Strona RPK Poznań
 

Aktualności - 7 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ

 
28.10.2005
Programy tematyczne w 7 Programie Ramowym
21 września 2005 r. Komisja Europejska opublikowała propozycje programów tematycznych w 7 Programie Ramowym (2007-2013). Omówione zostały poszczególne programy w czterech głównych sekcjach:
1) Współpraca
2) Idee
3) Ludzie
4) Zawartość i środki
W dziale „Współpraca” omówiono 9 priorytetów tematycznych, w tym między innymi „Badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej”.
W dziale „Idee” Komisja przedstawiła nowy instrument do wspierania badań naukowych podstawowych w Europie - Europejską Radę Naukową (ERC) składającą się z 22 członków, którzy są odpowiedzialni za opracowanie programu pracy oraz przeprowadzenie procedur oceny:
(http://europa.eu.int/comm/research/press/2005/pr1807en.cfm) .
Dział „Ludzie“ dotyczy wzmocnienia potencjału ludzkiego w nauce i badaniach (jakościowego oraz ilościowego), przy czym powinny być stworzone bodźce do rozwoju karier naukowych tak, aby zachęcać ludzi do pozostania w Europie lub do przyjazdu do Europy.
Dział „Możliwości” ma na celu ulepszenie badań naukowych i innowacyjności przez takie działania jak wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionów ukierunkowanych na wiedzę albo infrastruktur badawczych.
Przypuszczalnie Komisja Europejska opublikuje zasady uczestnictwa w 7 Programie Ramowym pod koniec roku.
Więcej informacji dotyczących 7 PR znajduje się na stronie:
http://www.cordis.lu/fp7/home.html

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
10.06.2005
7. PR powinien zwiększyć potencjał innowacyjny MŚP
Ze zwiększonym budżetem, uproszczonymi procedurami i rozszerzonymi horyzontami siódmy program ramowy (7. PR) powinien spowodować zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w programach badawczych UE i wspomóc ich innowacyjność, stwierdzili urzędnicy Komisji.

W trakcie spotkania przy okrągłym stole pod hasłem "innowacyjność przyspieszy rozwój twojego przedsiębiorstwa", zorganizowanego przez CORDIS w ramach paryskiej konferencji poświęconej badaniom i innowacyjności, Yves Maisonny, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań oraz Kurt König, reprezentujący Urząd Publikacji przyznali, że MŚP często napotykają na trudności w dostępie do programów ramowych, ale nowe podejście proponowane w ramach 7. PR jest bardziej elastyczne i uwzględnia potencjał i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Yves Maisonny wyjaśnił, że w ramach bieżącej polityki znajdującej odzwierciedlenie w 6. PR, która stanowi zaledwie jeden z aspektów kompleksowej polityki europejskiej w stosunku do MŚP, dla tych przedsiębiorstw przeznaczona została kwota ponad dwóch milionów euro celem zwiększenia korzyści z ich zaangażowania i rozwoju współpracy z dużymi partnerami na rynku, prowadzących do sprawiedliwego podziału wyników badań.

Propozycje 7. PR wyrażają orientację Komisji na przyjęcie szerszych horyzontów, obejmujących fundusze strukturalne i wprowadzających program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stwierdził Yves Maisonny. W jego opinii propozycje te są lepiej dostosowane do potrzeb MŚP niż poprzednie programy ramowe, ponieważ oferują większą elastyczność w wyborze instrumentów, mają zwiększone zasoby budżetowe i przewidują działania ukierunkowane na te przedsiębiorstwa.

- Co więcej, Komisja wspiera rozwój wspólnych programów zorientowanych na MŚP i koordynację tych programów w Państwach Członkowskich - stwierdził Yves Maisonny. - Komisja wspomaga także międzynarodową współpracę pomiędzy zgrupowaniami regionalnymi - dodał.

Yves Maisonny uważa, że do niedawna badania naukowe nie sprzedawały się dobrze na rynku europejskim. Były albo wstrzymywane, albo realizowane poza Europą. Mechanizm CIP generuje jednak zachęty do podejmowania ryzyka inwestycyjnego i innowacyjności.

- Istnieje wiele podmiotów, które powstały przy wsparciu Komisji dążącej do zwiększenia zaangażowania MŚP w programy ramowe. Są to między innymi Europejskie Centra Informacyjne [EIC], sieci BIC [Centra Przedsiębiorczości i Innowacji], IRC [Ośrodki Przekazu Innowacji] oraz Krajowe Punkty Kontaktowe [NCP] - powiedział Kurt König. - Dostęp do badań wspólnotowych jest realny, nawet wtedy, gdy utrudniony jest procedurami - podsumował.

W opinii uczestników, MŚP mają większą szansę na sukces jeżeli proponują projekty nie czekając na inicjatywę ze strony DG ds. Badań. Dodatkowym czynnikiem sukcesu jest zbliżenie kluczowych partnerów i rozpoczęcie współpracy nad koncepcją projektu z odpowiednim wyprzedzeniem. I wreszcie często obserwuje się, że MŚP, które już uczestniczyły w programie ramowym, mają większe szanse na sukces ponieważ angażują się ponownie reprezentując inne podejście.

Nawet jeżeli nie istnieje jedyne i właściwe rozwiązanie, zachęcanie MŚP do udziału w programach ramowych nie jest torem przeszkód, mimo, że można spotkać takie opinie. Proces ten powinien być dużo łatwiejszy w 7. PR, stwierdzili na zakończenie uczestnicy spotkania.

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.05.2005
Komisja przedstawia dziesięciopunktowy plan uproszczenia 7. PR
Dokument roboczy Komisji Europejskiej przedstawia dziesięciopunktowy plan uproszczenia mający na celu ułatwić uczestnictwo w ramowych programach badawczych UE.

Jak wyjaniono w dokumencie, coraz większa złożoność programów ramowych spowodowana jest rozbudową programów pod względem budżetu, skali, zakresu i aspiracji. Zmiany te doprowadziły do zwielokrotnienia rodzajów instrumentów, wymogów dotyczących zgłoszeń i sprawozdawczości oraz zasad realizacji. Zjawisku temu towarzyszyło również większe wsparcie finansowe, coraz większa liczba uczestników, oraz potrzeba wprowadzenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych mających zapewnić prawidłowe wykorzystanie funduszy wspólnotowych.

Mimo że podjęto już pewne działania na rzecz uproszenia, to uczestnictwo w programie nadal kryje w sobie wiele zawiłości dla podmiotów spoza struktury administracyjnej, a w szczególności dla mniejszych podmiotów takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W dowód swojej gotowości do wprowadzenia uproszczeń, Janez Potocnik, Komisarz ds. Nauki i Badań, wezwał do utworzenia grupy roboczej złożonej z członków poszczególnych służb Komisji, której zadaniem byłoby przedstawienie propozycji uproszczenia siódmego programu ramowego (7. PR). Powołano również platformę sondażową, która ma umożliwić Komisji zrozumienie trudności, z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowe środki na rzecz uproszczenia będą się opierały na trzech zasadach: elastyczności, racjonalizacji oraz wyjaśniania praw i obowiązków. Dziesięć konkretnych środków, z których niektóre są poddawane przeglądowi zgodnie z regulacjami finansowymi dotyczącymi budżetu ogólnego UE, odnosi się do szeregu procedur, w tym: wybór systemów finansowania; komunikacja; przedstawianie informacji prawnych i finansowych; zdefiniowanie kosztów dopuszczalnych; proces wyboru; rozszerzenie finansowania według systemu ryczałtowego; oraz modele sprawozdawczości.

W odniesieniu do wykorzystania instrumentów, dokument stwierdza: Zamiast uprzedniego definiowania instrumentów w sposób ustalony, w kategoriach ich celów oraz treści, a zwłaszcza działań i masy krytycznej, proponuje się raczej, aby różne kategorie działań realizowano według prostych systemów finansowania, stosowanych pojedynczo lub łącznie.

Aby poprawić komunikację oraz zapewnić pełne zrozumienie celów 7. PR i sposobów wdrażania w środowisku naukowym, materiały informacyjne zostaną opracowane w bardziej przystępnej formie. Pozbawione będą określeń żargonowych i akronimów, a wszystkie teksty, przed ich opublikowaniem, zostaną zbadane pod kątem zrozumiałości przez użytkowników zewnętrznych lub ekspertów z dziedziny komunikacji. Aby zagwarantować spójność i jednolitość informacji przekazywanych przez Komisję, powstanie także jeden system wymiany informacji.

Kolejna nowa procedura zapewni, aby uczestnicy przedkładali podstawowe informacje prawne, administracyjne i finansowe tylko raz - kiedy uczestniczą w 7. PR po raz pierwszy. Uczestnik otrzyma następnie osobisty numer rejestracyjny, z którego będzie mógł korzystać w przyszłości, przy okazji wszystkich działań w ramach 7. PR.

Aby wprowadzić podstawowe uproszczenia pod względem finansowania, założono sieci doskonałości. Wkład finansowy UE w ramach 7. PR nie będzie się już opierał na zwrocie kosztów dopuszczalnych ze wspólnej działalności programowej. Przewidywane rozwiązanie polegałoby na okresowym wypłacaniu ustalonych kwot ryczałtowych, zgodnie z oceną postępu dokonanego w realizacji wspólnych działań programowych.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.05.2005
Ocena zielonych aspektów 7. PR
Aspekty siódmego programu ramowego (7. PR) związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem były przedmiotem analizy podczas konferencji zorganizowanej 2 maja przez Grupę Zielonych i Wolne Przymierze Europejskie (EFA) w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Politycy, badacze i lobbyści poruszali zagadnienia takie jak badania jądrowe, zdrowie, zmiany klimatyczne i nanotechnologia. Chociaż wszyscy przyznali, że 7. PR w dużym stopniu koncentruje się na kwestii zrównoważonego rozwoju, to różne były opinie na temat tego, jak widoczna jest ta kwestia we wniosku opublikowanym dnia 6 kwietnia.

Ze sceptyczną reakcją spotkały się argumenty dotyczące posiadania zielonych mandatów" wysunięte przez Janeza Potocnika, Komisarza ds. Nauki i Badań oraz Jerzego Buzka, polskiego deputowanego do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcy na temat 7. PR. Janez Potocnik stwierdził, że jeżeli jakakolwiek dziedzina pojawia się horyzontalnie we wszystkich priorytetach badawczych, to jest to ochrona środowiska, natomiast Jerzy Buzek poinformował, że znaczną część swojej kariery zawodowej poświęcił wdrażaniu wyników badań nad środowiskiem, oraz dodał: - A zatem mogą mnie Państwo traktować jak jednego z Zielonych. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy Zieloni!

Jerzy Buzek poinformował, że Parlamentarna Komisja ds. Przemysłu, Badań i Energetyki ma dobre zdanie na temat propozycji, lecz chciałaby nanieść kilkaset poprawek. Deputowany do Parlamentu Europejskiego powiedział, że niektóre z tych zmian dotyczą bardzo wrażliwych kwestii, po czym przytoczył przykłady kwot przeznaczonych na energię jądrową, porównując je z tymi przeznaczonymi na energię odnawialną, badanie komórek macierzystych i modyfikacje genetyczne.

Wielu innych uczestników poruszyło aspekt energetyki. Hans Josef Fell, członek Parlamentu Niemieckiego z Partii Zielonych stwierdził, że zwiększenie funduszy na finansowanie badań jądrowych, wnioskowane w propozycjach dotyczących 7. PR, dziesięciokrotnie przewyższa wzrost funduszy na badania związane z energią odnawialną. Wyraził również zastrzeżenia dotyczące wydania dziesięciu miliardów euro z funduszy UE na międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER), z którego nic nie zyskamy przez następne 50 lat, a potrzebujemy czegoś szybko.

Na zarzut ten Janez Potocnik odpowiedział, że okres oczekiwania wyniesie prawdopodobnie 30, a nie 50 lat, lecz w każdym przypadku nasza odpowiedzialność wykracza poza okres 30 lat.

Problemy z oceną przydatności ITER z punktu widzenia ochrony środowiska podsumował Michaël Braun, który przeprowadził niedawno dla Niemieckiej Partii Zielonych badanie propozycji dotyczących 7. PR. - Z komercyjnego punktu widzenia, wierzę, że inwestować należy w energie odnawialne [a nie w syntezę jądrową czy rozszczepienie jądra atomowego], ponieważ opuściły one już laboratoria badawcze. Nie wiem natomiast, jak przedstawia się kwestia syntezy. Metoda ta nie przyniesie wyników w najbliższej przyszłości, lecz czy możemy sobie pozwolić, żeby z niej zrezygnować? - powiedział.

Janez Potocnik poinformował, że najistotniejszą kwestią podczas opracowywania propozycji dotyczących 7. PR było dla Komisji zachowanie równowagi między celami komercyjnymi i ekologicznymi. Komisarz powiedział, że 7. PR bardziej niż poprzednie programy ramowe koncentruje się na przemyśle, lecz istotne jest, aby mieć oko na zrównoważony rozwój. W odpowiedzi na pytanie Jerzego Buzka o priorytety Komisji obecne wśród dziewięciu priorytetów badawczych przedstawionych w propozycji, Janez Potocnik stwierdził, że różnią się one w zależności od kryteriów. Powiedział, że podczas gdy priorytety związane z konkurencyjnością mogą obejmować technologię informacyjną i biotechnologię, to priorytetami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju będą zdrowie i ochrona środowiska.

Wielu uczestników wyraziło obawy związane z włączeniem po raz pierwszy do programu ramowego badań dotyczących bezpieczeństwa. Większość zastrzeżeń związana była z obawą, że fundusze UE mogłyby zostać wykorzystane na wspieranie badań wojskowych. Komisarz uspokoił zebranych informując, że w ramach 7. PR nie będą finansowane żadne badania wojskowe. Informacja ta nie zadowoliła jednak Douga Parra, Szefa ds. Badań i Rozwoju w organizacji Greenpeace w Wielkiej Brytanii. Zaapelował on, aby priorytet ten zastąpić badaniami nad rozwiązywaniem konfliktów i procesami społecznymi.

Dr Parr uznał, że wszystkie założenia przyjęte w propozycji dotyczącej 7. PR są błędne. - Na pierwszym miejscu stawia ona technologie, a nie konkretne zagadnienia - stwierdził. Jako przykład podał technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nanotechnologię. Każdy z tych tematów jest uwzględniony jako priorytet badawczy, lecz według dr Parra, postrzegane są one same w sobie jako cel. Natomiast technologie te powinny być wykorzystywane w celu rozwiązywania problemów - powiedział.

Propozycja nie koncentruje się wystarczająco również na naukach społecznych, na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną i odpadami, daje zbyt duże uprawnienia sektorowi przedsiębiorstw oraz jest pozbawiona wizji - dodał dr Parr. Alternatywna propozycja organizacji Greenpeace obejmuje następujące priorytety badawcze: zmiany klimatyczne i energia; rozwiązywanie konfliktów i procesy społeczne; zdrowie publiczne i dobro ogółu; rolnictwo; wykorzystanie gruntów i rybołówstwo; oraz odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. - Powinniśmy zmienić 7. PR i zacząć od celów związanych ze środowiskiem, kwestiami społecznymi oraz zdrowiem publicznym - powiedział dr Parr.

Dr Parr zarzucił także, że prawdziwa publiczna konsultacja w sprawie 7. PR najprawdopodobniej nie zakończyłaby się poparciem propozycji w jej obecnej formie, oraz wezwał Parlament Europejski, by pozwolił społeczeństwu obywatelskiemu wpływać na sposób wykorzystania europejskich funduszy na działalność badawczą.

Odbyła się również denata na temat budżetu 7. PR. - Mówimy o zwiększeniu budżetu tak, jakby w magiczny sposób miało to zapewnić wyniki - stwierdził David Hammerstein, hiszpański deputowany do Parlamentu Europejskiego. Hans Josef Fell podjął ten temat stwierdzając, że porozumienie w sprawie zwiększenia budżetu UE na działalność badawczą będzie w Niemczech zależało prawdopodobnie od ministrów i członków parlamentu, którzy będą w stanie uznać fakt, że większy budżet zapewni wartością dodaną i zostanie efektywnie wykorzystany. Janez Potocnik przytoczył dziesięć powodów, dla których należy zwiększyć budżet, dodając, że to nie jest jedynie kwestia dotycząca badań i rozwoju, lecz całego naszego społeczeństwa i jego dalszego rozwoju.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
12.04.2005
7. PR to nie "tylko kolejny program ramowy" - stwierdza Potocnik
- Program, który proponujemy, nie powinien być postrzegany jedynie jako kolejny program ramowy - chcemy, aby był on czymś więcej - podkreślił Janez Potocnik, Komisarz ds. Nauki i Badań, przedstawiając 7 kwietnia w Brukseli propozycje Komisji w związku z Siódmym Programem Ramowym (7. PR).

- Zaznaczam, że propozycje polegają na podwojeniu rocznego budżetu UE na badania i rozwój [...]. Teraz musimy uporać się z ukończeniem programu ramowego i, co jest kwestią pilniejszą, zapewnić dostępność wystarczających środków finansowych - dodał.

Potocnik ponownie opisał zbliżającą się decyzję w sprawie perspektyw finansowych UE jako "chwilę prawdy" dla Państw Członkowskich. - Czy będziemy w stanie wprowadzić kwestie, które w zasadzie uzgodniliśmy - w ponowionej agendzie lizbońskiej i na [wiosennym] posiedzeniu Rady? - zapytał.

Po prezentacji propozycji deputowanym do Parlamentu Europejskiego, która miała miejsce poprzedniego dnia, Komisarz wskazał na jego poparcie dla zwiększonej pomocy UE w zakresie badań i rozwoju. Po prezentacji, Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań i Energetyki (ITRE) wyznaczyła Jerzego Buzka, byłego polskiego premiera, na sprawozdawcę w tematyce propozycji 7. PR, a Phillipa Busquina, byłego Komisarza ds. Badań, na jego odpowiednika z opozycji.

- 7. PR stanowi podstawę Strategii Lizbońskiej - konkurencyjność Europy musi zaczynać się od badań - powiedział Jerzy Buzek dziennikarzom 6 kwietnia. Zwrócił także uwagę na istotne znaczenie planów Komisji w zakresie uproszczenia programu ramowego. - Od wielu lat o tym się mówi i nie będzie to łatwe. Potrzebujemy wsparcia ze wszystkich 25 krajów UE - Komisja i Parlament nie są w stanie dokonać tego samodzielnie - dodał.

Busquin, który nadzorował zatwierdzenie poprzedniego programu ramowego, scharakteryzował propozycje zarówno jako pozytywne, jak i wyraźnie nakreślone. - Są dostosowane do wytycznych sprawozdania Locatellego i dotyczą trzech głównych zagadnień. Mają właściwą strukturę pod względem priorytetów tematycznych i udziału czynnika ludzkiego. [...] Propozycje Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) są prawdziwie nowatorskie, choć z pewnością pojawią się dyskusje nad sposobami ich wdrożenia - powiedział Busquin.

Buzek stwierdził, iż przyszły rok będzie przypuszczalnie pracowity, ale że oczekuje na doskonałą współpracę pomiędzy deputowanymi do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich grup politycznych przy pracach nad tymi propozycjami. Początkowo Buzek określił 7. PR jako program "niezbyt istotny pod względem politycznym", ale po ożywionej debacie między eurodeputowanymi na temat finansowania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi przez UE, zażartował - 7. PR to temat istotny z punktu widzenia polityki - zmieniłem zdanie!

Busquin starał się umniejszyć znaczenie debaty o komórkach macierzystych, mówiąc: - W 6. PR kwestia dotyczyła sześciu milionów dolarów, ale mam nadzieję, że tak nie będzie w 7. PR. Kompromis osiągnięty w 6. PR na szczęście doprowadził do powstania systemu możliwego do zrealizowania i nie uważam, aby na tym etapie rozważania dotyczące tego zagadnienia były celowe.

Potocnik przyjął podobną strategię, podkreślając że wszystkie projekty w ramach 7. PR będą musiały podlegać jak najbardziej surowej ocenie etycznej, a UE nigdy nie sfinansuje projektów obejmujących badania embrionalnych komórek macierzystych w Państwie Członkowskim, w którym takie praktyki są nielegalne.

Zapytany, gdzie leży prawdziwa wartość dodana propozycji Komisji, Potocnik powrócił do swojej początkowej tezy: - Osiągnęliśmy równowagę pomiędzy tym, co działo się do tej pory, a nowymi wyzwaniami, przed którymi stoi Europa. [...] Nie zmieniamy wszystkiego. Środowisko naukowe potrzebuje i pragnie ciągłości, zatem zagadnienia tematyczne są praktycznie takie same - na zewnątrz wygląda to tak jak w 6. PR - ocenił komisarz.

- Ale wewnętrznie - mówił dalej Potocnik - uzyskaliśmy narzędzia, jakich jeszcze dotychczas nie mieliśmy. [...] Komisja nie zaleca określonych instrumentów - czy też mechanizmów finansowania, jak obecnie się o nich mówi - zatem program jest [bardziej] elastyczny. [...] "Pomysły" to zupełnie nowy element, a został przyjęty ledwie rok czy dwa po tym, jak po raz pierwszy przedstawiono jego koncepcję. [...] W pewnym dziedzinach wprowadzamy nawet uzewnętrznione struktury zarządzania, co stanowi zupełną nowość - dodał Potocnik.

Jednak pomimo tego, że propozycje 7. PR grają główną rolę w wizji Potocnika i Komisji, dotyczącej przyszłości badań i konkurencyjności UE, Komisarz przypomniał swoim słuchaczom, że nie są one najważniejszym elementem. - To istotna kwestia [ aby podwoić budżet UE na badania], ważniejsze jest jednak, aby zakomunikować Państwom Członkowskim, że powinny pójść tym tropem i odpowiednio zwiększyć własne krajowe budżety na badania - podsumował.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem internetowym:
http://www.cordis.lu/fp7/

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
12.04.2005
Nowy raport proponuje zbudowanie 23 infrastruktur badawczych podczas 7. PR
Zespół ekspertów wysokiego szczebla przedstawił Komisji Europejskiej wykaz 23 przykładów infrastruktury badawczej, której budowa w Europie będzie, według niego, konieczna w nadchodzącej dekadzie.

W liście do Komisarza ds. Nauki i Badań UE, Janeza Potocnika, przewodniczący Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktury Badawczej (ESFRI) - Hans Chang stwierdza: "Mam nadzieję, że niniejszy list [...] pomoże Komisji w przygotowaniu propozycji dla 7. Programu Ramowego. Ponadto, publikacja tego listu powinna zachęcić środowiska naukowe do szybszego przemyślenia propozycji dotyczących nowej infrastruktury badawczej o paneuropejskim interesie i poinformowania ESFRI o ich opinii".

Wybrano 23 obiekty spośród 149 propozycji. Ostatecznie wybrane elementy dotyczą następujących dziedzin naukowych:
- fizyka i astronomia (cztery projekty);
- nanotechnologie (jeden projekt);
- obiekty interdyscyplinarne do badania materii (cztery projekty); Trzy spośród tych projektów dotyczą źródeł nowej generacji neutronów i fotonów; czwarty stanowi udoskonaloną wersję europejskiego synchrotronu trzeciej generacji;
- wysokowydajne przetwarzanie komputerowe (jeden projekt);
- nauki o środowisku (cztery projekty);
- nauki biologiczne i medyczne (siedem projektów);
- nauki społeczne i humanistyczne (dwa projekty).

Szczegółowy wykaz infrastruktur zawiera krótki opis projektu i jego podstawową charakterystykę, naukowe uzasadnienie budowy infrastruktury, potencjalny wpływ na społeczeństwo i nowe technologie branżowe, strategiczne znaczenie dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, obecny stanu w odniesieniu do infrastruktury tego typu oraz informacje o środkach budżetowych.

Wykaz zawiera obiekty średniej i dużej skali, a ich koszt budowy lub opracowania będzie wynosił od 100 milionów do 1 miliarda euro. W szeregu przypadków, szczególnie w dziedzinie biologii, projekty obejmują stworzenie sieci obiektów zlokalizowanych w kilku krajach.

Komisarz Potocnik przychylnie odniósł się do stworzenia wykazu, mówiąc: - W dążeniu do doskonałości musimy przyjąć wspólne europejskie podejście i zdefiniować jasne priorytety finansowania najważniejszych projektów przez następne dziesięć do 20 lat.

Wszystkie wybrane obiekty spełniają pewne kryteria ustanowione przez ESFRI. Jednym z czynników decydujących o wyborze propozycji był poziom dojrzałości projektu - infrastruktura musi być na tyle "dojrzała", aby umożliwić rozpoczęcie wydatkowania funduszy w trakcie Siódmego Programu Ramowego (7. PR).

Więcej informacji, w tym także kompletny wykaz obiektów, znajduje się na stronie:
http://www.cordis.lu/esfri/

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
11.04.2005
Siódmy Program Ramowy: współpraca, pomysły, ludzie i możliwości
Komisja Europejska ujawniła swoje plany w odniesieniu do Siódmego Programu Ramowego (7. PR), proponując siedmioletni okres trwania (2007-2013), budżet w wysokości 73 miliardów euro i strukturę opartą na czterech programach szczegółowych: współpraca, pomysły, ludzie i możliwości.

W ramach tych czterech programów, "współpraca" odnosi się do międzynarodowej działalności badawczej podejmowanej w ramach współpracy; "pomysły" obejmują badania podstawowe wykonywane za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań (ERC); program "ludzie" uwzględnia działania Maria Curie i inne inicjatywy; zaś program "możliwości" obejmuje wsparcie infrastruktur badawczych, regionów wiedzy oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W przedstawionych propozycjach Komisja podkreśla, że badania w ramach współpracy "będą stanowiły przeważającą i podstawową część badań finansowanych przez UE". Rzeczywiście, prawie 45 miliardów euro z całkowitego budżetu wynoszącego 73 miliardów euro byłyby skierowane na finansowanie tego priorytetu w ramach planów Komisji. Oprócz badań w ramach współpracy, program "współpraca" będzie obejmował wspólne inicjatywy technologiczne, koordynację krajowych programów badawczych i współpracę międzynarodową.

Określono dziewięć obszarów tematycznych badań w ramach współpracy: zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK); nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i technologie nowych produktów; energia; środowisko (włącznie ze zmianami klimatycznymi); transport (wraz z aeronautyką); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; oraz badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej.

Podobnie jak w przypadku 6. PR, największe obszary tematyczne pod względem wielkości wykorzystywanych środków budżetowych stanowią technologie informacyjne i komunikacyjne; proponowane finansowanie wyniesie 12,7 miliarda euro w okresie siedmiu lat. Kolejnym obszarem jest zdrowie z sumą prawie 8,4 miliarda euro, a następnie nanonauki z kwotę nieco poniżej 5 miliardów euro. Nowo utworzony priorytet obejmujący badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej zajmuje piątą pozycję z budżetem równym 4 miliardy euro, zaś inny nowy obszar tematyczny - nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne - ostatnią z budżetem wynoszącym 797 miliony euro.

Jeśli chodzi o treść każdego z priorytetów, tekst propozycji stwierdza, że na tym etapie tematy są sformułowane ogólnie, tak aby można je było dostosować do potrzeb i możliwości pojawiających w czasie realizacji 7. PR. W ramach tematu TIK, na przykład, działania obejmują włączanie technologii w środowisko osobiste i systemy automatyczne, TIK na rzecz zdrowia, mobilność i integracja społeczna, przyszłe i nowopowstające technologie.

Jak oczekiwano, w ramach programu "pomysły", Komisja przewiduje finansowanie indywidualnych projektów proponowanych przez naukowców w wybranym przez nich przedmiocie. Program zostanie wdrożony przez ERC niezależnie od pozostałej części Programu Ramowego, z proponowaną kwotą budżetu równą 12 miliardów euro przez okres siedmiu lat.

Proponuje się, aby program "ludzie" objął wstępne szkolenia naukowców (za pośrednictwem sieci Marie Curie), szkolenia ustawiczne i rozwój kariery zawodowej, ścieżki i partnerstwa branżowo-akademickie i międzynarodowe działania obejmujące stypendia przyjazdowe i wyjazdowe oraz wymianę naukowców. Proponowany przydział środków budżetowych jest najniższy wśród czterech programów szczegółowych i wynosi 7,2 miliarda euro.

Program "możliwości" natomiast będzie zmierzał do optymalnego wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, umacniania zdolności innowacyjnych MŚP, rozwijania regionalnych grup badawczych, zwiększania potencjału w regionach konwergencji UE oraz integracji nauki i społeczeństwa. Do osiągnięcia tych celów, Komisja proponuje budżet w wysokości 7,5 miliarda euro.

W porównaniu z poprzednikiem - 6. PR, propozycje nowego programu kładą znacznie mniejszy nacisk na określone mechanizmy finansowania, które zostaną wykorzystane. W odniesieniu do projektów międzynarodowych uruchamianych w ramach dziewięciu obszarów tematycznych, zidentyfikowano trzy główne instrumenty: projekty w ramach współpracy, począwszy od ukierunkowanej działalności badawczej na niewielką skalę do dużych projektów integracyjnych, sieci doskonałości skupiające szereg instytucji działających w danej dziedzinie oraz działania koordynujące i wspierające, takie jak tworzenie sieci, wymiana i dostęp do infrastruktury badawczej.

Inne mechanizmy finansowania, które mogłyby zostać zastosowane w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert obejmują projekty indywidualne - głównie w odniesieniu do badań podstawowych w ramach działalności ERC - działania Maria Curie i badania na rzecz określonych grup (w szczególności MŚP). Mechanizmy wspierające inicjatywy na dużą skalę, finansowane z wielu źródeł na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady, obejmują tymczasem art. 169 Traktatu, wspólne inicjatywy technologiczne i rozwój infrastruktur zgodnie z postanowieniami art. 171 Traktatu.

Treść propozycji stanowi, że oprócz czterech szczegółowych programów, cała działalność badawcza podejmowana w ramach 7. PR "musi być prowadzona zgodnie z podstawowymi zasadami etyki". Przewiduje się także okresową ocenę 7. PR i programów szczegółowych nie później niż w 2010 r., wraz z pełną zewnętrzną oceną jego założeń, wdrożenia i osiągnięć dwa lata po zakończeniu.

W trakcie procesu konsultacji, który poprzedził ogłoszenie propozycji, szereg Państw Członkowskich wezwało Wspólne Centrum Badawcze do konkurowania na równej stopie z instytucjami krajowymi, w celu zapewnienia naukowego wsparcia podczas tworzenia polityki UE. Zgodnie z ostatecznymi propozycjami, niezależność WCB od krajowych lub prywatnych interesów oraz wiedza techniczna umożliwia WCB najlepsze budowanie porozumienia między interesariuszami i osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki, zwłaszcza na szczeblu UE.

Działalność WCB poza sektorem jądrowym będzie zatem zmierzała do osiągania dobrobytu w społeczeństwie intensywnie korzystającym z wiedzy, budowania solidarności i odpowiedzialnego zarządzania zasobami oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i wolności, a także do zagwarantowania Europie roli światowego partnera. Dodatkowo, plany przewidują, że: - W ramach swojej działalności WCB będzie aktywnie wspierać integrację nowych Państw Członkowskich i krajów kandydujących aż do osiągnięcia przez nich poziomu, jaki obecnie panuje w krajach piętnastki.

Na koniec, autorzy propozycji stwierdzają: - W celu szerszego rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań UE, rozprzestrzenianie wiedzy i przekazywanie wyników, w tym również do osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki, będzie wspierane we wszystkich obszarach tematycznych; wsparcie takie będzie również uwzględniać finansowanie inicjatyw związanych z tworzeniem sieci, seminariami i imprezami, pomoc udzielaną przez zewnętrznych ekspertów oraz serwisy informacyjne i elektroniczne, w szczególności przez CORDIS.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem internetowym:
http://www.cordis.lu/fp7/

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
07.04.2005
Małe i średnie przedsiębiorstwa chcą, by poświęcono im więcej uwagi w 7. PR
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 procent wszystkich przedsiębiorstw w UE i w związku z tym powinno się im poświęcić więcej uwagi w Siódmym Programie Ramowym (7. PR), uważają członkowie Europejskiej Unii Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

W stanowisku ogłoszonym przed przestawieniem przez Komisję Europejską propozycji dotyczących 7. PR, które mają być opublikowane 6 kwietnia, członkowie UEAPME stwierdzają, że jeżeli cel barceloński, czyli zwiększenie nakładów inwestycyjnych na działalność naukowo-badawczą do trzech procent PKB, ma zostać zrealizowany, MŚP powinny zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R). Zdaniem członków UEAPME, takie środki przewidziane w budżecie małych firm w USA są średnio siedmio- lub nawet ośmiokrotnie większe niż w budżetach europejskich MŚP i ta dysproporcja musi zostać skorygowana, jeżeli Europa ma dorównać Stanom Zjednoczonym.

- Komisja musi zrobić więcej dla osiągnięcia tych celów w 7. PR, a nie tylko składać gołosłowne deklaracje, i dostosować programy do potrzeb małych podmiotów gospodarczych - mówi Hans-Werner Müller, sekretarz generalny UEAPME, sugerując, że zwiększony budżet z UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw byłby czynnikiem stymulującym dla dalszych inwestycji w B+R realizowanych przez nie samodzielnie.

W Szóstym Programie Ramowym (6. PR) jedynie 22 procent propozycji projektów zgłoszonych przez MŚP i uznanych za posiadające "bardzo wysoki standard" otrzymało fundusze, podczas gdy wsparcie finansowe przekazano na rzecz 50 procent wszystkich projektów o "bardzo wysokim standardzie" Członkowie UEAPME wyrażają ubolewanie w związku z tą dysproporcją i wskazują, że "taka sytuacja wynika nie z ogólnego braku środków w MŚP, lecz z tego, że w tych przedsiębiorstwach przeznacza się 80 procent budżetu na nowe instrumenty, na które zapotrzebowanie jest niewielkie, a jedynie 20 procent na programy, na które zapotrzebowanie jest duże".

Ponadto, stwierdzają członkowie UEAPME, te nowe instrumenty są zbyt rozbudowane dla MŚP i należy dążyć w kierunku projektów zakrojonych na mniejszą skalę. Z punktu widzenia MŚP, programy CRAFT (program wspólnych badań w dziedzinie technologii), programy projektów kooperacyjnych oraz programy typu ETI (inteligencja ekonomiczna i techniczna) doskonale odpowiadają potrzebom tych przedsiębiorstw. Charakteryzują się one innowacyjnym podejściem, udostępnianiem odpowiedniego, średniej wysokości budżetu, ograniczoną liczbą uczestników i średnioterminowym okresem realizacji.

Członkowie UEAPME proponują więc, by przyjąć siódmy cel: "MŚP i R+D / Innowacje: siłą napędową rozwoju gospodarczego", w ramach którego można będzie lepiej wykorzystać podejście "oddolne" przyjęte w programach stworzonych specjalnie z myślą o MŚP. - Taki cel dotyczący MŚP byłby lepszym rozwiązaniem od uwzględniania aspektów dotyczących tych podmiotów gospodarczych w każdym z sześciu pozostałych celów, ponieważ dzięki niemu można byłoby stworzyć spójny i jasny obraz dla nadania ramom lepszego kształtu - stwierdza się w raporcie opracowanym przez UEAPME.

W ramach tego celu, finansowanie objęłoby zarówno programy stworzone specjalnie z myślą o MŚP, jak i udział w nowych instrumentach, przy wykorzystaniu bardziej realistycznego podziału budżetu w oparciu o rzeczywiste potrzeby, a nie jak obecnie w stosunku 80:20 procent. Członkowie UEAPME również apelują o zwiększenie budżetu programów stworzonych specjalnie z myślą o potrzebach MŚP o co najmniej miliard euro z rozwinięciem bardzo owocnych programów CRAFT i kolektywnych projektów badawczych oraz o opracowanie programu dotyczącego rozpowszechniania rezultatów realizowanych projektów, na bazie obecnego programu ETI. Ponadto, członkowie UEAPME proponują przywrócenie programu grantów przygotowawczych istniejącego w Piątym Programie Ramowym (5. PF).

I wreszcie, w celu poprawy funkcjonowania Programu Ramowego, członkowie UEAPME proponują powołanie centralnego systemu rejestracji, zawierającego najważniejsze dane o uczestnikach projektów. Uważają oni, że dzięki temu mniejsze będzie obciążenie administracyjne uczestników i Komisji.

Co więcej, dodają członkowie UEAPME, należy znacznie skrócić - do najwyżej sześciu miesięcy - okres w którym odbywa się wybór projektów, począwszy od ich przedłożenia do podpisania umowy. Obecnie ten proces zazwyczaj trwa ponad rok. - Tak długotrwała procedura jest zniechęcająca dla małych firm, które dysponują ograniczonymi środkami - stwierdzają członkowie UEAPME. - Powinna ona zostać uproszczona. Należałoby w większym zakresie wykorzystywać finansowanie ryczałtowe na początkowym etapie propozycji projektów, co pomogłoby w ograniczeniu ram czasowych procedury ich zatwierdzania - dodają.

- Komisarz Potocnik zobowiązał się do zwiększenia udziału MŚP w następnym programie ramowym. Biorąc pod uwagę znaczenie B+R dla intensyfikacji wzrostu, jest niezwykle ważne dla gospodarki UE, by Komisja uwzględniła to zobowiązanie w propozycjach dotyczących 7. PR, które przedstawi w tym tygodniu - podsumowuje Müller.

Więcej informacji na temat stanowiska UEAPME można znaleźć na stronie:
http://www.ueapme.com/docs/pos_papers/2005/FP7_PositionPaper.doc

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
24.03.2005
Potočnik przedstawia cztery hasła odnoszące się do 7. PR
Zdaniem Janeza Potočnika, Komisarza ds. Nauki i Badań UE, podstawę formalnych propozycji Komisji w odniesieniu do Siódmego Programu Ramowego (7. PR) będą tworzyły cztery hasła: współpraca, pomysły, ludzie i możliwości.

Przemawiając na imprezie zorganizowanej przez Prezydencję Luksemburga przedstawiającej możliwości badawcze kraju, Potočnik uwypuklił te elementy, które według niego przyczynią się do sukcesu nowego programu, takie jak siedmioletni okres realizacji, nacisk na tematykę a nie na instrumenty, uproszczone procedury administracyjne i zapisy w sprawie platform technologicznych.

- Siódmy Program Ramowy będzie stanowił narzędzie realizacji Strategii na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia, z wykorzystaniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Kluczowa tematyka naukowa i technologiczna zostanie potraktowana priorytetowo, przy użyciu trybów i systemów wsparcia spełniających pełny zakres europejskich potrzeb w dziedzinie badań. A także dokładając starań zmierzających do upraszczania i racjonalizacji - stwierdził Komisarz.

Zdaniem Potočnika, szereg nowych cech 7. PR zapewni mu sukces. Pierwszą z nich jest siedmioletni okres realizacji, zgodny z następną perspektywą finansową, z możliwością przeprowadzenia śródokresowego przeglądu. Powinno to zapewnić stabilność, jak i elastyczność, wyjaśnił Komisarz.

Co więcej, "projekty w ramach współpracy", nazwane w 7. PR "projektami współrealizowanymi", będą bardziej ukierunkowane na potrzeby branżowe i będą lepiej wspierały rozwój.

Europejska Rada ds. Badań (ERC), "liga mistrzów wiedzy" działająca autonomicznie w oparciu o wartości naukowe, będzie wspierała prowadzenie badań we wszystkich dziedzinach naukowych, począwszy od dziedzin branżowych, a skończywszy na naukach społecznych i humanistycznych. Zapewni ona UE możliwość konkurowania z USA, Japonią i innymi państwami, dodał Potočnik.

Ponieważ Europa często zmaga się z tworzeniem partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie badań, 7. PR będzie koncentrował się na tworzeniu platform technologicznych w celu zapewnienia możliwości podejmowania wspólnych wysiłków przez wszystkich interesariuszy w odniesieniu do kilku kluczowych zagadnień technologicznych o branżowym potencjale. - Platformy technologiczne odegrają istotną rolę w definiowaniu programów prac odpowiadających potrzebom branżowym - przekonywał Komisarz.

Potočnik zakończył opowiadając się za prostszymi, bardziej zrozumiałymi i tańszymi procedurami administracyjnymi, które byłyby osią 7. PR, w celu zwiększenia udziału mniejszych podmiotów badawczych.

- Pragnę, aby program ramowy mógł zaoferować pewnego rodzaju zestaw narzędzi, wśród których środowiska badawcze, jak i branże mogłyby wybrać najbardziej odpowiednie narzędzie do celów konsolidacji i lepszego wykorzystania możliwości badawczych oraz osiągania lepszych wyników i efektów - dodał François Biltgen, Minister ds. Badań Luksemburga.


Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
04.03.2005
Norweska ekspert ocenia, że prawidłowo rozwinięte ERC oraz 7. PR mogą stanowić skuteczne narzędzia realizacji celów lizbońskich
Według Astrid Bardgard - starszego doradcy UE z uniwersytetu w Bergen (Norwegia) - następny program ramowy musi skoncentrować się na badaniach powodowanych ciekawością, tym przyciągnąć młodych ludzi do karier naukowych i tym samym rozbudować długoterminowy potencjał innowacyjny w Europie.
Przemawiając podczas spotkania ERRIN (Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji) o 'naukowej bazie danych podstawowych badań w Europie, dr Bardgard wezwała również do zwiększenia funduszy na badania interdyscyplinarne oraz do wprowadzenia nowego ustawodawstwa w celu promowania przedsiębiorczości i inwestycji w rozwój biznesu opartego na specjalistycznej wiedzy.
Dr Bardgard wyjaśniła, że 'trudno będzie zrealizować strategię lizbońską i cel z Barcelony chyba, że przeznaczymy większe fundusze na podstawowe badania, poświęcimy więcej uwagi edukacji i przyciąganiu młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej w Europie oraz pod warunkiem, że stworzone zostaną bardziej skuteczne mechanizmy spożytkowania wiedzy.'
Dr Bardgard uważa, że istniejące obecne w Europie mechanizmy patentowania, rozwoju biznesu oraz działania wspierające przejmowanie technologii są niewystarczające. 'Wysokie koszty patentowe oraz brak okresu karencji oznaczają, że patenty są odsprzedawane po zaniżonej cenie komuś, kto jest w stanie ponieść zarówno te koszty jak i koszty komercjalizacji. Przez to projekty te nie są rozwijane w Europie.' Dr Bardgard wzywa więc do wykształcenia trwałych rozwiązań w zakresie praw własności intelektualnej (IPR) oraz patentu wspólnotowego, który obejmowałby całą Europę i usunął koszty tłumaczeń.
Dr Bardgard wyraziła następnie żal, że zarówno obecny jak i poprzednie programy ramowe są zbyt skupione na badaniach ukierunkowanych na rynek oraz na krótkoterminowym rozwoju polityki wspierającej badania. Uważa ona jednak, że ogromne zainteresowanie okazane badaniom typu 'bottom-up' w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) dowodzi, że europejskie uniwersytety i instytuty badawcze są gotowe do podjęcia wysokiej jakości ponadnarodowych i zgodnych wysiłków w zakresie badań podstawowych oraz wysiłków w szkoleniu młodych badaczy.
W sprawie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dr Bardgard wyjaśniła, że wierzy, iż taki organ byłby właściwym krokiem w kierunku zwiększania europejskich możliwości i doskonałości w podstawowych badaniach.
'Taka rada powinna mieć na celu obszary programowe bez określanych wcześniej szczegółowych priorytetów badawczych. Oznacza to dopuszczenie oddolnej inicjatywy w sugerowanych tematach badań w pełnym zakresie dyscyplin naukowych, co również konsoliduje innowacyjne, interdyscyplinarne badania w nowych dziedzinach nauki,' uważa dr Bardgard.
ERC powinna ponadto zmierzać do zwiększenia ilości projektów ponadnarodowych w celu promowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Byłoby to możliwe poprzez zapewnienie wystarczającej masy krytycznej do odkrycia nowej wiedzy wynikającej ze skrzyżowania dyscyplin.
'Jeżeli ERC za bardzo skupi się na finansowaniu grup stworzonych na potrzeby pojedynczych badań, będzie to w dużym stopniu przeciwdziałać opartemu na współpracy klimatowi badań, który rozwijany jest obecnie w Europie. Uważamy, że na dłuższą metę nie przyczyni się to do innowacyjności w mniej faworyzowanych regionach UE, ani w nowych państwach członkowskich. Znaczna część funduszy badawczych byłaby wówczas skupiona prawdopodobnie na grupach, które już teraz są bardzo silne, na przykład w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Podobnie będzie też w przypadku praw własności intelektualnej oraz potencjalnych innowacji przemysłowych. Dlatego zalecamy równowagę pomiędzy konkurencją a współpracą,' dodała dr Bardgard.
'Należy dążyć do działań badawczych na mniejszą skalę i łatwiejszych do realizacji. Proponowane projekty i sieci powinny mieć swobodę dostosowania się do masy krytycznej, rozmiaru i czasu potrzebnego dla danej dziedziny naukowej a nie być dostosowywane do typów sieci i projektów,' stwierdziła dr Bardgard.
Według dr Dr Bardgard, aby ERC odniosła sukces musi sprostać wielu wyzwaniom. Między innymi: łatwym i uproszczonym wnioskom, negocjacjom i procedurom raportowania, przejrzystości w procesach selekcji oraz wystarczającym funduszom, aby uniknąć za dużej ilości wniosków.
Dr Bardgard dodała ponadto: 'należy stworzyć mechanizmy ułatwiające interakcję pomiędzy ERC i innymi obszarami 7. PR. Łatwy dostęp do informacji na temat finansowanych projektów będzie ważny przy tworzeniu powiązań z częściej stosowanymi podejściami badawczymi w innych obszarach. Najważniejsza będzie wzajemna interakcja z działaniami w zakresie zasobów ludzkich i infrastruktury badawczej. Komisja mogłaby odgrywać tutaj kluczową rolę w tworzeniu współdziałania i grup. Optymalną sytuacją byłoby włączenie studiów doktorskich, szkoleń badawczych i mobilności jako integralnej części zarówno do ERC jak i do współpracy badawczej, aby prowadzić całościowe działania w zakresie rozwijania możliwości badawczych w Europie.'
'Uniwersytety odgrywają ważną rolę w edukacji i szkoleniu naukowców oraz w rozwoju dyscyplin. Silne zaangażowanie uniwersytetów europejskich, nawiązywanie kontaktów z innymi instytutami badawczymi będzie decydujące dla uczynienia ERC skutecznym narzędziem do osiągnięcia celów lizbońskich' zakończyła pani doktor.

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<