Udział w H2020

Oferta
dla naukowca

Oferta
dla instytucji

Oferta
dla MSP

Zostań Partnerem

Zostań Ekspertem

EURAXESS

Horyzont 2020 dla MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW

Instrumenty finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w Horyzoncie 2020 zostały stworzone dla firm, które mają międzynarodowe ambicje by wykorzystywać innowacyjne pomysły we wdrażaniu na rynkach międzynarodowych. MŚP odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej i ich wsparcie jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, zwłaszcza wsparcie w zakresie rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz spójności społecznej.

Definicja MŚP

MŚP to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, i/lub którego suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Dodatkowo musi być spełniony warunek niezależności od innych podmiotów.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition

Możliwości dla MŚP w Horyzoncie 2020:

Instrument dla MŚP 

Mechanizm dedykowany pojedynczym MŚP lub ich grupie,  wspierający międzynarodowe i ambitne pomysły przedsiębiorstw na każdym etapie – od pomysłu i biznes planów (faza I) po działania demonstracyjne i wykonanie (faza II), aż do komercjalizacji wyników (faza III). Konkursy ogłaszane we wszystkich priorytetach tematycznych Horyzontu 2020.

 

Faza I

Celem jest m.in.: ocena potencjału technicznego i komercyjnego projektu, wykonalności koncepcji, ocena ryzyka, zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz poszukiwanie partnerów do współpracy.

 

Rezultatem Fazy I będzie przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy II.

 

Czas trwania: 6 m-cy
Wsparcie: ryczałt w wysokości 50 000 EURO oraz możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach

 

Faza II

Dofinansowanie działań: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania (segmenty rynku, procesy itp.), powielanie rynkowe.

 

Rezultatem Fazy II będzie przygotowanie biznes planu  gotowego do przedstawienia inwestorowi.

 

Czas trwania: 12-24 m-ce

Wsparcie: grant w wysokości 1-3 mln Euro oraz możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach

 

Faza III

To faza komercjalizacji, w której nie przewidziano bezpośredniego dofinansowania, ale szereg działań wspierających np.: uproszczony dostęp do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych, jak również innych zasobów, na przykład w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Faza ta to także szkolenia i mentoring oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom przez ekspertów.

 

Pomyślne zakończenie jednego etapu pozwoli MŚP przejść do następnego, każdy etap będzie otwarty dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże, pojedyncze przedsiębiorstwo nie może jednocześnie aplikować do obu faz.


Więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
  

Projekty badawcze i badawczo-innowacyjne

MŚP mogą uczestniczyć w projektach badawczych (research actions), badawczo -innowacyjnych  (research and innovation actions) oraz innowacyjnych (innovation action) realizowanych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020 – Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle oraz Wyzwania społeczne.

 

Projekty te realizowane są w konsorcjach składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

 

Dofinansowywanie:

100% - dla projektów badawczych

70% - dla projektów innowacyjnych (100% dla instytucji non profit).

 

Fast Track to Innovation

Wsparcie działań w zakresie innowacji w ramach filarów Wiodąca Pozycja w Przemyśle oraz Wyzwania Społeczne. Pierwsze konkursy ogłoszone będą w 2015 roku.

 

Moduł A: skierowany do firm

idea produktu powstaje w firmie prowadzącej prace badawcze i rozwojowe

w celu rozwoju produktu podjęta zostaje współpraca międzynarodowa (z firmami, uczelniami, itp.)

firma przewodzi konsorcjum

 

Moduł B: skierowany do sektora publicznego (spin –outs)

pomysł projektu powstaje na uczelni lub w instytucie badawczym

powstaje firma (z prawami własności intelektualnej), która ma rozwijać produkt

w celu rozwoju produktu podjeta zostaje współpraca miedzynarodowa

jednostka badawcza-pomysłodawca – przewodzi konsorcjum
 

Preferencyjne instrumenty finansowe

Oferta dla MŚP – instrumentów dłużnych oraz kapitałowych.

 

Risk Sharing Instrument (instrument podziału ryzyka dla MŚP i small mid-caps) to  instrument gwarancyjny zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oparty na udzielaniu kredytów i gwarancji.

Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach)lub potencjał badawczy i innowacyjny.

Poziomy dofinansowania: od 25 tys. do 7,5 mln euro, przypadki wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie.

Typy finansowanych projektów: finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

 

Więcej informacji oraz listę instytucji finansowych oferujących instrument na terenie Polski można uzyskać na stronie: http://access2eufinance.ec.europa.eu

 

Equity Facility for R&I (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) - wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw działających w obszarze badań i innowacji. Wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Finansowanie dłużne:

- pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw i innowacyjnych projektów dedykowanych nowym technologiom;
- gwarancje bankowe dla pośredników finansowych oferujących pożyczki dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu;

Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka:

- Venture capital dla nowopowstajacych przedsiębiorstw wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych;

Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów.

Typy finansowanych projektów: innowacyjne oraz ekoinnowacyjne projekty obarczone wysokim ryzykiem.
 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

To Akcje skierowane do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), uczelni, instytutów badawczych, banków, szpitali, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji sektora B+R+I zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich.

 

współpraca między środowiskiem akademickim a przemysłem lub z krajami spoza UE (Research and Innovation Staff Exchanges – RISE). Program ten skierowany jest do MŚP chcących nawiązać długotrwałą współpracę z sektorem publicznym - sferą naukowo – badawczą lub z jednostkami z krajów spoza UE. Głównym celem jest m.in. wymiana personelu i know-how,

innowacyjne sieci szkoleniowe (Innovative Training Network - ITN). Projekty mające na celu szkolenie początkujących naukowców w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. Firmy mogą ich przyjmować na dłuższe stypendia i/lub organizować dla nich krótsze wydarzenia.

European Training Networks (ETN) – europejskie sieci szkoleniowe dla młodych naukowców.

European Industrial Doctorates (EID) – europejskie doktoraty przemysłowe w jednostce naukowej i firmie.

European Joint Doctorates (EJD) – europejskie doktoraty wspólnotowe –  celem nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Program finansuje badania pionierskie i skierowany jest do wybitnych naukowców, MŚP mogą pełnić rolę instytucji goszczącej naukowca realizującego projekt.
 

Instrumenty wspierające dla MSP

Program Horyzont 2020 to również szereg akcji podejmowanych przez inne podmioty na rzecz MŚP – jak np.: IPR Helpdesk, INNO-SUPs, działania sieci Enterprise Europe Network czy IPorta2. Akcje wspierające finansowane są w 100%.

 

Inne akcje wspierające na rzecz MSP:

Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps
to działanie mające na celu zwiększanie gotowości do finansowania przez MŚP oraz small mid-caps m.in. poprzez:

- skuteczne wsparcie w budowaniu relacji między inwestorami a MŚP i  small mid caps uczestniczącymi w 7. Programie Ramowym oraz Horyzoncie 2020,
- wsparcie przedsiębiorców w skutecznych negocjacjach z inwestorami,
- dedykowane szkolenia,
- tworzenie strategii skutecznej współpracy.

Capacity Building in Technology Transfer
akcja ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania CTT. Przewidziane działania to m.in.: mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching itp.

Więcej informacji na temat akcji wspierających:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza