakupem sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej we wniosku do KE.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000 zł, a łączny koszt ujętych w kosztorysie wynagrodzeń nie może przekroczyć 25 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada 2009r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz w I kwartale 2010r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu "Granty na granty" znajdują się na stronie MNiSW: http://tinyurl.com/css5rxNAJNOWSZE KONKURSY W 7.PR

WSPÓŁPRACA: Energia

Konkurs koordynowany UE-Brazylia

Znak konkursu: FP7-ENERGY-2009-BRAZIL
Data ogłoszenia: 6 stycznia 2009r.
Budżet: 4 mln Euro
Termin składania wniosków: 5 maja 2009r.
Zakres konkursu:
Biopaliwa drugiej generacji (biomasa) - projekty współpracy badawczej (CP).
Dokumentacja konkursowa: tutaj

LUDZIE: Sieć EURAXESS

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2009-EURAXESS
Data ogłoszenia: 22 stycznia 2009r.
Budżet: 2,9 mln Euro
Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2009r.
Zakres konkursu:
Międzynarodowe współdziałanie sieci EURAXESS świadczącej usługi dla mobilnych naukowców - akcja koordynacyjna dla członków sieci.
Dokumentacja konkursowa: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl