H2020

Konkursy

Dofinansowanie

7.PR

7. PROGRAM RAMOWY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ BADAŃ,
ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ (2007-2013)

7. Program Ramowy (7. PR) był największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 2007 - 2013. Stworzony został, aby podnieść poziom zatrudnienia i konkurencyjności Europy. Całkowity budżet 7. PR wyniósł 50 521 mln euro w okresie 7 lat.

Głównymi celami 7. PR były:

wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE,
zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich     dziedzinach wiedzy,
wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii m.in. poprzez wspieranie
    naukowców rozpoczynających karierę,
zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego
    zaufania do nauki,
wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku
    działalności badawczej (finansowanej ze środków publicznych).

Dowiedz się więcej

7. PR skomponowany jest z czterech głównych programów szczegółowych:

WSPÓŁPRACA

Służył wsparciu wszystkich rodzajów badań prowadzonych w ramach współpracy ponadnarodowej między uniwersytetami, firmami, ośrodkami badawczymi i władzami samorządowymi oraz rządowymi w UE i poza nią.

Dowiedz się więcej

POMYSŁY

Celem programu było podwyższenie doskonałości, dynamiki i kreatywności prowadzonych w Europie badań, podniesienie atrakcyjności Europy wśród najlepszych naukowców. Program wspierał inicjowane przez naukowców projekty w dziedzinie "badań pionierskich", prowadzonych przez indywidualne zespoły w Europie.

Dowiedz się więcej

LUDZIE

Program był odpowiedzią na potrzeby europejskich naukowców w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych, mobilności oraz konsolidacji i poszerzenia perspektyw zawodowych badaczy. Program realizowany był za pomocą pakietu działań kierowanych do naukowców w sektorze publicznym i prywatnym, będących na różnych szczeblach kariery naukowej tzn. począwszy od kształcenia dla ludzi młodych, po kształcenie ustawiczne i rozwój kariery doświadczonych naukowców.  

Dowiedz się więcej

MOŻLIWOŚCI

Działania podejmowane w tym programie miały na celu pomoc w formowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych, poprzez określenie zadań przewidzianych do realizacji w skali regionalnej. Program wspierał badania, rozwój technologiczny i innowacyjny dziedzin takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynację polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.  

Dowiedz się więcej

7. PR to także oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego
oraz konkursy ogłaszane w ramach Programu EURATOM.

JRC

W ramach 7.PR wsparcie uzyskiwały także bezpośrednie działania naukowe i technologiczne nienależące do obszaru badań jądrowych prowadzone przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC). W skład centrum wchodzi siedem instytutów badawczych w pięciu krajach europejskich. Ich priorytetowe dziedziny aktywności obejmują obszary takie jak: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, żywność, energia, transport, chemikalia, metody badań alternatywne wobec testów na zwierzętach, polityka badawcza, technologie informacyjne, materiały i metody referencyjne, biotechnologia, ryzyka, zagrożenia i skutki społeczno-gospodarcze.

Dowiedz się więcej

EURATOM

Naukowcy i instytucje zajmujący się energią atomową mogli włączyć się do działań 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM). Badania w tym programie podzielono na dwa priorytety. Pierwszym były badania energii syntezy termojądrowej, którego celem jest rozwój wiedzy i technologii ITER jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, ma on stać się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii. Drugim priorytetem było rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, którego celem jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.  

Dowiedz się więcej

 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza