Udział w H2020

Oferta
dla naukowca

Oferta
dla instytucji

Oferta
dla MSP

Zostań partnerem

Zostań ekspertem

EURAXESS

PROGRAM HORYZONT 2020 DLA INDYWIDUALNYCH NAUKOWCÓW

Horyzont 2020 stawia na wzmacnianie potencjału ludzkiego. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki bogatej ofercie finansowania badań, szkoleń czy dostępu do najlepszych infrastruktur badawczych, kierowanej do indywidualnych naukowców będących na różnych etapach kariery.

CO OFERUJE BADACZOM PROGRAM HORYZONT 2020? WYBÓR NALEŻY DO NAUKOWCA

I. AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (inaczej nazywane stypendiami Marii Skłodowskiej-Curie) -  pod tym hasłem kryje się kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno do instytucji, jak i indywidualnych naukowców. Mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

Generalna zasada, jaką powinien kierować się naukowiec korzystający z oferty stypendialnej Marie Curie, to ZASADA MOBILNOŚCI. Nie można wyjechać do kraju, w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Pod uwagę brany jest stan na dzień zamknięcia konkursu lub wybrania przez hosta (w zależności od rodzaju stypendium).

Z JAKICH STYPENDIÓW MOŻNA SKORZYSTAĆ?

SZKOLENIE POCZĄTKUJĄCYCH NAUKOWCÓW – SIECI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
(INNOVATIVE TRAINING NETWORK – ITN)

Cel:

Podstawą działalności Sieci jest zintegrowany, komplementarny i interdyscyplinarny system szkoleniowy, kierowany do naukowców stojących u progu kariery, umożliwiający rozwijanie umiejętności badawczych i uzupełniających oraz dający szansę dołączenia do wysokiej klasy zespołów badawczych. Sieci ITN to ponadto zwiększenie możliwości zatrudnienia naukowców uczestniczących w projekcie poprzez kontakty z sektorem publicznym i prywatnym.

Dla kogo:

Początkujący naukowiec (posiada dyplom magistra, nie ma stopnia doktora, ma do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej).

Możliwości dla naukowca:
pprowadzenie prac badawczych w ramach indywidualnych programów szkoleniowych, w ramach sieci (np. w formie studiów doktoranckich),
korzystanie z interdyscyplinarnych i międzysektorowych ofert partnerów projektu: konferencje, szkoły letnie, specjalistyczne kursy, rozwijanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi,
Europejskie doktoraty przemysłowe (European Industrial Doctorates EID) – w jednostce naukowej i firmie,
Europejskie doktoraty wspólne (European Joint Doctorates EJD) w przynajmniej trzech jednostkach z krajów członkowskich i stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.  

Co jest finansowane:

Wynagrodzenie, koszty związane ze zmianą miejsca pobytu, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. oraz koszty pośrednie i związane z zarządzaniem dla instytucji.

Czas trwania stypendium:

od 3 do 36 miesięcy,  
w przypadku EID przynajmniej połowa czasu trwania stypendium musi być spędzona w firmie.

Jak ubiegać się o stypendium:

Naukowiec bezpośrednio odpowiada na ofertę zamieszczoną w bazie EURAXESS, poprzez którą instytucje realizujące projekty ITN prowadzą rekrutację naukowców.

STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
STYPENDIA EUROPEJSKIE (EUROPEAN FELLOWSHIPS - EF)

Cel:

Umożliwienie naukowcom z całego świata realizacji indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji bądź firmie zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Dla kogo:

Doświadczony naukowiec (posiada stopień  doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego).

Możliwości dla naukowca:
stworzenie indywidualnego projektu badawczego w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego,
zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, udział w konferencjach, warsztatach,
uzyskanie umiejętności dodatkowych, tzw. complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, interdyscyplinarność, etyka, prawa własności intelektualnej itp.),
współpraca z opiekunem naukowym,
stworzenie planu rozwoju kariery,
rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej naukowców,
wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery naukowca,
dostęp do najlepszych laboratoriów badawczych w Europie,
powrót do kariery badawczej np.  po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (EF Career Restart),
wsparcie integracji naukowca (np. po pracy poza Europą) w instytucji bądź firmie w dowolnym kraju członkowskim UE bądź stowarzyszonym z Horyzontem 2020 (EF Reintegration - aplikować mogą tylko obywatele lub rezydenci ww. państw).

Co jest finansowane:
Wynagrodzenie, koszty związane ze zmianą miejsca pobytu, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. oraz koszty pośrednie i związane z zarządzaniem dla instytucji.

Czas trwania stypendium:
od 12 do 24 miesięcy.

Jak ubiegać się o stypendium:

Komisja Europejska raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są wnioski,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie zagraniczną instytucją przyjmującą przygotowuje wniosek,
wniosek składa się on-line poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal),
projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez Komisję.

STYPENDIA INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
STYPENDIA ŚWIATOWE (GLOBAL FELLOWSHIPS - GF)

Cel:

Umożliwienie naukowcom z państw Unii Europejskiej bądź stowarzyszonych z Horyzontem 2020 realizacji indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach zlokalizowanych w tzw. krajach trzecich, a także przetransferowanie wiedzy i kontynuacji badań w Europie.

Dla kogo:

Doświadczony naukowiec (posiada stopień  doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego).

Możliwości dla naukowca:
sstworzenie indywidualnego projektu badawczego w instytucji kraju trzeciego z kontynuacją prac badawczych w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego,
zaspokojenie potrzeb szkoleniowych, udział w konferencjach, warsztatach,
uzyskanie umiejętności dodatkowych, tzw. complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, interdyscyplinarność, etyka, prawa własności intelektualnej itp.),
współpraca z opiekunem naukowym,
stworzenie planu rozwoju kariery,
rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej naukowców,
wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery naukowca,
możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski,
tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich,
dostęp do najlepszych laboratoriów badawczych na świecie i w Europie.

Co jest finansowane:
wynagrodzenie, koszty związane ze zmianą miejsca pobytu, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. oraz koszty pośrednie i związane z zarządzaniem dla instytucji.

Czas trwania stypendium:
etap pierwszy (wyjazdowy poza Europę): od 12 do 24 miesięcy,
etap drugi (powrotny do Europy): 12 miesięcy.

Jak ubiegać się o stypendium:
Komisja Europejska raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są wnioski,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie zagraniczną instytucją przyjmującą przygotowuje wniosek,
wniosek składa się on-line poprzez internetowy system ESS,
projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez Komisję.

II. GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC)

Granty ERC finansują wysokiej klasy badania pionierskie na poziomie europejskim. Zakładają dużą autonomię w wyborze dziedzin, interdyscyplinarność oraz mają przyczynić się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

ERC wspiera indywidualne zespoły, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach, a także promuje doskonałość poprzez konkurencję na skalę światową. Istnieją cztery typy grantów tej instytucji: dla początkujących, usamodzielniających się i zaawansowanych badaczy oraz granty na rozwinięcie idei powstałych w trakcie badań wspieranych przez ERC (tzw. Proof of Concept).

GRANTY ERC DLA POCZATKUJĄCYCH NAUKOWCÓW
(ERC STARTING GRANTS)

Cel:

Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy w Europie.

Dla kogo:

Główny Badacz:
od 2 do 7 lat doświadczenia naukowego po uzyskaniu stopnia doktora - „starter” (początkujący),
naukowiec z dowolnego kraju świata, w dowolnym wieku.

Możliwości dla naukowca:
stworzenie indywidualnego projektu badawczego o tematyce zaproponowanej przez naukowca,
powołanie niezależnego zespołu badawczego pod przewodnictwem Głównego Badacza, o charakterze narodowym lub międzynarodowym,
możliwość jednoosobowej realizacji projektu,
możliwość przeniesienia grantu do innej instytucji,
udział w konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.
wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery naukowca,
dostęp do najlepszych laboratoriów badawczych w Europie.

Co jest finansowane:
budżet w wysokości do 1,5 mln euro (+ 500 tys. euro w przypadku przyjazdu Głównego Badacza z kraju trzeciego do UE lub kraju stowarzyszonego, zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości lub konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej),
koszty osobowe, zakup aparatury i usług, zlecenia zewnętrzne, publikacje, rozpowszechnianie wyników badań, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. oraz koszty pośrednie.

Czas trwania projektu:
do 60 miesięcy.

Jak ubiegać się o stypendium:
ERC raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są projekty,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje wniosek,
Wniosek składa się on-line poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal),
projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez ERC.

GRANTY ERC DLA NAUKOWCÓW U PROGU SAMODZIELNOŚCI BADAWCZEJ
(ERC CONSOLIDATOR GRANTS)

Cel:

Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, tworzących swój własny zespół lub program badawczy w Europie.

Dla kogo:

Główny Badacz
od 7 do 12 lat doświadczenia naukowego po uzyskaniu stopnia doktora - „consolidator” (osiągający samodzielność),
naukowiec z dowolnego kraju świata, w dowolnym wieku.

Możliwości dla naukowca:
stworzenie indywidualnego projektu badawczego o tematyce zaproponowanej przez naukowca,
powołanie niezależnego zespołu badawczego pod przewodnictwem Głównego Badacza, o charakterze narodowym lub międzynarodowym,
możliwość jednoosobowej realizacji projektu,
możliwość przeniesienia grantu do innej instytucji,
udział w konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.
wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery naukowca,
dostęp do najlepszych laboratoriów badawczych w Europie.

Co jest finansowane:
budżet w wysokości do 2 mln euro (+ 750 tys. euro w przypadku przyjazdu Głównego Badacza z kraju trzeciego do UE lub kraju stowarzyszonego, zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości lub konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej),
koszty osobowe, zakup aparatury i usług, zlecenia zewnętrzne, publikacje, rozpowszechnianie wyników badań, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. Oraz koszty pośrednie.

Czas trwania stypendium:
do 60 miesięcy.

Jak ubiegać się o stypendium:
ERC raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są projekty,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje wniosek,
wniosek składa się on-line poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal),
projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez ERC.

GRANTY ERC DLA ZAAWANSOWANYCH NAUKOWCÓW
(ERC ADVANCED GRANTS)

Cel:

Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych na terenie Europy,  przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej.

Dla kogo:

Doświadczony naukowiec - Główny Badacz
posiada co najmniej stopnień doktora i liczący się dorobek z ostatnich 10 lat (szczegółowe wymagania należy sprawdzić w aktualnej dokumentacji konkursowej),
naukowiec z dowolnego kraju świata, w dowolnym wieku.

Możliwości dla naukowca:
stworzenie indywidualnego projektu badawczego o tematyce zaproponowanej przez naukowca,
powołanie niezależnego zespołu badawczego pod przewodnictwem Głównego Badacza, o charakterze narodowym lub międzynarodowym,
możliwość jednoosobowej realizacji projektu,
możliwość przeniesienia grantu do innej instytucji,
udział w konferencjach, warsztatach, sympozjach itp.
wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery naukowca,
dostęp do najlepszych laboratoriów badawczych w Europie.

Co jest finansowane:
budżet w wysokości do 2,5 mln euro (+ 1 mln euro w przypadku przyjazdu Głównego Badacza z kraju trzeciego do UE lub kraju stowarzyszonego, zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości lub konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej),
koszty osobowe, zakup aparatury i usług, zlecenia zewnętrzne, publikacje, rozpowszechnianie wyników badań, koszty badań, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. oraz koszty pośrednie.

Czas trwania stypendium:
do 60 miesięcy.

Jak ubiegać się o stypendium:
ERC raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są projekty,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje wniosek,
Wniosek składa się on-line poprzez internetowy system ESS,
Projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez ERC.

GRANTY ERC - PROOF OF CONCEPT
(OFERTA DLA BENEFICJENTÓW POZOSTAŁYCH KATEGORII GRANTÓW ERC)

Cel:

Dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz rozwinięcia potencjału innowacyjnych idei, które powstały w trakcie prowadzenia badań wpieranych przez ERC. 

Dla kogo:

Wszyscy główni badacze, którzy obecnie korzystają z grantów ERC Advanced, Consolidator, Starting lub Synergy Grants, bądź którzy zakończyli projekt objęty takimi grantami nie później niż 12 miesięcy przed datą publikacji konkursu ERC Proof of Concept. Główny badacz musi być w stanie wykazać związek między proponowanym pomysłem, a projektem wspieranym przez ERC.

Możliwości dla naukowca:
pomoc beneficjentom grantów ERC w połączeniu prowadzonych przez nich badań naukowych z wczesnymi etapami ich komercjalizacji,
umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału wybitnych idei naukowych.

Czas trwania projektu:
do 18 miesięcy.

Co jest finansowane:
budżet w wysokości do 150 tys. euro,
m.in. działania takie jak: określenie możliwości wykorzystania, występowania problemów technicznych i ogólnego kierunku rozwoju (wyników badań finansowanych z grantów ERC), wyjaśnienia kwestii praw własności intelektualnej i strategii z tym związanej czy pokrycie początkowych kosztów założenia przedsiębiorstwa.

Jak ubiegać się o projekt:
ERC raz do roku ogłasza konkurs, w odpowiedzi na który składane są projekty,
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje wniosek,
wniosek składa się on-line poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal),
projekty podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez ERC.

III. INFRASTRUKTURY BADAWCZE (RESEARCH INFRASTRUCTURES)

Akcja ta ma zapewnić jak najlepsze wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie, zwłaszcza szerszy dostęp naukowców do istniejących infrastruktur. Są nimi m.in.: unikatowe laboratoria, muzea, biblioteki itp., a także tzw. e-infrastruktury.

Dla kogo:

dla wszystkich zainteresowanych: brak ograniczeń dotyczących wieku i stopnia naukowego.

Możliwości dla naukowca:
dostęp do specjalistycznych laboratoriów, obserwatoriów, banków i baz danych, specjalistycznych archiwów, bibliotek i zbiorów, sieci komunikacji, specjalistycznych komputerów itp.,
bezpłatna realizacja krótkich badań,
pokrycie kosztów podroży i pobytu (od tygodnia do 3 miesięcy),
możliwość wysłania materiałów do badań i otrzymania danych przez Internet, bez konieczności wyjazdu.

Jak znaleźć właściwą infrastrukturę i z niej skorzystać:
Należy przeszukać bazę infrastruktur i zgłosić się do instytucji aktualnie udostępniającej swoją infrastrukturę badawczą.

IV. OFERTA WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JOINT RESEARCH CENTRE)

Indywidualni naukowcy mają możliwość podjęcia współpracy z Wspólnym Centrum Badawczym  Komisji Europejskiej.  W skład JRC wchodzi Dyrekcja Generalna w Brukseli oraz siedem instytutów badawczych, zlokalizowanych w pięciu krajach europejskich, które oferują współpracę w różnej formie: praca czasowa, staże, stypendia, szkolenia, delegowani eksperci krajowi. Rodzaj podjętej współpracy zależy od konkretnego instytutu JRC ogłaszającego konkurs oraz od kwalifikacji samego zainteresowanego.

Instytuty JRC:

Ispra, Włochy
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC)
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP)

Geel, Belgia
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM)

Karlsruhe, Niemcy
Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU)

Petten, Holandia
Instytut Energii (IE)

Sewilla, Hiszpania
Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS)

Możliwości dla naukowca:

Stypendia kategorii 20

otwarte dla doktorantów. Prace prowadzone są przy konkretnym projekcie badawczym, realizowanym w danym instytucie JRC. Warunki stypendium określane są odrębnie dla poszczególnych instytutów w tzw. Vadamecum Grantobiorcy - do pobrania ze strony internetowej JRC. Rekrutacja odbywa się na zasadzie otwartych konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty JRC na ich stronach internetowych bądź na Portalu Komisji Europejskiej.

Stypendia kategorii 40  

aplikować mogą naukowcy mający przynajmniej 10-letnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu stopnia doktora bądź 15-letnie doświadczenie po uzyskaniu tytułu magistra. Prace prowadzone są przy konkretnym projekcie badawczym, realizowanym w danym instytucie JRC. Warunki stypendium określane są odrębnie dla poszczególnych instytutów w tzw. Vadamecum Grantobiorcy - do pobrania ze strony internetowej JRC. Rekrutacja odbywa się na zasadzie otwartych konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty JRC na ich stronach internetowych bądź na Portalu Komisji Europejskiej.

Warsztaty i szkolenia JRC

organizowane przez poszczególne instytuty badawcze JRC. Naukowcy mogą zdobywać wiedzę i prezentować stanowisko swojego kraju w danych tematach. Możliwe jest  uzyskanie zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach. Ogłoszenia o organizacji warsztatów przez poszczególne instytuty JRC można odnaleźć tutaj.

Praktyki w instytutach JRC

mogą trwać od 3 do 5 miesięcy. Istnieją dwa podstawowe rodzaje praktyk: (I) związane z przygotowaniem pracy magisterskiej/doktorskiej, (II) przeznaczone dla osób chcących zdobyć doświadczenie zawodowe po ukończeniu szkoły wyższej bądź obronie doktoratu. Nabór na praktyki w poszczególnych instytutach za pomocą serwisu ESRA. Możliwe jest także odbycie praktyk urzędniczych w Dyrekcji Generalnej JRC (aplikacja poprzez stronę Biura Komisji Europejskiej ds. Praktyk).

Funkcja Delegowanego Krajowego Eksperta (DKE)

Istnieje możliwość pracy na rzecz JRC jako ekspert. Aplikować na to stanowisko mogą przede wszystkim reprezentanci administracji publicznej oraz międzynarodowych organizacji rządowych.  W czasie oddelegowania ekspert pozostaje formalnie pracownikiem organizacji, w której jest zatrudniony w kraju (z zachowaniem wynagrodzenia w czasie delegacji oraz gwarancją pracy po powrocie). Delegacja nie może być krótsza niż 6 miesięcy i dłuższa niż 24 miesiące (w wyjątkowych przypadkach przysługuje przedłużenie do maksymalnie 48 miesięcy). Więcej informacji o tym jak zostać DKE można przeczytać w serwisie JRC.

 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza