Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2006 roku.

 
15.12.2006
Fundusz Kapitału Początkowego do pomocy w przygotowaniu wniosków do Mechanizmów Finansowych
Informujemy, że został uruchomiony Fundusz Kapitału Początkowego do pomocy w przygotowaniu wniosków do Mechanizmów Finansowych Fundusz Kapitału Początkowego, (Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG).
Ponieważ zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco w ciągu kilkunastu dni szybkie złożenie aplikacji do Funduszu Kapitału Początkowego jest decydujące.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://operatoreog.ecorys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=13
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.12.2006
Konkurs na propozycje projektowe z dziedziny transportu i ochrony środowiska w 7. Programie Ramowym UE.
Konsorcjum projektu TranSMEs, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego UE, ogłasza konkurs na nabór propozycji projektowych z dziedziny transportu i ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz organizacji pozarządowych z Polski.
Przy ocenie będą brane pod uwagę m.in.:
- Innowacyjność pomysłu;
- Znaczenie problemów technologicznych poruszanych we wniosku;
- Odniesienie do europejskiej polityki przemysłowo-badawczej;
- Zaangażowanie partnerów zagranicznych reprezentujących sektor prywatny i/lub publiczny.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną najlepsze propozycje projektowe po jednym z sektora transportu i ochrony środowiska.
Zwycięzcy otrzymają wsparcie Ekspertów z instytucji krajów członkowskich UE, przy tworzeniu dobrego międzynarodowego konsorcjum oraz przy pisaniu właściwego wniosku na konkursy ogłoszone przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.
Termin nadsyłania propozycji projektowych mija 31 grudnia 2006r.
Formularz wniosku oraz przewodnik z wytycznymi znajdują się na stronie:
www.transmes.net
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.12.2006
Dofinansowanie działalności placówek naukowych oraz organizacji społeczno-politycznych
Informujemy, iż w ramach programu działania “Europa dla obywateli” (2007-2013) o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje naukowe zajmujące się polityką społeczną oraz organizacje społeczno-polityczne działające na rzecz demokracji. Placówki te winny wspierać wspólne wartości, wzajemną historię i kulturę poprzez współpracę międzynarodową; prowadzą działania na rzecz integracji mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej; przyczyniają się do dialogu i podkreślają zarówno zróżnicowanie jak i jedność Europy. Konkurs ten nabierze mocy prawnej po ostatecznym zatwierdzeniu Programu w pierwszym tygodniu grudnia oraz przyjęciu programu pracy i budżetu na rok 2007.
Termin składania wniosków do Komisji upływa 22 grudnia 2006 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/call1206/index.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.12.2006
Stypendia naukowe Fundacji Scheringa dla młodych naukowców i doktorów
Fundacja Scheringa wspiera uzdolnionych młodych naukowców, którzy chcieliby prowadzić projekty naukowe w dziedzinie biologii, chemii i medycyny w renomowanych instytutach w kraju i za granicą.
Fundacja oferuje stypendia dla doktorantów, doktorów oraz specjalne stypendia dla młodych naukowców z Polski.
Stypendia dla doktorantów przeznaczone są dla kandydatów wszystkich narodowości. Kandydaci nie powinni mieć jeszcze rozpoczętej pracy doktorskiej. Granica wieku wynosi 28 lat i od ukończenia studiów nie powinno upłynąć więcej niż 2 lata. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1200 euro. Czas pobierania stypendium wynosi 2 lata. Do tego dochodzi 100 euro na koszty rzeczowe oraz dodatek krajowy i ewentualnie dodatek na dziecko. Wnioski należy przedstawić w języku angielskim. Nie będą wspierane projekty z dziedziny botaniki i stomatologii.
Stypendia dla doktorów to dwuletnie stypendium dla kandydatów w zakresie badań podstawowych z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem biologii komórkowej i rozwojowej, diagnostyki molekularnej, endokrynologii, immunologii, neurologii, onkologii, biologii reprodukcyjnej oraz chemii. Projekty mają być prowadzone w renomowanych instytutach w kraju i za granicą. Granica wieku kandydata wynosi 33 lata. Należy przedstawić dyplom ukończenia pracy doktorskiej (w dziedzinie biologii, chemii, medycyny, farmacji) z bardzo dobrymi wynikami i przynajmniej 1 publikację jako pierwszy autor w recenzowanym czasopiśmie. Wysokość stypendium wynosi 1700 euro miesięcznie oraz dodatek krajowy w wysokości od 500 euro do 1200 euro i pomoc rzeczową w wysokości 100 euro miesięcznie. Wnioski należy przedstawić w języku angielskim. Należy przedstawić zaświadczenie z instytutu goszczącego. Stypendia są przeznaczone dla kandydatów wszystkich narodowości.
Termin składania wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów upływa
31 stycznia 2007 r.
Stypendia dla młodych naukowców z Polski to krótkoterminowe stypendia przyznawane młodym naukowcom z Polski na badania naukowe podstawowe w dziedzinie biologii, chemii lub medycyny. Czas trwania stypendium wynosi do 3 miesięcy. Celem tych stypendiów są: współpraca naukowa, intensywne szkolenie lub techniki eksperymentalne, które w dotychczasowym miejscu pracy nie są możliwe do wykorzystania. Granica wieku wynosi 33 lata. Projekty mogą być prowadzone w Niemczech lub w innym kraju europejskim. O stypendia można ubiegać się w dowolnym terminie.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.scheringstiftung.de/html/index-en.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.12.2006
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, iż do dnia 15 grudnia należy zgłaszać kandydatów do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Kandydatów do nagród w trzech kategoriach (badania na rzecz nauki, badania na rzecz społeczeństwa oraz badania na rzecz gospodarki) mogą zgłaszać:
rady naukowe lub rady wydziałów działające w jednostkach naukowych; stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe; pozarządowe organizacje gospodarcze lub społeczne o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe.
Wnioski o przyznanie nagrody powinny być sporządzone według wzoru określonego w załączniku 31 Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (dostępne na stronach internetowych MNiSzW). Wnioski należy składać w Departamencie Informacji i Promocji MNiSzW(ul. Wspólna 1/3, pok. 250, 00-529 Warszawa, tel. 52-92-250, dip@mnisw.gov.pl).
Szczegóły dotyczące nagród ministra zawarte są w § 76 rozporządzenia ministra nauki i informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead03&news_cat_id=1008&news_id=4033&layout=1&page=text
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.12.2006
Ogłoszenie MNiSzW o konkursie na projekty zamawiane
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów zamawianych PBZ/MNiSW/07/2006 pt. "POL-POSTDOC III - Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie"
Preferowane będą projekty, których zakres tematyczny obejmuje priorytetowe kierunki badań określone w Krajowym Programie Ramowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Informatyzacji z 2005 r. Nr 10, poz. 47. Finansowanie projektów może być przeprowadzone w ramach środków budżetowych na naukę lub w ramach środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Okres realizacji projektu: 36 m-cy
Ofertę może złożyć jednostka naukowa planująca zatrudnienie w roli kierownika projektu osoby po doktoracie. Osoba ta zatrudniona będzie we wnioskującej jednostce po uzyskaniu finansowania projektu na podstawie umowy o pracę.
Jednostka naukowa składająca ofertę nie może być tą samą jednostką, w której zatrudniona jest lub była osoba po doktoracie, w której odbywała ona studia doktoranckie, lub w której jest zatrudniony promotor pracy doktorskiej.
Preferowani będą kierownicy projektów, którzy nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku, którzy uzyskali stopień doktora nie więcej niż 4 lata przed rokiem złożenia wniosku i którzy starają się o realizację projektu w jednostce oferującej możliwości rozwoju warsztatu naukowego i zawodowego kierownika.
Jednostka wnioskująca zapewnia podstawową infrastrukturę do realizacji badań.
Wnioski należy składać w terminie do 15 stycznia 2007 roku.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=894&news_id=4187&layout=2&page=text
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.10.2006
Wielkopolska na CORDISie
CORDIS uruchomił nowy portal regionalny. Jest on poświęcony Wielkopolsce. To pierwszy serwis polskiego regionu, wcześniej powstały serwisy regionów m.in. francuskich, niemieckich, włoskich, hiszpańskich, holenderskich i innych.

Inicjatorem powstania serwisu jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, który od lat zajmuje się promowaniem potencjału naukowego regionu.

Na stronach serwisu znajdziemy prezentację Wielkopolski wraz z głównymi założeniami Regionalnej Strategii Innowacji, która przedstawia zarówno potencjał regionu, jak i cele do osiągnięcia. Jedna z części strony zawiera informacje dotyczące infrastruktury edukacyjno-naukowej regionu wraz z linkami do wszystkich ważniejszych instytucji reprezentujących ten sektor. Inna sekcja omawia potencjał gospodarczy Wielkopolski, m.in. wymienia główne przedsiębiorstwa działające w regionie.

Ważnym elementem nowego serwisu regionalnego jest link do bazy ofert współpracy instytucji z Wielkopolski. W bazie tej znajdują się oferty jednostek badawczych, które poszukują partnerów do projektów lub chcą się dołączyć do tworzonego konsorcjum. By umieścić swoją ofertę współpracy należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=11 .

Ponadto, serwis Wielkopolski zawiera odnośniki do europejskich stron dotyczących badań i rozwoju, by w gąszczu innych serwisów informacyjnych ułatwić poszukiwania niezbędnych informacji oraz linki do stron internetowych ważnych jednostek samorządowych Wielkopolski, jak i innych organizacji związanych z regionem i krajem.

Adres portalu regionu Wielkopolski na stronach CORDIS:
http://cordis.europa.eu/wielkopolska
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.09.2006
Konferencja inaugurująca 7.Program Ramowy
16-17 listopada 2006r. odbędzie się Polska konferencja inaugurująca Siódmy Program Ramowy UE na lata 2007-2013. Na konferencji zostaną zaprezentowane założenia 7. Programu Ramowego UE, którego budżet wynosi 54 mld euro. Podczas konferencji przedstawione zostaną informacje na temat celów, budżetu, zasad udziału, struktury i głównych elementów 7.PR.
Wydarzenie to umożliwi także nawiązanie roboczych kontaktów polskich i zagranicznych zespołów naukowych i przemysłowych zainteresowanych tworzeniem konsorcjów przygotowujących projekty do 7.PR.
Konferencja ta będzie również okazją do podsumowania polskiego uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE i wyróżnienia najlepszych uczestników. Podczas Balu Ramowego, 16 listopada, zostaną wręczone prestiżowe nagrody "Kryształowej Brukselki" w sześciu kategoriach: szkoły wyższe, placówki PAN, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (małe i średnie oraz duże) i w kategorii indywidualnej.
http://www.kpk.gov.pl/inauguracja7pr/index.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.09.2006
Ważna informacja w sprawie obliczania kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
W ostatnim czasie Polska podjęła konsultacje wyjaśniające z Komisją
Europejską, mające na celu urealnienie sposobu obliczania kosztów osobowych ,
stosowanych w projektach Programów Ramowych UE. Konsultacje te zakończyły
się potwierdzeniem przez Komisję Europejską następującej interpretacji zasady
obliczania kosztów osobowych w odniesieniu do instytucji uczestniczących we
wspólnotowych projektach badawczych:
podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników
zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się
z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek
uregulowanych przez odpowiednie przepisy, oraz z wynagrodzenia
uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania
dodatkowego zadania badawczego’.
Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie z dnia 7 września
2006r., skierowane do Rektorów szkół wyższych i Dyrektorów instytutów
naukowych, znajduje się na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=961&layout=2
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.09.2006
Granty dla początkujących niezależnych badaczy. Europejska Rada ds. Badań
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) podała dalsze szczegóły na temat struktury recenzowania prac badawczych dotyczących badań podstawowych. Budżet ma wynieść około 300 - 350 milionów euro rocznie i będzie przeznaczony na finansowanie 200 grantów dla zespołów badawczych młodych naukowców „Starting Independent Research Grants” (SIRG) każdorazowo przez maksimum 5 lat. Pierwszy konkurs ma być opublikowany pod koniec 2006 roku lub na początku 2007r.
W dokumencie strategicznym omówione zostały następujące punkty: kryteria wyboru; procedury wyboru; aspekty finansowe; kryteria oceny; metody oceny.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm?p=5_peer-review .
14 lipca 2006r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych podała pierwszy tematyczny podział paneli tematycznych „Starting Independent Research Grants”. Podział jest następujący:
SH1 Individuals and organisations
SH2 Institutions, behaviour, values and beliefs
SH3 The human mind and its complexity
SH4 Cultures and cultural diversity
SH5 The study of the past and of cultural artefacts
PE1 Mathematical foundations
PE2 Fundamental constituents of matter
PE3 Structures and reactions
PE4 Material sciences and methods
PE5 Information and communication
PE6 Engineering sciences
PE7 Universe sciences
PE8 Earth system science
LS1 Molecular, cellular and developmental biology
LS2 Genetics, genomics, bioinformatics and systems biology
LS3 Organismic physiology, including infection and immunity
LS4 Neurosciences
LS5 Evolutionary, population and environmental biology
LS6 Applied medical and health sciences
LS7 Applied biology and bioengineering, including agricultural sciences and biotechnology
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/erc/pdf/erc-scientific-council_strategy_note_peerreview_panels_en.pdf .
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.08.2006
Naukowcy dla rozwoju przedsiębiorczości
Szanowni Państwo, informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o granty w drugiej edycji projektu „From Research to Enterprise”. Projekt realizowany jest przez Central European Initiative i ma na celu ułatwienie uruchamiania nowych przedsiębiorstw poprzez praktyczną adaptację wyników badań naukowych.
Adresatami projektu są naukowcy, którzy mają pomysł na komercjalizację wyników swoich badań. Granty przeznaczone są na wykonanie „studiów wykonalności” biznesowego wdrożenia wyników badań. Przy ocenie zgłoszonych projektów będzie uwzględniana m. in. potencjalna wartość rynkowa wyników badań, atrakcyjność dla potencjalnego inwestora, a także wiek lidera projektu (nie starszy niż 32 lata) oraz średnia wieku zespołu.
Przyznanych zostanie pięć grantów w maksymalnej wysokości 15.000 Euro.
Termin składania formularzy aplikacyjnych do 31 października br.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.ceinet.org
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.10.2006
Inqbator - stworzony dla Poznania
Informujemy, iż w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który znajduje się w Poznaniu, na Naramowicach przy ulicy Rubież 46, powstał Inkubator Technologiczny, oferujący swoim lokatorom 2700m2 powierzchni biurowej. Inkubator zostanie otwarty 26 października br. Rozpocznie w nim działalność 30 innowacyjnych firm.
Zapraszamy do przeniesienia siedziby Państwa firmy do inkubatora.
Głównym celem inkubatora jest pomoc początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę opartą na wiedzy. Inkubator szkoli, doradza, ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych oraz wspiera współpracę małych i średnich przedsiębiorstw z placówkami naukowymi. Jest miejscem, które kreuje środowisko wzmacniające możliwości przetrwania młodych firm do momentu, w którym osiągną one dojrzałość gospodarczą.
Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt:
tel. (61) 8279 744 ;fax (61) 8279 741; e-mail: pb@ppnt.poznan.pl
http://www.inqubator.pl
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.05.2006
Przedłużenie terminu naboru wniosków do poddziałań 1.4.1 i 1.4.4
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 Wzmocnienie Współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków do 29 grudnia 2006 r, do poddziałań:
1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R;
1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=824&news_id=3497&layout=2&page=text
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<