Wydawnictwa

Serwisy

Inne programy

INNE PROGRAMY

Głównym zadaniem RPK Poznań jest informowanie o programach ramowych UE, ale istnieje wiele innych inicjatyw, które są komplementarne w stosunku do Horyzontu 2020. Warto się zapoznać z ofertą innych instytucji, aby móc w pełni wykorzystywać finansowanie oferowane przez UE i nie tylko.

Poniżej lista kilku głównych programów:

I. COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

http://www.cost.eu

COST, to utrzymywana wspólnie przez 35 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Siecią COST zarządza Europejska Fundacja Nauki (ESF).

COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Więcej informacji o COST na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

II. COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Program COSME to program unijny mający na celu zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Na jego realizację przewiduje się środki w wysokości ok. 2,3 mld EUR.

Szczegółowe cele to:
poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych,
poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie globalnym,
poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki,
krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

III. Programy Narodowego Centrum Nauki

http://ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

Główne cele to:
1. Finansowanie:
badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

IV. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

http://ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Główne cele to:
1. Wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki.
2. Zarządzanie programami badań stosowanych.
3. Realizacja projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.
4. Realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców (projekty badawcze, komercjalizacja wyników badań, a także zwiększanie kwalifikacji z zarządzania własnością intelektualną).
5. Podnoszenie świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.  

V. Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Główne cele to:
wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Realizowane poprzez:
przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). 

VI. Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica

Ministerstwo oferuje możliwości finansowania współpracy naukowej z zagranicą w ramach:
1. projektów międzynarodowych współfinansowanych;
2. działań wspomagających uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych:
a) działalności punktów kontaktowych,
b) działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych;
3. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych;
4. wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane są badania naukowe lub prace rozwojowe.

VII. Fundusze strukturalne dla nauki

Polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa zainteresowane współpraca w zakresie badań i rozwoju mogą też korzystać z możliwości oferowanych przez fundusze strukturalne. Wnioski związane z nauką, badaniami i dydaktyką można składać w ramach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

https://www.power.gov.pl/

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Obszary wsparcia:
zatrudnienie i mobilność pracowników,
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

http://fundusze-europejskie.net/program_operacyjny_inteligentny_rozwoj

POIR, będzie skoncentrowany głównie na wspieraniu badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cele:
zwiększenie innowacyjności gospodarki polskiej,
rozwój sektora nauki,
zwiększenie współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, który będzie sprzyjał podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Regionalne Programy Operacyjne:

Polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa zainteresowane współpraca w zakresie badań i rozwoju mogą też korzystać z możliwości oferowanych przez fundusze strukturalne. Wnioski związane z nauką, badaniami i dydaktyką można składać w ramach:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
http://wrpo.wielkopolskie.pl/

Głównym celem WRPO 2014+ jest „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. Jedne z najistotniejszych są działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji oraz przedsiębiorczości.

Uwzględnione w Programie priorytety dotyczą:
poprawy infrastruktury, szczególnie transportowej (m.in. drogi, koleje, zbiorowy transport miejski)
działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji oraz przedsiębiorczości
rozwoju szeroko pojmowanego społeczeństwa informacyjnego
stanu środowiska
działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, poprawy edukacji, z uwzględnieniem edukacji ustawicznej
działań rozwiązujących problemy związane z integracją i włączeniem społecznym
działań zmierzających do wyrównywania dysproporcji rozwojowych występujących wewnątrz Wielkopolski.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
http://rpo.lubuskie.pl/

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 będzie stanowił narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Główny cel programu to długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Cele tematyczne:
1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK;
3. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);
4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
5. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
6. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
8. promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
9. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;
11. wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza