Strona RPK Poznań
 

Aktualności

 
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza na szkolenie:
"Przebieg postępowania o udzielenie patentu przed urzędami patentowymi w Polsce i za granicą", które odbędzie się 11 grudnia br., w godzinach 8.30 - 16.30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio przy ul. 23 Lutego 7 ( III piętro).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio: www.proregio.org.pl/info/szkolenia,.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 855 05 28.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Lokalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE serdecznie zapraszają na seminarium pt.:
"Aktywny naukowiec w Europie. Nauki społeczno-ekonomiczne
i Żywność w 7.Programie Ramowym UE"


3 grudnia 2009 r. (czwartek), godz. 9.00- 12.30
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Budynek B, sala 214,
al. Niepodległości 10, Poznań
Podczas spotkania przedstawione zostaną ogólne założenia 7. Programu Ramowego, aktualne konkursy w zakresie Nauk społeczno-ekonomicznych oraz Żywności, rolnictwa, rybołówstwa i biotechnologii, portal CORDIS oraz wskazówki, gdzie należy szukać odpowiednich dokumentów aplikacyjnych.

Seminarium poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek. Rejestracja elektroniczna do 2 grudnia 2009r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń. ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza na spotkanie konsultacyjne:
"Co przedsiębiorczy naukowiec powinien wiedzieć na temat unikania nieprawidłowości w realizacji projektów z funduszy strukturalnych", które odbędzie się 2 grudnia , w godzinach 09.00-12.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio przy ul. 23 Lutego 7 ( III piętro).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam się do zapoznania się z pełną treścią zaproszenia oraz programem spotkania konsultacyjnego ( w załączeniu) lub odwiedzenie strony internetowej Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio: http://www.proregio.org.pl/info/konsultacje,.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 855 05 28.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Tradycyjnie, jak co roku, organizujemy szkolenie na temat "Aspektów prawnych i administracyjnych zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą".

Na spotkaniu, które odbędzie się 02 grudnia 2009, przedstawione zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z tej dziedziny. Zapraszamy zarówno służby księgowe i kadrowe uczelni oraz instytutów naukowych, jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidywane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. W programie także sesja pytań i odpowiedzi.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Ośrodek Przetwarzania Informacji (Warszawa) we wspołpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań) serdecznie zapraszają w dniu 26 listopada 2009 do udzialu w szkoleniu:

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, które odbędzie się w Instytucie Chemii Bioorganicznej: Centrum Konferencyjne - Ośrodek Nauki, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Zainteresowanych spotkaniem serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Formularz zgloszenia oraz program dostępny na stronie: http://www.ibch.poznan.pl/Pl/str_glowna.htm (zakładka Innowacyjna Gospodarka).
Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy na adres: gosiad@ibch.poznan.pl lub faksem 61 852 05 32 do 20 listopada 2009 r. Udział w szkoleniu bezpłatny.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na warsztaty:
Przeszukiwanie baz patentowych a innowacyjność projektu w 7. Programie Ramowym UE

24 listopada 2009 r. (wtorek), godz. 08.45 - 13.30
Politechnika Poznańska, Wydział elektryczny, Sala 315 F
ul. Piotrowo 3A, Poznań
Z Warsztaty poprowadzi specjalista w tej dziedzinie - Łukasz Wściubiak - pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii w Krakowie. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, jej aspekty w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz kwestie dotyczące informacji patentowej.

Druga część spotkania poświęcona zostanie praktycznym zagadnieniom związanym z przeszukiwaniem różnych baz patentowych. Zaprezentowana zostanie m.in. strona Urzędu Patentowego RP i baza Esp@cenet. Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy na komputerach.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie:
Rozliczenia finansowe w 7.PR Spotkanie z biegłym rewidentem

18 listopada 2009 r. (środa), godz. 9.45 - 14.00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
sala AB, DS "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
Zasady finansowe w 7. PR zostały częściowo zmienione przez Komisję Europejską w stosunku do poprzednich Programów Ramowych. Szkolenie będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi zasadami obowiązującymi na etapie realizacji i rozliczania projektu. Przedstawione zostaną miedzy innymi szczegóły dotyczące rodzajów kosztów i metod ich sprawozdawania, kalkulacje dofinansowania, obowiązki konsorcjum wobec KE oraz aspekty dotyczące kontroli.

W związku z tym zapraszamy Państwa na spotkanie z biegłym rewidentem - Panem dr Ernestem Podgórskim z Gdyni, który audytuje projekty z Programów Ramowych. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Nowe konkursy w 7.PR
30 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła 53 nowe konkursy na 2010 rok w trzech programach szczegółowych (Współpraca, Pomysły i Możliwości) 7. Programu Ramowego. Dokumentacja konkursowa znajduje się w serwisie Cordis oraz w naszym terminarzu konkursów: http://ppnt.poznan.pl/rpk/site/index2-5.php


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
PIERWSZY KONKURS PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ - LIDER
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje pierwszy konkurs na projekty w ramach Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej - Lider. Celem Programu jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
- posiadają stopień doktora uzyskany po 30 września 2005 r. (po 30 września 2003 r. w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu wychowawczego );
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach;
- uczestniczyły w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy;
- pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą (jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), która zatrudni Lidera oraz zespół badawczy w celu realizacji projektu;
- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

W ramach Programu finansowane będą projekty o maksymalnym budżecie 1 mln zł.
Wnioski można składać do 30 września.
Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce: http://tinyurl.com/lrmtse


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
III EDYCJA PROGRAMU WELCOME
Naukowcy zagraniczni, którzy prowadzą w Polsce projekty badawcze mogą skorzystać z funduszy przyznawanych w ramach programu Welcome - Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

FNP rozpoczęła nabór do III edycji konkursu. Program ma przyczynić się do zaangażowania wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i wzmocnienia współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.

W programie mogą wziąć udział rodzime jednostki naukowe zatrudniające naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy. Powinni oni jednak prowadzić w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami.

W ramach programu kierownik projektu otrzyma imienne stypendium naukowe w wysokości od 200 do 350 tysięcy złotych rocznie. Stypendia pieniężne otrzymają również studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Grant badawczy na prowadzenie badań naukowych sięgnie jednego miliona złotych rocznie. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określanych jako: Bio, Info i Techno.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_welcome
Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce: http://tinyurl.com/nxf8vx


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na szkolenie:
Prawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym UE
Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2009 r.(czwartek), godz. 08.45 - 15.00
Politechnika Poznańska, Sala konferencyjna - Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie
ul. Jana Pawła II 28, Poznań

Szkolenie poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie - dr Dariusz Kasprzycki i dr Justyna Ożegalska - Trybalska - pracownicy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, w tym między innymi aspekty związane z najczęstszymi rezultatami projektów (wynalazki, know-how), twórczością pracowniczą oraz sposobami i kosztami uzyskania praw własności intelektualnej.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy mailem na adres: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl lub faksem 61 8279 741 do 3 listopada 2009 r.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza na szkolenie:
"JAK PRZEDSTAWIC PROJEKT INWESTOROM ORAZ ANALIZA DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WSTĘPNEJ FAZY ROZWOJU FIRMY", które odbędzie się 23 października br. , w godzinach 8.30 - 16.30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio przy ul. 23 Lutego 7 ( III piętro).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam się do zapoznania się z pełną treścią zaproszenia oraz programem szkolenia na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio: http://www.proregio.org.pl/info/konsultacje,.html.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 855 05 28.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza na spotkanie konsultacyjne:
"CO PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC POWINIEN WIEDZIEĆ NA TEMAT NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI", które odbędzie się 19 października br. , w godzinach 11.00 - 14.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio przy ul. 23 Lutego 7 ( III piętro).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcam się do zapoznania się z pełną treścią zaproszenia oraz programem spotkania konsultacyjnego przez odwiedzenie strony internetowej Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio: http://www.proregio.org.pl/info/konsultacje,.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 061 855 05 28.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Szkolenie: "MŚP na start! Jak z sukcesem napisać wniosek do 7. Programu Ramowego UE"
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu oraz Star-Net Transport zapraszają na szkolenie:
MŚP na start!
Jak z sukcesem napisać wniosek do 7. Programu Ramowego UE
21 października 2009 r. (środa), godz. 10.00-14.00
Hotel Andersia, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w projektach badawczych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną korzyści jakie może odnieść firma uczestnicząca w projekcie 7. Programu Ramowego. Zaprezentowane zostaną możliwości dofinansowania projektów oraz zasady rządzące 7. Programem Ramowym. Pokażemy jak napisać dobry wniosek, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE.

Zapoznacie się Państwo z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną również kwestie związane z prawami własności intelektualnej, a także elektroniczny system składania wniosków. Szczególny nacisk zostanie położony na specjalne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw - w ramach Programu Możliwości 7.PR.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Poznańskiej zapraszają na seminarium pt.:
"Naukowcy w Sieci"
Sieci Szkoleniowe Marie Curie szansą dla polskich instytucji naukowych na dołączenie do najlepszych europejskich zespołów badawczych.

14 października 2009 r. (środa ), godz. 09.30 - 13.30
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, sala 16, Piotrowo 3a

Sieci Szkoleniowe Marie Curie (ITN - Marie Curie Initial Training Networks) są ofertą 7. Programu Ramowego UE, skierowaną do instytucji naukowych, tworzących międzynarodowe konsorcja, w ramach których opracowywany jest wspólny program szkoleniowy dla początkujących naukowców. Sieci mają stworzyć młodym badaczom, stojącym u progu swojej kariery naukowej, możliwość poprawy perspektyw zawodowych poprzez dołączenie do europejskich zespołów badawczych.

Spotkanie kierowane jest do tych instytucji, które chciałyby stać się członkami sieci ITN i są zainteresowane utworzeniem wspólnego, czteroletniego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym, w czasie którego będą przyjmować do siebie naukowców z całego świata. Projekty umożliwiają m.in. organizację konferencji, warsztatów, szkół letnich oraz specjalistycznych kursów.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza Państwa na
dwudniowe warsztaty pt.:
JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU
7-8 października 2009 r. (środa - czwartek)
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Inqbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale w związku z koniecznością pisania wniosków w języku angielskim, materiały szkoleniowe będą dostępne w tym właśnie języku. Pozwoli to Państwu oswoić się z terminologią Komisji Europejskiej. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty "Finansowanie projektów w 7. PR UE"
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym IT serdecznie zapraszają na warsztaty pt.:
"Finansowanie projektów w 7. PR UE"
22 września 2009 r. (wtorek)., godz. 9.45- 14.45
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, sala nr 14
ul. Noskowskiego 10, Poznań
Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczące rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.
Polecamy je Państwu tym bardziej, że zasady finansowania w 7. Programie Ramowym zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń.
Spotkanie to w szczególności kierujemy do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorzy zapewniają materiały i drobny poczęstunek.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
SZKOLENIE - MIEJ POMYSŁ NA IDEAS!
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Ekonomicznym serdecznie zapraszają na szkolenie:

Miej pomysł na IDEAS!
Wsparcie rozwoju kariery naukowej młodych doktorów w 7.PR
Spotkanie odbędzie się 24 września (czwartek) 2009r., godz. 10.45 -14.00
na Uniwersytecie Ekonomicznym, w sali 304 Budynek A,
al. Niepodległości 10, Poznań

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas (Pomysły) - rodzaje grantów, zasady udziału i warunki ogłoszonego 30 lipca br. konkursu dla naukowców posiadających od 2 do 10 lat doświadczenia badawczego po doktoracie (ERC Starting Independent Researcher Grant). Druga część spotkania będzie poświęcona omówieniu części merytorycznej wniosku oraz rejestracji wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
PIERWSZY KONKURS PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ - LIDER
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje pierwszy konkurs na projekty w ramach Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej - Lider. Celem Programu jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym poprzez realizację projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
- posiadają stopień doktora uzyskany po 30 września 2005 r. (po 30 września 2003 r. w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu wychowawczego );
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach;
- uczestniczyły w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy;
- pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce jako jednostkę goszczącą (jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), która zatrudni Lidera oraz zespół badawczy w celu realizacji projektu;
- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

W ramach Programu finansowane będą projekty o maksymalnym budżecie 1 mln zł.
Wnioski można składać do 30 września.
Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce: http://tinyurl.com/lrmtse


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY TEMATU ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO ORAZ BIOTECHNOLOGIA
W dniu 24 września 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zapraszają na dzień informacyjny tematu Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia.
Gościem spotkania będzie m.in. dr Antonio Di Giulio - Head of Unit Food, Heath, Well being z Komisji Europejskiej. Podczas spotkania omówiony zostanie 4 konkurs w temacie Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia; zaprezentowane zostanie również wsparcie MNiSW dla polskich uczestników 7.PR.
Ekspert oceniający wnioski w programach ramowych podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem, wiedzą, a także udzieli kilku rad, jak zwiększyć swoje szanse uczestnictwa w projektach unijnych.
Więcej informacji na: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3706


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej
Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu br. Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio rozpoczęła realizację projektu "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej". W ramach projektu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej www.proregio.org.pl/patenty, na której zawarte zostały podstawowe oraz szczegółowe informacje o własności intelektualnej i formach jej ochrony. Na stronie znaleąć można także informacje na temat grantów przeznaczonych na ochronę własności intelektualnej. Strona stanowi jedyne tego typu w Wielkopolsce kompendium wiedzy o ochronie własności intelektualnej i jej finansowaniu. Do korzystania ze strony zachęcamy wielkopolskich przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu. Projekt "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej" jest współfinansowany ze środków EFS, Programu ZPORR, działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
STYPENDIA LORÉAL POLSKA-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI 2009 - DZIEWIąTA EDYCJA
Stypendia LOréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznawane są, już od 9 lat, wybitnym Polkom - naukowcom, prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Są wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć i zachętą do dalszej pracy. Kandydatki zapraszamy do składania wniosków o przyznanie trzech rocznych stypendiów doktoranckich (do 35 lat) wynoszących 20.000 zł, oraz dwóch habilitacyjnych (do 45 lat) wysokości 25.000 zł każde. Będą one wypłacane, w miesięcznych ratach, w 2010 roku. Aplikacje oceni niezależne jury, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych. Termin wysyłania wniosków: 1 maja - 31 lipca 2009. Szczegółowe informacje na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WYSZUKIWARKA PROJEKTÓW 7. PROGRAMU RAMOWEGO
CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju uruchomił na swojej stronie internetowej nową usługę - wyszukiwanie projektów 7. Programu Ramowego, które trafiają do bazy CORDIS po zakończonej procedurze negocjacji i podpisaniu umowy o grant z Komisją Europejską. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie projektów poprzez kryterium interesującego priorytetu, tematu, a także kraju, z którego pochodzi koordynator projektu. Wyszukiwarka projektów 7.PR dostępna jest na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
KONSULTACJE "POMYSŁÓW"
Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszają na indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu do konkursu Programu "Pomysły" - IDEAS ERC Advanced Grants. Konsultacje odbywają się w piątki, w godz. 10-16, w siedzibie KPK, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa. Zainteresowane osoby są proszone o wcześniejsze ustalenie terminu z p. Marią Kaską: maria.kaska@kpk.gov.pl a także o wcześniejsze przysłanie tekstu na adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty "Zagubieni w sieci dokumentów? Przekraczanie papierowych barier - dokumentacja 7. Programu Ramowego UE bez tajemnic"
Warsztaty "Zagubieni w sieci dokumentów? Przekraczanie papierowych barier - dokumentacja 7. Programu Ramowego UE bez tajemnic", dnia 29.05.2009r. w sali 14 Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul Noskowskiego 10 w Poznaniu.

Pierwsze zetknięcie się z mocno rozbudowanym serwisem internetowym 7. Programu Ramowego UE może być kłopotliwe z uwagi na jego złożoność i dużą liczbę zawartych tam informacji. W związku z tym, w celu ułatwienia poruszania się po stronach serwisu, Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT w Poznaniu organizuje i serdecznie zaprasza na warsztaty pt. "Zagubieni w sieci dokumentów? Przekraczanie papierowych barier - dokumentacja 7. Programu Ramowego UE bez tajemnic". Szkolenie poprowadzą konsultanci Branżowego Punktu Kontaktowego.

Warsztaty będą poświęcone następującym zagadnieniom:
- ogólne informacje nt. 7. Programu Ramowego UE,
- sprawne poruszanie się po stronach interneowych 7. Programu Ramowego (serwis CORDIS) - m.in. rejestracja w systemie, wyszukiwanie konkursów i partnerów do projektów, składanie wniosku przy użyciu systemu EPSS
- omówienie podstawowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku - m.in. Work Programme, Call fiche, Guide for Applicants.

Program spotkania i rejestracja: http://www.kontaktowy.eu/kontaktowy/article.php?class=wydarzenia&id=113 Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty "Własność intelektualna dla przedsiębiorczości akademickiej"
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach "Własność intelektualna dla przedsiębiorczości akademickiej", które odbędą się 25 maja br. w sali 340 Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu. Warsztaty organizowane są w ramach projektu "PATENT na innowacyjny biznes".

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji: www.proregio.org.pl


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Jak pisać wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie
W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (IEF), granty dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego (IIF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (IOF), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu organizuje warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych.

Spotkanie "Jak pisać wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie" kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, chcących przeprowadzić indywidualne projekty badawczo - szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Warsztaty odbędą się 21 maja br. (czwartek), godz. 9.45 - 14.00 w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Inqbatorze - Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
PROGRAM LUDZIE: KONKURSY NA PROJEKTY INDYWIDUALNE
18 marca 2009 roku Komisja Europejska ogłosiła konkursy na projekty indywidualne:

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - grant dla doświadczonych naukowców europejskich na stypendium w UE lub w kraju stowarzyszonym, na okres od 12 do 24 miesięcy.
Budżet konkursu: 95 000 000 Euro
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=198

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) - grant dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy.
Budżet konkursu: 28 000 000 Euro
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=199

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - grant dla doświadczonych naukowców europejskich, na wyjazd do dowolnego kraju trzeciego na okres od 24 do 36 miesięcy z obowiązkową fazą powrotną (12 miesięcy) w Europie.
Budżet konkursu: 28 000 000 Euro
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=200


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z PROGRAMÓW RAMOWYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami interpretacyjnymi w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 updf przez poszczególne urzędy skarbowe, Minister Nauki wystosował 12 lutego 2009r. pismo do Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie wykładni tego przepisu. Minister Finansów powołał się w swojej odpowiedzi na pismo Ministra Finansów z 27 czerwca 2003r. wystosowane do urzędów skarbowych, w którym zawarte jest wyjaśnienie dotyczące zakresu zwolnienia przedmiotowego określonego w ustawie.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.html


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
XX KONFERENCJA SOOIPP
W dniach 14-16 maja 2009 r., Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) już po raz dwudziesty zaprasza na kolejną Doroczną Konferencję "Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy", tym razem spotkanie odbędzie się w Gdyni. Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji i Pomorski Parki Naukowo-Technologiczny. Na dwudziestej konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 5 lat w Unii Europejskiej oraz nowej perspektywy finansowania 2007-2013. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz doświadczenia innych krajów. Uczestnicy zapoznają się z pionierskimi dokonaniami zespołu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja pokrywa się z europejskim rokiem kreatywności.

Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:
1.Kreatywność i rozwój rynków na nowe technologie;
2.Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
3.Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
4.Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
5.Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Organizatorzy przewidują udział około 200 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.

Więcej informacji: http://www.kreatywna.gdynia.pl/index.php


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty "Możliwości współpracy firm z nauką w ramach funduszy Unii Europejskiej"
Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE serdecznie zapraszają na warsztaty pt."Możliwości współpracy firm z nauką w ramach funduszy Unii Europejskiej". Spotkanie to będzie poświęcone możliwościom uzyskania finansowania współpracy firm z jednostkami naukowymi w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie program "Cooperation" pod kątem ICT wspierającego przedsiębiorstwa i przemysł, a także projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką - IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways (Program People) oraz Badania na rzecz MŚP proponowane przez program Capacities 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Termin i miejsce spotkania: 06.05.2009r. w sali 14 Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Noskowskiego 10 w Poznaniu.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
KONFERENCJA ILIM
Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na konferencję: "Najlepszy model platformy współpracy dla sektora Rolno-Spożywczego", która odbędzie się 5 maja 2009 w hotelu Mercure w Poznaniu.

Obserwując sukcesy innych państw w obszarze współpracy nauki z biznesem przyczyniającej się do wdrażania nowoczesnych technologii, najczęściej przy współfinansowaniu UE, przedstawiciele nauki, biznesu i władz lokalnych podjęli inicjatywę zmierzającą do utworzenia Wielkopolskiej Platformy Przemysłowej. Podczas konferencji przedstawiciele ze Szwecji zaprezentują sprawdzone modele platform, w ramach których od lat, w grupach branżowych, wspólnie wdrażają nowoczesne rozwiązania przy współfinansowaniu UE.

Konferencja będzie próbą rozpoczęcia dyskusji nad modelem platformy najlepiej przystającym do warunków wielkopolskich. Organizatorom zależy, aby w tworzącej się platformie, były reprezentowane wszystkie branże w szeroko pojętym sektorze rolno-spożywczym (nowoczesne rozwiązania będą najczęściej dotyczyły problemów w ramach branży) oraz by w konferencji wzięły udział osoby decyzyjne, mające rozeznanie zarówno w potrzebach rozwojowych własnej firmy jak i samej branży.

Więcej informacji: www.ilim.poznan.pl, tel: 0-61 850 49 33.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
"KONSTRUKCJA BIZNESPLANÓW" - SZKOLENIE
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu "Konstrukcja biznesplanów", które jest jednym z działań projektu "PATENT na innowacyjny biznes".

W trakcie szkolenia, które odbędzie się już 20 marca 2009 r. uczestnicy będą mieli możliwość nabycia motywacji i umiejętności przygotowywania biznesplanów służących realizacji konkretnych potrzeb przedsiębiorcy oraz zapoznania się z tematyką planowania i realizacji pomysłu lub przedsięwzięcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji pozyskacie Państwo na stronie internetowej Fundacji www.proregio.org.pl, pod nr tel. (061) 855 05 28 oraz przez kontakt drogą mailową jakub.sadowski@proregio.org.pl


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
KARIERA NAUKOWA W EUROPIE
Zapraszamy na seminarium pt. Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. Seminarium odbędzie się 31 marca br., w godzinach 9:30 - 14:30 w sali B Centrum Biblioteczno-Kongresowego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu.

Na spotkaniu przedstawimy bogatą ofertę stypendialną dla doktorantów. W ofercie tej są zarówno stypendia wyjazdowe, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych oraz zbierania materiałów do pracy doktorskiej czy habilitacyjnej. Zapraszamy młodych naukowców z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
"ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ"
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na seminarium pt.:

"ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ"
17 marca 2009 r. (wtorek), godz. 10.45 - 13.30
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
al. Niepodległości 10 budynek główny sala 236.

Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu.

Jest to kolejne z serii szkolenie, poświęcone możliwościom aktywnego uczestnictwa w ofercie 7. Programu Ramowego UE. Polecamy je Państwu tym bardziej, że w programie znajdą się m.in. wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
"PROJEKT PATENT NA INNOWACYJNY BIZNES"
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio z Poznania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie PATENT na innowacyjny biznes.

Projekt dotyczy przedsiębiorczości akademickiej i stanowi atrakcyjną ofertę szkoleniową dla osób ze środowiska akademickiego, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Działania projektowe przeznaczone są dla: pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów).

Seria szkoleń, warsztaty, oraz spotkania konsultacyjne będą dotyczyły następujących bloków tematycznych:
- biznes dla naukowców (np. tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową, konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej)
- własność intelektualna (np. zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP, przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej, prawo autorskie)
- finansowanie działalności innowacyjnej (np. Fundusze strukturalne UE wspierające firmy na różnym etapie rozwoju, WRPO, POIG, pożyczki, kredyty, granty krajowe, przygotowanie projektu)

Terminarz szkoleń przedstawia się następująco:
1. 22-23 stycznia 2009r. Konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2. 26 luty 2009r. - Innowacyjność i transfer technologii - co to jest innowacyjność? Procesy innowacyjne w organizacji, rodzaje innowacji, strategie innowacji, kreowanie procesów innowacji w organizacji; czym jest transfer technologii? źródła poszukiwania innowacji, narzędzia transferu technologii doświadczenia krajowe i zagraniczne.
3. 27 luty 2009r. - Zarządzanie własnością intelektualną, analiza potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji
4. 13 marca 2009r. - Tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową: spółki typu spin-off itp.
Więcej informacji: www.proregio.org.pl


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Dzień Informacyjny "Stypendia Marie Curie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej"
Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na Dzień Informayjny pt."Stypendia Marie Curie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej", który odbędzie się 26 lutego 2009r. w Poznaniu.

Spotkanie to będzie poświęcone możliwościom uzyskania finansowania w ramach systemu stypendialnego Marie Curie 7PR UE. Przedstawiony zostanie program PEOPLE 7.PR w ramach, którego realizowane są działania Marie Curie oraz szczegółowo poszczególne projekty tj. Europejskie Stypendia wyjazdowe na terenie Europy (IEFF) i poza nią (IOF), schemat współpracy międzynarodowej (IRSES), projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką (IAPP), inne działania w ramach stypendiów Marie Curie.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty dotyczące pisania projektów w ramach 7 Programu Ramowego UE
W dniach 18-19 lutego 2009 r., Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE we współpracy z Osrodkiem Sieci EEN serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące pisania projektów w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Warsztaty odbędą się na terenie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Budynek Inqbatora - C4, sala 56, przy ul. Rubież 46.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Warsztaty poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu, doświadczone w pisaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu projektów Programów Ramowych.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim, ale w związku z koniecznością pisania wniosków w języku angielskim, materiały szkoleniowe będą dostępne w tym właśnie języku.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PR UE
W dniu 5 lutego 2009 r (czwartek)., w godz. 9.30- 15.30 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące aspektów finansowych projektów 7 Programu Ramowego UE.

Warsztaty odbędą się na terenie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Budynek Inqbatora - C4, sala 56, przy ul. Rubież 46.

Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.

Polecamy je Państwu tym bardziej, że zasady finansowania w 7. Programie Ramowym zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń.

Spotkanie to w szczególności kierujemy do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
SPOTKANIA BROKERSKIE W POZNANIU - BUDMA 2009
W dniach 21-22 stycznia 2009r. podczas targów BUDMA 2009 w Poznaniu odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie InnoBuildTech organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z zaprzyjaźnionymi ośrodkami sieci EEN.

Do udziału w spotkaniach zapraszane są instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje działające w obszarze budownictwa zainteresowane nawiązaniem ciekawych kontaktów, dysponujące lub poszukujące rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Sieć EEN organizuje tego typu spotkania nieodpłatnie, korzystając z dofinansowania Komisji Europejskiej na promocję przedsiębiorczości w Europie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Więcej informacji:
Robert Podgórzak, e-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl, tel.: 022 847 53 68, http://een-centralpoland.eu/

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<