Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2005 roku.

 
24.06.2005
Ostatni konkurs na Sieci Badawczo-Szkoleniowe w ramach systemu stypendialnego Marie Curie
17 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła ostatni już konkurs na Sieci Badawczo -Szkoleniowe (RTN) w ramach systemu stypendialnego Marie Curie.
Budżet konkursu wynosi 220 mln euro.
Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 28 września br.
Nowym kryterium oceny jest udział instytucji z nowych krajów członkowskich. Projekty są nadsyłane i
oceniane zgodnie z procedurą: dwu-stopniowego przygotowywania wniosku i dwustopniowej ewaluacji.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=210
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.06.2005
Wyniki oceny 1 etapu konkursów z roku 2005 stypendiów
Komisja Europejska opublikowała już wyniki oceny pierwszego etapu konkursów na stypendia indywidualne. Lista wniosków które przeszły do drugiego etapu znajdują się na stronach poszczególnych rodzajów stypendiów w katalogu „Call progress and status of proposals” . Ostateczne wyniki (po drugiej części ewaluacji) mają być ogłoszone w lipcu 2005. Po tym terminie rozpoczną się negocjacje, a pierwsze kontrakty mają rozpocząć się w październiku 2005.
Lista ocenionych wniosków znajduje się na stronie:
http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.06.2005
Nowy konkurs w priorytecie Technologie Społeczeństwa Informacyjnego
Dnia 18 maja br. Komisja Europejska opublikowała piąte zaproszenie do składania wniosków w ramach priorytetu „technologie społeczeństwa informacyjnego” (IST). Jest to jeden z obszarów objętych programem jednostkowym „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej". Zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące cele strategiczne:

składniki fotonowe;
podsystemy w technologii mikro/nano;
systemy wbudowane;
zaawansowane technologie, systemy i usługi typu grid;
oprogramowanie i obsługa;
platformy testowe sieci badawczych;
interfejsy multimodalne;
ICT w systemach sieciowych przedsiębiorstw;
współpracujące środowiska pracy;
dostęp do i zachowanie zasobów kulturalnych i naukowych;
e-Integracja;
ICT w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym;
symulacja przyszłych właściwości złożonych systemów.
W części określającej instrumenty do wykorzystania w tych obszarach, w zaproszeniu do składania wniosków wymagane jest wykorzystanie projektów zintegrowanych (IP) i sieci doskonałości (NoEs), ukierunkowanych projektów badawczych (STREP), działań koordynacyjnych (CA) oraz ukierunkowanych działań wspierających (SSA).
Całkowity budżet konkursy wynosi 638 milionów euro.
Termin składania wniosków upływa z dniem 21 września br.
Tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=208

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
27.04.2005
Przewodnik dotyczący nowego wsparcia finansowego ("Bonus") dla projektów 6. PR jest już dostępny w serwisie CORDIS
W serwisie CORDIS 6. PR jest obecnie dostępny przewodnik "krok po kroku" zawierający informacje, w jaki sposób uczestnicy projektów szóstego programu ramowego (6. PR), zlokalizowani w regionach Unii Europejskiej objętych "Celem 1", mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe ("Bonus") z funduszy strukturalnych.

W ślad za decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ustanowienia 6. PR w 2002 r., pojawiły się możliwości przyznawania przez Wspólnotę Europejską, w niektórych wypadkach, dodatkowych funduszy na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego. To dodatkowe finansowanie ma stanowić rekompensatę dla wykonawców projektów z regionów gorzej prosperujących, z przeznaczeniem na zasoby niezbędne do uczestnictwa w 6. PR, a uczestnicy projektów mogą skorzystać z tej możliwości, składając wniosek bezpośrednio do organu zarządzającego funduszami strukturalnymi właściwego dla ich regionu.

Cztery fundusze strukturalne, z których każdy służy specjalnym celom takim, jak rozwój obszarów wiejskich lub zasobów ludzkich, współfinansują inwestycje realizowane w gorzej prosperujących regionach Europy, w celu korygowania różnic gospodarczych i społecznych. Szacuje się, że główny tego rodzaju fundusz na wsparcie działalności przedsiębiorczej i infrastruktury, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, może dostarczyć nawet 10 miliardów euro na badania naukowe, rozwój i innowacje w okresie funkcjonowania 6. PR.

Jednakże, dostęp do takiego finansowania, nawet dla tych uczestników projektów, którzy, jako osoby prawne, są zlokalizowani w regionach zaklasyfikowanych do finansowania UE "Celu 1" nie może być traktowany jako rzecz oczywista. Wszystkie kryteria kwalifikujące i procedura składania wniosków o dodatkowe dofinansowanie zostały omówione w przewodniku "krok po kroku", zamieszczonym w serwisie CORDIS 6. PR. Postawy polityki bliżej wyjaśniono w serwisie CORDIS ERA.

Serwis "krok po roku" zawiera kwestionariusz przeznaczony dla wykonawców projektów, za pomocą którego mogą oni samodzielnie sprawdzić, czy kwalifikują się do uzyskania tych środków. Ponieważ programy rozwoju regionalnego są niezależne od ramowych programów badawczych, wsparcie finansowe "Bonus" nie może być zagwarantowane. Wszystkie niezbędne dokumenty, włącznie z wykazem kwalifikujących się regionów "Celu 1" i właściwych organów zarządzających funduszami strukturalnymi, są dostępne za pośrednictwem serwisu CORDIS.

Przewodnik "krok po kroku" 6. PR na temat systemu dodatkowego finansowania ("Bonus") jest dostępny na stronie:
http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/bonus.htm

Więcej informacji na temat narzędzia finansowego "Bonus" wykorzystującego fundusze strukturalne można również znaleźć na stronie:
http://www.cordis.lu/era/bonus.htm

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
26.04.2005
Pilotażowa wersja nowej wyszukiwarki "pojęciowej" ułatwia poruszanie się po serwisie CORDIS
Na okres kilku miesięcy została uruchomiona próbna wersja nowej "wyszukiwarki pojęciowej", wykorzystująca wyszukiwarki dostępne w serwisie CORDIS. W celu wyszukania informacji dotyczących badań i innowacji w UE, użytkownicy mogą wypróbować nową metodę wyszukiwania za pomocą poleceń w języku naturalnym, lub nawet przez wycinanie albo wklejanie wybranych fraz.
Najlepszym sposobem wyszukiwania jest wpisanie frazy lub nawet całego zdania czy akapitu. Program wyszukujący tworzy zatem profil szukanej informacji na podstawie użytych słów i łączącego ich pojęcia, niezależnie od konkretnych użytych słów. Wyniki wyszukiwania podawane są w kolejności wyrażającej stopień trafności i zgodności z szukanym pojęciem.
Ponieważ profil wyszukiwania opiera się na analizie kontekstu zapytania, możliwe jest znalezienie odpowiednich informacji w innych językach, a w celu wyszukania dokumentów w języku angielskim, zapytania można wpisywać również w innych językach. Jeżeli wytniemy i wkleimy odpowiednią frazę z dokumentu znalezionego przy pierwszym wyszukiwaniu, wyszukiwarka pojęciowa odnajdzie dodatkowe treści odpowiadające danemu pojęciu.
Uruchomienie pełnej wersji wyszukiwarki pojęciowej po uzyskaniu wyników wersji próbnej pomoże użytkownikom CORDIS w wyszukiwaniu potrzebnych informacji nawet przy ciągłym napływie nowych informacji na temat międzynarodowych badań i innowacji. Mimo że w godzinach szczytu dostępność wersji pilotażowej może być ograniczona, to zostanie ona wykorzystana jako podstawa do dalszych udoskonaleń.
Pilotażową wersję wyszukiwarki pojęciowej CORDIS można wypróbować na stronie:
http://www.cordis.lu/conceptual-search/
Użytkowników CORDIS zachęca się do przesyłania uwag dotyczących nowej wyszukiwarki pojęciowej na adres:
E-mail: conceptual@cordis.lu
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
12.04.2005
CORDIS relacjonuje debatę poprzedzającą zatwierdzenie i uruchomienie 7. PR - "Towards FP7"
CORDIS uruchomił nowy serwis, którego celem jest informowanie o szybko postępujących zdarzeniach w procesie zmierzającym do zatwierdzenia, przyjęcia i rozpoczęcia Siódmego Programu Ramowego w dziedzinie badań i rozwoju (7. PR).

7. PR, instrument UE do finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w latach 2007 - 2013 jest jednym z najważniejszych elementów we wdrażaniu Agendy Lizbońskiej dotyczącej wzrostu i konkurencyjności. Propozycja Komisji dotycząca kolejnego programu ramowego przechodzi obecnie przez etap procedury współdecyzji w celu jej zatwierdzenia i przyjęcia przez Parlament Europejski oraz Radę.

Na łamach nowego serwisu zgromadzone są oficjalne dokumenty i informacje ogólne dotyczące 7. PR oraz informacje o najnowszych wydarzeniach, ogłoszeniach i imprezach relacjonowanych przez CORDIS Wiadomości, z uwzględnieniem wywiadów z osobami z kręgów decyzyjnych oraz zainteresowanymi stronami.

Wprowadzenie do Siódmego Programu Ramowego - "Czym jest 7. PR?", zawiera odpowiedzi na pytania użytkowników zainteresowanych kolejnym etapem badań i rozwoju w Europie, wśród których znajdują się nowi uczestnicy programów ramowych UE. Harmonogram programu opisuje raporty, propozycje oraz konsultacje, które zostały przygotowane i odbyły się do chwili obecnej, jak również określa zakładane kolejne etapy, przedstawiając plan działań poprzedzających rozpoczęcie 7. PR.

W części serwisu dotyczącej debaty nad 7. PR zebrane są raporty, propozycje oraz publikacje instytucji europejskich, wraz z dokumentami określającymi stanowiska wobec polityki i reakcje wyrażane przez Państwa Członkowskie UE, jak również przez zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym.

Nowy serwis zawiera przegląd celów i obszarów tematycznych kolejnego programu ramowego, odnośniki do innych części serwisu Cordis zawierających stosowne informacje oraz do wybranych konsultacji, zaleceń i opracowań doradczych wykonanych w okresie poprzedzającym opublikowanie propozycji dotyczących 7. PR.

Użytkownicy CORDIS będą mogli na bieżąco śledzić najnowsze wiadomości, oficjalne komunikaty, stanowiska i opracowania dotyczące polityki, w miarę rozwoju debaty oraz przebiegu procedury zatwierdzenia i uruchomienia 7. PR.

Nowy serwis "Towards FP7" jest dostępny pod adresem:
http://www.cordis.lu/fp7/ CORDIS zachęca do udziału w debacie poprzez prezentowanie stanowisk oraz prac przez zainteresowane strony. Należy je przysyłać na adres: E-mail: fp7@cordis.lu

Źródło: CORDIS WIADOMOŚCI RTD / © Wspólnoty Europejskie.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
11.04.2005
Nowy serwis informacyjny dotyczący 7 Programu Ramowego UE.
Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny dotyczący 7 Programu Ramowego UE.
Na stronach serwisu można będzie znaleźć m.in. informacje dotyczące: najnowszych wiadomości o 7 PR, oficjalnych komunikatów, stanowisk politycznych itd.
Adres strony internetowej:
http://www.cordis.lu/fp7/
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
07.04.2005
Ostatnie konkursy w priorytecie Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna
Dnia 31 marca 2005 Komisja Europejska ogłosiła dwa ostatnei konkursy w priorytecie 4 - Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna. Podstawowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronach:
http://www.6pr.pl/n/p/4/k_fp6-2005-transport-1.html , oraz
http://www.6pr.pl/n/p/4/k_fp6-2005-space-1.html .
Wszystkie dokumenty związane z konkursami dostępne są na stronie:
http://www.6pr.pl/n/p/4/dok.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
04.04.2005
Kraje Trzecie w PR6: uczestnictwo i finansowanie
Komisja Europejska (DG Research, Directorate N ‘International
Scientific Cooperation’) apeluje o włączanie partnerów z Krajów Trzecich do konsorcjów we wnioskach na konkursy PR6 w 7 priorytetach tematycznych. Uczestnictwo Krajów Trzecich (tj. krajów spoza UE i niestowarzyszonych z UE) w tych konkursach jest finansowane z budżetu INCO, który jest wydzieloną częścią budżetu PR6. Analiza konkursów PR6 pokazuje, że w 2003-2004 wykorzystano mniej niż 20% budżetu INCO przeznaczonego na ten cel.

Kraje Trzecie mogą uczestniczyć także w innych konkursach PR6.
Uczestnictwo i finansowanie partnera z Kraju Trzeciego podlega pewnym ograniczeniom, zależnym od bloku działań PR6 (patrz Struktura PR6), do którego należy konkurs, i od grupy Krajów Trzecich, do której należy kraj partnera. I tak:
1. Blok 1 działań PR6
- Kraje INCO
Uczestnictwo i finansowanie bez ograniczeń (w ramach budżetu INCO).
- Inne Kraje Trzecie
Uczestnictwo bez ograniczeń. Finansowanie możliwe*.
2. Blok 2 & 3 działań PR6
- Kraje Trzecie z umową o współpracy naukowo-technicznej z UE. Uczestnictwo zgodne z warunkami umowy. Finansowanie możliwe*.
- Inne Kraje Trzecie Uczestnictwo i finansowanie możliwe*.
(* Jeśli Call Text lub Work Programme to przewiduje lub jeśli jest to istotne dla projektu.)

Jak widać, w Bloku 1 działań PR6 (zawierającym 7 priorytetów tematycznych) wszystkie Kraje Trzecie mogą uczestniczyć bez ograniczeń, a w Bloku 2 & 3 mogą uczestniczyć Kraje Trzecie z umową o współpracy naukowo-technicznej. Finansowanie partnera z Kraju Trzeciego jest przewidziane tylko dla Krajów INCO w konkursach PR6 należących do Bloku 1. W pozostałych przypadkach
uczestnictwo i finansowanie Krajów Trzecich zawsze jest możliwe, choć warunkowe. Konkursy HRM (Blok 2) mają odrębne zasady uczestnictwa i finansowania.

Informacje o uczestnictwie i finansowaniu Krajów Trzecich w PR6 (w tym listę Krajów INCO i listę Krajów Trzecich z umową o współpracy naukowo-technicznej) można znaleźć na stronach internetowych INCO Infopoint http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm .
Syntetyczne informacje o uczestnictwie i finansowaniu (w postaci tabel) są dostępne bezpośrednio na stronach
http://www.cordis.lu/fp6/inco-participation.htm oraz
http://www.cordis.lu/fp6/inco-funding.htm
Patrz także strony internetowe Krajowego Punktu Kontaktowego
http://www.kpk.gov.pl
w sekcji Inne Działania / INCO, gdzie podane są ogólne zasady uczestnictwa w PR6 z uwzględnieniem Krajów Trzecich, między innymi minimalny skład konsorcjum w zależności od instrumentu finansowego.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
04.04.2005
Wyniki konkursu na Szkolenie Początkujących Naukowców Marie Curie (EST)
Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej fazy ewaluacji projektów nadesłanych na konkurs: Stypendia Marie Curie: Early Stage Training na następującej stronie: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/est/status.htm
Na 857 nadesłanych wniosków do Komisji, 381 otrzymało ocenę „A” i tym samy zakwalifikowało się do kolejnego etapu ewaluacji.
Termin nadsyłania kompletnych wniosków do Komisji upływa z dniem 26 kwietnia br.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
04.04.2005
Wyniki konkursu na Sieci Badawczo Szkoleniowe Marie Curie (RTN)
Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej fazy ewaluacji konkursu na Sieci Badawczo-Szkoleniowe (Research Training Networks).
Na 371 nadesłanych wniosków do Komisji, 47 otrzymało ocenę „A”. Wnioski, które przekroczyły wymagany próg punktów (z oceną A) zostały zaproszone do dalszej fazy ewaluacji.
Termin nadsyłania kompletnych wniosków upływa z dniem 28 kwietnia br.
Informacja dotycząca wyników znajduje się an stronie: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/status.htm

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.03.2005
Nowy konkurs na Akcje Wspierające w ramach działania Badania i Innowacje.
15 marca Komisja Europejska ogłosiła konkurs na Akcje Wspierające w ramach działania Badania i Innowacje: "Identification of new methods of promoting and encouraging Transnational Technology Transfer".
Budżet konkursu wynosi 10,5 mln euro.
Termin składania wniosków do dnia 15 czerwca 2005r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=200
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.03.2005
Otwarte konkursy na dołączanie się do projektów IP oraz NoE
Zgodnie z zasadami uczestnictwa w 6 Programie Ramowym konsorcja w sieciach doskonałości i projektach zintegrowanych mogą przyjmować nowych partnerów podczas realizacji projektów. Jeszcze podczas przygotowywania umów z Komisją Europejską część budżetu w całkowitej kalkulacji jest przewidziana na ten cel. Obecnie realizowane są konkursy z rozszerzeniem w 3 projektach IST (Information Society Technologies) z terminami składania wniosków do 30 marca i do 16 marca 2005 r.

Na stronie serwisu Komisji Europejskiej CORDIS opublikowane zostały konkursy na dołączanie się do projektów. Chętnych, którzy chcieliby dołączyć się do takiego projektu zapraszamy na stronę:
http://www.cordis.lu/fp6/projects_call.htm
na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu, poszukiwanego profilu itd.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.03.2005
Wyniki konkursu na Sieci Badawczo -Szkoleniowe Marie Curie
Komisja Europejska opublikowala na stronie
http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/status.htm
wyniki pierwszej fazy ewaluacji konkursu na Sieci Badawczo Szkoleniowe (RTN).
Na 371 nadesłanych wniosków do Komisji, 47 otrzymało ocenę „A”. Wnioski, które przekroczyły wymagany próg punktów (z oceną A) zostały zaproszone do dalszej fazy ewaluacji. Deadline do nadsyłania kompletnych wniosków upływa z dniem 28 kwietnia br.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.02.2005
4 konkurs 2005: szkic programu pracy do priorytetu tematycznego 5 „Jakość i bezpieczeństwo żywności”
Komisja Europejska planuje obecnie ogłoszenie czwartego konkursu w ramach 5 priorytety "jakość i bezpieczeństwo żywności", na dzień 7 czerwca
2005 r. Ocena wniosków projektowych do projektów zintegrowanych (IP) i sieci
doskonałości (NoE) będzie przebiegać dwuetapowo. Termin składania wniosków
skróconych (20 stron) upływa przypuszczalnie 7 września 2005 r. Wnioski pełne
mają być prawdopodobnie składane do 10 stycznia 2006 roku.

Termin składania wniosków pełnych do specjalnych celowych projektów
badawczych (STREP), działań koordynujących (CA) oraz działań wspomagających
(SSA) przewidziany jest także na 10 stycznia 2006 roku. Procedura dotycząca
STREP, CA i SSA jest jednostopniowa.
POnadto informujemy, iż trzeci szkic programu pracy do priorytetu tematycznego 5 „Jakość i
bezpieczeństwo żywności” (wersja z 7 stycznia 2005 r.) do przygotowania 4
konkursu (FP6-2005-FOOD-4-A i FP6-2006-FOOD-4-B) jest do dyspozycji na
stronie internetowej KoWi:
http://www.kowi.de/aktuelles/aktuelle_infos/default.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.02.2005
Wykaz projektów CRAFT i Collective Research dostępny na stronach CORDIS
Komisja Europejska uruchomiła na stronach CORDIS funkcję umożliwiającą wyszukanie projektów CRAFT i Collective Research. Publikowane profile dotyczą projektów, które przeszły rundę negocjacji z KE oraz posiadają podpisany kontrakt. Wyszukiwarka została zamieszczona na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.02.2005
Nowy konkurs w ramach akcji Nauka i Społeczeństwo
Komisja Europejska 9 lutego br. opublikowała nowy konkurs w ramach działania Nauka i Społeczeństwo: Wzmacnianie dialogu pomiędzy nauką/społeczeństwem a kobietami w nauce. Konkurs obejmuje akcje koorydnowane oraz projektu typu SSA.
Budżet konkursu wynosi 2,2 mln euro.
Termin składania wniosków upływa z dniem 24 maja 2005r.
Podstawowe dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=199#

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
21.01.2005
Nowy Konkurs "Konferencje i Serie Szkoleń" w ramach stypendiów Marie Curie
Dnia 19 stycznia br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w ramach systemu stypendialnego Marie Curie Konferencje i Serie Szkoleń. Konkurs jednak teraz dotyczy możliwości finansowania tylko serii szkoleń. Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 18 maja br. Budżet konkursu wynosi 12.250 mln euro.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
21.01.2005
Nowa definicja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Z dniem 1 stycznia 2005r weszła w życie nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, która zastąpi dotychczasową definicję z 1996r. Nowa definicja wprowadzi podział na mikro-przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Zdaniem Komisji Europejskiej nowa formuła przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, poprzez stworzenie możliwości zwiększonego dofinansowania przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe firm typu spin-off, ułatwi też dofinansowanie działalności MŚP przez duże firmy, nie powodując tym samym utraty ich niezależności.
Oto najważniejsze zmiany, które niesie ze sobą nowa ustawa:
Kryterium Dotychczasowa definicja Nowa definicja
Liczba zatrudnionych 250 (średnie)50 (małe)10 (mikro) 250 (średnie)50 (małe)10 (mikro)
Obrót lub roczny bilans 40 mln euro27 mln euro 50 mln euro43 mln euro
Prawo własności < niż 25% w ręku przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP < niż 25% w ręku przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP

Więcej informacji: Commission Recommendation C(2003)1422 z 6 maja 2003 do obejrzenia i ściągnięcia pod adresem :
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
21.01.2005
Nowy konkurs na Regiony Wiedzy http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=180#
Dnia 31 grudnia 2004r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na Akcje Koordynowane Regions of knowledge 2 -[FP6-2004-KNOW-REG-2]. w ramach akcji "Support for the coherent development of policies".
Budżet konkursu wynosi 8.950 mln euro, termin zamknięcia konkursu przypada w dniu 19 maja 2005r.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<