Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 331 z dnia 16 lutego 2018

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.PoznanSZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 28 lutego – „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”,
- 13 i 14 marca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” - dwudniowe warsztaty,
- 20 marca - „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!”,
- 23 marca - „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

INNOVATORS UNDER 35 - KONKURS DLA MŁODYCH INNOWATORÓW

Do 12 marca trwa nabór zgłoszeń w ramach  konkursu „Innovators Under 35” organizowanego przez MIT Technology Review. Jego celem jest wybór liderów innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz których praca przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów ekonomicznych i społecznych. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać badacze, przedsiębiorcy i wizjonerzy z następujących dziedzin technologii: sztuczna inteligencja, biotechnologia i medycyna, hardware, software, Internet, telekomunikacja, nanotechnologia i materiały, transport oraz energetyka.

Więcej informacji:
https://challenges.opinno.io/competition/innovators-europe-2018
Źródło: https://opinno.io/


STYPENDIUM I DOTACJA IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO – EDYCJA 2018

Do 13 kwietnia trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2018. Jest on adresowany do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2018/2019 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe lub obroniły doktorat i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego.

Więcej informacji:
http://www.skubi.net/stypendium2018.html
Źródło: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego (skubi.net)


BADANIA DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Do 1 czerwca trwa nabór wniosków w ramach programu „NATO dla pokoju i bezpieczeństwa”. W konkursie można uzyskać finansowanie na projekty badawcze, szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem. W sposób priorytetowy będą traktowane wnioski dotyczące bezpośrednio operacji i misji NATO oraz inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniom terrorystycznym, zagrożeniom związanym z bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową.

Więcej informacji:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
Źródło: the North Atlantic Treaty Organization (nato.int)


WYDARZENIA

COST INFO DAY

27 lutego w Warszawie odbędzie się „COST Info Day”. Wydarzenie jest poświęcone Europejskiemu Programowi Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology - COST), który wspiera wielostronną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami, naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych w ramach COST można finansować m.in. spotkania zespołów badawczych, udziały w konferencjach czy też krótkie wymiany naukowe.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=cost-info-day&znewsletter=7lutego2018
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W HORYZONCIE 2020

Pod koniec stycznia Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu Marii Skłodowskiej-Curie na granty indywidualne dla naukowców (MSCA Individual Fellowships). Aż 1300 naukowców otrzymało granty na łączną sumę 250 mln euro. 4 naukowców będzie realizować grant indywidualny w Polsce: na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Gdańskim, w Centrum Astronomicznym Mikołaja Kopernika i w Instytucie Medycyny Doświadczalnej  im. M. Mossakowskiego. Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom, którzy mają więcej niż 4 lata doświadczenia badawczego (liczone od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora, na prowadzenie badań w instytucji ulokowanej w dowolnym kraju, pod warunkiem, że naukowiec nie mieszkał w danym kraju dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

Więcej informacji;
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)GRANTY NA GRANTY – PROMOCJA JAKOŚCI II

1 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Granty na granty – promocja jakości II”. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. W jego ramach można uzyskać środki finansowe na m.in. pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:
- Komisji Europejskiej – występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
- Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych – występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.


Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na 1 marca, a jego zakończeniena 31 października.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)PŁATNE STAŻE W IASP

IASP (International Association of Science Parks) z siedzibą w Parku Technologicznym Andaluzji, oferuje studentom możliwość odbycia płatnego stażu (6 lub 12 miesięcy). Staż będzie można odbyć w jednym z dwóch działów tj.  „Communication & Events” (zajmujący się m.in. organizacją wydarzeń oraz komunikacją) oraz „Projects & Services” (odpowiadający m.in. za realizacje projektów czy też analizę danych). Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 euro miesięcznie, a po ukończeniu stażu otrzyma dyplom oraz rekomendacje.

Więcej informacji:
http://www.fuberlin.de/sites/career/_ressourcen/Auslandspraktikum_Ausschreibungen/IASP-Internship-scheme-2018-2019.pdf
Źródło: iasp.wsOpracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl